Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
722 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 722 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1659Translaet ole door Barmiliappe Pulle aen den coopman Cornelis Valckenburgh in Tutucorijn geschreven in dato 22 April 1659.Ceylon
1661Missive door den koopman Cornelis Valckenburgh op Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Augustij 1661.Ceylon
1666Instructie door d'heer Rijckloff van Goens voor den coopman Lucas van der Dussen gaende nae Tutucorijn om't comptoir aldaer te visiteren in dato 18 Januarij 1666.Ceylon
1666Memorie voor [door] Lucas van der Dussen aen den coopman Laurens Pijl op Tutucorijn gelaten in dato ultimo April 1666.Ceylon
1666Memorie door seigneur Van der Dussen aen den coopman Laurens Pijl op Tutucorijn gelaten, den lesten April 1666.Ceylon
1668Rapport door den capiteijn Hendrick van Reede aan de heer Rijckloff van Goens overgelevert dato 27 Junij 1668 aangaande de peerlvisserije op de custe van Madure en de bancken van Tutucorijn et cetera met de bijlagen daar toe gehoorende.Ceylon
1669Copie resolutie getrocken ten comptoire Tutucorijn in dato 23 December 1669.Ceylon
1672Missive van d'heer ordinarij raedt Rijcklof van Goens van voor Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia in dato 4 Maert 1672.Ceylon
1674Twee copia brieven door den provisionele opperhoofden en raet tot Negapatnam den 30 November 1674 en tot Tutucorijn den 18 December 1674 aen den superintendent Rijckloff van Goens geschreven.Ceylon
1674Copia missive door den oppercoopman Marten Huijsman van Tutucorijn in dato primo December 1674 naar Colombo geschreven.Ceylon
1674Copije reeckeningh van den arreeck tot Tutucorijn vercoght 't sedert primo Maert tot ultimo November 1674.Ceylon
1674Twee extracten een door den oppercoopman Marten Huijsman aen d'Ed. Pieter Verwer en raet na Nagapatnam, de ander door den gemelte Verwer aen d'Ed. Marten Huijsman geschreven insgelijcx een notitie van de op Tutucorijn aen landt gelighte goederen uijt 't vaertuijgh van den Bramine Babbe.Ceylon
1674Copie missive door d'Ed. superintendent Rijckloff van Goens [de Oude] en d'Ed. Marten Huijsman uijt Tutucorijn aen d'Ed. heeren seventiene int patria te lande over Persia geschreven ultimo December 1674.Ceylon
1675Concept instructie van d'heer superintendent Rijckloff van Goens voor den oppercoopman Marten Huijsman en raedt tot Tutucorijn gelaten dato 13 Januarij 1675.Ceylon
1675Antwoort op de consideratien van de assaijeur Hendrick van Heumen raeckende 1 bhaer silver anno 1675 a Tutucorijn aengebracht.Ceylon
1676Copie missive door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 19 November 1676 naer Tutucorijn en Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Translaet briefie van seker Moor uijt Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 29 Januarij 1676.Ceylon
1676Advijs van den Ed. Marten Huijsman over 't poinct vanden Mallebaersen arreeckhandel aan de heer gouverneur Rijckloff van Goens gegeven in dato 9 Maert 1676 uijt Tutucorijn.Ceylon
1677,1676Negen copie missiven door den commandant Marten Huijsman en raet tot Tutucorijn den 5, 12, 16, 19 November, 1, 8, 17, 31 December 1676 en 7 Januarij 1677 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge gesonden.Ceylon
1678Copie missive van den gouverneur van Ceijlon aen den commandeur en raet tot Tutucorijn 19 Januarij 1678.Ceylon
1678Originele duplicaat missive van den commandeur en raet tot Tutucorijn aen den gouverneur van Ceijlon in dato 18 Januarij 1678.Ceylon
1678Memorie der eijschen die voor anno 1678 op Tutucorijn te besorgen sijn.Ceylon
1679Rapport wegens de bevindinge der peerlbancken van Tutucorijn mitsgaders verscheijde copia briefjens.Ceylon
1679Rapport door de opperkooplieden Rutgert de Heijde en Thomas van Rhee et cetera aan de heer gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge wegens de onderhandelinge met den lantregent Caletiappa Pulle over 't houden der peerlvisserije tot Tutucorijn dato 19 April 1679.Ceylon
1679Originele missive door den oppercoopman Thomas van Rhee en den raet uijt Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 Julij 1679.Ceylon
1681Twee translaat olas van twee Lascorijns in de boven[landen] van Madure ervaren en den 6 Augusto op Tutucorijn aangebragt (den 25 November 1681 per 't schip d'Veluwe over Cormandel).Ceylon
