Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
2282 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2282 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1659Copie rapport door den ondercoopman Nathaniel Freder aen den raet van Nagapatnam overgelevert behelsende sijn verrichten met de veltoverste van den coninck van Visiapour in dato 22 Julij 1659.Coromandel
1665Memorie voor de residenten tot Nagapatnam door d'Ed. Speelman tot naerichtinge verleent 12 Mei 1665.Coromandel
1665Advijsch vande raedspersoonen tot Nagapatnam over de pointen van negotie in mesnagie aldaer.Coromandel
1665Extract uijt de resolutien genomen bij den gouverneur der kust Cormandel, Cornelis Speelman en den raet tot Nagapatnam om deselve stadt tot een vierhoeckige fortresse te reduceren in dato 2 en 3 Maij 1665.Coromandel
1665Extract uijt de missive van den gouverneur Cornelis Speelman en raet uijt Negapatnam aen den generael en raden tot Batavia over het reduceren van de stadt Nagapatnam tot een vierhoeckige fortresse in dato 12 Maij 1665.Coromandel
1666Copie missive door den coopman Jacob van der Meersen en raad tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 Februarij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den coopman Jacob van der Meersen en raad tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 October 1666.Coromandel
1667Missive door den coopman Jacob van der Meersche tot Nagapatnam aen gouverneur generael Joan Maetsuijker en heeren raden van India, 7 Maert 1667.Coromandel
1667Missive door den coopman Jacob van der Meersen en raet tot Nagapatnam aen de edele heer gouverneur generael Joan Maetsuijker en heeren raden van India, 17 Februarij 1667.Coromandel
1667Missive door Jacob van der Meerschen en raet tot Nagapatnam geschreven aen den Ed. heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de Ed. heeren raaden van India, gedateerd 20 October 1667.Coromandel
1668Missive door de residenten tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia geschreven van dato 2 Maert 1668.Coromandel
1671Copije missive van den commandant Jacob van der Meerschen en den raet tot Nagapatnam aen den generael en raden van Indien geschreven in dato 19 October 1671.Coromandel
1672Missive vanden oppercoopman Jacob vander Meerschen aan de heer gouverneur generaal en raden van India dato 9 Februarij uijt Nagapatnam.Coromandel
1672Missive van den commandant tot Nagapatnam Jacob vander Meerschen aen haer Eds. tot Batavia van dato 14 Maert 1672.Coromandel
1672Briefjen vanden vaendrigh David Butler uijt Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 14 Maert 1672.Coromandel
1672Missive vanden commandant Jacob vander Meerschen en raet tot Nagapatnam aan de heer gouverneur generaal en raden van India van 9 October 1672.Coromandel
1672Missive vanden commandant Jacob vander Meerschen en raet tot Nagapatnam aan de heer gouverneur generaal en raden van India van 12 October 1672.Coromandel
1673Transport off overdraght der stadt Nagapatnam op Cormandel door gecommitteerdens aen 't Ceijlonse gouvernement gedaen, 14 Augustij 1673.Coromandel
1673Missive van d'Ed. commandeur Jacob van der Meersche en raet tot Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India, gedateerd 23 Januarij 1673.Coromandel
1673Missive van d'Ed. Jacob van der Meersche en raet tot Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, 16 October 1673.Coromandel
1674Extract briefje door de heer superintendent Rijckloff van Goens [de Oude] uijt Nagapatnam aen de heer gouverneur Rijckloff van Goens [de Jonge] na Colombo geschreven dato 5 September 1674.Coromandel
1675Copia missive door Pieter Verwer en raet uijt Nagapatnam in dato 19 October 1675 geschreven aenden gouverneur generael en raden van Indien.Coromandel
1675Specificatie van d'overwinsten tot Nagapatnam 't sedert primo Maert tot ultimo September 1675.Coromandel
1677Copie missive door den resident Huijbert Parmentier in dato 7 Julij 1677 uijt Trimelevaes aan het als doen wesende opperhooft van dat comptoir den boeckhouder Jan Sweers tot Nagapatnam geschreven.Coromandel
