Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
3830 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3830 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle kannons, mortiers, houbitzers, bommen, granaaten, kogels en zovoorts zodanig als dezelve bevinden te Colombo, Nigombo, Kalture, Kalpettij, Putlang en Tutucorijn onder primo September 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonTranslaet ola door de hoffsgrooten ter ordre des conings van Candia aen de heer gouverneur Laurens Pijl tot Colombo geschreven.1688
CeylonTranslaet Maleijtse missive door Sjeeq Joseph Sadja van Colombo aen haer Eds. tot Batavia.1688
CeylonExtract missive van den gouverneur Thomas van Rhee en den raed uijt Gale aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed tot Colombo geschreven in dato 1 Maert 1690.1690
CeylonResolutien getrocken door den gouverneur Laurens Pijl en raad in Colombo sedert 14 Februarij tot 19 December 1689.1689
CeylonMissive van de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aen haer hoog Eds. tot Batavia in dato 9 Februarij 1689.1689
CeylonCopia missive door de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan de heeren maijores in 't patria geschreven den 18 Januarij 1689.1689
CeylonMissive van d'heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan haer hoog Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 Maert 1689.1689
CeylonMissive van de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aan haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 18 Junij 1689.1689
CeylonMissive van den heer ordinaris raad van Indien en gouverneur van Ceijlon Laurens Pijl nevens den raad tot Colombo aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven den 23 November 1689.1689
CeylonVijff olas door den gouverneur van Ceijlon Laurens Pijl en raad tot Colombo na Candia geschreven in datis 4 Julij, ongedateerd, 3 September, 19 en 31 Oktober 1689.1689
CeylonDrie translaat olas door de Candische hofs groten aan den heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo geschreven in datis 19 Julij, 19 Augustus en 30 September 1689.1689
CeylonRapport van twee affgesonde Lascorijns naer Candia op hun te rughkomst aan den heer gouverneur en raad tot Colombo [lopende van 3 September tot 4 Oktober 1689].1689
CeylonDrie authenticque copie missives door den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven in datis 18 Maert, 18 Junij en 23 November 1689.1689
CeylonDiverse copie missivens door den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo alsmede van hem particulier aen de heer commissaris Van Mijdreght geschreven sedert 19 Februarij 1689 tot 24 Januarij 1690.1690,1689
CeylonOriginele missive door den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonTwee extracten uijt brieven den eenen door den commandeur Thomas van Rhee en den raet tot Gale aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo in dato 6 Januarij 1690 en den anderen door den politiquen raet tot Gale aen den commandeur Van Rhee nae Colombo geschreven in dato 5 April 1687 over de saeck van de vrijschipper Gerrit Davits Kleijn.1690,1687
CeylonMemorie off specificatie der goederen die met verscheijde schepen en vaertuijgen van Colombo met diverse bodems naer de comptoiren onder dit gouvernement niet sorterende, sijn gesonden en van daer te Colombo ontfangen 't sedert primo Maert 1689 tot ultimo December 1689.1689
CeylonExtract cassa reeckening van alle contanten anno 1689 tot Colombo soo uijt 't vaderlant als andere plaetsen aengebragt alsmede 't geene daervan weder verstreckt en versonden is.1689
CeylonVijff copie translaet oles door de Candische hoffsgroten aen den gouverneur Pijl etcetera tot Colombo geschreven in datis 12 Maert, 19 Julij, 9 Augustij, 30 September en 20 November alle des jaers 1689.1689
CeylonVijff stux verklaringen wegens den caneel in den jaere 1689 op Colombo, Gale, Negombo, Berberijn en Mature ingeoegst en affgepakt alsmede 't verbranden van 't gruijs en brockelen derselver.1689
CeylonDiverse copie missivens door den heer commissaris Van Mijdreght van Paleacatte, Nagapatnam, en Jaffenapatnam aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo geschreven 't sedert 26 Januarij 1689 tot 13 Januarij 1690.1690,1689
CeylonCopie missive bij forme van request door den predicant Marcus Masius tenderende om emeritus te mogen werden gemaekt aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo geschreven in dato 19 December 1689.1689
CeylonExtract missive door de politiquen raed tot Jaffanapatnam aen den gouverneur Laurens Pijl tot Colombo geschreven in dato 14 Januarij 1690 rakende de weduwe van dominee Coenradus Cronenburgh etcetera.1690
CeylonOriginele missive door gouverneur Pijll en den raed tot Colombo aen de heren bewinthebberen ter camer Middelburgh geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonLijsten der procuratien van diverse personen soo tot Colombo als Gale gepasseert om eenige reeckeningen van maentgelden in de respectieve cameren te ontfangen.1690
