Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
139 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 139 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaBevindinge der negotieboecken van het gouvernement van Malacca van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaAuthenticque extract uijt de missive door den oppercoopman Dirck Comans en den raet tot Malacca aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 10 November 1691 wegens den inlantsche harpuijs.1691
BataviaTwee copie missiven door den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Dirck Comans en den raet tot Malacca aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven in datis 2 en 10 Maert 1692.1692
BataviaTwee bevindingen van 't gouvernement tot Malacca 't sedert primo Augustij 1688 tot ultimo Julij 1689.1689,1688
BataviaCopie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen den Spaensen gouverneur generael in de Manilhas in dato 23 Februarij 1693.1693
BataviaOrigineele missive van den gouverneur en raad Gelmer Vosburgh tot Malacca aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 24 October 1693.1693
BataviaCopie missive van den gouverneur en raad Gelmer Vosburgh tot Malacca aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 11 November 1692.1692
BataviaCopie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 24 November 1694.1694
BataviaCopie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 14 December 1694.1694
BataviaCopie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 12 Januarij 1695.1695
BataviaBevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van 't gouvernement van Malacca beginnende ultimo Julij 1691 en eijndigende ultimo Julij 1694.1694,1691
BataviaBevinding van 't gouvernement van Malacca van primo Augustus 1694 tot ultimo Augustus 1695.1695,1694
BataviaMemorie voor de heer Gelmer Vosburgh op Malacca en bij resolutie van 10 Augustij 1694 aangestelt en verkoren tot gouverneur en directeur mitsgaders commissaris over den handel en ommeslagh der Ed. compagnie ter custe Cormandel om sigh daerna te reguleren.1695,1694
BataviaMissive van den heer Arnoldus van Alsem tot Malacca aan de vergaderingh der heeren seventiene de dato 22 October 1696.1696
BataviaMissive van den heer Arnoldus van Alsem tot Malacca aan den gouverneur generaal Willem van Oudthoorn de dato 23 October 1696.1696
BataviaCopie beantwoorde vraeghpointen door Jan Martini van Cadix op Malacca sijnde een gedeserteert persoon van het Engels particulier scheepje de Resolution daermede op enige plaetsen om de oost ist geweest.1698
BataviaOriginele missive door den independente fiscael Arnoldus van Alsem op Malacca aen de vergaderingh van de seventiene in dato 20 October 1699.1699
BataviaAppointement in appel door den raet van justitie tegen den fiscael van Malacca mr. Aernoud van Alsem contra Willem van Loveren onderkoopman en gewesene packhuijsmeester aldaer in dato 7 December 1700.1700
BataviaPost scriptum van de missive door den gouverneur generael en de raden van Indie aen de vergaderingh van seventiene in dato 31 Janaurij 1702, van de materie Malacca.1702
BataviaExtract missive door den gouverneur en raet op Malacca aen de hooge regeeringh dato 6 Augustus 1703 tot verantwoordingh van de steenen in de thin alhier bevonden.1703
BataviaDiverse papieren door den gouverneur en raet tot Malacca overgesonden aen de hoge regeringe tot Batavia ten laste van de fiscaal mr. Arnold van Alsem volgens register vooraen daerop ieder specifice wert aengewesen.1703
BataviaExtract briefje uijt Canton door den onderstuurman Christiaan de Jongh in dato 13 November 1735 aan de eerste clercq tot Malacca Jan van der Doos over het droevigh geval [van het verongelukken van het Chineese schip Alblasserdam alsmeede van de rampen die de scheepen den Dam en 't Huijs den Eult door een swaar orcaan op de Chineese cust zijn onderhavig geweest].1735
BataviaCopia berigt van expresse gecommitteerdens met eenige bijlagen door den directeur generaal Joan Paul Schagen concerneerende den Manilhasen handel soo op Batavia, in Bengale, op Cormandel en Malacca et cetera.1737
BataviaExtract uijt een brief van den gouverneur en raad tot Malacca aan generaal en raden van 12 December 1737 ter aantooning van den handel die aldaar door de Manilhase traficquanten word gedreven.1737
