Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
581 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 581 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1647Copie missiven door den coopman Laurens de Maerschalk uijt Candia aen den gouverneur Johan Maetsuijker tot Gale in datis 24 September ende 10 October 1647.Ceylon
1647Copie missiven aen den coopman Laurens de Maerschalk na Candia geschreven in datis 11 September, 18 October, 2 en 5 November 1647.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1659Translaet brief door eenige grooten uijt Candia aen den gewesen briefdrager Francois van den Bergh in dato 7 Februarij 1659 geschreven.Ceylon
1667Copie verclaringh van Joseph de Rozaire wegens desselfs verblijff aen 't hoff van Candia in dato 12 Januarij 1667.Ceylon
1670Dagelijcxe aentekeninge gedaen bij den vendrigh Hendrick Draeck soo inde op reijse als in Candia, gedateerd 7 Augustus 1670.Ceylon
1671Rapport door Henrickes van Bijstervelt wegens sijne verrichten in Candia omtrent Radia Singa ende sijne hofsgroten, gedateerd 18 December 1671.Ceylon
1671Translaet ole door de hofs groten van Candia aenden heer Rijcklof van Goens geschreven.Ceylon
1675Copie missive door den heer gouverneur Rijckloff van Goens aen onse gevangenen Cornelis Blicklant en Pieter Mollier naer Candia geschreven in dato 21 October 1675.Ceylon
1679Copie rapport door seecker Engelsman Robbert Knox wegens sijne rescontres en bevindinge omtrent Candia gedaen in dato 22 November 1679.Ceylon
1679Ola ofte brief door den raat van Colombo aen de hoffgrooten van Radja Singa in Candia geschreven dato 15 October 1679.Ceylon
1680Missive in het Portugees en Nederduijts door den gesant Jan Baptista de Rees uijt Candia aen d'E. Laurens Pijl tot Colombo geschreven in dato 6 Junij 1680.Ceylon
1680Missive van den gouverneur Pijl uijt Colombo aen den gesant Baptista in Candia geschreven den 15 Junij 1680.Ceylon
1681Copia rapport door twee Modeljaers wegens het overleveren van den brieff van den heer gouverneur Laurens Pijl en raat tot Colombo in dato 28 November 1681 aen de hoofden van Candia op Ampe.Ceylon
1681Twee copie missive door de heer commandeur Pijl aen den coninck van Candia geschreven in dato 20 Februarij 1681.Ceylon
1681Drie stucx copia rapporten voor expresse gecommitteerdens tot Colombo gedaen door twee Nederlanders en twee Engelsen uijt Candia gevlught sijnde de dato 25 Maert 1681.Ceylon
1681Resolutie in dato 14 Meij 1681 in rade van Ceijlon genomen over over 't opsenden van een Nedelander aen den coninck van Candia.Ceylon
1681Copie rapport van Raphael d'Arausie den 11 Junij wegens 't opsenden van 't geschenck nae Candia gedaen.Ceylon
1681Consideratien van 't eijlant Ceijlon met de documenten daertoe pertinerende waerinne vervath is de gelegentheijt en staet van compagnies handel op voornoemt eijlant en onderhorige plaetsen de constitutie der landen, steden en sterckten wat daer aengemaeckt is en nogh komt te gebreecken met hoeveel Europese en inlandse dienaeren beset en de maght der Singalesen hoofden en Lascorijns waer in de maght van den coninck van Candia soude bestaen en de hoe verre hij maghtigh is d'Ed. compagnie het schillen van den caneel te beletten mitsgaders wat staet datter op den lantbou te maecken is en de quantitijt elij die jaerlicx ontfangen en ingeoegst wert, alles bij malkander volgens appart register.Ceylon
1681Twee copia brieffjes door den heer commandeur Pijl aan den coningh en hoffgrooten van Candia geschreven in dato 20 Februarij 1681 (ontfangen den 5 Julij 1681 per het schip Couverden).Ceylon
1681Drie stux copia rapporten door expresse gecommitteerdens tot Colombo gedaan door 2 Nederlanders en 2 Engelse uijt Candia gevlugt zijnde de datos 25 Maart 1681 (ontfangen den 5 Julij 1681 per het schip Couverden).Ceylon
1681Origineele resolutie in dato 14 Meij 1681 in rade van Ceijlon genomen over 't opsenden van een Nederlander aan den conink van Candia (ontfangen den 3 Augustus 1681 per 't jagtje de Pijl).Ceylon
1681Consideratien van 't eijlant Ceijlon met de documenten daartoe gehoorende waarinne vervat is de gelegentheijt en staat van 's Comps. handel op voorszegde eilant en onderhoorige plaatsen, de constitutie der landen, steden en sterckten, wat daar aangemaackt is en nogh comt te gebreken met hoeveel Europese en inlandse dienaren beseth, en de magt der Singalese hoofden, en Lascorijns, waarinne de maght van den coninck van Candia zoude bestaan en hoe verre hij maghtig is de Comp. tot het canneel schillen te beletten, mitsgaders wat staat daarop den lantbouw te makens ende quantiteit nelij die jaarlijx ontfangen en in geoegst wert alles in een boeck en tesamen gebonden volgens apart register (ontfangen 1681 per 't Huijs te Bergen) [ontbreekt].Ceylon
