Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelCirculaire brieven van Nagapatnam na d'onderhorige zuijder comptoiren en Mazulipatnam afgevaardigt sedert den 15 Februarij tot den 29 Junij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam en Mazulipatnam en de zuijder comptoiren sedert 27 October 1729 tot den 10 Maart 1730 afgevaardigt (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelMemorie van sodanige schepen en andere vaartuijgen als tot Mazulipatnam en Portonovo ten handel waren geweest met specificatie der aangebragte en vervoerde coopmanschappen (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelCopia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 9 Februarij 1691.1691
CoromandelCopia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 31 Maart 1691.1691
CoromandelMissive van 't opperhooft den oppercoopman Bruijninck Wildeland ende den raet tot Mazulipatnam aan haer Ed. tot Batavia geschreven de dato 13 September 1697.1697
CoromandelTwee briefjes t eene van 's Comp. bedienden tot Bellasoor aan de van Mazulipatnam dato 17 Junij 1697 en 't andere van Malacca na Aetchin geschreven aan den fugativen capiteijn Jacob Jansz. de Roij den 11 September 1696, item extract uijt sekere missive door den gouverneur en raet tot Malacca nae Bengale geschreven mitsgaders berigt ofterelaes van den Portugees Manuel Sanscheez d'Almeijda in dato 19 Meij 1697 aan den directeur Van Dijxhoeck gedaen concernerende den voorschreven De Roij.1697,1696
CoromandelRendement van de vercogte goederen tot Mazulipatnam van primo September 1698 tot ultimo Augustus 1699.1699,1698
CoromandelRezolutien genomen in rade van Mazulipatnam van den 20 Augustus tot den 14 September anno 1734.1734
CoromandelBrieven van Mazulipatnam na Nagapatnam geschreven 't sedert den 21 Augustus tot den 24 September anno 1734.1734
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Mazulipatnam van den 15 September tot den 18 October 1734.1734
CoromandelTwee circulaire brieven van Nagapatnam gerigt na de Zuijder comptoiren en Mazulipatnam gedateert 24 en 30 September 1734.1734
CoromandelBevinding van eenige tot Mazulipatnam gehersorteerde lijwaten gedagteekent den 20 October 1734.1734
CoromandelTwee extracten uijt eene brieff geschreeven van Nagapatnam na Mazulipatnam op den 4 November 1734.1734
CoromandelBrieven van Nagapatnam na de gesamentlijke zuijder comptoiren en Mazulipatnam geschreven zedert den 29 October 1734 tot den 6 Augustus 1735.1735,1734
CoromandelRapport wegens gedane guarbulatie van 71 kisten met nooten muscaten tot Mazulipatnam onder dato 16 November 1734.1734
CoromandelGenerale bevindinge van d'uijt Mazulipatnam per 't schip 't Huijs te Rensburg tot Nagapatnam aangebragte goude coubangs en coopmanschappen gedateert 4 Augustus 1735.1735
CoromandelEen en sestigh stucks maandelijkse rendementen van vertierde coopmanschappen soo tot Nagapatnam, Palliacatta als Sadraspatnam en Portonovo, Mazulipatnam, Bimilipatnam en Kakienara.1735
CoromandelVier vendurollen van eenige tot Nagapatnam, Mazulipatnam en Bimilipatnam verkogte goederen verzeld van eenige rendementen.1735
CoromandelAankomende en afgaande brieven van en na Mazulipatnam 't sedert 7 Augustus tot 11 October 1735.1735
CoromandelGewisselde brieven tussen Mazulipatnam en Bimilipatnam 't sedert 23 Junij tot 27 September 1735 annex 2 ordonnantien houdende d'eene op d'overheeden van 't schip 't Hoff Niet Altijd Somer en d'andere op d'gesaghebbers van eenige chaloupen.1735
CoromandelMemorie van de tot Mazulipatnam aangekomen en vertrocken vaartuijgen 't sedert den 3 Augustus 1735 tot 20 Augustus 1735.1735
CoromandelResolutien in politicquen rade tot Mazulipatnam genomen gedurende 13 Augustus tot den 26 September 1735.1735
CoromandelResolutien genomen in politicquen rade tot Mazulipatnam sedert primo October 1735 tot 2 Januarij 1736.1736,1735
