Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
114 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 114 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1641Verbael uijt d'advysen becomen van de cust Choromandel, Bengale ende Pegu, sedert primo November 1641.Batavia
1660Copie relaes door den coopman Arnold van Wachtendonck op zijn wederkomst van de Pattanase besendingh aen d'Ed. Mattheus van den Broeck, directeur in Bengale, overgeleverd, in dato ultimo September 1660.Batavia
1660Translaat missiven door den Nabab Chanchanna alias Masemchan aen den directeur Mattheus van den Broeck in Bengale geschreven, 27 October anno 1660.Batavia
1660Extracten uijt de gewisselde brieven tusschen Batavia en Bengale raeckende de 5000 rijcxdaelders aldaer op wissel getelt van 27 October tot 29 November 1660.Batavia
1660,1659Notitie der brieven en papieren van diversche quartieren (Seijlon, Cormandel, Suratte, Siam, Tonckin, Taijoan, Japan, Bantam en Bengale) tot Batavia ontfangen van 6 October 1659 tot en met 12 Januarij 1660.Batavia
1663Brieven en papieren uijt verscheijde quartieren van Indien als namentlijk van Amboina, Banda, Malacca, Paleacatta, Masulipatnam, Bengale, Suratte, Persien en Taijoan, behelsende advijsen op 't poinct van menage.Batavia
1664Advijs op de twee poincten door de heeren bewinthebberen in haer Ed. missive van 29 April 1664 geproponeert, namentlijck om de provisien en cargasoenen (oock gelt ende soldaten) voor Persien, Suratta, Mallebaer, Ceijlon, Cormandel en Bengale jaerlijcx uijt 't vaderlandt nae Ceijlon te senden, item om de retouren van die landen inplaets van over Batavia adroicture van Ceijlon naer patria te laten overvoeren.Batavia
1665Originele missive van d'Ed. Mattheus van den Broeck gewesen directeur van Bengale aen de seventiene in dato 30 Januarij 1665.Batavia
1670Twee extracten, 't eene door d'heer Constantin Ranst en raet 20 Augustij 1670 uijt Bengale nae Batavia geschreven en 't ander van een geproponeerde resolutie bij sijn Ed. in Bengale dato 21 Maij 1670 raeckende 't sijde gewight genomen.Batavia
1672Verantwoordinge en nader aenwijsinge hoedangh de 150 rapien in Bengale inden jare 1672 d'Ed. compagnie met geweld zijn afgeperst met een appart register bestaande in 52 bijlagen gequoteert van no. 1 tot 52 incluijs.Batavia
1673Brieffie aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia van d'opperhoofden der schepen over Malacca naer Cheijlon, Cormandel en Bengale geprojecteert uijt de Straet Banca gedateerd 30 Januarij 1673.Batavia
1673Wederlegginge op Jan van Lenes apologie in dato 11 Maij 1673 aan haar Eds. in Batavia uijt Bengale overgesonden met een appart register bestaande de bijlagen in 54 stucx genumbreert van 1 tot 54 incluijs.Batavia
1675Memorie der cargasoenen in den jaere 1675 uijt Bengale naer Batavia en elders versonden.Batavia
1685Liquidatie in retouren voor den jaere 1685 van Batavia, Ceijlon, Cormandel en Bengale na patria gesonden.Batavia
1685Originele rapport door den commissaris Isaac Solmans wegens sijne gedane visite ten comptoire Bengale aan de hoge regeringe van Indien in dato 24 Julij 1685.Batavia
1686Authenticque copie missive van den directeur Nicolaes Schagen particulier aen de gouverneur generael Joannes Camphuijs uijt Bengale geschreven in dato 20 September 1686.Batavia
1686Extract uijt de missive van de hooge regeringe van Indien den 25 Meij 1686 na Bengale geschreven wegens de opstellinge door de ordinaris raden Marten Pit en Rijckloff van Goens gemaekt om de Indise retouren directelijk na 't vaderland te senden.Batavia
1687Request van den raed extraordinaris Nicolaes Schagen tot wederbecominge van seeckere 5000 roepia door de heer commissaris Hendrick van Reede in Bengale aangehouden met een copia request door denselven Schagen aen den voorseijden heer commissaris over 't selve subject, en copie obligatie van gemelde 5000 roepia.Batavia
1687Geschrift van den raed extraordinaris Nicolaes Schagen vervattende de onkostreeckening van 't schip Strijen op de reijse van Malacca na Bengale.Batavia
1687,1685Twee stux berighten off antwoorden van de fiscaels Gualter Zeeman en Pieter Paeuw op eenige perioden der generale missive van de vergaderingh der heeren seventiene van dato 8 October 1685 mitsgaders die van den heer commissaris Van Mijdrecht uijt Bengale, overgelevert aan de hooge regeringe tot Batavia en gedateerd den 20 en 21 Februarij 1687.Batavia
1687,1686,1685Bevindinge der negotieboecken van de directie van Bengale van de jaeren 1685 en 1686, mitsgaders 1686 en 1687.Batavia
1688Notitie der erreuren en misrekeningen in de negotieboecken van de directie Bengale gevonden.Batavia
1688,1687Bevindinge der negotieboecken van de directie Bengale van den jaere 1687 en 1688.Batavia
1689Authenticque copie sententie van den raed van justitie tot Batavia tegens den schipper en opperhoofden van de fluijt Strijen in de rivier van Bengale verongeluckt in dato 25 Februarij 1689.Batavia