1681Extract eeniger novelles uijt de gehouden aanteeckeninge tot Tutucorijn onder dato 27 en ultimo Julij 1681 wegens den nieuwen Manigaar in Meloer (den 25 November 1681 per 't schip d'Veluwe over Cormandel).Ceylon
1681,1680Vier extracten van den E. Thomas van Rhee uijt Tutucorijn de datos 12, 17 en 28 December 1680 en 21 Januarij 1681 wegens het verhouden met den Teuver (ontfangen 1681 per 't Huijs te Bergen).Ceylon
1682Originele missive van den commandeur Rutgert de Heijde en raat tot Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 Julij 1682.Ceylon
1682Copia Engelsen brieff door den Engelsen gouverneur tot Madraspatnam aan den commandant tot Tutucorijn geschreven, gedateerd 13 September 1682.Ceylon
1682Copia missive door den commandeur en raet tot Tutucorijn den 26 October 1682 aen den oppercoopman Thomas van Rhee en den raet tot Colombo geschreven.Ceylon
1682Originele missive van den commandeur Rutger de Heijde en raat tot Tutucorijn aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 Julij 1682 (den 29 September 1682 ontfangen per de kat Nederhorst).Ceylon
1683Rapporten en bevindingen der peerlbancken van Tutucorijn, Mannaar en Chilauw gevisiteert in de maanden Februarij en Maart 1683 (ontfangen tot Batavia den 12 September 1683 per 't schip Honsholredijk).Ceylon
1683Drie rapporten wegens de visite en bevindinge der peerlbancken voor Tutucorijn en Manaer in de maend Februarij, Maert en April 1683.Ceylon
1683Twee authentique copie resolutien in datis 14 en 16 Maij 1683 bij den scheepsraad van 't schip Japan genomen, mitsgaders een briefje van desselfs overheden aan den commandeur De Heijde tot Tutucorijn in dato 6 Junij 1683.Ceylon
1683Dagelijxse aenteeckeningh der visite van de peerlbancken van Tutucorijn, Manaer et cetera in Februarij en Maert 1683 in dato 12 Maert anno 1683.Ceylon
1683Rapporten en bevindingen der peerlbanken van Tutucorijn, Manaer en Chilauw gevisiteert in de maent Februarij en Maert 1683 in dato 27 Maart anno 1683.Ceylon
1683Pertinent aenteeckeningh van de bevindingen der peerlbanken van Tutucorijn, Manaer en Chilauw gevisiteert in de maent Februarij en Maert 1683 in dato 20 April 1683.Ceylon
1684Translaat ola door 's Comp. gesant den Bramine Timmersa Aeijen den 15 Junij 1684 uijt Ramanadepoeram naer Tutucorijn aan commandant De Heijde geschreven (ontfangen den 27 Augustus 1684 per Princenland) [toegevoegd].Ceylon
1684Rapport door den Bramine Ramen aan den Ed. commandeur De Heijde en raad tot Tutucorijn gedaan in dato 22 Junij 1684 raakende de rescontres van den Bramine Timmersa bij den Teuver (ontfangen den 27 Augustus 1684 per Princenland).Ceylon
1684Authentique copie resolutie van den commandant en raet tot Tutucorijn wegens de verschillen tusschen de Parruas en Mooren in dato 21 Maert 1684.Ceylon
1685Nader contract of articulen van vrede tusschen gemelte heer Teuver en d'Ed. Comp. geslooten tot Tutucorijn, den 25 Maert 1685 (den 2 Maij 1685 ontfangen tot Batavia per de Betuwe).Ceylon
1685Originele missive door den commandant Rutgaert de Heijde en raat totTutucorijn in dato 5 Julij 1685 aan haar Eds. geschreven (den 21 October 1685 per de Guldewagen).Ceylon
1685Originele missive door den commandant Rutgaert De Heijde en raat tot Tutucorijn de dato 17 Julij 1685 geschreven (den 21 October 1685 per de Guldewagen).Ceylon
1685Authenticque extract uijt de facture der goederen met het schip Westeramstel van Tutucorijn na Gale gesonden in dato 15 Julij 1685.Ceylon
1685Authenticque extract uijt het cognossement van de goederen met het schip Westeramstel van Tutucorijn na Gale gesonden in dato 15 Julij 1685.Ceylon
1685Nader contract off articulen van vreede tusschen den Teuver heer ende d'Ed. Comp. geslooten tot Tutucorijn den 15 Maert 1685.Ceylon
1685Translaat olas van den Teuver heer aen den commandant Rutgaart de Heijde tot Tutucorijn met de antwoort daerop.Ceylon
1685Missive van den commandeur Rutgaart de Heijde en raad op Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia in dato 5 Julij 1685 geschreven.Ceylon
1685Missive van den Ed. commandant Rutgaart de Heijde en raat op Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia dato 17 Julij 1685.Ceylon
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in