Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
124 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 124 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaDiverse extract resolutien van de generael en raden rakende de peper uijt het Engelse schip de James gelost.1689
BataviaBeright van den fabricq Ewout Verhaghen op het geene de Comp. wegens packhuijs huijre en slaveloonen der geborge goederen uijt 't Engelse schip de Roijael James competeert.1691
BataviaNotitie vant canon vant Engelse schip de Roijael James opt eijlandt Onrust berustende.1691
BataviaCopie beright aen de hooge regeeringh gedaen door de Engelse capiteijn Thomas Guwlok wegens de toedragt van het afloopen van sijn schip genaemt Avanture voor 't eijlant Nias.1698
BataviaTranslaat missive van Banjermassing wegens 't gedoente der Engelse aldaer.1701
BataviaRelaas gedaen door de anachodas van twee Chinese joncken uijt Ninpho en Canton nopende d'aenkomste van eenige Engelse schepen al daer.1701
BataviaAppointement des doots ten laste van de Engelse zeerovers in datis 13 Januarij 1702.1702
BataviaSententie ten laste van 8 Engelse zeerovers de dato 13 Januarij 1702.1702
BataviaCopia translaat Maleijts berigt van een Palembanger behelsende seekere Engelse bodem die aan de zuijdkant van Java aangeweest en aldaar een logie soude hebben willen opregten.1738
BataviaCopia berigt van den commandeur en equippagiemeester Hugo Vereijssel et cetera contineerende de examinatie van twee inlanders uijt het district van Javas Oostkust ter ontwaringe of 't geposeerde van seekere Palembanger dat een Engelse bodem aan de zuijdkant van Java aangeweest en aldaar een logie soude hebben willen opregten met de waarheijd overeenkomende is.1738
BataviaAanteeckeninge van 't gepasseerde tusschen sijn edelheijt den gouverneur generaal Joannes Camphuijs en den Engelse ridder Thomas Grantham dato 3 Junij 1684.1684
BataviaBerigt van d'edele D'Haes opgestelt wegens de aenwesende Engelse te Batavia aen den hoog edelen heer Joannes Camphuijs in dato 15 Junij 1684.1684
BataviaNader beright van d'edele De Haas wegens de Engelse in dato 24 Junij 1684 aen den edelen heer directeur generael Anthonij Hurdt.1684
BataviaAuthentique copie Engelse missive van de twee eerste Engelse raadspersonen uijt Bantam aan den generael ende raden tot Batavia in dato 30 November 1681.1681
BataviaAuthentique copie Engelse missive van de twee eerste Engelse raadspersonen uijt Bantam aan den generael ende raden tot Batavia in dato 12/22 December 1681.1681
BataviaAuthentique copie Engelse missive van de twee eerste Engelse raadspersonen uijt Bantam aan den generael ende raden tot Batavia in dato 3 Februarij 1681/1682.1682,1681
BataviaCopie Engelse missive van de Engelse raad tot Bantam aan de generaal en raden tot Batavia in dato 3 April 1682.1682
BataviaCopie Engelse missive van de Engelse raad tot Bantam aan de generaal en raden tot Batavia in dato 10/20 April 1682.1682
BataviaCopie Engelse missive uijt het schip de Returne op Bataviaes rhede van de Engelse raad tot Bantam aan de generaal en raden tot Batavia geschreven in dato 5/15 Meij 1682.1682
BataviaCopie Engelse missive uijt het schip de Returne op Bataviaes rhede van de Engelse raad tot Bantam aan de generaal en raden tot Batavia geschreven in dato 25 Maij 1682.1682
BataviaCopie Engelse missive uijt het schip de Returne op Bataviaes rhede van de Engelse raad tot Bantam aan de generaal en raden tot Batavia in dato 30 Junij 1682.1682
BataviaVier copie requesten door eenige van 't scheepsvolck van 't Engelse schip St. Nicolaes aan de generael en raden van Indien gepresenteert, ongedateerd.1685
BataviaAuthenticque copie verhael van 't geene door den oppercoopman Joan Leeuwenson rakende de Engelse van 't jacht Nicolaes ontdekt is.1686
BataviaDrie authenticque copie verclaringen bij de twee capitains van de Engelse en Portugese scheepjes de Tripicaen en Montserate rakende de Engelse van het jacht Nicolaes gepasseert.1686
BataviaCopie verclaringhe van den ondercoopman Leonard de Mooij rakende eenige muscus van de Engelse in 't jacht St. Nicolaes in dato 9 Maij 1686.1686
