Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
114 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 114 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaBevindinge der negotieboecken van de directie Bengale van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaNotitie der erreuren en misrekeningen in de negotieboecken van de directie Bengale gevonden.1688
BataviaSententie van de raed van justitie tot Batavia jegens Cornelis Martensz. van Wendel stierman op de fluijt Strijen wegens het particuliere coper in Bengale aengehaelt.1689
BataviaNotitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde [sedert 1672 tot 1690].1690,1672
BataviaDiverse papieren en documenten vervattende de saecke en uijtstaende penningen van den gewesen oppercoopman Jan Pith in Bengale [van verscheide datums sinds Maert 1689].1689
BataviaNotitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia, mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde.1692
BataviaProvisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1691 met de eerste als laeste besendinge soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1691
BataviaTwee onkost reeckeningen van 't verstreckte aen 't schip Spierdijck, tot Bengale in dato 24 December 1691 en Batavia anno 1691 gedaen.1691
BataviaInventaris van de scheeps en oorloghs gereetschappen bij de fluijt Spierdijck berustende alsmede 't geeijschte tot de reijse over Bengale nae 't vaderlant, gedateerd Batavia den 25 Julij 1691.1691
BataviaMemorie aenwijsende de oncosten en het verlies gevallen bij het vermunten van twee kisten gout tot Cassumabasaar off Ragiemahol in Bengale.1692
BataviaProvisioneele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1692 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1692
BataviaRendement der vercoghte specerijen ter custe Cormandel, Bengale, Mallabar, Suratte en Persien in den jaeren 1688 en 1689 mitsgaders 1689 en 1690.1690,1689,1688
BataviaCopie missive door den directeur Arnoldus Muijckens in Bengale aen de opperhoofden van 's Comp. oorlogsvloot geschreven in dato 26 December 1692.1692
BataviaProvisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1693 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.1693
BataviaVerscheijde papieren concernerende de uijtstaande gelden van den gewesen provisioneel gesaghebber Jan Pith in Bengale.1695
BataviaDrie copie memorie van de goede en quade disperate uijtstaende schulden in Bengale met de consideratien van den directeur en raet aldaer over deselve in margine gestelt.1695
BataviaBevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van de directie in Bengale beginnende primo Junij 1688 en eijndigende ultimo Maij 1694.1694,1688
BataviaCopie sententie gevelt bij den raet van justitie tot Batavia de dato 3 September 1695 tegens de overheden van de fluijt Dieren over een groote parthije amphioen buijten die van de Comp. in dien bodem op sijne jonghste aenlandinge uijt Bengale door de waterfiscael achterhaelt.1695
BataviaBevindinge van den visitateur generael over de negotie boecken van de directie van Bengale beginnende met primo Junij 1688 en eijndigende ultimo Maij 1694 met de marginale aenteeckeninge op deselve.1694,1688
BataviaRequest van den fiscaal tot Houglij in Bengale D. van Bleijswijck aan de vergaderingh der heeren seventiene om van sijn functie ontheven te mogen werden de dato 8 November 1696.1696
BataviaCopie resolutien in rade van India genomen den 11 October 1697 wegens seecker beright in de Portugese taele aen de gouverneur generael en de raden van Indien uijt Bellesoor in Bengale door eenen Lourenco de Abreu Castello Branco gesonden wegens quade conduites van eenige bedienden aldaer.1697
BataviaOriginele missive door den directeur Pieter van Dijcxhoeck en den raedt in Bengale geschreven aen de vergaederingh der heeren zeventiene in dato 7 November 1697.1697
BataviaCopie taxatie van 't Javaens cattoene gaarn tegen dat van Tutucorijn, Bengale en Souratta aen den directeur generael overgelevert den 13 November 1698.1698
BataviaOriginele missive door den directeur Pieter van Dijkshoek en den raet in Bengale geschreven aen de hooge regeeringh den 4 November 1698.1698
BataviaRequest van den coopman Jeronimo van Dilsen aan de vergaderingh der heeren seventiene om tot fiscael in Bengale off waterfiscael tot Batavia op te treeden.1699
BataviaExtract concept resolutie bij de hooge regeringh genomen dato 26 Januarij 1700 wegens het voorstel gedaen door de bedienden in Bengale tot een jaerlijkse besendingh met 1 a 2 schepem van daer na 't patria.1700
BataviaRapportie aen den oppercoopman des casteels wegens de bevindingh van 35 pees derriabadijs nae die van Souratte in Bengale gemaackt en in herwaerts overgesonden.1700
