Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
126 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 126 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1621Copie contract met de Engelsen gemaeckt over de vracht van de goederen met den Roijaal Jems van Japan ontfangen, 1621.Batavia
1622Notitie van 't gene bij beijde de Comp. [Nederlandse en Engelse?] in Japan tot uijtrusting van de Swaen gefourniert is.Batavia
1622Originele acte van 't afeischen ende ontfanck der boecken ende pampieren van Jaques Specx, directeur in Japan geweest door Pieter de Carpentier, April 1622.Batavia
1623Particuliere missive van Pieter de Carpentier uijt Batavia aen de camer Amsterdam in dato 1 Februarij 1623 aengaende de reeckeninge van Jaques Specx directeur geweest in Japan.Batavia
1623Memorie van de verscheijde coopmanschappen, soo voor Japan als andre quartieren dewelcke neffens diverse provisien uijt het patria dienen gesonden te werden [ongedateerd].Batavia
1623Extract uijt de missive door Cornelis van Nieuroode uijt Japan naer de Piscadores aen den commandeur Reijerssen geschreven in dato 9 November 1623.Batavia
1623,1622Cort verhael van 't proffijt, dienst ende nutticheijt van Japan soo den Chinesen handel bequamen, overgelevert bij Lenert Camps (ende Jacques Specx), Firando 15 September 1622 en Batavia 29 Januario anno 1623.Batavia
1631Acte explicatoir over 't versenden van de cargasoenen naer Japan, in dato 17 December 1631.Batavia
1634Specificatie ende notitie van 't vercoop der goederen in Japan.Batavia
1638Originele facture van sekere doos met corael, barnsteen, et cetera aen president Franchois Caron in Japan gedirigeert door den gewesen oppercoopman Hendrick Hagenaer, gedateerd 26 December 1638.Batavia
1639Originele missive van den gewesen oppercoopman Hendrick Hagenaer aen president Caron in Japan in dato 26 Maert 1639.Batavia
1640Notitie van de mans, vrouwen ende kinderen per Breda uijt Japan op Batavia gecomen 1 Januarij 1640.Batavia
1640Sommarium ofte corte samentrekkinge alle der coopmanschappen dit zuijdermousson anno 1640 van Taijouan naer Japan versonden.Batavia
1640Memorie ofte generaele samentreckinge alle der coopmanschappen afgesonden naer Japan aen Francois Caron door Paulus Traudenius gouverneur en directeur tot Formosa.Batavia
1647Copie missive van d'Ed. Anthonio van Brouckhorst uijt Japan aen den directeur generael Françoijs Caron in dato 20 October 1647.Batavia
1647Copie missive van d'Ed. Fredrick Coijet uijt Japan aen den directeur generael Françoijs Caron in dato 13 October 1647.Batavia
1648Copie missiven door Salomon Sweers uijt Amsterdam aen Frederick Coijet [tot Japan] en den coopman Jan Ham naer Persia geschreven in dato 15 April 1648.Batavia
1652Specificatie der goederen anno 1652 met Chinese joncken in Japan aengebracht.Batavia
1660Memorie van den verkoop der goederen in Japan, ongedateerd.Batavia
1660,1659Notitie der brieven en papieren van diversche quartieren (Seijlon, Cormandel, Suratte, Siam, Tonckin, Taijoan, Japan, Bantam en Bengale) tot Batavia ontfangen van 6 October 1659 tot en met 12 Januarij 1660.Batavia
1660,1659Memorie van de koopmanschappen bij de Chinesen in Japan aengebracht en vercocht sedert 19 November 1659 en 23 September 1660 tot Nangasacqui.Batavia
1673,1672Prijscourant der coopmanschappen op de comptoiren Batavia, Malacca, Masulipatnam, Golconda, Ouglij, Cassimbasaar, Pattena, Decca, Pijplij, Coutchijn, Cannanoor, Porca, Wingurla en Japan in 1672 en 1673 bevonden.Batavia
1675Memorie van afgevoerde en aengebracht coopmanschappen met diverse particuliere schepen in den jaere 1675 nae en van China, Japan, Toncquin, Manilha, et cetera.Batavia
1676Copia missive door d'Ed. Joannes Camphuijs en raet tot Nangasacki in Japan in dato 10 Januarij 1676 aen haer Ed. tot Batavia geschreven.Batavia
