Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
394 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 394 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelDiverse translaet olens door 's Comps. courantier uijt het Mogolse leger aen de heer gouverneur en raedt tot Palliacatta.1688
CoromandelRegister [der papieren uit Palliacatta aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede], gedateerd 1 December 1688.1688
CoromandelBriefje van den gouverneur der Engelsen tot Madras aen 't opperhooft Adriaen de Visser en raed tot Palliacatta geschreven onder dato 14/24 Maij 1695.1695
CoromandelBriefje van 't opperhooft en raed tot Palliacatta aen den Engelsen gouverneur in antwoort geschreven gedateert den 28 Maij 1695.1695
CoromandelCopia brieven door de opperhooffden en raad tot Palliacatta 't sedert den 16 September tot den 7 December 1696 naar Nagapatnam aan d'edelen heer gouverneur Pit en raad geschreven.1696
CoromandelCopia brieven door sijn edele en raad van Nagapatnam 't sedert den 17 September tot den 4 December 1696 naar Palliacatta geschreven.1696
CoromandelRendementen der vercogte koopmanschappen tot Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam en Portonovo sedert ultimo Augustus 1696 tot primo September 1697.1697,1696
CoromandelTwee translaet briefjes door de Engelse gouverneurs Nathaniel Higgeson en Thomas Pitt benevens den raet tot Madraspatnam aen de heer gouverneur Laurens Pit ende den raet tot Nagapatnam de datis 18 Junij en 15 Julij 1698 item een briefje van als vooren aen de residenten tot Palliacatta geschreven den 15 Julij voormeld alle drie het scheepje de Resolution den Engelse enterloper concernerende.1698
CoromandelCopie missive door den gouverneur en raad tot Nagapatnam aan die van Palliacatta van 14 November tot 18 December 1698.1698
CoromandelMissive van d'heer gouverneur Dirck Comans benevens sijn bij hebbende raet tot Palliacatta aen haer edele de hoge regeringe tot Batavia geschreven den eersten October 1700.1700
CoromandelDagelijkse aanteekeninge gehouden bij d'heer gouverneur Dirck Comans in zijn voijagie langs de zuijder comptoiren tot aen de stad Palliacatta van den 4 tot den laesten September 1700.1700
CoromandelMissive van de heer gouverneur Dirck Comans en raet uijt Palliacatta geschreven aen de heeren maijores in 't vaderlant de dato 25 November anno 1700.1700
CoromandelBrieven uijt Palliacatta na Nagapatnam van den 9 September tot den 11 October 1734.1734
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Palliacatta 't sedert den 16 September tot den 18 October 1734.1734
CoromandelNotitie van eenige vreemde tot Portonovo en Palliacatta aan geweest zijnde scheepen, met specificatie van derselver aangebragte en vervoerde coopmanschappen.1734
CoromandelNegen stux maandelijxe rendementen van vertierde coopmanschappen so tot Palliacatta als Sadraspatnam en Portonovo.1734
CoromandelExtracten uijt eenige brieven van Masulipatnam, Palliacatta, Sadraspatnam en Portonovo na Cormandel gesuperscribeert.1734
CoromandelBrieven uijt Palliacatta na Nagapatnam beginnende 20 October 1734 en eijndigende 4 Augustus 1735.1735,1734
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Palliacatta sedert 27 October 1734 tot 13 Augustus 1735.1735,1734
CoromandelCalculatie wat eenige reparatien aan 't tot Palliacatta in 's Comp. thuijn staande gebouw soude komen te belopen gedateert 16 November 1734.1734
CoromandelEen en sestigh stucks maandelijkse rendementen van vertierde coopmanschappen soo tot Nagapatnam, Palliacatta als Sadraspatnam en Portonovo, Mazulipatnam, Bimilipatnam en Kakienara.1735
CoromandelGewisselde brieven van en tussen Palliacatta en Nagapatnam gedurende 9 Augustus tot 11 September 1735.1735
CoromandelBriefje van de ministers tot Palliacatta aan haar hoog edelens tot Batavia geschreven sub dato 2 October 1735.1735
CoromandelGewisselde brieven tussen Nagapatnam en Palliacatta beginnende 8 September en eindigende 17 October 1735.1735
