Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
581 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 581 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonTranslaet ola door de hoffsgrooten ter ordre des conings van Candia aen de heer gouverneur Laurens Pijl tot Colombo geschreven.1688
CeylonTranslaet ola van den secretaris Claas Alebos ter ordre van de heer gouverneur Laurens Pijl aen de hoffsgrooten in Candia geschreven in dato 22 October 1688.1688
CeylonTwee missives van de heer gouverneur Laurens Pijl aen den coningh en hooft priester tot Candia geschreven in dato 25 November 1688.1688
CeylonRapport van Anthonij de Motta aen d'heer gouverneur Laurens Pijll van sijne verrightinge in Candia in dato 18 December 1688.1688
CeylonTranslaet missive door de hoffgrooten ter ordre van den coningh tot Candia aen d'heer gouverneur Laurens Pijl geschreven den 17 December 1688.1688
CeylonVijff olas door den gouverneur van Ceijlon Laurens Pijl en raad tot Colombo na Candia geschreven in datis 4 Julij, ongedateerd, 3 September, 19 en 31 Oktober 1689.1689
CeylonRapport van twee affgesonde Lascorijns naer Candia op hun te rughkomst aan den heer gouverneur en raad tot Colombo [lopende van 3 September tot 4 Oktober 1689].1689
CeylonCompendium wegens de onderhandelingh van vrede met den koninck van Candia en d'Ed. compagnie getrocken uijt de Bataviase en Ceijlonse brieven van 5 Maert 1677 tot 18 Januarij 1689.1689,1677
CeylonCopie relaes van den sergeant Pieter van der Leeuw wegens sijn ontmoetingh en wedervaren aen het hoff van Candia den 15 April 1690 voor gecommitteerdens tot Colombo gedaen.1690
CeylonDiverse copie translaet olas ter ordre van den koninck van Candia aen den gouverneur Laurens Pijl geschreven en door sijne hoofden affgesonden en tot Colombo aengebraght, 't sedert 12 Maert 1690 tot 18 November desselvigen jaers.1690
CeylonCopie antwoort op de olas van den koninck van Candia door den gouverneur Laurens Pijll aen de hofsgrooten gecarteert en opgesonden.1690
CeylonDiverse copie brieven sedert 18 April tot 26 November 1691 van Colombo aen de Kandische hofsgroten en Pasquael Perera, mitsgaders een copie brief 26 November daeraen door d'Ed. heer raed ordinaris en oud gouverneur Laurens Pijl aan den coningh van Candia Wimele Dahan Souri Maha Ragia geschreven.1691
CeylonDiverse copie translaet missiven tusschen den gouverneur Laurens Pijl tot Colombo ende eenige hoffgrooten tot Candia gewisselt.1691
CeylonTranslaet ole door Kritan Pauwe Rale en Samanda Pirromael Moeckawittiarum den 11 Februarij 1692 met een brief van den gouverneur Van Rhee aen den coninck van Candia gesonden.1692
CeylonTwee copie translaet oles door gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van Candia geschreven in datis 4 Augustus en 8 November 1692.1692
CeylonDiverse copie brieffges door 's Comp. gesant aen 't hoff van Candia Abraham Emaus aen gouverneur Thomas van Rhee geschreven.1692
CeylonCopie missive door Thomas van Rhee aen de koninck van Candia geschreven gedateert 3 November 1692.1692
CeylonInstructie voor den boeckhouder Abraham Emaus op sijne voijagie nae 't hoff van Candia opgestelt in dato 3 November 1692.1692
CeylonVerscheijde translaet olas tusschen den gouverneur Pijl en den koninck neffens eenige hoffgrooten van Candia gewisselt.1691
CeylonTwee translaet oles door ordre van den coninck van Candia aen den gouverneur Thomas van Rhee geschreven in datis 8 Augustus en 21 September 1693.1693
CeylonTwee copia missivens van den gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van den coninck van Candia in datis 16 April en 18 Augustus 1693.1693
CeylonCopia missive van den gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van den coninck van Candia in dato 6 Augustus 1693.1693
CeylonCopia missive van den gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van den coninck van Candia in dato 3 October 1693.1693
CeylonRapport door den assistent Abraham Emans overgelevert aen den Ceijlonsen gouverneur Thomas van Rhee wegens het voorgevallene in de reijse nae Candia en sijne verrigtinge aen 't hoff aldaer gedateert 28 Maert 1693.1693
