Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1793,1792Alfabetische register der marginalen op de gemeene brieven uit Bantam sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Register der marginale op de resolutie en rondvragen genomen in raden van politie ten commandemente Bantam zedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Copia dagregister ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Notitie der aankomende en afgaande vaarthuijge van en naar de Oost zedert primo October tot ultimo December 1792, ten comptoir Bantam (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Specifique lijst van zodanige zwarte en witte peper ten comptoir Bantam als er onder ultimo December 1792 per restant verbleeven, et cetera (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792,1791Twee copie berichten van den gecommitteerdens Maas en Cramsen aan gouverneur generaal en raad in dato 23 Januarij 1793 en 10 Januarij 1793 wegens de van Palembang in anno 1791 en 1792 aangebragte tin en peper.Batavia
1793,1792,1791Twee naamrollen van de militairen van het Wurtembergs regiment welke overleden zijn zedert primo Julij 1791 tot ultimo September 1792 annex twee naamrollen van die welke onder ultimo Maart 1793 op de Schans Meester Cornelis gecampeert geleegen hebben.Batavia
1793,1792,1791Eerbiedige eijsch van benodigtheeden tot kleeding der militairen en dispenswhaaren voor het jaar 1792/1793 voor het gouvernement Ternaten, in dato ultimo Julij 1791.Ternate
1793,1792,1791,1790Lijst van de schepen welke in 1790, 1791 en 1792 verongelucktt en ter sloop verkogt zijn, gedateert Batavia, in 't casteel den 31 Januarij 1793.Batavia
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copij missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Delft in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copie missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Hoorn in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1794,1664Copia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].Bengalen
1794,1687Beright van de cooplieden Paets en De Keijser ten versoecke van de fiscael Zeeman opgestelt wegens seeckere 31794 cattijs peper in de fluijt Montfoort te kort gescheept.Batavia
1794,1793,1792Calculative opgaefe der contanten die benoodigd zal weezen in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793-1794 (ontvangen anno 1792).Ternate
1794,1793,1792Eerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens waaren voor het jaar 1793-1794 voor het gouvernement Ternaten gedateerd ultimo Julij 1792 (ontvangen anno 1792).Ternate
1794,1793,1792Eerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens wharen voor het jaar 1793/1794 voor het gouvernement Ternaten, gedateerd ultimo Julij 1792.Ternate
1794,1793,1792Calculative opgaave der contanten die benoodigt zijn in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793/1794, gedateerd ultimo Augustus 1792.Ternate
1796,1769Copia secreete missive van den heer gouverneur Schippers en secunde Kretmar aan haar hoog Edelheden gedateerd 16 Maart 1769 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1796,1769Copia relaas door den Malaks inwoonder Intje Oesseen gegeven (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1796,1769,1768Copia secrete resolutien aan den 11 Julij tot den 19 November 1768 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1797Opstel ofte regulement hoedanigh d'inkomsten van 't lantschap Pongassang onder desselfs regenten voortaan verdeelt zullen moeten wwerden.Sumatra's Westkust
1797,1787Copij berigt van de Gaalse commandeur Huisken van 26 December 1787 houdende eenige bedenkingen wegens de caneelculture.Batavia
1797,1796,1665Copia translaat firman van den coninck Orangseep in dato 25 Maert 1665 mitsgaders dito translaat missive van den Viceroij Chia Estachan, dato 9 Julij 1665, beijde aan haar Eds. op Batavia geschreven met noch copia translaat missive aan den directeur Rogier van Heijningen gedateerd 30 Julij 1665 [identiek aan fls. 1796-1797].Bengalen
1798,1665Copie resolutie waarbij het oppergesach over de Bengaalse directie den oppercoopman Arnoldt van Wachtendonk provisioneel wert opgedragen dato 11 Junij 1665 [identiek aan fl. 1798].Bengalen
1798,1788Notitie van zodanige vaartuijgen als er sedert September 1788 tot ulimo Augustus 1798 van Malakka, Batavia en Java alhier zijn aangekomen met aanwijzing van derzelver lading.Palembang
1799,1790,1789Copij secreete brieven van den gouverneur en raad te Mallabaar aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceilon zedert 28 December 1789 tot 22 Augustus 1790.Ceylon
1862Originele missive van den resident Willem Sabelaer en den raet tot Palimbangh aen haer Eds. tot Batavia in dato 8 Januarij 1862.Palembang
1863Register der Malabaersse papieren.Malabar
1983,1783Copia aparte brief van den heere gouverneur en directeur van Java's_Noord_Oostkust, aan hunne hoog edelheeden te Batavia, de dato 14 April 1783 (ontvangen anno 1783).Java's (Noord-) Oostkust
1...34023403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in