Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonCopia missive door de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan de heeren maijores in 't patria geschreven den 18 Januarij 1689.1689
CeylonRegister der scheeps soldijboeken van Ceijlon in dato 25 Januarij 1689.1689
CeylonRegister der papieren in dato 21 Maert 1689.1689
CeylonMissive van d'heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan haer hoog Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 Maert 1689.1689
CeylonTwee copie brieven door d'heer gouverneur Laurens Pijl en raad aan de heeren majores in 't patria geschreven in dato 15 en 25 Februarij 1689.1689
CeylonMissive van den commandeur Thomas van Rhee en raad tot Gale aan haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven in dato 21 Maert 1689.1689
CeylonRegister der papieren in dato 18 Junij 1689.1689
CeylonMissive van de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 18 Junij 1689.1689
CeylonTranslaet ola door de Candijsche hoffs groten ter ordre van de coningh aan d'edele heer gouverneur Laurens Pijl geschreven in dato 12 Martij 1689.1689
CeylonTranslaet ola door d'edele heer gouverneur Pijl in antwoort [aen de Candijsche hoffs groten] geschreven in dato 6 April 1689.1689
CeylonRegister der papieren in dato 4 Julij 1689.1689
CeylonMissive van den oppercoopman en opperhooft tot Tutucorin Jan van Vliet nevens den raad aldaer aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven den 4 Julij 1689.1689
CeylonRegister der papieren in dato den laesten Junij 1689.1689
CeylonMissive van den hoogh edelen heere Hendrik Adriaen van Rheede heere van Mijdreght en commissaris representerende de vergaderinge van seventiene aan haer Eds. tot Batavia in dato ultimo Junij 1689.1689
CeylonMissive van den heer commandeur Van der Duijn en raad tot Jaffanapatnam aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato ultimo Junij 1689.1689
CeylonRegister der papieren [tweede folio 135 in deze band].1689
CeylonRegister der papieren in dato 23 November 1689.1689
CeylonMissive van den heer ordinaris raad van Indien en gouverneur van Ceijlon Laurens Pijl nevens den raad tot Colombo aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven den 23 November 1689.1689
CeylonVijff olas door den gouverneur van Ceijlon Laurens Pijl en raad tot Colombo na Candia geschreven in datis 4 Julij, ongedateerd, 3 September, 19 en 31 Oktober 1689.1689
CeylonDrie translaat olas door de Candische hofs groten aan den heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo geschreven in datis 19 Julij, 19 Augustus en 30 September 1689.1689
CeylonRapport van twee affgesonde Lascorijns naer Candia op hun te rughkomst aan den heer gouverneur en raad tot Colombo [lopende van 3 September tot 4 Oktober 1689].1689
CeylonInstructie van den oppercoopman Joan van Vliet aan den assistent Nicolaes Welter naer 't hoff van den Naijk van Madure mede gegeven, gedateert 14 Maij 1689.1689
CeylonTranslaat ola van den Naijk aan den oppercoopman Joan van Vliet naer Tutucorin mede gegeven in dato 5 September 1689.1689
CeylonRapport van den assistent Nicolaes Welter aen den oppercoopman Jan van Vliet en raad tot Tutucorin overgegeven wegens sijn verrighten aen 't hoff van Madure in dato 9 September 1689.1689
CeylonTwee registers der Ceijlonse negotie en soldijboeken der jaren 1688/89.1688
CeylonMissive van den commandeur Thomas van Rhee en raad tot Gale aan haar Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven in dato 27 November 1689.1689
CeylonSecrete missive van den edelen heere commissaris generael Hendrik Adriaen van Rhede tot Drakesteijn et cetera aen haer Eds. de hoge regeringe van India tot Batavia geschreven den 21 October 1689.1689
CeylonOrigineel register.1690
CeylonDrie authenticque copie missives door den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven in datis 18 Maert, 18 Junij en 23 November 1689.1689