BataviaCopie verclaringen van den leermeester Pieter Leslee en borger Adriaen Tames over eenige muscus van de Engelse in 't jacht St. Nicolaes in dato 10 en 11 Maij 1686.1686
BataviaCopie verclaringe van den Gentiff Papea van Madraspatnam over eenige muscus van de Engelse in 't jacht St. Nicolaes in dato 9 Maij 1686.1686
BataviaCopie verclaringe van den borger Jaques Jaquelijn wegens 't kopen eniger zijde van de Engelse van 't jacht St. Nicolaes gedateert 11 Maij 1686.1686
BataviaCopie verclaringe van den inlands leermeester Pasquael de Navais wegens 't kopen eniger zijde van de Engelse van 't jacht St. Nicolaes gedateert 11 Maij 1686.1686
BataviaCopie verclaringe van drie meester schoenmakers wegens 't kopen van eenig leer van de Engelse van 't jacht St. Nicolaes gedateert 11 Maij 1686.1686
BataviaAuthenticque copie verclaringe van den Chinees Tsiap Hoeko wegens 't overvallen, vermeesteren en beroven van een Chinese wangkang door een Engelse zeerover op de kust van Lucon gepasseert voor de notaris Fredrick Michault ende getuijgen binnen Batavia den 10 Maij 1686.1686
BataviaRelatie van drie Engelse en een Batavias burger wegens 't aflopen van 't Engels jaghtje de St. Catharina en 't Siams scheepje de Fortuijn in de rivier Banjermassingh door de inwoonders aldaer.1688
BataviaAuthenticque verclaringh van de soldaat Adriaen van de Velde wegens seeckere slaeff die door de Engelse was vervoert geweest en 't voorgevallene met dito Engelsen.1688
BataviaAuthenticque copie relaes van de vrijgeworden slaeff van de gewesen directeur generael Carel Hartsink onder de Engelse voor soldaet gedient hebbende.1688
BataviaAuthenticque acte van idemniteijt bij de Engelse officieren vant schip de Royale James ten behoeve van de hoge regeringe ter sake van de gedane assistentie gepasseert in dato 4 Februarij 1689.1689
BataviaCopia voorwaarden of vreedens conditien geslooten tusschen de Engelse Oost Indische Comp. en den Nabab Aijder Alichan.1770
BataviaTwee copie brieven van en aan den secunde Sluijskens [aan en van de Engelse gouverneur te Bombaij] in datis 4 Maart en 12 Maart 1773.1773
BataviaExtract uijt het daghregister van het jaer anno 1660 in 't comptoir Jambij gehouden rakende de Engelse.1660
BataviaTranslaet protest van de Engelse tegen de vice-commandeur De Bitter gedaen en d'antwoorde daerop, ongedateerd.1660
BataviaTranslaet protest door de Engelse op Cailvelhe aen seigneur Valkenburgh, in dato 25 Maert 1660, stijlo veteri.1660
BataviaLijste van de Engelse navale macht in India, ongedateerd.1660
BataviaCopie protest door de opperhoofden der Engelse natie residerende ten comptoire Jambij aen den coopman Pieter de Goijer, in dato 7 Maert 1661.1661
BataviaCopie papieren bekomen uijt Suratte nopende 't ongeluk voorgevallen tusschen de Engelse en onse natie aldaer op 12 April 1661.1661
BataviaMemorie van de bevonden goederen in 't genome Engelse scheepje de Sint Joris, in dato 26 Meij 1673.1673
BataviaBriefje door d'opperhoofden van 't fluijtje de Helena komende van de Caeb aen haer Eds. geschreven de dato 10 September 1674 met tijdinge der Engelse vrede.1674
BataviaStucken en documenten spreeckende tot de commissie van den E.commandeur Isaacq de St.Martin, capiteijn François Tak en Abraham van Riebeecq met 't Landt van Schouwen nae Bantam gesonden om tegens de Engelse, France en Deense agenten te protesteren wegens 't aenhouden en vervoeren van compagnies onderdanen en dienaren etcetera.1679
BataviaLijste van de verstrekkingen welke aan het scheepsvolk op de grote Engelse schepen werd gedaan.1744
BataviaExtract uijt de resolutien van generaal en raden in dato 7 Maart 1745 wegens de acceptatie van het Spaanse geld der Engelse op wissel, item om een wissel van 30.000 pond sterling te verhoogen tot op 45.000 ponden.1745
BataviaOrigineele missive door generaal en raden aande vergadering van 17 geschreven per de Engelse retourschepen Hartwik en Northampton aangebragt, gedateert 28 Januarij 1746.1746
BataviaTranslaat copie missive van den Sulthan te Banjermassing aan de Engelse compagnie tot afscheid geschreven.1747
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in