Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
122 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 122 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaNotitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde [sedert 1672 tot 1690].1690,1672
BataviaNotitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia, mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde.1692
BataviaProvisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1691 met de eerste als laeste besendinge soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1691
BataviaLiquidatie der retouren uijt Indien in 't begin van den jaere 1692 van Batavia en Ceijlon overgesonden.1692
BataviaProvisioneele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1692 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1692
BataviaLiquidatie der retouren uijt Indien in 't laest van anno 1692 en begin van den jaere 1693 van Banda en Ceijlon overgesonden.1693,1692
BataviaProvisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1693 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1693
BataviaTwee stucx caerten vertonende den toestant van de stad Colombo op Ceijlon en op desselfs punt ofte bolwerck Rotterdam [ontbreekt maar te vinden in 4.VEL.945 en 945A].1694
BataviaTwee extracten uijt de gewisselde brieven tusschen de gouverneurs van Ceijlon en Cormandel in datis 24 Junij en 23 Julij 1694 over de handel van areecq.1694
BataviaNotitie der ongelden op het kopere gelt tot Nagapatnam voor Ceijlon gemunt.1694
BataviaProvisionele liquidatie over de cameren van de uijt Indien gesondene retouren van 't najaer 1698 en voorjaer 1699 dat van Ceijlon bij gissinge daer opgestelt.1699,1698
BataviaCopie geschrift door den directeur generael en raden van Indien overgegeven den 31 Augustus 1700 raackende Radia Singa en 't Candische hoff op Ceijlon nevens de bijlagen.1700
BataviaTwee berighten aen de hooge regeringh door den extraordinaris raet Thomas van Rhee overgelevert wegens de van Ceijlon in den jaere 1695 naer herwaerts gesondene Cormandelse cousen.1699,1695
BataviaEijsch van hier door die van Ceijlon voor den jaere 1701.1701
BataviaResolutie genomen in de kerckenrade tot Batavia de dato 19 October 1702 rakende dominee Simon Cat op Ceijlon sijne oversettinge in d'eene of andere tael.1702
BataviaEijsch van behoeften en andere goederen door die van Ceijlon van hier gedaen voor den jaere 1703.1703
BataviaExtract missive door den gouverneur en raet op Ceijlon aen den directeur en raet in Bengale dato 26 Julij 1702 raackende een swaar touw van de eerste naer de tweede plaats gesonden.1702
BataviaCopia berigt van de zijderheeder Jan Veenendaal wegens de examinatie en bevinding van de van Ceijlon ontfangene zijde met aentooninge in wat voegen met dezelve behoord gehandelt te worden.1735
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren soo van direct vertrockene elff scheepen als die van Berkenroode en Clarabeek mitsgaders 't geen van Ceijlon en Bengale staat versonden te worden.1735
BataviaOrigineele brieff door den gouverneur generaal en raaden van Indien aan de vergaderingh van seventiene in dato 26 Januarij 1736 over het gouvernement van Ceijlon.1736
BataviaTwee copia resolutien genomen in rade van India op den 3 Februarij en 2 Maart 1735 vervattende de verkiesing van de raad extra ordinaris Gustaaf Willem van Imhoff tot gouverneur van Ceijlon.1735
BataviaNog een nadere provisioneele liquidatie op het stuk van retouren voor anno 1735/1736 zoo van hetgeene bereets van hier en thans word versonden mitsgaders nae gissingh van Ceijlon en Bengale is afgestoken.1736,1735
BataviaCopia berigt van den coopman en visitateur der scheepssoldijen Christoffel de Marre aentoonende de bequaemheijt der boekhouders soo op de thans vertrekkende 13 als de vier bereeds over Ceijlon en Bengalen vertrokken retourscheepen.1736
BataviaCopia relaes door eenen Jan Perera tot Colombo in dato 8 Julij 1736 voorsien van eenige aenmerkinge over de openbare vijandelijkheeden die er nogh al hoe langer hoe meer wierden gepleegt door 's compagnies uijtgeweekene onderdanen op Ceijlon en de verdere onheijlen die grootelijks daeruijt te dugten zijn et cetera.1736
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren uijt Indien voor den jare 1735-1736 soo van hetgeene van Batavia als van Ceijlon en Bengale versonden is.1736,1735
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren van de thans vertrokke 13 scheepen en met de scheepen van Ceijlon, Bengale en China na gissing staet versonden te worden.1735
BataviaCopia brief door de residenten van Mocha Willem van den Berg, Jacob Akersloot en J.A. de Cailliou aan D. van Domburg en den raad op Ceijlon in dato 18 Augustus 1736.1736
