Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
710 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 710 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Copie missive door Jacob de Bitter op de custe van Choromandel geschreven aen den wel gebooren heer Bemedelu Sondian coninck van Candij, keijser van Ceijlon, in dato 8 December 1608.Coromandel
1615Instructiën gegeven door Hans de Haze op de custe Chormandel naer Ceijlon, Arracan ende Bengale alsmede eenige missiven geschreven aen coningen ende heeren, gedateerd van 13 Januarij 1615 tot en met primo Junij 1615.Coromandel
1638Copie missive van gouverneur Gardenijs aen den keijser van Ceijlon in dato 22 October 1638.Coromandel
1638,1637Extract uijt het daghregister door den coopman Helmondt op de voijagie met 't jacht de Valck naer Ceijlon gehouden van 21 October 1637 tot 11 April 1638.Coromandel
1653Copie missive naer Ceijlon voor de heer gouverneur Jacob van Kittensteijn van gouverneur Laurens Pidt in dato 24 October 1653.Coromandel
1654Copie missiven van Adriaen van der Meijden uit Ceijlon aen de heer gouverneur Laurens Pit, in datis 26 Meij en 23 September 1654.Coromandel
1654Copie eijsch van 't gevorderde voor Ceijlon, ongedateerd.Coromandel
1656Copie missive van Cormandel aen de heer gouverneur Adriaen van der Meijden tot Ceijlon in dato 16 Julij 1656.Coromandel
1656Copie missive door Gerard Hulft van Ceijlon naer Cormandel in dato 4 April 1656 [identiek aan fls. 363-369].Coromandel
1656Copie missive door Gerard Hulft van Ceijlon naer Cormandel in dato 4 April 1656 [de folio's 365-366 zijn voor 363 ingebonden; identiek aan fls. 309-315].Coromandel
1656Copie missive van Ceijlon aen Laurens Pit tot Cormandel in dato 19 Meij 1656.Coromandel
1657,1656Copie eijsch voor Ceijlon van Cormandel gevordert voor het jaar 1657.Coromandel
1658Copie missive door gouverneur Laurens Pit en raad tot Geldria aen de Ed. heer Rijckloff van Goens tot Ceijlon in dato 5 Junij 1658.Coromandel
1658Copie missiven door gouverneur Laurens Pit en raad tot Geldria aen de Ed. heer Rijckloff van Goens tot Ceijlon in datis 26 Junij en 9 Julij 1658.Coromandel
1660,1659Copie eijsch voor Ceijlon voor 1660, in dato 13 Maij 1659.Coromandel
1664,1663Drie extracten uijt de missiven van den gouverneur Hustaert en den raedt op Ceijlon als oock van den commandeur Pavillioen aen den gouverneur en den raedt op de cust geschreven sub datis ultimo December 1663, 16 October 1664 en 22 Maert 1664.Coromandel
1673Missive door de heer Anthonij Pavilioen ende den raet uijt het leger voor St.Thomé aen de heeren seventiene int patria over Ceijlon geschreven in dato 23 November 1673.Coromandel
1675Missive van den heer gouverneur Anthonij Paviljoen en raet aen d'Ed. heeren seventiene int patria geschreven dato 7 November 1675 soo over Ceijlon als Persia.Coromandel
1677Copie missive door den oppercoopman en raet tot Negapatnam in dato 3 December 1677 aen den gouverneur van Ceijlon geschreven.Coromandel
1680Drie copia missivens door den commandant Pieter Verwer en den raedt tot Nagapatnam den 31 October, 16 November en 19 December 1680 aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet op Ceijlon geschreven.Coromandel
1681Copia vertoogh door den heer commissaris J.J. Pits en den oppercoopman Pieter Vorwer opgestelt in dato 5 October 1681 spreeckende van den arreex handel ende limiet scheijdinge tusschen Negapatnam en Tutucorin alsmede 't vercoop van den arreecq aen particuliere barcquiers die den rijs op Ceijlon aenbrengen.Coromandel
1681Transport van de stadt Nagapatnam waer in begrepen alle caul en contracten dierwegen gemaeckt, idem de lijste van alle Nederlantse en inlantse dienaren et cetera zodaenigh die stadt op ultimo Februarij 1681 bevonden en van't gouvernement van Ceijlon onder Cormandel gestelt.Coromandel
1681Copia vertooch door den commissaris Pits en den opperkoopman Pieter Voorwer opgestelt in dato 5 October 1681 sprekende van den arreexhandel en de limietscheijdinge tusschen Nagapatnam en Tutucorijn alsmede 't vercoopen van den areek aen particuliere barcquiers die den rijs op Ceijlon aanbrengen (ontfangen den 25 November 1681 per 't schip de Veluwe).Coromandel
1681,1680Twee copia missives door den president Willem Carel Hartsinck en verderen raet tot Paliacatte in dato 6 November 1680 over den landwegh en Ceijlon en de dato 9 Februarij 1681 met het Engels schip de Samson, mitsgaders nogh een appendix door den heer commissaris Jacob Jorisse Pits en raet uijt Paliacatta aen d'Ed. heren seventiene in't patria geschreven 16 Maert 1681.Coromandel
1684Register der papieren van Cormandel, Ceijlon, Cheribon, Bantam en Tanjongpoura.Coromandel
