Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1618Factura's [van de goederen, coopmanschappen ende conptante penningen geladen in 't schip St. Michiel, de Zuijder Eendracht en den Neptunus, 20 October anno 1618 in Jacatra].Batavia
1618Copie sententien onder 't beleijt van [Jan Pieterszoon] Coen gewesen van 5 October tot 10 November 1618 [in Jacatra].Batavia
1618Copie resolutien onder 't beleijt van [Jan Pieterszoon] Coen genomen van 18 October tot 3 November 1618 [in Jaccatra].Batavia
1618Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen omtrent Jaccatra aen bewinthebberen in dato 5 October 1618.Batavia
1618Copie missiven van [Jan Pieterszoon] Coen aen diverse quartieren van 24 October tot 28 October 1618 [in Jaccattra].Batavia
1618Generale missive uijt Jaccatra aen bewinthebberen in dato 12 November 1618.Batavia
1618Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen omtrent Jaccatra aen bewinthebberen in dato 29 September 1618.Batavia
1618Register der papieren naer Amsterdam gesonden op 12 November 1618.Batavia
1618Originele missive van [Jan Pieterszoon] Coen omtrent Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 5 October 1618.Batavia
1618Factura [van de goederen geladen in 't schip Zierikzee, 28 September anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Balance van generale boecken gesloten 1 Augustus 1618 in Jaccatra.Batavia
1618Diverse discoursen et cetera met den Sabandaer en de andere Orangquais van Jaccatra, overgegeven door Henricus de Haen, 18 September 1618 [in Jaccatra].Batavia
1618Attestatie van seeckre redenen ende discoursen tusschen den coninck en de Sabandaer van Jaccatra ter eenre ende Pieter de Carpentier met Crijn van Remburch ter ander sijde gepasseert [31 Augustus anno 1618 in Jacatra].Batavia
1618Diverse attestatien tegen den conspirateur Manuel Japansche tolck beleijt [den 12 Julij 1618 in Jacatra].Batavia
1618Attestatie ende sententie contra Jan Bruijstens, ondercoopman [tot Jaccatra 10 September anno 1618].Batavia
1618Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen aen bewinthebberen in dato 26 Julij 1618 [tot Jaccattra].Batavia
1618Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen aen bewinthebberen in dato 24 Junij 1618 [tot Jaccatra].Batavia
1618Generale missive 29 September 1618 [in 't schip 't Wapen van Amsterdam leggende ontrent Jaccatra].Batavia
1618Generale missive uijt 't Wapen van Amsterdam leggende omtrent Jaccatra aen bewinthebberen in dato 5 October 1618.Batavia
1618Inventaris der papieren naer Amsterdam gesonden per 't schip Zzee (Zierikzee).Batavia
1618Beschrijvinge hoe de Engelsen in December 1618 tegen ons een generale oorloch aengevangen hebben ende hoe den oorloch tot Jacatra begost is waeraen een dagelicx register van 't gepasseerde is volgende.Batavia
1618Extract resolutie genomen bij Jan Pieterz. Coen ende sijnen raet tot Jacatra op 16 December 1618.Batavia
1618Copie sententie tegen Melis Remmertsz. Lants in dato 21 November 1618.Batavia
1618Copie missive van George Ba(e)ll uijt Jacatra aen Jan Jordijn in dato 12 Januarij 1618.Batavia
1618Copie missive van George Ba(e)ll uijt Jacatra aen Jan Jordijn in dato 29 Januarij 1618.Batavia
1618,1617Copiën van missiven ende instructien door Jan Pieterszoon Coen na diverse plaetsen gesonden van 13 November 1617 tot 22 Februarij 1618 [uijt Jacatra].Batavia
1618,1617Copie missive van Goeree uijt Suratte [aan de kamer Rotterdam] van 5 Maert 1618 met extract uijt de resolutie genomen tot Jacatra op 5 Januarij 1617.Batavia
1618,1617Copie ende originele missive van gouverneur generael Laurens Reael uijt Bantam ende Jaccatra aen de camer Amsterdam in datis 17 December 1617 ende 6 Januarij 1618.Batavia
1619Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen aen Pieter van den Broecke commandeur opt fort tot Jacatra in dato 3 Januarij 1619.Batavia
1619Originele generale missive van Jan Pieterz. Coen [aen de camer Amsterdam] in 't Fort Jacatra in dato 5 Augustus 1619.Batavia
1619Copie resolutiën genomen bij Jan Pieterz. Coen van 5 Februarij tot en met 3 Augustus 1619 [in Amboijna, Jacatra en schepen].Batavia
1619Vervolch copie missiven van Jan Pieterz. Coen aen diverse quartieren geschreven van 10 Maert tot en met 19 Julij 1619.Batavia
1619Copie missiven door den raet van 't Fort Jacatra na diverse plaetsen gesonden van 21 Januarij tot en met 9 Meij 1619.Batavia
1619Copie resolutiën genomen in 't Fort Jacatra van 14 Januarij tot en met 22 April 1619.Batavia
1619Copie sententiën gewesen in 't Fort Jacatra van 23 Februarij tot en met 1 April 1619.Batavia
1619Copie missive bij den raet van 't Fort Jacatra aen Jan Pieterz. Coen gesonden in dato 1 Maert 1619.Batavia
1619Copie missive van Adriaen Jacobsz. Hulsebos aen Jan Pieterz. Coen uijt 't Fort Jacatra in dato 4 Maert 1619.Batavia
1619Accord gemaeckt tussen den coninck van Jacatra en de commandeur Pieter van den Broecke op 19 Januarij 1619.Batavia
1619Copie contract tusschen den coninck van Jacatra en de Engelsche ter eenre ende den raet van 't Fort Jacatra ter ander sijde, 1 Februarij 1619.Batavia
1619Drie attestaties van 7 Februarij anno 1619 en 18 Maert anno 1619 van Elie Rippon en Dirck Reijniersz., opgemaakt in 't Fort Jacatra en [of] 't Fort_Batavia.Batavia
1619Copie van de verclaringh door de voorneemste hoofden van 't Fort Jacatra gedaen mitsgaders de sententie over deselve gestreecken met het daghregister van die belegeringhe van 't Fort Jacatra van 4 Januarij tot en met 11 Meij 1619.Batavia
1619Copie attestatie op d'onbequaamheijt van 't jacht Delft, op Jacatra's reede desen 4 Meert anno 1619.Batavia
1619Factura en cognossement van het geladene in het schip de Eenhoorn gaende naer 't patria voor de camer Amsterdam, in 't Fort Jacatra adij 5 Augustij 1619.Batavia
1619Monsterrolle van de persoonen in dienste van de Comp. tot Jacatra zijnde, ongedateerd.Batavia
1619Geprojecteerde artijckelen bij den raedt van 't Fort Jacatra overgegeven aen den coninc van Bantam tot overleveringh van 't Fort Jacatra, 9 Februarij 1619.Batavia
1619Originele missive van Cornelis Gerritsz. Verloren Arbeijt oppercoopman van 't schip Harlem voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 4 Augustus 1619.Batavia
1619Originele missiven van Pieter de Carpentier uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 6 Augustus 1619.Batavia
1619Originele missive van Herman van Gil van voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 4 Augustus 1619.Batavia
1619Originele missive van Antonio van Diemen uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 1 Augustus 1619.Batavia
1619Originele missive van Andries Sourij uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 13 Julij 1619.Batavia
123...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in