CeylonSes stux rendimenten der goederen en coopmanschappen die tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Tutucorin, Trinquenemale en Calpentijn sijn verkogt 't sedert primo Maert 1688 tot ultimo Februarij 1689.1689,1688
CeylonSeven copie registers der guarnisoen en scheepssoldijboeken tot Colombo van den jaere 1688 en 1689.1689,1688
CeylonOriginele missive door den gouverneur Pijll en den raed tot Colombo aen de heren bewinthebberen ter camer Amsterdam geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonOriginele missive door gouverneur Pijll en den raed tot Colombo aen de kerkenraet der Waalsche gemeente tot Amsterdam geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonCopie missive door den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 6 Maij 1690.1690
CeylonOriginele missive door de gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 21 Februarij 1691.1691
CeylonCopie missive door den gouverneur Pijll en den raet tot Colombo aen den directeur Gelmer Vosburgh en den raet nae Suratte geschreven in dato 6 Januarij 1691.1691
CeylonCopie extracten uijt de brieven door den commandeur Rutgart de Heijde en raet tot Gale successive over de saacke van den dessave De Vos et cetera aen den gouverneur en den raet tot Colombo geschreven in datis 7, 9, 14 en 19 September, mitsgaders 7 en 13 October 1690.1690
CeylonCopie missive door den directeur Aernout Muijkens en den raet in Bengale aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo in dato 15 November 1690.1690
CeylonCopie verclaringe door gecommitteerdens tot Colombo verleent wegens het aen stucken schieten der spiegels per 't schip Goudesteijn uijt het vaderlant gesonden in het conflict dat gehadt heeft met drie Turcken, gedateerd 6 Januarij 1691.1691
CeylonLijste der aengekomen en vertrocke schepen van en op Colombo 't sedert 2 Januarij 1690 tot 22 Januarij 1691.1691,1690
CeylonCopie extract uijt 't appendix door den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo aen de heer commissaris Van Mijdrecht in dato 22 October 1689 geschreven, waer bij deselve versoecken dat het jacht Sillida om slaven nae Madagascar magh werden gesonden, met een rescriptie daer op van den gemelten heer Van Mijdrecht in dato den 28 October 1689.1689
CeylonCopie extracten [brieven tussen den heer commissaris Hendrick Adriaen van Reede tot Drakesteijn, heere van Mijdregt et cetera en den heer gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo] van verscheijde datums [van 19 Julij tot 16 November 1690] concernerende het oprechten van een seminarium in de landen van Colombo, Gale en Mature.1690
CeylonCopie missive door den gouverneur Thomas Slicher en den raet tot Malacca aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo geschreven in dato primo Januarij 1691.1691
CeylonCopie missive door den raet extra ordinaris en ambassadeur Jan van Leene en den raet tot Spahan aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo in dato 12 Augustus 1690.1690
CeylonCopie missive door W. Sicken en den raet tot Gamron aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo geschreven in dato 29 November 1690.1690
CeylonCopie missive door den provisionelen gesaghebber Adriaen van Ommen en den raet tot Suratte aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo geschreven in dato 31 December 1690.1690
CeylonCopie missive door den commandeur Isaacq van Dielen en den raet tot Cochin aen den raet ordinaris van Indien Laurens Pijl, mitsgaders den gedesigneert gouverneur Thomas van Rhee en den raet tot Colombo in dato 9 December 1690.1690
CeylonCopie missive door den commandeur Isaacq van Dielen en den raet tot Cochin aen den raet ordinaris van Indien Laurens Pijl, mitsgaders den gedesigneert gouverneur Thomas van Rhee en den raet tot Colombo in dato 19 Januarij 1691.1691
CeylonDiverse copie missivens door d'heer Van Mijdreght aen den raet ordinaris en gouverneur Laurens Pijl mitsgaders den geeligeert gouverneur Thomas van Rhee en den raet et cetera tot Colombo geschreven, 't sedert primo Maert 1690 tot 10 Februarij 1691.1691,1690
CeylonCopie relaes van den sergeant Pieter van der Leeuw wegens sijn ontmoetingh en wedervaren aen het hoff van Candia den 15 April 1690 voor gecommitteerdens tot Colombo gedaen.1690
CeylonDiverse copie translaet olas ter ordre van den koninck van Candia aen den gouverneur Laurens Pijl geschreven en door sijne hoofden affgesonden en tot Colombo aengebraght, 't sedert 12 Maert 1690 tot 18 November desselvigen jaers.1690
CeylonCopie missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo geschreven in dato 23 Januarij 1691.1691
CeylonCopie biljet wegens het stempelen van 's Comps. coubangs en die tot 10 1/2 rijksdaalders gangbaer te maacken bij den gouverneur Pijll en den raet tot Colombo gearresteert dato 11 Julij 1690.1690
vorige
12...77
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in