1684Aengekomene brieven in den jaere 1684 van Cormandel, Ceijlon, Cheribon, Bantam en Tanjongpoura, Julij 1684 tot December 1684.Coromandel
1684Register der papieren van Cormandel, Ceijlon, Cheribon, Bantam en Tanjongpoura.Coromandel
1684,1683Twee copie missives van gouverneur heer Pits en raad aan de Ed. heeren bewinthebberen in 't patria geschreven in dato 13 November 1683 over Ceijlon, Souratta en Persia ende 10 Februarij 1684 per 't jagtje de Purmer (ontfangen per 't Wapen van ter Goes den 20 April 1684).Coromandel
1684,1683Twee copia missives van den gouverneur Pits en raet aen de Eds. heren bewinthebberen int patria geschreven in dato 13 November 1683 over Ceijlon, Souratte en Persie ende 10 Februarij 1684 per het jachtje de Purmer.Coromandel
1685,1684Twee stux copie brieven door den heer gouverneur Pits en raad tot Paliacatta aan d'Ed. heeren XVII int patria geschreeven in dato 11 November 1684 en 14 Februarij 1685, de eerste over Ceijlon, Souratta en Persia en de laatste per de Engelse scheepen (ontfangen den 21 April 1685 per 't schip de Schelde).Coromandel
1686Authenticque copie missive van de gouverneur en raat tot Paliacatte aan de raad ordinaris en gouverneur Laurens Pijl ende den raad op Ceijlon in dato 14 Februarij 1686.Coromandel
1687Twee authenticque copie missives van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl mitsgaders den raed op Ceijlon in datis 9 Augustus en 23 November 1687.Coromandel
1687Rapport van gecommitteerdens wegens de bevindinge van een kisje goud met het schip den Eenhoorn over Ceijlon tot Nagapatnam aengebraght met het inlands assaij daerop in dato 17 December 1687.Coromandel
1687Opgestelde vraeghpointen van den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl op Ceijlon aen den heer commissaris Van Mijdreght met sijn Ed. antwoort daer nevens om te dienen tot ordre in 't bestier der saken op Ceijlon en Jaffanapatnam in dato 6 Junij 1687.Coromandel
1687Copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht uijt Nagapatnam aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon in dato 27 December 1687.Coromandel
1688Copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon in dato 7 Februarij 1688.Coromandel
1688Copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon in dato 13 Februarij 1688.Coromandel
1688Copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon in dato 24 Februarij 1688.Coromandel
1688Copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed op Ceijlon geschreven in dato 13 Maert 1688 uijt Negapatnam.Coromandel
1691Copia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 9 Februarij 1691.Coromandel
1691Copia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 31 Maart 1691.Coromandel
1693Vijff stucx monsterrollen van alle soodanige officieren, soldaten, matrosen et cetera als op de schepen Sallant, Silversteijn, Nierop, Wijck op Zee en Dieren van Batavia nae Ceijlon en Cormandel vertrocken onder ultimo Junij 1693 sijn bescheijden geweest.Coromandel
1695Briefje door den heer gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam aen den heer gouverneur Thomas van Rhee tot Ceijlon de dato 23 Maert anno 1695.Coromandel
1696Copia missive door den edelen heer gouverneur Pit en den raad in dato 22 December 1696 over Ceijlon naar 't patria aan de heeren majores gecarteert.Coromandel
1696Copia brieven door d'edele heer gouverneur Pit en raad van Nagapatnam 't sedert den laatsten September tot den 6 November 1696 naar Ceijlon, Mallabaar, Bengale, Souratta, Persia geschreven.Coromandel
1696Missive van d'heer raet extraordinaris van India en gouverneur Laurens Pit nevens den raet tot Nagapatnam aan d'heeren bewinthebberen ter vergaderinge van de zeventiene in 't vaderlant geschreven onder dato 23 December 1696 en over Ceijlon afgevaerdigt.Coromandel
1697Diversche copie brieven door den gouverneur Laurens Pith en den raet geschreven naer Ceijlon, Mallabar, Persien, Bengale, Souratte et cetera sedert 2 Augustus tot 8 December 1697.Coromandel
1699Copie brieven door de gouverneur en raad tot Nagapatnam geschreven aan die van Ceijlon, Bengale, Souratte en Persien beginnende met 2 Junij tot 18 October 1699.Coromandel
1700Diverse brieven door den gouverneur en den raet op Cormandel naer Malacca, Bengale, Ceijlon, Mallabar, Persien en Souratte sedert 23 Augustus tot 22 October 1700.Coromandel
1700Missive van de heer gouverneur Dirck Comans en den raet tot Nagapatnam geschreven over Ceijlon aan de edele heren bewinthebberen ter vergadering van de 17 in 't patria de dato 30 November 1700.Coromandel
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in