Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
2282 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2282 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam, Gale, Tutucorijn, Trinconomale en Manaar afgezonden sedert den 2 Februarij tot den 10 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelCirculaire brieven van Nagapatnam na d'onderhorige zuijder comptoiren en Mazulipatnam afgevaardigt sedert den 15 Februarij tot den 29 Junij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Tegenepatnam geschreven sedert den 2 Februarij tot den 5 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Tegenepatnam na Nagapatnam geschreven sedert den 1 Februarij tot den 1 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Portonovo en desselfs opperhoofd te Tegenepatnam wesende na Nagapatnam geschreven sedert den 30 Januarij tot den 8 Meij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam aan 't Portonovose opperhoofd te Tegenepatnam geschreven sedert den 1 Februarij tot den 24 April 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Sadraspatnam afgesonden sedert den 8 Februarij tot den 11 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Sadraspatnam na Nagapatnam geschreven sedert den 28 Januarij tot den 4 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven sedert den 27 Maart tot den 27 Augustus 1730 van Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Jaffanapatnam, Trinconomale en Tutucorijn gedepecheert (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelBrieven van Nagapatnam na de onderhorige comptoiren sedert 30 Maart tot den 25 Augustus 1730 afgesonden (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelMissive van den gouverneur Adriaan Pla en den raad tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 11 September 1730 (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelBriefje van den gouverneur Adriaan Pla tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia van dagtekeninge 12 Junij 1730 (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan in een ander pacquet).1730
CoromandelMissive van den gouverneur Adriaan Pla tot Nagapatnam aan haar Ed. tot Batavia gedagteekent 11 Julij 1730 (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan).1730
CoromandelRapport der Pallicolse bediendens aan de regering tot Nagapatnam concernerende haere delogementen van daar (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelTwee extracten uijt de brieven door den heere gouverneur Isaac Augustijn Rumpf nevens den raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam in dato 10 October en 12 December 1720 gecarteerd belangende de toenmaals verbondene doepetijs etc. na Colombo (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1720
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Cheijlon, Bengale, Mallabaar, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Manaar sedert 27 October 1729 tot den 10 Maart 1730 afgevaardigt (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam en Mazulipatnam en de zuijder comptoiren sedert 27 October 1729 tot den 10 Maart 1730 afgevaardigt (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrief door den heer gouverneur Van Cloon en raad tot Nagapatnam aan de heeren majors in 't vaderland op den 27 October anno 1729 benevens een register van de daartoe gehorende bijlagen over Cheijlon afgesonden (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrieven tussen Nagapatnam en Tegenepatnam sedert den 6 October 1729 tot den 9 Maart 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg) [ontbreekt].1730,1729
CoromandelMissive van d'heeren afgaande en aankomende gouverneurs Mr. Dirk van Cloon raad extra ordinaris van India en Adriaan Pla nevens de raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert 30 Maart 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelSecreete brief van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan de Ed. heeren gecommitteerde bewindhebberen tot en over de saken van Oostende gedateerd den 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelSecreete missive van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelVonnis bij den raad van justitie tot Nagapatnam geslagen tegens den ondercoopman Albert van Weede (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Souratta, Persia, Cochim, Jaffanapatnam en Tutucorijn van den 3 September tot den 4 October 1729 afgesonden (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelDrie copia brieven door den commandant Floris Blom en raed tot Nagapatnam aan de heeren maijores int vaderlandt geschreven den 20 December 1688, 11 en 15 Februarij 1689.1689,1688
CoromandelRapport van den ondercoopman Arnoldus Soolmans wegens sijn verrichten aan 't hoff van Tansjouwer aan den commandant Floris Blom en raed tot Nagapatnam overgegeven in dato 8 December 1688.1688