BataviaBeright van den eerste oppercoopman des casteels Batavia wegens de in Bengale te kort bevondene marcke 43.1 trois in gewight op marck 8567.10.2 baer silver in Bengale.1701
BataviaDiverse verklaringen van persoonen van de fluijt de Veght in Bengale gedeserteert en agterhaelt in Julij 1699 in Bengale belegt met de sententie daer op gevolgt.1699
BataviaExtract missive door den gouverneur en raet op Ceijlon aen den directeur en raet in Bengale dato 26 Julij 1702 raackende een swaar touw van de eerste naer de tweede plaats gesonden.1702
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren soo van direct vertrockene elff scheepen als die van Berkenroode en Clarabeek mitsgaders 't geen van Ceijlon en Bengale staat versonden te worden.1735
BataviaNog een nadere provisioneele liquidatie op het stuk van retouren voor anno 1735/1736 zoo van hetgeene bereets van hier en thans word versonden mitsgaders nae gissingh van Ceijlon en Bengale is afgestoken.1736,1735
BataviaLijste van de monteering en bemanning soo van de 13 retourscheepen als van de over China en Bengale vertrokkene scheepen.1736
BataviaCopia rapport van gecommitteerdes weegens de visitatie en bevinding van 't canon, hand en schietgeweir neevens de verdere ammonitie goederen op de vertrekkende retourscheepen en de bereets over Bengale vertrokkene twee scheepen.1736
BataviaCopia berigt van den advocaat fiscael Bergsma in dato 30 April 1736 annex een declaratoir van eenige scheeps overheeden weegens de ontdekte dieverijen gepleetgt aan eenige pakken lijwaeten met de scheepen Sleeuwijk, Loenderveen, Haeften, 't Hoff Niet Altijd Winter, de Spiering en 't Huijs te Spijk uijt Bengale aengebragt ter aentoninge waer die dieverijen na de sustenue der gemelde overheeden zoude zijn gepleegt.1736
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren uijt Indien voor den jare 1735-1736 soo van hetgeene van Batavia als van Ceijlon en Bengale versonden is.1736,1735
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren van de thans vertrokke 13 scheepen en met de scheepen van Ceijlon, Bengale en China na gissing staet versonden te worden.1735
BataviaLijste van de monture en bemanningh, zoo van de over China, Bengale en Ceijlon, als de bereijds van Batavia vertrokkene scheepen.1737
BataviaCopia rapporten wegens de bevinding van het canon, hand en schietgeweer, met de verdere ammonitie goederen, gehorende tot de monture van de retourschepen der eerste besendingh, als mede van de bereijds over Bengale en China vertrokkene.1737
BataviaCopia lijst of t'samentrekking der ge- en ongemunte goude en silvere spetien, mitsgaders kopere duijten dewelke in den jare 1736/37 na Bengale, Cormandel, Ambon, Banda, Ternaten, Macasser, Palembang, Sumatras Westkust, Bantam, Mallabar, Japan, Tanjongpoura, en Javas Oostkust versonden sijn.1736
BataviaProvisioneele liquidatie op 't stuk van retouren so van het gene bereijds met de agt voor af, en thans vertekkende vier retourbodems, is, en na gissing van Ceijlon, Bengale en China zal worden afgesonden.1737
BataviaCopia berigt van expresse gecommitteerdens met eenige bijlagen door den directeur generaal Joan Paul Schagen concerneerende den Manilhasen handel soo op Batavia, in Bengale, op Cormandel en Malacca et cetera.1737
BataviaNadere provisioneele liquidatie op het stuk van retouren soo van hetgeene met de scheepen der eerste en tweede besendinge van Batavia, Bengale en China versonden, item van 't geene na gissing van Ceijlon staat af te gaan.1738
BataviaLijste van de monture en bemanning der scheepen bereijds na Ceijlon, Bengale en China vertrokken als van deese retourscheepen.1738
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren in den jare 1737 en 1738 soo van Batavia, China, Bengale en Ceijlon versonden [meerdere folio's].1738,1737
BataviaProvisioneele liquidatie van deese besendingen item van 't geene na gissing van China, Bengale en Ceijlon zal worden versonden [meerdere folio's].1737
BataviaCopia rapporten van den visitateur der scheepssoldijen Jan Cornelis du Quesne nopens de bequaamheijt van de boekhouders van de schepen deser besending als van degene die over China en Bengale vertrokken zijn.1738
BataviaTien bevindingen op de Indiase negotieboeken van de comptoiren Amboina, Banda, Cheribon, Sumatras Westkust, Bengale, Cormandel, Mallabar en Persien [en China] voorsien met de nodige marginalen.1738
BataviaNadere provisionele liquidatie op 't stuk van retouren soo van 't gene bereijds van Batavia en Bengale is als van 't geene thans afgaat en na gissing van Ceijlon en China sal weesen versonde.1739
BataviaFormeele liquidatie op 't stuk van retouren so van 't geene van Batavia, Ceijlon, Bengale en China in 't najaar 1738 en voorjaar 1739 is versonden.1739,1738
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in