Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelDiverse translaet olens door 's Comps. courantier uijt het Mogolse leger aen de heer gouverneur en raedt tot Palliacatta.1688
CoromandelEenentwintig stucx translaet brieven door 's Comps. Bramine uijt Madras aen de heer gouverneur Laurens Pit tot Palliacatte.1688
CoromandelRegister der Cormandelse negotieboecken.1688
CoromandelMissive van den commandeur Floris Blom en raedt tot Negapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 14 October 1688.1688
CoromandelMissive van zijn Ed. de heer commissaris Hendrick Adriaen van Rhede aen haer Eds. tot Batavia in dato 7 October 1688.1688
CoromandelAuthenticque copie testament van den sergeant Willem Arents tot Paleacatte gepasseert dato 10 Julij 1684.1684
CoromandelCopie missive van de residenten tot Tegenepatnam aen den directeur van Cormandel Laurens Pit geschreven den 22 Februarij 1690.1690
CoromandelRegister der papieren, gedateerd 10 April 1689.1689
CoromandelMissive van d'heer gouverneur Laurens Pit en raed tot Paliacatte aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 10 April 1689.1689
CoromandelTwee copie brieven door den heer gouverneur Laurens Pit en raed aan d'Ed. heeren maijores int vaderlandt geschreven in dato 5 December 1688 en 27 Januarij 1689.1689,1688
CoromandelDrie copia brieven door den commandant Floris Blom en raed tot Nagapatnam aan de heeren maijores int vaderlandt geschreven den 20 December 1688, 11 en 15 Februarij 1689.1689,1688
CoromandelTranslaat missive uijt het Persiaens door den Serlaskeer van Oripa Mahomet Alibeeck aan d'heer gouverneur Laurens Pith geschreven met het antwoord op deselve.1689
CoromandelRapport van den ondercoopman Arnoldus Soolmans wegens sijn verrichten aan 't hoff van Tansjouwer aan den commandant Floris Blom en raed tot Nagapatnam overgegeven in dato 8 December 1688.1688
CoromandelTranslaet caul door den vrijen bosheer Nella Naijaga Calakatorer in Aedwaerpalium aan d'Ed. Comp. verleent.1689
CoromandelVerscheijde translaet brieven door den Serlaskeer van Carnatica de heer Mahamet Alibeeck alias Arkerchan en andere Moorse groten aan d'heer gouverneur Laurens Pith geschreven met d'antwoorden van sijn Ed. op die brieven.1689
CoromandelDiverse translaet olens uijt het Mogolse leger in Carnatica en van Madraspatnam naer Paliacatta geschreven.1689
CoromandelContract tusschen de commandeur Johannes Bacherus en de coopluijden tot Masulipatnam gesloten wegens de leverantie van lijwaten aan d'Ed. Comp. in dato 11 Januarij 1689.1689
CoromandelTwee contracten tussen de residenten van Daetcheron en Bimelepatnam met de coopluijden op dito comptoiren wegens de leverantie van lijwaten aan d'Ed. Comp. gemaeckt in datis 19 Januarij en 15 Februarij 1689.1689
CoromandelDrie contracten door den heer commissaris Van Rheede wegens d'Ed. Comp. aengegaan en gesloten met de hooftwevers der stad Paliacatte, item de coopluijden van Sadraspatnam en Paliacatte in dato 20 Januarij, 15 en 23 Februarij 1689.1689
CoromandelRegister der papieren, gedateerd 10 April 1689.1689
CoromandelMissive van d'heer commissaris Van Rhede uijt Paliacatte aen haer Eds. de hoge regeringe van India tot Batavia geschreven den 10 April 1689.1689
CoromandelTranslaet Portugese brief en request door Don Francisco de Silva Enriques aan d'heer commissaris Van Rhede geschreven.1689
CoromandelInstructie van den commandeur en ambassadeur Joannes Bacherus van d'heer commissaris Van Rhede op sijn vertreck van Paliacatte naer Masulipatnam en Golconda, mitsgaders den groten Mogol medegegeven in dato 22 September 1688.1688
CoromandelRelaes van Gijsbert Mathijsz. Eijbocken uijt Den Briel wegens sijne avontuurlijcke voijagien gedateert primo December 1688.1688
