Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaSommiere staetrekeningh aller onkosten en lasten gevallen op de Sillidase goudmijne ter Westcuste van Sumatra beginnende primo Januarij 1671 en eijndigende ultimo Julij 1687.1687,1671
BataviaBericht van den baes van compagnies wapenkamer tot Batavia in dato 14 December 1689 wegens eenige onbruijckbare geweren van de kamer van Amsterdam ontfangen.1689
BataviaMemorie van eenige onbruijckbare geweren als onbequam met het schip de Purmer terugge gesonden [naar de kamer Amsterdam].1689
BataviaConditien waerop den timmerman Juriaen Abrahamsz. heeft aengenomen voor de compagnie tot Rembangh te bouwen een jacht en twee chialoupen in dato 13 Junij 1689.1689
BataviaVersoeck van eenige ledematen der Maleijtse gemeijnte tot Batavia aen de Ed. kerkeraed aldaer ten eijnde den predikant dominee De Leeu inplaetse van wijlen dominee Vosmaer soude mogen aengestelt werden.1689
BataviaRequest van den predikant Mattheus Heck aen de hooge regeringe van Indien overgedaen.1689
BataviaDrie extract resolutien van de gouverneur generael en raden van Indien int reguard der twistige predikanten Cornelis de Leeuw en Mattheus Hek genomen in datis 15 November, 2 en 8 December 1689.1689
BataviaRapport van gecommitteerdens tot openinge van de reeckeningh vant Lazarushuijs aen de generael en raden gedaen in dato 22 November 1689.1689
BataviaRapport van gecommitteerdens wegens de gedaen rekeningh van de heren schepenen tot Batavia in dato 9 September 1689.1689
BataviaRapport van de gecommitteerdens wegens de gedane reeckeningh van de heren schepenen tot Batavia van den ontfangh en uijtgift van 's heeren gerechtigheden in dato 22 November 1689.1689
BataviaAuthenticque copie bericht van den visitateur en boekhouder generael J. Coesaert ende Paulus de Roo wegens hun gedane ondersoeck off de goederen in de packhuijsen berustende met de opgevinge accorderen in dato 10 Julij 1689.1689
BataviaReeckeningh van heemraden der Batavise ommelanden wegens hunne administratie sedert primo September tot ultimo Augustij 1689.1689
BataviaBericht van gecommitteerdens van heemraden wegens de bevindinge der mokervaert in dato 24 Maart 1689.1689
BataviaBericht van gecommitteerdens van de gedane metinge en peijlinge der moekervaart.1689
BataviaVertoogh van de executeurs des boedels van wijlen den landdrost Vincent van Mook aen de heemraden der Batavise ommelanden overgelevert in dato 13 Augustij 1689.1689
BataviaBericht van het Tonquins opperhooft Joannes Sibens wegens den grooten inkoop van pelinghs door de Engelsen insgelijx wegens den muscus waerinne stukjes loot gevonden sijn en verdere pointen tot beantwoordingh van het gerequireerde bij de generale missive uijt Middelburgh in dato 6 October 1688.1688
BataviaMemorie van de gebouwen en werken in den jaere 1689 gemaeckt ofte gerepareert door het ambachts quartier tot Batavia.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het schip China door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het jacht de Beurs China door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het jacht Eemland door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het fluijtschip Baren door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het schip Coeverden door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het katschip de Civatkat door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van de fluijt Montfoort door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van de fluijt de Meerl door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het jacht Boswijk door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van de fluijt Drakesteijn door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het jacht Capelle door den Ed. waterfiscael J. Nieuwstad in Januarij 1689.1689
BataviaGenerale metinge en uitrekeninge van de ruijmte van het schip Hollandse Tuijn mitsgaders de ladinge waermede het selve in de maend Julij 1685 van Cormandel op Batavia is gearriveert.1685
BataviaVerclaringe van de opperhoofden op het schip Dregterlant wegens het aenlopen van het ijlant St.Jago op de uijtreijse in dato 7 November 1689.1689
BataviaSententie van de raed van justitie tot Batavia in de saeck van de opperhoofden op het schip Dregterlant contra fiscum in dato 12 November 1689.1689
BataviaSententie van de raed van justitie tot Batavia jegens Cornelis Martensz. van Wendel stierman op de fluijt Strijen wegens het particuliere coper in Bengale aengehaelt.1689
BataviaAuthenticque copie missive van de gouverneur generael ende raden van Indien aen de commandeur Simon van der Stel en de raed aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven den 30 November 1689.1689
BataviaAuthenticque copie missive van den gouverneur generael ende raden van Indien aen den commandeur Simon van der Stel en den raed aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven in dato 30 November 1689.1689
BataviaAuthenticque missive van den berghmeester Gabriel Muller uijt het schip den Blauwenbergh aen de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 17 September 1689.1689
BataviaSpecificatie van soodanige parthijen erts als sedert primo Augustij 1687 tot primo Augustij 1689 onder het gesagh van den berghmeester Gabriel Muller uijt de Sillidase mijne sijn gearbeijt.1689,1687
BataviaVerclaringe van diverse berghwerkers tot voordeel van den berghmeester Gabriel Muller verleden in dato 12 December 1689.1689
BataviaDemonstratie van de assaijeur Willem Roelingh wegens het versoek van den berghmeester Gabriel Muller om eenigh uijtgewasse goudslik voor hem te raffineren in dato 9 Julij 1689.1689
BataviaSpecificatie van eenigh uijtgewasse goudslik door den berghmeester Gabriel Muller aen de assaijeur Roelingh versoght te smelten en raffineren nevens een verklaring van gecommitteerdens wegens eenige uijtgewasse slicq met d'assaijen van dien.1689
BataviaAuthenticque copie rapport van gecommitteerdens tot besichtigen der goudmijnen nevens hunne consideratien over deselve aende commandeur Salomon le Sage en den raed op de Westcust van Sumatra gedaen en overgelevert den 6 Augustij 1689.1689
BataviaAuthenticque copie Engelse translaet missive van het opperhooft en raed dier natie tot Madras aen de generael ende raden van Batavia geschreven den 16/26 September 1689 wegens het schip de Roijale James.1689
BataviaDiverse extract resolutien van de generael en raden rakende de peper uijt het Engelse schip de James gelost.1689
BataviaOriginele acte van indemniteijt in de Engelse tale door de opperhoofden vant schip de Resolution ter sake van de overgeleverde peper vant schip de James verleden in dato 27 December 1689.1689
BataviaCopie translaet in het Nederduijts van de acte [van indemniteijt in de Engelse tale door de opperhoofden vant schip de Resolution ter sake van de overgeleverde peper vant schip de James] in datis 7 en 27 December 1689.1689
BataviaRequest door de schippers der retourvloot aen de generael ende raden gepresenteert om eenige particuliere goederen te mogen medenemen.1689
BataviaMemorie der processen tusschen den boedel van wijlen den generael Speelman zaliger en diverse persoonen in Indien ongedecideert hangende.1689
BataviaAuthenticque copie verclaringe van eenige scheepsoverheden op het schip Schieland ten behoeve van de schipper Antonij Pronk wegens een vat bier op de ladinge te kort bevonden.1689
BataviaBalance op de generale boecken van Indien onder ultimo Maert 1689.1689
BataviaNaemrolle der schippers, stuurluijden, chirurgijns, timmerlieden en impotenten in den jaere 1690 uijt Indien 't huijs gekomen.1690
BataviaNaemrolle der familien anno 1690 gerepatrieert.1690
123...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in