1681Notitie vant gene door 5 joncken soo uijt Japan als China en Tonquin in den jare 1681 tot Batavia aengebracht sij.Batavia
1685Copie missive van de opperhoofden van Buijtenhem en Cleijer en den raad uijt Nangasackij in Japan aan de gouverneur generael ende raden van Indien in dato 16 October 1685.Batavia
1685Authenticque rolle der pennisten anno 1685 in Japan sijnde overgebleven.Batavia
1686Extract uijt de factura vant schip de Maes den 29 Junij 1686 na Japan vertrocken.Batavia
1686Authenticque bericht van 't gewesen Japans opperhooft Constantijn Ranst wegens 't groot getal pennisten anno 1686 na Japan medegenomen.Batavia
1686Authenticque rolle der pennisten na 't opgeven van den oppercoopman Constantijn Ranst tot de reijse na Japan anno 1686 benodight hebbende.Batavia
1686,1685,1684,1683Extract uijt de Bataviase monsterrollen van de vertreckende schepen wegens 't getal der pennisten in de jaeren 1683, 1684, 1685 en 1686 na Japan ter negotie vertrocken.Batavia
1687Twee lijsten van de scheepjes en vaertuijgen in den jaere 1687 uijt Macao, Canton, Japan, Hoksieuw, Tonquin en Aijmoij met hunne ladinge tot Batavia aengecomen en weder vertrocken.Batavia
1687,1686Bevindinge der negotieboecken van 't comptoir Japan van primo Maert 1686 tot ultimo Februarij 1687 door den visitateur generael Jeremias Coesaert opgestelt.Batavia
1688Authenticque bericht van den borger Willem van Ekeren mede na Japan geweest sijnde wegens de licentie hem daer toe verleent.Batavia
1688Authenticque copie verclaringe van den klercq P. Durant van den gewesen directeur generael Anthonio Hurt op hoedanige maniere aen den burger Willem van Ekeren licentie is gegeven om na Japan te gaen.Batavia
1688,1687Bevindinge der negotieboecken vant comptoir Nangasackij in Japan van de jaere 1687 en 1688.Batavia
1690Wedersegginge der aentekeningen van den generael Joan Camphuijs ende de raden Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin gedaen tegens de aenstellinge van den opperkoopman Balthasar Sweers tot opperhoofd in Japan.Batavia
1690,1689,1688Bevindinge der negotieboecken vant comptoir Japan van de jaeren 1688, 1689 en 1690.Batavia
1691,1690Extract uijt den eijsch van Japan voor den jaere 1691, ongedateerd.Batavia
1691,1690Een bevindinge van 't comptoir Japan 't sedert 22 November 1690 tot 9 November 1691.Batavia
1692Copie journael gehouden bij den schipper op het jaght Boswijck Herman Voeth geduijrende desselfs reijse uijt Japan nae Batavia.Batavia
1692Secreet beright van den oppercoopman en jonghst gewesen opperhooft van 's Comp. handel in Japan Cornelis van Outhoorn op seeckere tijdinge kort voor sijn vertreck tot Nangesacki ontfangen in dato 4 December 1692.Batavia
1692,1691Bevindinge van 't comptoir Japan 't sedert 9 November 1691 tot den 29 October 1692.Batavia
1693Copie rapport benevens drie verclaringen concernerende het affladen der fluijten Berckel en Oosthuijsen in Siam met vellen voor Japan.Batavia
1693Copie rapport van 't gewesene opperhooft in Japan Hendrick van Buijtenhem wegens het voorgevallene in de negotie aldaer in dato 3 December 1693.Batavia
1693Copie rapport van gecommitteerdes wegens hunne bevindinge int proberen der daetsen in Japan in dato 15 September 1693.Batavia
1693,1692Bevindingh van 't comptoir Japan 't sedert 30 October 1692 tot 19 October 1693.Batavia
1694,1693Copie daghregister gehouden ten comptoire Nangasacki in Japan sedert 19 October 1693 tot 7 November 1694.Batavia
1694,1693Bevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van 't comptoir Japan 't sedert 20 October 1693 tot 7 November 1694.Batavia
1695Copie memorie ofte uijt reeckening en bevindinge van 13 stux daatsen in Japan.Batavia
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in