Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
710 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 710 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelBrieven sedert den 27 Maart tot den 27 Augustus 1730 van Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Jaffanapatnam, Trinconomale en Tutucorijn gedepecheert (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelTwee gewisselde brief en translaat tusschen de Nagapatnamse ministers en de heeren Engelsen tot Madraspatnam gewisseld (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelSecreete brief van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan de Ed. heeren gecommitteerde bewindhebberen tot en over de saken van Oostende gedateerd den 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelSecreete missive van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelEijsch van coopmanschappen etcetera voor Cormandel anno 1730 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelTwaalf maandelijxe rendementen der vertierde coopmanschappen ter custe Cormandel (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelVijff samentreckingen der gedane schenkagien over geheel Cormandel in 't boekjaar 1728/1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729,1728
CoromandelVonnis bij den raad van justitie tot Nagapatnam geslagen tegens den ondercoopman Albert van Weede (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelMemorie van sodanige schepen en andere vaartuijgen als tot Mazulipatnam en Portonovo ten handel waren geweest met specificatie der aangebragte en vervoerde coopmanschappen (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelPlakschrift op den 30 September 1729 gepubliceerd jegens eijgen moord (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Souratta, Persia, Cochim, Jaffanapatnam en Tutucorijn van den 3 September tot den 4 October 1729 afgesonden (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelCopia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 9 Februarij 1691.1691
CoromandelCopia missive door den commandeur Johannes Bacherus uijt 's Comps. thuijn buijten Mazulipatnam aan den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede op Ceijlon geschreven in dato 31 Maart 1691.1691
CoromandelVijff stucx monsterrollen van alle soodanige officieren, soldaten, matrosen et cetera als op de schepen Sallant, Silversteijn, Nierop, Wijck op Zee en Dieren van Batavia nae Ceijlon en Cormandel vertrocken onder ultimo Junij 1693 sijn bescheijden geweest.1693
CoromandelBriefje door den heer gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam aen den heer gouverneur Thomas van Rhee tot Ceijlon de dato 23 Maert anno 1695.1695
CoromandelCopia missive door den edelen heer gouverneur Pit en den raad in dato 22 December 1696 over Ceijlon naar 't patria aan de heeren majores gecarteert.1696
CoromandelCopia brieven door d'edele heer gouverneur Pit en raad van Nagapatnam 't sedert den laatsten September tot den 6 November 1696 naar Ceijlon, Mallabaar, Bengale, Souratta, Persia geschreven.1696
CoromandelDiversche copie brieven door den gouverneur Laurens Pith en den raet geschreven naer Ceijlon, Mallabar, Persien, Bengale, Souratte et cetera sedert 2 Augustus tot 8 December 1697.1697
CoromandelMissive van d'heer raet extraordinaris van India en gouverneur Laurens Pit nevens den raet tot Nagapatnam aan d'heeren bewinthebberen ter vergaderinge van de zeventiene in 't vaderlant geschreven onder dato 23 December 1696 en over Ceijlon afgevaerdigt.1696
CoromandelCopie brieven door de gouverneur en raad tot Nagapatnam geschreven aan die van Ceijlon, Bengale, Souratte en Persien beginnende met 2 Junij tot 18 October 1699.1699
CoromandelDiverse brieven door den gouverneur en den raet op Cormandel naer Malacca, Bengale, Ceijlon, Mallabar, Persien en Souratte sedert 23 Augustus tot 22 October 1700.1700
CoromandelMissive van de heer gouverneur Dirck Comans en den raet tot Nagapatnam geschreven over Ceijlon aan de edele heren bewinthebberen ter vergadering van de 17 in 't patria de dato 30 November 1700.1700
CoromandelTwee brieven uijt Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Souratta, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam en Tutucorijn gecarteerd 't zedert den 12 September tot den 27 October 1734.1734
CoromandelBrieff van Chormandel na Ceijlon geschreven den 2 December 1734.1734
