Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
276 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 276 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1615Originele missive van Jan de Gruijter, geschreven op de reede van Jaccatra aen Jan Pieterszoon Coen tot Bantam in dato 24 Julij 1615.Batavia
1618Copie sententiën gewesen bij Coen ende sijnen raedt van 17 Januarij tot 20 Februarij 1618 [in 't schip 't Wapen van Seelandt leggende ontrent Poele Pansang, in 't schip den Witten Beer leggende voor Bantam en in den logie tot Jacatra].Batavia
1618Copie resolutiën bij Coen ende sijnen raedt genomen van 19 Januarij tot 9 Maert 1618 [in Bantam en Jacatra].Batavia
1618Originele missive van Arent Maertsen uijt Jaccatra aen de camer Zeelant in dato 27 October 1618 met voorafgaande copie missive uijt Bantam van 7 October 1618.Batavia
1618,1617Copie ende originele missive van gouverneur generael Laurens Reael uijt Bantam ende Jaccatra aen de camer Amsterdam in datis 17 December 1617 ende 6 Januarij 1618.Batavia
1619Geprojecteerde artijckelen bij den raedt van 't Fort Jacatra overgegeven aen den coninc van Bantam tot overleveringh van 't Fort Jacatra, 9 Februarij 1619.Batavia
1619,1618Copie resolutien bij de Engelsen voor Bantam ende Jacatra genomen van 28 November 1618 tot 20 Maert 1619.Batavia
1619,1618Translaet van de resolutien bij den Engelsen voor Bantam ende Jaccatra genomen van 28 November 1618 tot 23 Maert 1619.Batavia
1620Copie contract bij den raedt van defentie met de Francen van Diepe op den handel van Bantam gemaeckt, gedateerd 19 December 1620.Batavia
1621Notitie van alle de peper die de Francen in haer schip l'Espérance voor Bantam ingenomen hebben, gelijck mede wat naderhant voor den brant van ditto schip daeruijt gelost is, 10 Julij anno 1621.Batavia
1621Copie van de missive door den raedt van defentie aen den Pangeran van Bantam gesonden, in 't Fort_Batavia 27 September 1621.Batavia
1622Originele notitie van de schepen die de Engelse Comp. tot besetting van Bantam gefourniert heeft.Batavia
1622Translaat van de Engelse notitie van de schepen die de Engelse Comp. tot besetting van Bantam gefourniert heeft.Batavia
1622,1619Notitie van de schepen et cetera welcke de Nederlantse Comp. tot de besettinge van Bantam, van 20 Junij 1619 soo voor als na den ingangh van 't accord, tot 1 September 1622 gefourniert heeft.Batavia
1625,1624Notitie van de navale macht bij de Nederlantse compagnie tot besettingh van Bantam gefurneert 't sedert 1 Januarij 1624 tot 30 September 1625.Batavia
1626,1625Notitie van de navale macht bij de Nederlantse compagnie tot besettingh van Bantam gefurneert 't sedert 1 October 1625 tot 30 November 1626.Batavia
1626,1625Notitie van den peper uijt Bantam 't sedert ultimo September 1625 tot 30 November 1626.Batavia
1628Translaet van seeckere missiven door Gen Sinsuen Chinees uijt Bantam aen den gouverneur generael en aen Bencong ende Limlacco geschreven, anno 1628.Batavia
1628,1627Notitie van de schepen et cetera welcke de Nederlandse Comp. 't sedert 1 October 1627 tot 31 Augustus 1628 ten dienste van beijden Comp. tot besetting van Bantam gefourniert heeft.Batavia
1631,1630Journael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.Batavia
1632Copie missive van Pieter Francen uijt Bantam aen den gouverneur generaal in dato 11 December 1632.Batavia
1637Copie van affgesonden brieven, instructien et cetera na Molucco, Amboina en de aen de Engelschen tot Bantam in datis 20 en 21 December 1637.Batavia