1681Twee stux rapporten van Wiracon Modeljaar en Raphael d'Arousie den 3 en 11 Junij 1681 wegens 't opgesonden geschenk na Candia gedaan (ontfangen 1681 per 't Huijs te Bergen).Ceylon
1682Drie brieffies door onse gevangens uijt Candia aen den gouverneur Laurens Pijl geschreven respectivelijck in dato 9, 29 en 30 Junij 1682.Ceylon
1682Twee copia missiven door den heer gouverneur Pijl, een aen den coninck van Candia ende ander aen sijne hoffsgrooten geschreven in dato 27 Junij 1682.Ceylon
1682Negentien stucx copia brieven van den gesant Jacob Cuijcq van Mirop en gevangens uijt Candia sedert 9 Januarij tot 14 December 1682.Ceylon
1682Twee copie missiven door den heer gouverneur Pijl, een aan den coninck van Candia en d'ander aan sijne hoffgrooten geschreven in dato 27 Junij 1682 (den 29 September 1682 ontfangen per de kat Nederhorst).Ceylon
1682Drie copie briefjes door onse gevangenen uijt Candia aan gouverneur Pijl geschreven respectivelijk in dato 9, 29 en 30 Junij 1682 (den 29 September 1682 ontfangen per de kat Nederhorst).Ceylon
1682,1681Copia rapport door twee Modliaars wegens 't overleveren van opgemelte brief van gouverneur Pijl aan den hofedelen van Candia op 10 December 1681 (ultimo Januarij 1682 ontfangen per 't schip Gekroonde Vreede).Ceylon
1683Relaas gedaan door 2 Engelsen in dato 12 April 1683 wegens haar gevangenis en vlucht uijt Candia (ontfangen tot Batavia den 12 September 1683 per 't schip Honsholredijk).Ceylon
1683Relatie van twee Engelse wegens hunne gevangenis en vlught uijt Candia in dato 12 April 1683.Ceylon
1683Copie translaat missive van den hofsgrooten uijt Candia aan den gouverneur Pijl in dato 26 April 1683.Ceylon
1683Relaes gedaen door twee Engelse in dato 12 April 1683 wegens haer gevanckenis en vlucht uijt Candia.Ceylon
1683,1682Verscheijde copiebrieven door den gesant Jacob Cuijk van Mierop en de gevangenen in Candia aan de heer gouverneur Pijl en den Dessave Edmond van Sterrevelt geschreven 't zedert 11 October 1682 tot 26 Meij 1683 (ontfangen tot Batavia den 12 September 1683 per 't schip Honsholredijk).Ceylon
1683,1682Diverse translaten door den gesant Jacob Cuijck van Mierop en den gevangenen in Candia aen d'heer gouverneur Laurens Pijl en dessave Edmond van Sterrevelt geschreven 't sedert 15 October 1682 tot 26 Meij 1683.Ceylon
1684Drie authentique copie missives van de Nederlandse gevangenen in Candia aen de gouverneur Pijl in datis 8, 12 en 13 Januarij 1684.Ceylon
1684Drie copie missives van gevangen in Candia aan de dessave Sterreveld en eenen Da Costa in datis 16 Junij 1684.Ceylon
1684Twee missives van vaendrigh Mierop en verdere gevangenen in Candia aen den heer gouverneur Pijl in datis 15 en 18 September 1684 met een postscriptum.Ceylon
1684Copie translaet verhael van den Portugeesch Francisco Fereira wegens desselfs gevangenis in Candia, sijn vlucht van daer en constitutie van deselve landen en regieringh.Ceylon
1684,1680Memorie der goederen die van den jare 1680 tot den jare 1684 aan den coning van Candia zijn verschonken (ontfangen den 27 Augustus 1684 per Princenland).Ceylon
1684,1680Memorie der goederen die van den jaere 1680 tot den jaere 1684 aen den coninck van Candia sijn verschonken.Ceylon
1684,1683-85r Twaelf stux copie briefjes door de gesanten en andere gevangenen in Candia aan den Ed. heer gouverneur en Dessave Sterrevelt zedert 25 October 1683 tot 21 Februarij 1684 (ontfangen den 27 Augustus 1684 per Princenland).Ceylon
1684,1683Twaelff stucx copie briefjes van de gesanten Lamsweert, Ram en Mierop als andere gevangene in Candia aen den gouverneur Pijl en dessave Sterrevelt geschreven gedateert 't sedert 25 October 1683 tot 21 Februarij 1684 en de laeste sonder dato.Ceylon
1685Authenticque translaet ola van de hofsgroten in Candia aan die van Ampe Attalij wegens een vremde scheepsarmade die sigh voor Batticalo vertoont soude hebben.Ceylon
1686Acht stucx brieven van eenige gevangenen uijt Candia soo aen de heer gouverneur Laurens Pijl als den dessave Floris Blom geschreven.Ceylon
1687Translaat ola door de hoffgrooten uijt Candia aan twee harer gesanten tot Colombo (den 14 Julij 1687 per de fluijt Adrichem ontfangen).Ceylon
1687Translaat ola door de rijxgroten ter ordre van den keijser uijt Candia aan de Colombosen Banaike geschreven met het antwoort daarop (den 14 Julij 1687 per de fluijt Adrichem ontfangen).Ceylon
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in