BataviaCopia brief door de residenten van Mocha Willem van den Berg, Jacob Akersloot en J.A. de Cailliou aan D. van Domburg en den raad op Ceijlon in dato 19 Augustus 1736.1736
BataviaRegister van eenige papieren door den commandeur Julius Valentijn Steijn van Golonesse van Mallabar over Ceijlon na Batavia gesonden in dato 22 October 1736.1736
BataviaLijste van de monture en bemanningh, zoo van de over China, Bengale en Ceijlon, als de bereijds van Batavia vertrokkene scheepen.1737
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren so van het gene bereijds met de agt voor af, en thans vertekkende vier retourbodems, is, en na gissing van Ceijlon, Bengale en China zal worden afgesonden.1737
BataviaCopia authentique secreete resolutien door generaal en raden over de zaken van Ceijlon genomen in dato 22 Maart 1737.1737
BataviaNadere provisioneele liquidatie op het stuk van retouren soo van hetgeene met de scheepen der eerste en tweede besendinge van Batavia, Bengale en China versonden, item van 't geene na gissing van Ceijlon staat af te gaan.1738
BataviaLijste van de monture en bemanning der scheepen bereijds na Ceijlon, Bengale en China vertrokken als van deese retourscheepen.1738
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren in den jare 1737 en 1738 soo van Batavia, China, Bengale en Ceijlon versonden [meerdere folio's].1738,1737
BataviaProvisioneele liquidatie van deese besendingen item van 't geene na gissing van China, Bengale en Ceijlon zal worden versonden [meerdere folio's].1737
BataviaNadere provisionele liquidatie op 't stuk van retouren soo van 't gene bereijds van Batavia en Bengale is als van 't geene thans afgaat en na gissing van Ceijlon en China sal weesen versonde.1739
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren so van 't geene van Batavia, Ceijlon, Bengale en China in 't najaar 1738 en voorjaar 1739 is versonden.1739,1738
BataviaNadere provisioneele liquidatie op 't stuk van retouren so van 't geene bereijds van Batavia als 't geene na gissing van Ceijlon, Bengale en China zal wesen versonden.1740
BataviaLijste van de monture en bemanninge van de schepen bereeds na Ceijlon, Bengale en China, mitsgaders na herwaarts vertrokken alsmeede van deese retourscheepen.1740
BataviaSchriftelijke doleantie door den raad ordinaris Van Imhof over zodanige nadeelige en willekeurige extensien der besluijten der hoge Indiase regeering als zijn Ed. sustineerde dat door den raad extraordinaris De Chavonnes als beschrijver van Ceijlon op de memorie door zijn Ed. als afgaande gouverneur aan sijnen vervanger nagelaten item op de poincten van consideratie bij de recapitulaire besoignes te vinden zijn gemaakt en te neder gesteld overgegeeven den 29 September 1740.1740
BataviaBerigt van den advocaat fiscaal Philips [in dato 26 Julij 1740] inhoudende desselfs advis om niet te komen in revisie tegens de sententie van den raad van justitie in cas de appel gepronunchieert in de zaak van den van Ceijlon opgesonden schipper Brugman met de sententien.1740
BataviaCopia sententien zo van den per het schip Streefkerk over Ceijlon versondenen Christiaan Rades als met de eerste besending na Nederland vertrokken en verbanne matrosen Pieter Leeling, Willem Roos en Christiaan Dekker annex de besluijten bij de Indische regeering ten haren opsigte genomen gedateerd van 11 Junij tot 5 Julij 1740.1740
BataviaMonture en bemanning van de scheepen 't Huijs te Marquette, Ouwerkerk, de Ketel en Diemermeer, item nog twee te volgene schepen, mitsgaders van de bereijts over Ceijlon, Bengale en China gerepatrieerde.1742
BataviaExtract uijt de generale negotieboecken onder dato 27 Julij 1680 raeckende Ceijlon wegens eenige posten, die tot laste van generaele compagnie aldaer afgeschreven sijn.1680
BataviaCort verbael uijt de consideratien van den gouverneur Laurens Pijl en raet op Ceijlon.1681
BataviaLiquidatie der retouren aan de respective cameren geremitteert van Batavia en Ceijlon voor 't jaer 1684.1684
BataviaGeschrift van Jacob Strachan aan den gouverneur generael en raden van Indien wegens het eijland Ceijlon en op hoedanige wijse de binnenlanden van dien onder compagnies subjectie te brengen sijn.1685
BataviaLiquidatie in retouren voor den jaere 1685 van Batavia, Ceijlon, Cormandel en Bengale na patria gesonden.1685
BataviaAuthenticque extract uijt de generale Indise negotie boeken van den jaere 1688 en 1689 vertonende de ongelden in 12 maenden in 't gouvernement van Ceijlon gevallen [stuk zit ondersteboven ingebonden].1689,1688
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in