CeylonDiverse copie missivens door den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo alsmede van hem particulier aen de heer commissaris Van Mijdreght geschreven sedert 19 Februarij 1689 tot 24 Januarij 1690.1690,1689
CeylonOriginele missive door den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonStaet der Ceijlonse negotieboecken met specificatie van de verschillen der generale lasten en winsten van 't gouvernement aldaer van de jaren 1688 en 1689.1689,1688
CeylonAuthenticque copie instructie door den oppercoopman en opperhooft Jan van Vliet en den raet tot Tutucorin aen den assistent Nicolaes Welter gegeven op sijn reijse als gesant aen den Neijck off graeff van Madure in dato 14 Maij 1689.1689
CeylonCopie rapport bij forma van daghregister door den assistent Welter gedaen aen het opperhooft Jan van Vliet en den raet tot Tutucorin wegens 't voorgevallen op sijn reijse en aenwesen aen 't hoff en terugkomst van Tritchinapalij in dato 9 September 1689.1689
CeylonCopie translaet ole door de Neijck en vorst van Madure bij forme van acte prerogatief tot securiteijt van d'Ed. compagnie om haer negotie in sijn landen alleen met seclusie van alle andere Europese natien te mogen drijven den 19 Augustij 1689 aen 't opperhooft der Madurese cust geschreven.1689
CeylonVijff copie verklaringen wegens d'aenkomst van twee Moorse vaertuijgen op Wirandepatnam en hoedanig de Mooren der selver 's compagnies resident aldaer Cornelis Huijs hebben vermoort.1690
CeylonMemorie van den areeck in 't commandement van Gale 1689 ontfangen.1689
CeylonRolle van alle d'eliphanten in den jaere 1689 in 't district van Mature gevangen met aenwijsinge welke daervan gestorven en versonden sijn.1689
CeylonTwee extracten uijt brieven den eenen door den commandeur Thomas van Rhee en den raet tot Gale aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo in dato 6 Januarij 1690 en den anderen door den politiquen raet tot Gale aen den commandeur Van Rhee nae Colombo geschreven in dato 5 April 1687 over de saeck van de vrijschipper Gerrit Davits Kleijn.1690,1687
CeylonBevindinge der goederen en contanten per de fluijt de Hantboogh uijt 't vaderland op Ceijlon aengebracht.1690
CeylonOriginele verklaringh wegens het openen van seecker kisje getekent nummer 28 per de fluijt de Hantboogh uijt 't vaderlant op Ceijlon aengebragt wegens 4 pees goude kanten die te kort sijn ontfangen.1690
CeylonOriginele verklaring wegens het naetellen van twee kisten met paijementen getekent nummer 9 en 12 per de fluijt de Hantboogh aengebragt en wat daerin te kort hebben bevonden.1690
CeylonOriginele verklaringh wegens 8 vaten haentges bier die de boomen waeren midden door gesprongen.1690
CeylonBevindinge der goederen en contanten per 't jagt Sallant uijt 't vaderlant op Ceijlon aengebragt.1690
CeylonVerklaringe van de officieren van 't schip Sallant wegens de bevindingh van eenig vaetwerck.1690
CeylonMemorie off specificatie der goederen die met verscheijde schepen en vaertuijgen van Colombo met diverse bodems naer de comptoiren onder dit gouvernement niet sorterende, sijn gesonden en van daer te Colombo ontfangen 't sedert primo Maert 1689 tot ultimo December 1689.1689
CeylonExtract cassa reeckening van alle contanten anno 1689 tot Colombo soo uijt 't vaderlant als andere plaetsen aengebragt alsmede 't geene daervan weder verstreckt en versonden is.1689
CeylonOriginele eijsch van benodigtheden voor 't Ceijlonse gouvernement voor den jaere 1691 uijt 't vaderlant gedaen.1691,1690
CeylonCopie resolutie bij den scheepsraet van 't schip Sallant den 19 Maij 1689 genomen wegens het aendoen van het eijlant St.Jago.1689
CeylonOriginele reekening gedaen door den schipper Jacob de Jonge wegens de ontfange twee hondert realen van aghten.1690
123...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in