CoromandelRapport ter aanthoninge dat d'Ed. Comp. tot Palliacatta bij 't verkopen van zilver tegens fanums 18 3/8 casjes de reaal 2 1/2 percento meerder zal moeten profitteeren om bij verwisseling van ropijen de 3 1/8 per 1 pagood.1735
CoromandelTwee notitien van sodanige particuliere scheepen en andere vaartuijgen als ten comptoire Palliacatta en Portonovo zijn aangeweest met specificatie der aangebragte en vervoerde coopmanschappen.1735
CoromandelDerthien stux maandelijxe rendementen van verthierde coopmanschappen tot Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam, Porto Novo, Masulipatnam en Bimilipatnam.1735
CoromandelTwee muntsbevindingen van vermunte gout coebangs tot fanums op Nagapatnam en van vermunt zilver tot ropijen op Palliacatta gedateert 14 December en 24 October 1735.1735
CoromandelDrie stux maandelijkse rendementen van verkogte coopmanschappen van Palliacatta.1736
CoromandelGewisselde brieven tusschen de bedientens van Nagapatnam en Palliacatta sederd den 8 Februarij tot 12 Maart 1736.1736
CoromandelGewisselde brieven tussen de bediendens van Palliacatta en laatsgenomde ministers sedert 10 Maart tot 3 September 1736.1736
CoromandelBevinding van een tot Palliacatta geopende soeckel foelij van 28 Julij 1736.1736
CoromandelEen stux bevinding van Palliacatta van vermunt silver van 26 Maij 1736.1736
CoromandelSes en dertig sulx maandelijkse rendement van verkochte koopmanschappen als vijf van Nagapatnam, zeven van Palliacatta, zes van Sadraspatnam, vijf van Portonovo en dertien van noorder Cormandel.1736
CoromandelTwee rendementen van verkochte Javase rijst tot Palliacatta.1736
CoromandelBriefje van de coopman en opperhooft Michiel Gallaart en raad tot Palliacatta aan haar edelens tot Batavia van 3 September 1736.1736
CoromandelTwee rapporten wegens de gedane visitatie van die kiel ter Palliacatta.1736
CoromandelGewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam 't zedert den 8 September tot den 14 October 1736.1736
CoromandelTwee notitien van sodanige particuliere scheepen en andere vaartuijgen als tot Portonovo en Palliacatta aangeweest en welke goederen daarmede aangebragt en vervoerd zijn geworden.1736
CoromandelNotitie der geslagene ropijen in de munt ten Casteele Geldria te Palliacatta in 't boekjaar 1735/1736.1736,1735
CoromandelNegen stux maandelijxe rendementen der vertierde coopmanschappen tot Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam, Portonovo, Bimilipatnam en Mazulipatnam.1736
CoromandelGewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam 't sedert den 11 October 1736 tot 11 Junij 1737.1737,1736
CoromandelEen en vijftig stux maandelijkse rendementen van vertierde coopmanschappen soo tot Nagapatnam als Palliacatta, Sadraspatnam, Portonovo, Noorder Cormandel als Kakienara en Bimilipatnam.1737
CoromandelVijf stux rapport bevindingen van diverse g'essaijeerde pagoden soo tot Nagapatnam als Palliacatta.1737
CoromandelVijftien stux maandelijxe rendementen van verteerde coopmanschappen tot Nagapatnam, Portonovo, Sadraspatnam, Palliacatta en Bimilipatnam.1737
CoromandelMissive van de afgaande en aankomende opperhoovden Michiel Gallart en Gosen Willem van Lawik benevens den raad tot Palliacatta geschreven aan haar hoog edelens tot Batavia in dato 9 October 1737.1737
CoromandelTwee rapporten der gedane visitatie en peijlinge van 't schip de Spiering met sijn aankomst en vertrek aan en van Palliacatta.1737
CoromandelGewisselde brieven tusschen de bediendens van Palliacatta en de Nagapatnamse ministers 't sedert 23 Augustus tot 16 October 1737.1737
CoromandelTwee rapporten ofte bevindingen van geessayeerde pagoden als een van Nagapatnam en een van Palliacatta.1737
CoromandelSeven stux maandelijkse rendementen van verthierde coopmanschappen in de maand Augustus tot Nagapatnam, Palliacatta en Masulipatnam mitsgaders gedurende de maanden Augustus en September tot Sadraspatnam en Portonovo [onder ultimo Augustus 1737].1737
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in