BataviaCopia berigt van den raad ordinaris Van Sugtelen vervattende consideratien so over het betalen der ankeragie gelden door de vreemde schepen tot Malacca als omtrent eenige andere zaken dit comptoir concerneerende gedateert 7 October 1732, annex een specificatie aantonende hoeveel gemelde ankeragie gelden jaarlijx zedert anno 1713/1714 tot 1737/1738 inclusive hebben afgeworpen.1738,1737,1732,1714,1713
BataviaVier en twintig copia bevindingen op de Indiase negotieboeken van de comptoiren Malacca, Siam, Suratte, Jambij, Bantam, Japan en China.1740
BataviaCopie request van de ondercoopman Gerrit de Heere ten fine den gewesen fiscaal Pieter van Helsdingen voor sijn vertreck na 't vaderlant cautie sal hebben te stellen voor soodanigh vonnis als in revisie ten profijte van sijn suppliants schoonvader den secunde tot Malacca Adriaen Lucasz. soude mogen werden uijtgesproken.1685
BataviaAuthenticque missive ongetekent en ongedateert van Malacca aen de gouverneur generael Joannes Camphuijs geschreven behelsende verscheije quade handelingen omtrent compagnies buskruijdt en geweren aldaer gepleeght.1686
BataviaGeschrift van den raed extraordinaris Nicolaes Schagen vervattende de onkostreeckening van 't schip Strijen op de reijse van Malacca na Bengale.1687
BataviaGeschrift van de raed ordinaris N. Schagen tot verantwoordingh van de extraordinaire onkosten gedurende sijn gouvernement tot Malacca gevallen.1687
BataviaAuthenticque extract uijt de generale Indise negotie boeken van den jaere 1688 en 1689 vertonende de ongelden in 12 maenden in 't comptoir van Malacca gevallen.1689,1688
BataviaExtract missive van de ministers te Malacca aan generaal en raden in dato 13 Maart 1769 betreffende een maandceel door den trompetter Forster op zijn huijsvrouw verleent annex een berigt dieswegens van den fiscaal Werndlij.1769
BataviaCopia berigt weegens den verkoop van eenige te Malacca restant geweest zijnde lijwaden, annex een berekening van gemelte lijwaden, gedateerd den 24 September 1773.1773
BataviaBerigt van de regenten van 's Comps. binnenhospitaal omtrent het effect van de Goase radix Juan de Lopes van Malacca aangebragt, gedateerd den 16 Maart 1778.1778
BataviaGedrukt advertissement wegens de vaart der Chineesen zoo uijt China naar Malacca, als van daar naar China, invoer en verkoop van Chinase koopmanschappen, aanbreng van Malacca van diverse goederen, particuliere vaart van Java et cetera in dato 27 Februarij 1781.1781
BataviaCopie secreete brief van den gouverneur van Malacca aan gouverneur generaal ende raden van Indien in dato 17 Augustij 1781.1781
BataviaCopie secreete brief van den gouverneur van Malacca aan gouverneur generaal ende raden van Indien in dato 31 Augustij 1781.1781
BataviaCopie brief van het Deensch ministerium te Tranquabar aan de gouverneur en raad te Malacca in dato 13 Maij 1782.1782
BataviaOrigineele secreete brief van den gouverneur en raad van Malacca aan generaal en raden in dato 14 October 1782.1782
BataviaCopie rapport van den gezant Abraham de Wind wegens zijne verrigtingen te Moar bij den regent van Riouw Radja Hadjie in dato Malacca 9 October 1782.1782
BataviaOrigineele secreete brief van den gouverneur en raad van Malacca aan generaal en raden in dato 15 October 1782.1782
BataviaOrigineele secreete brief van den gouverneur en raad van Malacca aan generaal en raden in dato 30 October 1782.1782
BataviaOrigineele secreete brief van den gouverneur en raad van Malacca aan generaal en raden in dato 14 November 1782.1782
BataviaTranslaat Maleidsche brief van de regent te Riouw Radja Hadjie aan de gouverneur en raad van Malacca in dato 18 Maij 1782.1782
BataviaCopie brief van den gouverneur en raad van Malacca aan den regent te Riouw Radja Hadjie in dato 12 October 1782.1782
BataviaTranslaat Maleidsche brief van den regent van Johor Radja Hadjie aan den gouverneur en raad van Malacca in dato 10 November 1782.1782
BataviaTranslaat Maleidsche brief van den Padieka Sirie Sulthan aan den gouverneur en raad van Malacca in dato 11 October 1782.1782
BataviaCopie secreete brief van generaal en raden aan den gouverneur en raad van Malacca in dato 17 November 1782.1782
BataviaCopie secreete brief van generaal en raden aan den gouverneur en raad van Malacca in dato 2 December 1782.1782
BataviaOriginele missive van den Ed. Jan van Riebeecq aen de heeren 17 uijt Malacca den 1 November 1662.1662
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in