Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1622Memorie van de goederen op de custe Choromandel begeert ende wat die gelden, Mazulipatnam adij 18 October anno 1622.Coromandel
1673Missive vande Masulipatnamse opperhoofden Jacques Caulier en Hendrick Outhoorn aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, Mazulipatnam 8 October 1673.Coromandel
1682Originele missive door d'edele heer gouverneur Pits en raet uijt Palliacatta aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 25 Februarij 1682 met een appendix van den 10 Maert tot Mazulipatnam daer bijgevoeght en noch een appendix van den raet tot Palliacatta van 12 Maert 1682.Coromandel
1691Copia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 9 Februarij 1691.Coromandel
1691Copia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 31 Maart 1691.Coromandel
1697Missive van 't opperhooft den oppercoopman Bruijninck Wildeland ende den raet tot Mazulipatnam aan haer Ed. tot Batavia geschreven de dato 13 September 1697.Coromandel
1697,1696Twee briefjes t eene van 's Comp. bedienden tot Bellasoor aan de van Mazulipatnam dato 17 Junij 1697 en 't andere van Malacca na Aetchin geschreven aan den fugativen capiteijn Jacob Jansz. de Roij den 11 September 1696, item extract uijt sekere missive door den gouverneur en raet tot Malacca nae Bengale geschreven mitsgaders berigt ofterelaes van den Portugees Manuel Sanscheez d'Almeijda in dato 19 Meij 1697 aan den directeur Van Dijxhoeck gedaen concernerende den voorschreven De Roij.Coromandel
1699,1698Rendement van de vercogte goederen tot Mazulipatnam van primo September 1698 tot ultimo Augustus 1699.Coromandel
1704Rendement der coopmanschappen in den tijd van vier maanden tot Mazulipatnam vercogt (ontfangen den 20 Maart 1704 per 't jagt de Bije van Masulipatnam).Coromandel
1706,1704Translaat versoekschrift door 's Comp. Palicolse hooftcooplieden in dato 4 Februarij 1704 tot Mazulipatnam aen den gouverneur Van Steelant en raad aldaar gepresenteert (ontfangen den 22 November 1706 per Driebergen).Coromandel
1707Prijs courant van d'eliphanten in de laast gepasseerde 3 a 4 jaren uijt Tannasserij tot Mazulipatnam aangebragt en verkogt (ontfangen den 11 Junij 1707 over Ceijlon per de Belois).Coromandel
1707Diverse extracten uijt de brieven van Tegenepatnam, Porto Novo en Mazulipatnam geschreven na Nagapatnam wegens de gestalte verkoopinge der eliphanten (ontfangen den 8 December 1707 per Peter en Paul).Coromandel
1708Nadere missive van de opperhoofden Hendrik van Oudshoorn van Sonnevelt en Hendrik Grousius en raad tot Mazulipatnam aan haar Ed. tot Batavia gedateert 16 September 1708 (ontfangen 5 November 1708 per 't schip Rijnenburg).Coromandel
1709Elf rendementen der verkogte coopmanschappen tot Nagapatnam, Mazulipatnam, Palleacatta, Sadraspatnam, Congemeere en Portonovo (ontfangen den 9 Februarij 1709).Coromandel
1709Thien rendementen der verkogte coopmanschappen op comtoiren van Nagapatnam, Mazulipatnam, Palleacatta, Sadraspatnam, Conjemere en Porto Novo in de maenden Junij en Julij deses jaars 1709 (ontfangen den 2 November 1709).Coromandel
1709Missive van het opperhooft Hendrik Grousius en den raad tot Mazulipatnam aan haar Eds. de hooge regeringe tot Batavia gedateerd den 13 September 1709 (ontfangen den 20 November 1709).Coromandel
1709,1708,1702Rapport van gecommitteerdens dewelcke in den jare 1702 de defecten van de logie tot Mazulipatnam hebben gevisiteerd met aanwijsinge welcke van voorseijde gebreken bereeds zijn en nog dienen verholpen te werden, annex een nader rapport dierwegens gedateert 27 Augustij 1708 (ontfangen den 9 Februarij 1709).Coromandel
1710Translaat van twee briefies door den Bramine opsiender van compganies logie in Golconda aan het opperhoofd Hendrik Grousius tot Mazulipatnam geschreven (ontfangen 30 November 1710 per de Kiefhoek).Coromandel
1710,1709Notitie van de aangekomene en vertrocken vaartuijgen tot en van Mazulipatnam sedert den 1 December 1709 tot den laasten Augustus 1710 (ontfangen 30 November 1710 per de Kiefhoek).Coromandel
1711Missive van den oppercoopman Hendrick Grousius nevens desselfs vervanger Gerrit Westreenen en den raad tot Mazulipatnam aan haar Ed. de hoge regeringe van India tot Batavia gedateert den 29 September 1711 (ontfangen den 18 November 1711 per het schip de Kiefhoek).Coromandel
1711Missive van het opperhooft Hendrick Grousius en den raad tot Mazulipatnam aan haar Ed. tot Batavia gedateerd den 5 Augustus 1711 (ontfangen den 8 November 1711 per het fregat Ter Aa).Coromandel
1712Missive van het opperhooft Gerrit van Westreene en den raad tot Mazulipatnam aan haar edelens tot Batavia de dato 27 Maij 1712 (ontfangen den 7 Julij 1712 per het fregat de Jordaan).Coromandel
1712Missive van het opperhooft Gerrit Westrenen en den raad tot Mazulipatnam aan haar Eds. de hoge regeeringe van India tot Batavia de dato 15 September 1712 (ontfangen den 21 Octobrt 1712 per het schip Westhoven).Coromandel