CeylonCopie missive van den gouverneur Van Rhee aen den coninck van Candia in dato 3 November 1692.1692
CeylonRapport van den assistent Abraham Emans nopende sijn verrightinge aen het hoff van Candia in dato 28 Maert 1693.1693
CeylonCopie missive van den Ceijlons gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van den coninck van Candia in dato 11 Februarij 1694.1694
CeylonCopie missive van den Ceijlons gouverneur Thomas van Rhee aen de hoffsgrooten van den coninck van Candia in dato 9 November 1694.1694
CeylonExtract uijt het daghregister des casteels Colombo behelsende het voorgevallene met die van Candia sedert 4 Januarij tot 12 December 1694.1694
CeylonRapport van de gecommitteerdens tot het opbrengen van den brieff door den coninck van Arrakan aen die van Candia geschreven in dato 7 April 1694.1694
CeylonExtract uijt het daghregister van Colombo concernerende het voorgevallene met die van Candia.1694
CeylonMissive van den gouverneur Thomas van Rhee aen den coning van Candia geschreven den 17 September 1695.1695
CeylonMemorie der geschenken met den gesant Abraham Emans naer Candia afgesonden.1695
CeylonMissive door gemelte gouverneur Van Rhee aen den coning van Candia Radja Singa geschreven onder dato 17 September 1695.1695
CeylonDrie extracten uijt het Colombos dagregister de datis 22 en 26 Julij item 3 Augustus 1696 concernerende het verhandelde met het hoff van Candia wegens de weggelope chialias ofte canneelschillers.1696
CeylonCopie extract Colombos daghregister van anno 1697 wegens het voorgevallene met die van Candia en de manier hoedanig de Aracanse priesters ingehaelt en naer Candia weder uijtgeleijt sijn.1697
CeylonCopie memorie door den Ceijlons gouverneur medegegeven aen den lieutenant Van Amstel en vaendrigh Emans gaende als affgesanten nae den keijser aen 't hoff van Candia om haer daer naer te reguleren sijnde gedateert 21 Meij 1697.1697
CeylonCopie memorie van de schenkagie wegens de compagnie aen den keijser van Candia door de gesanten Van Amstel en Emans.1697
CeylonCopie rapport off daghregister gehouden bij de twee gesanten Van Amstel en Emans van het voorgevallene en verrighte aen het hoff van Candia overgelevert aen den Ceijlons gouverneur dato 23 September 1697.1697
CeylonCopie rapport door den sergeant Jeronimus Secq wegens sijne verrighten en 't voorgevallene aen 't hoff van Candia beginnende met 29 Januarij en eijndigende 15 Meij 1697.1697
CeylonCopie extract Colombos daghregister dato 12 Julij 1697 behelsende het rapport van twee reformadas die met een brieff naer de hoffsgrooten van Candia sijn geweest.1697
CeylonDrie copie brieven door den gouverneur en raad Gerrit de Heere aen de Ed. en hoffsgrooten van den keijser tot Candia geschreven de datis 14 Meij, 18 Junij, 17 Julij en 19 Augustus 1697.1697
CeylonCopie translaet brieff door den Ed. en grooten van den keijser uijt Candia geschreven aen den gouverneur Gerrit de Heere dato 15 Julij 1697 met een postscriptum.1697
CeylonConcept missive door de heeren gouverneurs Van Rhee en De Heere aan den coning van Candia.1697
CeylonExtract uijt het Colombos daghregister vervattende het verhandelde met die van Candia, item hoedanig den Adigaer Mohotiaer de arracanse priesters et cetera ingehaelt en uijtgeleijde gedaen sijn onder datis primo 8 en 11 Maert 1697.1697
CeylonTranslaet ola door de rijxgroten van Candia aan d'heer gouverneur Gerrit de Heerre geschreven.1697
CeylonBrief door Gerrit de Heere aan de rijxgroten van Candia geschreven den 19 Augustus 1697.1697
CeylonBrief door 's Comp. afgesondene na Candia aan den politicquen raet tot Colombo geschreven de dato 12 Augustus 1697.1697
CeylonMemorie door de heer gouverneur en raet aan den luijtenant Thobias van Amstel en vaendrig Abraham Emans in hunne gesantschappen naer den coning van Candia ter narigt medegegeven de dato Maij 1697.1697
CeylonMemorie van 't afpacken der goederen door gemelte gesanten aan voorschreven keijser van Candia ende desselfs hofsgroten ter geschenck medegegeven.1697
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in