CoromandelGewisselde brieven tusschen Nagapatnam en Mazulipatnam sedert den 8 October 1735 tot 12 Februarij 1736.1736,1735
CoromandelDrie extract translaat missives geschreven door den gemagtigdens van den Siamsen koning Roumochan uijt Madras na Mazulipatnam in anno 1732 aan den Bramine Nina Biponni Tellagappa wegens sekere grond tot Mazulipatnam voorzegde koning toebehoorende verselt met een translaat Persiaans geschrift bij forme van getuigenisse door diverse inlanders tot laatstsgedagte plaatse aan d'opperhoofden aldaar verleend.1735,1732
CoromandelTwee bevindingen van hersiene Kakienarasen en Pallicolse lijwaten tot Mazulipatnam gedateert 12 en 20 Januarij 1736.1736
CoromandelBrieff door de Bimilipatnamse bedientens aan die van Mazulipatnam gerigt en gedateert 25 October 1735.1735
CoromandelResolutie in politicquen rade tot Mazulipatnam op den 27 Januarij 1736.1736
CoromandelGewisselde brieven tusschen Nagapatnam en Mazulipatnam 't zederd den 25 Januarij tot 10 Maart 1736.1736
CoromandelEen stux maandelijks rendement van Mazulipatnam.1736
CoromandelResolutien in politicquen raade tot Mazulipatnam genomen 't zederf den 16 Augustus tot den 30 September 1736.1736
CoromandelGewisselde brieven tusschen Nagapatnam en Mazulipatnam 'tzedert den 28 Augustus tot den 13 October 1736.1736
CoromandelNegen stux maandelijxe rendementen der vertierde coopmanschappen tot Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam, Portonovo, Bimilipatnam en Mazulipatnam.1736
CoromandelCirculaire brieven na de gesamentlijke suijder comptoiren en Mazulipatnam 't sedert den 2 Julij tot den 18 Augustus 1737.1737
CoromandelBriefje van gecommitteerde justitieele leeden tot Mazulipatnam aan haar hoog edelens tot Batavia 14 October 1737 behelsende hunne bevinding van 't schip Magdalena annex een rapport daartoe relatief.1737
CoromandelResolutien genomen tot Mazulipatnam 't sedert 8 November 1738 tot den 2 Maij 1739.1739,1738
CoromandelTwee stux copia vendu rollen van Mazulipatnam van wijn, defectueuse schenkagie goederen, tutia en aurum pigmentum gedateert 17 Januarij en 30 Maart 1739 annex dies rendementen.1739
CoromandelBrieven van Mazulipatnam na Nagapatnam geschreven 't zedert den 25 Junij tot den 25 Julij 1739.1739
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Mazulipatnam gesonden sedert 22 Julij tot den 28 Augustus 1739.1739
CoromandelDrie circulaire brieven na de onderhorige Zuijder comptoiren en Mazulipatnam afgesonden onder verscheijde dagteekeningen [allen van Augustus 1739].1739
CoromandelMissive van den oppercoopman en opperhooft over Noorder Chormandel Galenus Mersen benevens den raad tot Mazulipatnam aan haer hoog Eds. tot Batavia gedateert 12 September 1739.1739
CoromandelResolutien genomen in rade van politie tot Mazulipatnam op den 28 en 31 Augustus mitsgaders 9 September 1739.1739
CoromandelGewisselde brieven tusschen Nagapatnam en Mazulipatnam sedert primo Julij tot den 2 September 1739.1739
CoromandelTwee brieven van Sadraspatnam na Mazulipatnam geschreven op den 3 en 16 Augustus 1739 [toegevoegd].1739
CoromandelGewisselde brieven tusschen Bimilipatnam en Mazulipatnam van den 23 Junij tot den 2 September 1739.1739
CoromandelGewisselde brieven tusschen Palicol en Mazulipatnam van 24 Junij tot den 2 September 1739.1739
CoromandelEen briefje door het opperhooft [te Mazulipatnam] Galenus Mersen aan den opsiender tot Golconda Aboe Mahomet afgevaerdigt in dato 20 Julij 1739.1739
CoromandelTwee rendementen van verkogte coopmanschappen tot Mazulipatnam in de maanden Julij en Augustus 1739.1739
CoromandelVier briefjes wegens de visitatie, bevinding en 't diepgaan van den kiel Nieuwstad soo bij aankomst en vertrek tot en van Nagapatnam item bij zijn depart van Sadraspatnam en arrivement tot Mazulipatnam gedateert 23 en 27 Julij en 3 en 15 Augustus 1739.1739
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in