Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
139 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 139 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1623Rolle van 't volck varende op de jachten Arnemuijden, Paliacatte, Cleen Zeelant en Cleen Arnemuijden, die elck twee maenden gagie in comptant voor haere portie in den buijt met het Portugies scheepken Nossa Signora Guia, [comende van Maccau na Malacca] verovert onder Pedra Branca genooten hebben, gedateerd 23 December 1623.Batavia
1626Inventaris van de Nossa Signeura d'Assension, besuijden Malacca verovert [ongedateerd].Batavia
1631Verclaringhe van twee personen welcke binnen Malacca gevangen geseten hebben, gedateerd 27 Januarij 1631.Batavia
1631Copie missiven van d'ondercoopluijden Antonio Paulo en Patricius Crieck aen d'Ed. heer gouverneur generaal Jacques Specx tot Batavia nopende haer wedervaren tot Malacca in datis 4 Meij en 12 Junij 1631.Batavia
1637Inventaris van 't naervolgende goudt ende coopmanschappen bij 't jacht Langerack in 't vaerwaeter van Malacca onder de vlagge vanden commandeur Cornelis Sijmonsz vander Veer, met een Portugees jonckjen genaempt Jesus Maria Joseph comende van Maccauw naer Malacca den 4 Januarij 1637 veroverdt ende tot Batavia den 13 Januarij 1637 aengecoomen.Batavia
1637Inventaris ende taxatie van 't naervolgende goudt ende coopmanschappen bij 't jacht Langerack sorteerende onder de vlagge vanden commandeur Cornelis Sijmonsz vander Veer in 't vaerwaeter van Malacca op den 4 Januarij 1637 met een Portugees cleen jonckgen genaempt Jesus Maria Joseph comende van Maccauw naer Malacca verovert ende tot Batavia den 13 Januarij 1637 aengecoomen.Batavia
1640Originele Portugiese missive uijt Goa nae Malacca geschreven.Batavia
1641Copie missive van den sergeant majoor Johannes Lamotius uijt Malacca aen den gouverneur generael Anthonio van Diemen in dato 15 Januarij 1641.Batavia
1641Notitie van het canon binnen Malacca, ongedateerd.Batavia
1641Copie missive van den commandeur Minne Willemsz. ende zijnen raed uijt Malacca aen den gouverneur generael Anthonio van Diemen in dato 16 Januarij 1641.Batavia
1642Extract missive van den gouverneur Johan van Twist uijt Malacca naer Batavia in dato 23 Julij 1642.Batavia
1642Copie memorie bij gouverneur Johan van Twist aen zijnen successeur den gouverneur Jeremias van Vliet in Malacca gelaten 15 December 1642.Batavia
1642Copie translaet ende originele missive van den Macaosen ambassadeur Dom Francisco de Castel Branco uijt Malacca aen den gouverneur generael in dato 19 December 1642.Batavia
1643Extract uijt een gefingeerde missive op de naam van d'Ed. heer gouverneur ende heeren raden van India aen Opra Soura Sackon, gouverneur op Malacca, in dato 1 Meij 1643 geschreven.Batavia
1645Copie missive van den vice-gouverneur Jeremias van Vlieth uijt Malacca aen den gouverneur generael en raden van India in dato 14 Januarij 1645.Batavia
1645Copie missive van den vice-gouverneur Jeremias van Vlieth uijt Malacca aen den gouverneur generael en raden van India [sic; aen d'edele Cornelis Weijlandt, president in Suratta] in dato 4 Januarij 1645.Batavia
1645Copie missive van Jeremias van Vliet gouverneur in Malacca aen de commissaris Reijnier van Tzum in dato 11 Junij 1645.Batavia
1645Copie missive van den gouverneur Jeremias van Vliet in Malacca aen den Berquelangh in Siam in dato 11 Junij 1645.Batavia
1645Copie missive van den gouverneur Jeremias van Vliet in Malacca aen den conick van Siam in dato 11 Junij 1645.Batavia
1662Originele missive van den Ed. Jan van Riebeecq aen de heeren 17 uijt Malacca den 1 November 1662.Batavia
1662Originele missive van den Ed. Jan van Riebeecq uijt Malacca aen de heeren bewinthebberen tot Amsterdam geschreven.Batavia
1662Originele missive van d'Ed. Jan van Riebeecq aen de heeren 17 geschreven tot Malacca den 1 November 1662.Batavia
1673Brieffie aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia van d'opperhoofden der schepen over Malacca naer Cheijlon, Cormandel en Bengale geprojecteert uijt de Straet Banca gedateerd 30 Januarij 1673.Batavia
1673,1672Prijscourant der coopmanschappen op de comptoiren Batavia, Malacca, Masulipatnam, Golconda, Ouglij, Cassimbasaar, Pattena, Decca, Pijplij, Coutchijn, Cannanoor, Porca, Wingurla en Japan in 1672 en 1673 bevonden.Batavia