1689Sententie van de raed van justitie tot Batavia jegens Cornelis Martensz. van Wendel stierman op de fluijt Strijen wegens het particuliere coper in Bengale aengehaelt.Batavia
1689Diverse papieren en documenten vervattende de saecke en uijtstaende penningen van den gewesen oppercoopman Jan Pith in Bengale [van verscheide datums sinds Maert 1689].Batavia
1689,1675Authenticque extract uijt de missive van de hooge regeringe aen den directeur Francoijs de Haze en den raed in Bengale dato 29 Junij 1675 rakende de schuld van wijlen den gewesen ondercoopman Willem van Ekeren.Batavia
1689,1688Authenticque extract uijt de generale Indise negotie boeken van den jaere 1688 en 1689 vertonende de ongelden in 12 maenden in 't comptoir van Bengale gevallen [stuk zit ondersteboven ingebonden].Batavia
1690Liquidatie der retouren soo van hier als van Ceijlon, Chormandel en Bengale naar't patria voor het jaar 1690.Batavia
1690,1672Notitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde [sedert 1672 tot 1690].Batavia
1690,1689,1688Rendement der vercoghte specerijen ter custe Cormandel, Bengale, Mallabar, Suratte en Persien in den jaeren 1688 en 1689 mitsgaders 1689 en 1690.Batavia
1691Provisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1691 met de eerste als laeste besendinge soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.Batavia
1691Twee onkost reeckeningen van 't verstreckte aen 't schip Spierdijck, tot Bengale in dato 24 December 1691 en Batavia anno 1691 gedaen.Batavia
1691Inventaris van de scheeps en oorloghs gereetschappen bij de fluijt Spierdijck berustende alsmede 't geeijschte tot de reijse over Bengale nae 't vaderlant, gedateerd Batavia den 25 Julij 1691.Batavia
1691Notitie der in Maart 1691 overgaande schippers, stuurlieden, chirurgijns en timmerluijden met de retourbodems Nierop, Langewijck en de Schaapherder van Batavia, mitsgaders per de schepen over Cormandel, Seijlon, en Bengale albereets vertrocken sijnde.Batavia
1691Diverse papieren en documenten behelsende de sake en uijtstaande penningen van den gewesen oppercoopman Jan Pit in Bengale.Batavia
1691,1690Provisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve kameren voor de jaren 1690 en 1691 met de besendingen soo van hier als van Ceijlon, Cormandel en Bengale.Batavia
1692Notitie der overgaende schippers, stuijrluijden et cetera met de retourbodems van Batavia, mitsgaders per de schepen over Cormandel, Ceijlon en Bengale albereijts vertrocken sijnde.Batavia
1692Memorie aenwijsende de oncosten en het verlies gevallen bij het vermunten van twee kisten gout tot Cassumabasaar off Ragiemahol in Bengale.Batavia
1692Provisioneele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1692 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.Batavia
1692Copie missive door den directeur Arnoldus Muijckens in Bengale aen de opperhoofden van 's Comp. oorlogsvloot geschreven in dato 26 December 1692.Batavia
1693Provisionele liquidatie der geremitteerde retouren voor de respectieve cameren voor den jaere 1693 met de eerste als laeste besendingh soo van Batavia als van Bengale, Cormandel en Ceijlon.Batavia
1694,1688Bevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van de directie in Bengale beginnende primo Junij 1688 en eijndigende ultimo Maij 1694.Batavia
1694,1688Bevindinge van den visitateur generael over de negotie boecken van de directie van Bengale beginnende met primo Junij 1688 en eijndigende ultimo Maij 1694 met de marginale aenteeckeninge op deselve.Batavia
1695Verscheijde papieren concernerende de uijtstaande gelden van den gewesen provisioneel gesaghebber Jan Pith in Bengale.Batavia
1695Drie copie memorie van de goede en quade disperate uijtstaende schulden in Bengale met de consideratien van den directeur en raet aldaer over deselve in margine gestelt.Batavia
1695Copie sententie gevelt bij den raet van justitie tot Batavia de dato 3 September 1695 tegens de overheden van de fluijt Dieren over een groote parthije amphioen buijten die van de Comp. in dien bodem op sijne jonghste aenlandinge uijt Bengale door de waterfiscael achterhaelt.Batavia
1696Request van den fiscaal tot Houglij in Bengale D. van Bleijswijck aan de vergaderingh der heeren seventiene om van sijn functie ontheven te mogen werden de dato 8 November 1696.Batavia
1697Copie resolutien in rade van India genomen den 11 October 1697 wegens seecker beright in de Portugese taele aen de gouverneur generael en de raden van Indien uijt Bellesoor in Bengale door eenen Lourenco de Abreu Castello Branco gesonden wegens quade conduites van eenige bedienden aldaer.Batavia
1697Originele missive door den directeur Pieter van Dijcxhoeck en den raedt in Bengale geschreven aen de vergaederingh der heeren zeventiene in dato 7 November 1697.Batavia
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in