CoromandelTranslaet Persiaense missive door den Ouglijsen gouverneur Malik Borgardaer aan den heere commissaris Van Rhede geschreven.1689
CoromandelRegister der negotie en soldijboecken van Masulipatnam ende verdere comptoiren daer onder sorterende van anno 1687/1688.1688,1687
CoromandelRegister der papieren, laetsen Junij 1689.1689
CoromandelMissive door d'heer Laurens Pith en raedt tot Paliacatte aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven den laesten Junij 1689.1689
CoromandelSes nadere contracten gemaeckt met de coopluijden tot Porto Novo, Tegenepatnam, Nagapatnam en Sadrangapatnam in dato 10, 15, 16 Junij en 23 Februarij 1689.1689
CoromandelReglement van d'heer commissaris Van Rhede opgestelt voor de maeckelaers langs de Zuijder comptoiren.1689
CoromandelActe van borghtocht door de coopluijden van Nagapatnam verleent tot verseeckeringh van de maeckelaers.1689
CoromandelRegister der papieren, gedateerd 20 September 1689.1689
CoromandelMissive van d'heer gouverneur Laurens Pith en raed tot Paliacatte aan haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 20 September 1689.1689
CoromandelRegister, gedateerd 13 October 1689.1689
CoromandelMissive door den heer gouverneur Laurens Pith en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 13 October 1689.1689
CoromandelDiverse translaet brieven met d'inlandse groten ter custe Cormandel verwisselt sedert 17 Maij tot 29 Junij 1689.1689
CoromandelRegister der negotie en soldijboecken van anno 1688-1689.1689,1688
CoromandelTranslaet Engelse missive door den gouverneur en raed tot Madraspatnam aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 16 September 1689.1689
CoromandelMissive van het opperhooft den Ed. Joan Fauconnier en raed tot Masulipatnam aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven den 13 October 1689.1689
CoromandelTranslaet contract met de Daetcheronse coopluijden aangegaan doort opperhooft den Ed. Jan Fauconnier.1689
CoromandelInstructien van sijn hoogheijdt den heer commissaris Van Rheede aan den heer gouverneur Laurens Pith en raedt op Cormandel ter naeright nagelaeten van dato 16 Junij 1689.1689
CoromandelMemorie van alle den areek die ter stede Nagapatnam sedert den jare 1671 tot 1681 's compagnies wegen is verkoght en tegens wat prijsen.1681,1671
CoromandelMemorie van alle den areek dewelke in het aanwesen van de heer commissaris Van Rhede op Cormandel tot Nagapatnam is aangebraght van dato 10 Augustus 1687 tot den 9 Junij 1689, wat parthije verkoght en wat nogh resteert.1689,1687
CoromandelCopie missive door den gouverneur Thomas Slicher en den raet tot Malacca aen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Negapatnam geschreven in dato primo Januarij 1691.1691
CoromandelCopie extract uijt de missive door den coopman Jan Corte en raet tot Tegenepatnam aen den gouverneur Laurens Pith nae Nagapatnam geschreven in dato 17 Augustus 1690.1690
CoromandelOrigineel register in dato 6 Januarij 1690.1690
CoromandelOriginele missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Paleacatte aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 6 Januarij 1690.1690
CoromandelAuthenticque copie missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Paleacatte aen de heren seventiene in dato 12 Januarij 1690 geschreven.1690
CoromandelAuthenticque copie missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Paleacatte aen de heren seventiene in dato 27 Januarij 1689.1689
CoromandelCopie missive door den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven aen de heer commissaris Van Mijdrecht mitsgaders den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Paleacatte in dato 27 October 1688.1688
123...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in