CoromandelBrieven van Nagapatnam aan de bedientens tot Ceijlon, Bengale, Mallabaar, Jaffanapatnam en Tutucorijn in dato 7 November 1735.1735
CoromandelBrieven van Nagapatnam naar Ceijlon, Bengale, Mallabaar, Jaffanapatnam en Trinconomale 't zedert den 11 September tot den 18 October 1736.1736
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Souratte, Persia, Tutucorijn, Mallabaar, Jaffanapatnam en Trinconomale et cetera gecarteert sedert den 27 October 1735 tot den 15 Junij 1737.1737,1735
CoromandelExtract uijt de missive van 11 Julij 1740 aan generaal en raden geschreven rakende de van Cormandel na Ceijlon, en door de Ceijlonse regeering voor reekening van die van Cormandel na Nederland versondene camphur.1740
CoromandelDrie copia missivens door den commandant Pieter Verwer en den raedt tot Nagapatnam den 31 October, 16 November en 19 December 1680 aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet op Ceijlon geschreven.1680
CoromandelB'antwoorde Indiasche eijschen van lijwaten voor anno 1741(ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelB'antwoorde vaderlandsche eijschen van lijwaten voor anno 1741 annex vier opstellen tot aanwijsinge der ingesamelde, versondene en overgeblevene retouren (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelProvisionle b'antwoorde vaderlandsche eijsch van lijwaten voor anno 1742 (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelFormelen eijsch van coopmanschappen, provisien en wes meer voor Cormandel in anno 1742 (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742
CoromandelRendement der tot Bimilipatnam verkogte Palliacatse ropijen in de maand Augustus 1741 (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelCalculatie van het benodigde tot verhelpinge der gebreken van 's Comp. logie tot Bimilipatnam (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelBevinding van de te Portonovo uijt het schip de Paarl uijt Persia over Ceijlon aangebragte ruijnas wortelen (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelGenerale bevinding van de te Portonovo per het schip de Paarl aangebragte lading (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelVijff stux tesamentreckingen van gedane timmeragien in het boekjaar 1740/41 op de plaatsen Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam, Noorder Cormandel en Portonovo (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1740
CoromandelTesamentrecking van gedane schenkagien in het boekjaar 1740/41 te Noorder Cormandel (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1740
CoromandelTesamentrecking van gedane schenkagien in het boekjaar 1740/41 te Sadraspatnam (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1740
CoromandelTesamentrecking van gedane schenkagien in het boekjaar 1740/41 te Palliacatta (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1740
CoromandelTesamentrecking van gedane schenkagien in het boekjaar 1740/41 te Nagapatnam (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1740
CoromandelMemorie van de vaartuijgen in 't gouvernement Cormandel aan handen zijnde met aanwijsinge wat reparatien in een rondjaar daaraan zijn gedaan en binnen korten staan te geschieden (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelEen generaal rendement van Jaggernaijkpoeram (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelEen generaal rendement van Bimilipatnam (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelEen generaal rendement van Masulipatnam (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelTwee copia missives door den president Willem Carel Hartsinck en verderen raet tot Paliacatte in dato 6 November 1680 over den landwegh en Ceijlon en de dato 9 Februarij 1681 met het Engels schip de Samson, mitsgaders nogh een appendix door den heer commissaris Jacob Jorisse Pits en raet uijt Paliacatta aen d'Ed. heren seventiene in't patria geschreven 16 Maert 1681.1681,1680
CoromandelTransport van de stadt Nagapatnam waer in begrepen alle caul en contracten dierwegen gemaeckt, idem de lijste van alle Nederlantse en inlantse dienaren et cetera zodaenigh die stadt op ultimo Februarij 1681 bevonden en van't gouvernement van Ceijlon onder Cormandel gestelt.1681
CoromandelEen generaal rendement van Portonovo (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
CoromandelEen generaal rendement van Palliacatta (ontfangen den 11 Maart 1742 per 't schip Padmos over Ceijlon).1742,1741
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in