CoromandelSes nadere contracten gemaeckt met de coopluijden tot Porto Novo, Tegenepatnam, Nagapatnam en Sadrangapatnam in dato 10, 15, 16 Junij en 23 Februarij 1689.1689
CoromandelActe van borghtocht door de coopluijden van Nagapatnam verleent tot verseeckeringh van de maeckelaers.1689
CoromandelMemorie van alle den areek die ter stede Nagapatnam sedert den jare 1671 tot 1681 's compagnies wegen is verkoght en tegens wat prijsen.1681,1671
CoromandelMemorie van alle den areek dewelke in het aanwesen van de heer commissaris Van Rhede op Cormandel tot Nagapatnam is aangebraght van dato 10 Augustus 1687 tot den 9 Junij 1689, wat parthije verkoght en wat nogh resteert.1689,1687
CoromandelCopie extract uijt de missive door den coopman Jan Corte en raet tot Tegenepatnam aen den gouverneur Laurens Pith nae Nagapatnam geschreven in dato 17 Augustus 1690.1690
CoromandelNader contract wegens de leverantie van lijwaten geslooten door de heer Van Mijdrecht met de coopluijden van Nagapatnam in het contract van primo Januarij en 5 Februarij 1688 specifice gemelt.1688
CoromandelOriginele missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 15 Februarij 1691.1691
CoromandelDiverse copie missivens door d'heer commissaris Van Mijdreght aen den gouverneur Pith en den raet tot Paleacatte off Nagapatnam et cetera geschreven, beginnende met 20 Januarij 1690 en eijndigende met 12 Januarij 1691.1691,1690
CoromandelDiverse copie missiven door de opperhoofden en den raet tot Tegenepatnam aen den gouverneur Laurens Pith en den raet [en aen den gouverneur particulier] tot Nagapatnam geschreven, beginnende met 21 September 1690 en eijndigende 3 Februarij 1691.1691,1690
CoromandelDiverse copie resolutien genomen bij den gouverneur Pith en den raet tot Nagapatnam beginnende 22 Maert 1690 en eijndigende met 4 December desselvigen jaers.1690
CoromandelOriginelen eijsch van provisie en schenckagie goederen voor de cust Cormandel voor den jaere 1692 neffens eenige goederen tot de munterijen van Nagapatnam en Paliacatte gedateert 15 Februarij 1691.1692,1691
CoromandelCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den oppercoopman Jan van Vliet en raet tot Tutucorin geschreven uijt Nagapatnam 16 Junij 1689.1689
CoromandelCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den gouverneur Laurens Pit en raet ter custe Cormandel tot Negapatnam int jaght de Purmer op de rheede van Nagapatnam den 17 Junij 1689.1689
CoromandelAuthenticque conditien en vergunningen door de heer Hendrick Adriaen van Rheede aen den Paligaer lantheer en boschwagter Rama Naijke gedaen en geconditioneert tot Nagapatnam den 8 Junij 1688.1688
CoromandelAuthenticque contract en conditien gemaekt door den heer Hendrick Adriaen van Rheede met de cooplieden tot Nagapatnam wegens het leveren van arreek voor de tijt van drie jaaren den 14 Junij 1688.1688
CoromandelAuthenticque diverse contracten van negotie door den heer Hendrick Adriaen van Rheede met de cooplieden van Tegenepatnam, Nagapatnam, Sadraspatnam, Porto Novo en Paliacatte aengegaen en geslooten in de gemelte plaetsen in datis 4 en 27 Junij en 22 Julij 1688, 30 Januarij en 15 Februarij 1689.1689,1688
CoromandelActe van borghtoght door diverse cooplieden gemaekt voor de twee maekelaers tot Nagapatnam in dato 15 Junij 1689.1689
CoromandelAuthenticque acte van verbintenisse van den coopman Nella Chittij om te leveren twee soorten van kleeden en dat op deselve voet en conditien als met de coopluijden van Nagapatnam is gedaen 15 Junij 1689.1689
CoromandelAuthenticque acte van verbintenisse door de wevers in de dorpen Porrewecherij en Nertamangelan wegens 't ontfangen van de lijwaeten et cetera tot Nagapatnam 16 Junij 1689.1689
CoromandelAuthenticque contract tusschen de kooplieden van Nagapatnam en de heer Van Mijdregt aangegaan wegens het leveren van Guinees lijwaten et cetera voor drie jaaren in dato 5 Februarij 1688.1688
CoromandelAuthenticque contract tusschen de kooplieden van Nagapatnam en de heer Van Mijdregt aangegaan wegens de leverantie van Guinees lijwaten et cetera in dato 25 Maij 1688.1688
CoromandelAuthenticque contract en conditien gemaakt door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede met de kooplieden tot Nagapatnam wegens het leveren van areek voor tijt van drie jaren den 14 Junij 1688.1688
CoromandelActe van borgtogt door diverse kooplieden gemaakt voor de twee makelaars tot Nagapatnam in dato 15 Junij 1689.1689
CoromandelAuthenticque ampliatie van het nader contract met de coopluijden van Sadrangapatnam geslooten tot Paliacatta den 23 Februarij 1689 en tot Nagapatnam 16 Junij 1689.1689
vorige
12...46
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in