1678Copie missive door den Ed. G. Vorwer ende den raet uijt Nagapatnam in dato 11 October 1678 aen den gouverneur generael ende raden van Indien.Coromandel
1678Lijste van eenige procuratien gepasseert tot Nagapatnam door persoonen die haer te goet hebbende maentgelden int 't patria gaerne souden laeten ontvangen, anno 1678.Coromandel
1678Twee copie brieven door de residenten van Tegenepatnam den 7 en 8 December 1678 nae Paleacatte en Nagapatnam geschreven.Coromandel
1678Ses copie brieven tusschen de vrunden van Nagapatnam en Trimelevaes in datis 22 November, 1, 6, 8, 15 December 1678 gewisselt, met een translaet ola door den Habeldaer van Portonovo naer Trimelevaes geschreven.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. van dato 19 Februarij 1678.Coromandel
1678Missive van d'Ed. Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 14 Maert 1678.Coromandel
1678Rapport van den coopman Thomas van Rhee aen den Ed. Vorwer tot Nagapatnam gedaen wegens sijn verrighten tot Trimelevaes van dato 23 Maert 1678.Coromandel
1678Rapport van den coopman Thomas van Rhee aenden oppercoopman Vorwer wegen sijn verrighten op Porto Novo tot Nagapatnam gedaen dato 29 April 1678.Coromandel
1678Missive van d'Ed. Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. geschreven van dato 11 Maij 1678.Coromandel
1678Nader brieffje van de Ed. Vorwer en raet uijt Nagapatnam aen haer Eds. de dato 15 Meij 1678.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. van dato 30 Junij 1678.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. de dato 19 Augustij 1678.Coromandel
1678Originele brieffie van den commandeur Salomon le Sage en den coopman Thomas van Rhee in dato 22 September 1678 uijt de stadt Nagapatnam aen haer Eds.Coromandel
1678Missive van den commandant Vorwer en raet op Nagapatnam aen haer Eds. in dato 15 October 1678.Coromandel
1678Twee copia rapporten door den boeckhouder Jan Sweers wegens sijne visite en bevindingh op Grouale Poncoil in het lant van Arialour aen den commandeur Vorwer en raet op Nagapatnam gedaen van dato 8 en 16 September 1678.Coromandel
1679Twee copia missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in dato 2 Junij en 12 Julij nevens een appendix van den 19 Junij 1679 geschreven aen den gouverneur generael en de raden van Indien.Coromandel
1679Twee copia missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in datis 7 en 26 September 1679 geschreven aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge.Coromandel
1679Specificatie der lasten en winsten met aenwijsingh der vercoghte coopmanschappen tot Nagapatnam en Trimelevaes 't sedert primo Maert tot ultimo Augustij 1679 gevallen.Coromandel
1679Lijste der procuratien gepasseert tot Nagapatnam door verscheijde personen om haer te goed hebbende gagie te laeten ontfangen, ongedateerd.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en den raet in Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato 28 April 1679.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en den raet in Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato 2 Junij 1679.Coromandel
1679Rapport van den boeckhouder Jan Sweers aen den oppercoopman Pieter Verwer en den raet tot Nagapatnam gedaen 13 Maij 1679 wegens zijne bevindinge in de landen van Tansjouwer.Coromandel
1679Twee translaet cauls door Abeldaer Samosie Pandidaer en den gouverneur tot Porto Novo aen d'Ed. compagnie tot Nagapatnam verleent.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 12 Julij 1679.Coromandel
1679Appendix missive van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 Julij 1679.Coromandel
1679Articulen of poincten van beschuldinge door d'heer gouverneur Jacques Caulier en raad tot Paliacatta gedaan ten laste van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam met de verantwoordinge van gemelte Verwer en raad daarop in margine gestelt mitsgaders eenige vordere documenten daartoe gehoorende.Coromandel
vorige
12...46
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in