Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
124 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 124 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1619Inventarissen van de goederen behouden in 't schip de Engelse Sterre, gedateert den 29 Augustus 1619.Batavia
1620Originele attestatie beleijt op 't innemen ende plunderen van de Engelse loge tot Jacatra 20 Januarij 1620.Batavia
1620Opene missive in 't Engels door d'overhooffden van 't schip den Bull aen ons verleent op 't rescontreren van eenige Engelse schepen [29 Maert anno 1620 in Jacatra].Batavia
1620Verscheijden pampieren aengaende 't gepasseerde tusschen de Engelse ende de Nederlantse compagnie in Indien (met inventaris).Batavia
1621Antwoort van de scheepsraden van defentien wegen de Engelse op 't contraprotest van den admirael Dedel, gedateert den 23 Februarij 1621.Batavia
1621Rolle van de Engelse schepen in Indien, in 't Fort Jaccatra op 9 Julij 1621.Batavia
1621Rolle van de Nederlantse ende Engelse schepen in Indien sijnde op 19 December 1621.Batavia
1621Notitie van den peper door de gecommitteerde wegens de Engelse ende Nederlantse Comp. uijt het schip l'Espérance voor den brant ontfangen op reeckeninge van ijders derde part, 12, 14 en 15 Junij 1621 in 't schip l'Espérance voor de reede voor Jacatra.Batavia
1621Verscheijden pampieren aengaende 't gepasseerde tusschen de Engelse ende de Nederlantse Comp. in Indien (met inventaris).Batavia
1621Lijste van de Engelse schepen op 15 November 1621 in Indien sijnde.Batavia
1622Rolle van de Nederlantse en Engelse schepen in Indien op 28 Maert 1622.Batavia
1622Rolle van de Nederlantse en Engelse schepen in Indien op 21 Januarij 1622.Batavia
1622Copie van twee verscheijde processen tegen de Engelse gecommitteerden van de eerwaarde Engelse Oostindische Comp. alhier voor schepenen der stede Batavia geinstitueert en bij sententie gedecideert, gedateerd 26 Augustus 1622.Batavia
1622Extract van de reeckeninge tusschen 't comptoir Batavia ende de Engelse Comp.Batavia
1622Rolle van de Nederlantse ende Engelse schepen in Indien op 1 September 1622.Batavia
1622Monsterrolle van 't volck varende op de Swaen tot laste van beijde de [Nederlandse en Engelse?] Comp. na de Manilhas, gedateerd 1622.Batavia
1622Notitie van 't gene bij beijde de Comp. [Nederlandse en Engelse?] in Japan tot uijtrusting van de Swaen gefourniert is.Batavia
1622Originele notitie van de schepen die de Engelse Comp. tot besetting van Bantam gefourniert heeft.Batavia
1622Translaat van de Engelse notitie van de schepen die de Engelse Comp. tot besetting van Bantam gefourniert heeft.Batavia
1623Lijste van de Nederlantse ende Engelse schepen ende jachten sijnde in Indien op 1 Februarij 1623.Batavia
1623Lijste van de Nederlandse ende Engelse schepen in Indien op 23 Februarij 1623.Batavia
1623Specificatie van alle de veroverde Engelse goederen soo die hier in India getaxeert ende gebenificieert sijn [ongedateert], mitsgaders twee attestatien nopende Japans silver aen de gecommitteerde van Thomas Dale gelevert [Batavia, 2 October en 19 December 1623].Batavia
1624Sommarium van 26 attestatien noopende 't gepasseerde tusschen de gecommitteerde van de Nederlantse en de Engelse compagnie in Batavia [ongedateerd] en register.Batavia
1624Extract uijt sekere missive bij de bewindthebbers der Engelse Comp. aen hare gecommitteerden tot Batavia, uijt London, in dato 30 September 1624.Batavia
1624Rolle van de Engelse schepen mitsgaders de vrijlieden vaertuijgen in Indien desen 28 Januarij 1624.Batavia
1625Rolle van de Nederlantse ende Engelse navale macht in India op 25 October 1625.Batavia
1625Rolle van de Nederlantse en Engelse navale macht in India, mitsgaders 't vaertuijgh van de vrijluijden.Batavia
1625Rolle van de Nederlantse ende Engelse navale macht, mitsgaders der vrijlieden vaertuijch in India zijnde op 31 Januarij 1625.Batavia
1625,1619Rolle van de Nederlantse ende Engelse navale macht in India sedert anno 1619 tot 25 Januarij 1625.Batavia
1626Rolle van de Nederlantse ende Engelse navale macht, mitsgaders der vrijlieden vaertuijch in India zijnde op 31 Januarij 1626.Batavia
1626Rolle van de Nederlantse en de Engelse navale macht in India op 20 December 1626.Batavia
1626Articulen gemaeckt tusschen de Nederlandse ende Engelse Oost Indische Comp. voor den prijs der peper, actum Jambij 4 Maij 1626 [in tweevoud].Batavia
1627Lijst van de Nederlantse ende Engelse navale macht in Indie, anno 1627.Batavia
1627Copie van de acte van protest tegen de Engelse gecommiteerde in dato 28 November 1627.Batavia
1631Notitie van den navalen ommeslagh van de Engelse Comp. zoo in India, onderweghe, als hier te lande.Batavia
1633Copie contract op den handel van den indigo beraemt tusschen de Engelse ende Nederlantse Oost Indische compagnie 29 November 1633.Batavia
1633Depositie van de opperofficieren des schipps Wesel wegen resconter in de Hoofden van een Duijnkercker met Engelse vlagge opp 28 Maert 1633.Batavia
1637Lijste van de Hollantse en Engelse navale macht in Indien op 9 December 1637.Batavia
1642Copie van de voorgevallen questien in Batavia met die van de Engelse compagnie tot Bantam.Batavia
1656Copie missiven aen den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam in datis 10 en 18 Julij 1656.Batavia
1656Copie missive van d'Ed. Joan Cunaeus aen den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam in dato 23 Julij 1656.Batavia
1656Copie missiven van den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam aen d'Ed. Joan Cunaeus in datis 11 en 13 Julij 1656.Batavia
1656Translaet contract tusschen mr. Frederick Skinner, agent der Engelse natie tot Bantam en mr. Roger Andrews, schipper op 't fregat de Marigold in dato 16 Junij 1656.Batavia
1656Translaet missiven van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie aen mr. Roger Andrews schipper op 't fregat de Marigold in datis 24 en 27 November 1656.Batavia
1656Translaet resolutie van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie aen mr. Roger Andrews schipper op 't fregat de Marigold ende sijnen scheepsraadt in dato 23 November 1656.Batavia
1656Copie missive van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie aen onsen commandeur voor Bantam in dato 28 November 1656.Batavia
1656Translaet missive van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie naer Batavia in dato November 1656.Batavia
1656Copie missive van onsen commandeur voor Bantam aen mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie in dato 11 December 1656.Batavia
1656Copie missive van de bewinthebberen der Engelse Oost Indische compagnie tot London naer Batavia in dato 24 Meij 1656.Batavia
1657Translaet replijck van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie en sijnen raadt op de declaratie van den gouverneur generael in dato 10 Januarij 1657.Batavia
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in