1685Copie request van de ondercoopman Gerrit de Heere ten fine den gewesen fiscaal Pieter van Helsdingen voor sijn vertreck na 't vaderlant cautie sal hebben te stellen voor soodanigh vonnis als in revisie ten profijte van sijn suppliants schoonvader den secunde tot Malacca Adriaen Lucasz. soude mogen werden uijtgesproken.Batavia
1686Authenticque missive ongetekent en ongedateert van Malacca aen de gouverneur generael Joannes Camphuijs geschreven behelsende verscheije quade handelingen omtrent compagnies buskruijdt en geweren aldaer gepleeght.Batavia
1687Geschrift van den raed extraordinaris Nicolaes Schagen vervattende de onkostreeckening van 't schip Strijen op de reijse van Malacca na Bengale.Batavia
1687Geschrift van de raed ordinaris N. Schagen tot verantwoordingh van de extraordinaire onkosten gedurende sijn gouvernement tot Malacca gevallen.Batavia
1688,1687Bevindinge der negotieboecken van het gouvernement van Malacca van den jaere 1687 en 1688.Batavia
1689,1688Authenticque extract uijt de generale Indise negotie boeken van den jaere 1688 en 1689 vertonende de ongelden in 12 maenden in 't comptoir van Malacca gevallen.Batavia
1689,1688Twee bevindingen van 't gouvernement tot Malacca 't sedert primo Augustij 1688 tot ultimo Julij 1689.Batavia
1691Authenticque extract uijt de missive door den oppercoopman Dirck Comans en den raet tot Malacca aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 10 November 1691 wegens den inlantsche harpuijs.Batavia
1692Twee copie missiven door den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Dirck Comans en den raet tot Malacca aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven in datis 2 en 10 Maert 1692.Batavia
1692Copie missive van den gouverneur en raad Gelmer Vosburgh tot Malacca aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 11 November 1692.Batavia
1693Copie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen den Spaensen gouverneur generael in de Manilhas in dato 23 Februarij 1693.Batavia
1693Origineele missive van den gouverneur en raad Gelmer Vosburgh tot Malacca aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 24 October 1693.Batavia
1694Copie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 24 November 1694.Batavia
1694Copie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 14 December 1694.Batavia
1694,1691Bevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van 't gouvernement van Malacca beginnende ultimo Julij 1691 en eijndigende ultimo Julij 1694.Batavia
1695Copie missive van den gouverneur Gelmer Vosburgh en den raet tot Malacca aen generael en raden in dato 12 Januarij 1695.Batavia
1695,1694Bevinding van 't gouvernement van Malacca van primo Augustus 1694 tot ultimo Augustus 1695.Batavia
1695,1694Memorie voor de heer Gelmer Vosburgh op Malacca en bij resolutie van 10 Augustij 1694 aangestelt en verkoren tot gouverneur en directeur mitsgaders commissaris over den handel en ommeslagh der Ed. compagnie ter custe Cormandel om sigh daerna te reguleren.Batavia
1696Missive van den heer Arnoldus van Alsem tot Malacca aan de vergaderingh der heeren seventiene de dato 22 October 1696.Batavia
1696Missive van den heer Arnoldus van Alsem tot Malacca aan den gouverneur generaal Willem van Oudthoorn de dato 23 October 1696.Batavia
1698Copie beantwoorde vraeghpointen door Jan Martini van Cadix op Malacca sijnde een gedeserteert persoon van het Engels particulier scheepje de Resolution daermede op enige plaetsen om de oost ist geweest.Batavia
1699Originele missive door den independente fiscael Arnoldus van Alsem op Malacca aen de vergaderingh van de seventiene in dato 20 October 1699.Batavia
1700Appointement in appel door den raet van justitie tegen den fiscael van Malacca mr. Aernoud van Alsem contra Willem van Loveren onderkoopman en gewesene packhuijsmeester aldaer in dato 7 December 1700.Batavia
1702Post scriptum van de missive door den gouverneur generael en de raden van Indie aen de vergaderingh van seventiene in dato 31 Janaurij 1702, van de materie Malacca.Batavia
1703Extract missive door den gouverneur en raet op Malacca aen de hooge regeeringh dato 6 Augustus 1703 tot verantwoordingh van de steenen in de thin alhier bevonden.Batavia
1703Diverse papieren door den gouverneur en raet tot Malacca overgesonden aen de hoge regeringe tot Batavia ten laste van de fiscaal mr. Arnold van Alsem volgens register vooraen daerop ieder specifice wert aengewesen.Batavia
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in