1712Vier translaat brieven so door den opsiender van s' Comp. logie in Golconda als door anderen inlanders aan het opperhooft en andere luijden die bevorens tot Innegodoer gewoond hebben, tot Mazulipatnam geschreven (ontfangen den 21 October 1712 per het schip Westhoven).Coromandel
1712Nader briefje van het opperhooft Gerrit van Westrenen en den raad tot Mazulipatnam aan haar edelens de hoge regering van India tot Batavia gedateert den 21 October 1712 (ontfangen den 7 Julij 1712 per het ship Westhoven).Coromandel
1713Missive door het opperhooft Gerrit van Westreenen en raad tot Mazulipatnam aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 17 Augustus 1713 (ontfangen den 10 October 1713 per het schip Hoedekeskerken).Coromandel
1713Diverse rendementen van de jongst vercogte coopmanschappen tot Nagapatnam, Mazulipatnam, Palleacatta, Sadraspatnam en Portonovo (ontfangen den 24 December 1713 per het schip Wassenaar).Coromandel
1713,1712Rendementen van de vertierde coopmanschappen tot Nagapatnam, Mazulipatnam, Palleacatta, Sadraspatnam en Porto Novo (ontfangen den 1 Februarij 1713 per 't schip Oostersteijn).Coromandel
1717Rendement van vertierde coopmanschappen tot Nagapatnam, Mazulipatnam, Palliacatte, Sadraspatnam en Portonovo in de maanden Februarij, Maart, April, Meij, Junij en Julij 1717 (ontfangen den 1 October 1717 per het schip de Herstelde Leeuw).Coromandel
1717Missive van den gouverneur Adriaan de Visser en raad tot Nagapatnam aan haar Ed. de hoge regering van India tot Batavia gedateerd den 2 September 1717 (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1717Opstel van het verschil der prijsen van goederen die tot Nagapatnam en Jaffnapatnam werden geverwd (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1717Missive van het opperhoofd Gerrit Westrenen en raad tot Mazulipatnam in aan haar Eds. de hooge regeringe van India tot Btavia gedateerd den 8 October 1717 (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1717Register van de Mazulipatnamse papieren (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1717Twee rendementen van verkogte coopmanschappen tot Mazulipatnam in de maanden Augustus en September anno 1717 (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1717,1716Notitie van de aangekome en vertrocke vaartuijgen tot en van Mazulipatnam sedert primo September 1716 tot ultimo September 1717 (ontfangen den 18 December 1717 per het schip Houdekenkerke over Mazulipatnam).Coromandel
1720Memorie voor het opperhoofd Appolonius van Noord tot Mazulipatnam door den g'eligeerd gouverneur van Cormandel aan gedagte Van Noord tot narigt overgegeven in dato ... Januarij 1720 (ontfangen den 25 September 1720 per het schip Ter Mijnde).Coromandel
1720Translaat opgave van den Moorsen muntmeester tot Mazulipatnam (ontfangen den 25 September 1720 per het schip Ter Mijnde) [ontbreekt].Coromandel
1720Missive van en gouverneur Gerrit Westrenen en den raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en raaden van India tot Batavia de dato 9 September 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Translaat Franse brief van den gouverneur tot Pondecherij aan den gouverneur Westreenen tot Nagaptanam geschreven in dato 8 Augustus 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Translaat Marattise missive van den Chiden Bronsen Fausdhaer Laalchan aan den Ed. heer Cormandels gouverneur Gerrit Westrenen geschreven (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Vendutierolle van verkogte drancken tot Nagapatnam annex dies rendement (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Register der Mazulipatnamse papieren (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Missive van het opperhoofd Paulus Verreijn en raad tot Mazulipatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en raaden van India tot Batavia de dato 10 September 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Twee gewisselde translaatbrieven tusschen het opperhoofd tot Mazulipatnam en s'Comp. Bramine en opsiender over de logie in Golconda (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Rapport van den pakhuijsmeester Olivier Witmond wegens sijne verrigtinge bij den Souba Nabab en mindere grooten (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Rendementen der verkogte coopmanschappen tot Mazulipatnam in de maanden Junij, Julij en Augustus 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Memorie voor het opperhoofd Appolonius van Noord tot Mazulipatnam door den g'eligeerd gouverneur van Cormandel aan gedagte Van Noord tot narigt overgegeven in dato ... Januarij 1720 (ontfangen den 25 September 1720 per het schip Ter Mijnde).Coromandel
1720Translaat opgave van den Moorsen muntmeester tot Mazulipatnam (ontfangen den 25 September 1720 per het schip Ter Mijnde) [ontbreekt].Coromandel
1720Missive van den gouverneur Gerrit Westrenen en den raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en raaden van India tot Batavia de dato 9 September 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720Translaat Franse brief van den gouverneur tot Pondecherij aan den gouverneur Westreenen tot Nagaptanam geschreven in dato 8 Augustus 1720 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in