1637Translaet missive van den Engelsen president tot Bantam aen den gouverneur generael Anthonio van Diemen in dato 8 December 1637.Batavia
1637Translaet missive van den Pangoran Raettouw uijt Bantam aen den capitain m(aj)oor de gouverneur generael [Anthonio van Diemen] in dato 6 December 1637.Batavia
1637Copie missive van de opperhooffden des schips Middelburgh aen den gouverneur generael [Anthonio van Diemen] et cetera, geschreven van omtrent Bantam in dato 25 December 1637.Batavia
1637Copie instructie door den Deensen president Barent Pessart aen den oppercoopman Herman Claessen op 't jacht St. Jacob tot voltrecking sijner voijagie naer Bantam, Macassar et cetera verleent 15 December 1637.Batavia
1638Copie missive van den Deensen president Barent Pessart uijt Masilipatam aen den coopman Herman Claessen tot Bantam in dato 27 April 1638.Batavia
1639Schriftelijk relaes van den commandeur Joost Schouten wegen 't succes der reijse uijt Nederlandt naer India in dato 17 December 1639 seijlende omtrent Bantam.Batavia
1639Copie memorie voor Nicolaes Jacobsz. Overschie gaende naer Bantam 27 December 1639.Batavia
1639Copie missive van den gouverneur generael Antonio van Diemen aen Queij Wangsa Diepa tot Bantam in dato 27 December 1639.Batavia
1639Copie van der Deeken [den Deensen] negotieboeck bij onsen oppercoopman Cornelis van Sanen tot Bantam geformeert, gedateerd 15 Julij 1639.Batavia
1640Copia missive van den gouverneur generael Van Diemen aen den coopman Adrijaen van Zuijdwijck tot Bantam in dato 19 December 1640.Batavia
1642Copie van de voorgevallen questien in Batavia met die van de Engelse compagnie tot Bantam.Batavia
1642Copie missive van Aron Baker gewesen president van de Engelsen tot Bantam aen den gouverneur generael in dato 17 Januarij 1642 ouden stijl.Batavia
1643Copie missive aen den nieuwen Engelsen president Raf Cartwright tot Bantam 24 Februarij 1643.Batavia
1643Copie missive van den Deensen commandeur Claes Ruijter van Bantam aen den gouverneur generael Antonio van Diemen in dato 20 Februarij 1643.Batavia
1656Copie missive aen den resident Van der Cruijs tot Bantam in dato 26 April 1656.Batavia
1656Copie missive aen den Sultan van Bantam in dato 9 Meij 1656.Batavia
1656Copie missiven aen den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam in datis 10 en 18 Julij 1656.Batavia
1656Copie missive van d'Ed. Joan Cunaeus aen den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam in dato 23 Julij 1656.Batavia
1656Copie missiven van den agent Frederick Skinner der Engelse natie tot Bantam aen d'Ed. Joan Cunaeus in datis 11 en 13 Julij 1656.Batavia
1656Translaet contract tusschen mr. Frederick Skinner, agent der Engelse natie tot Bantam en mr. Roger Andrews, schipper op 't fregat de Marigold in dato 16 Junij 1656.Batavia
1656Copie missive van mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie aen onsen commandeur voor Bantam in dato 28 November 1656.Batavia
1656Copie missive van onsen commandeur voor Bantam aen mr. Frederick Skinner agent der Engelse natie in dato 11 December 1656.Batavia
1657Translaet missive van den Engelsen agent Skinner uijt Bantam naer Batavia geschreven in dato 18 Augustij 1657.Batavia
1660,1659Notitie der brieven en papieren van diversche quartieren (Seijlon, Cormandel, Suratte, Siam, Tonckin, Taijoan, Japan, Bantam en Bengale) tot Batavia ontfangen van 6 October 1659 tot en met 12 Januarij 1660.Batavia
1661Copie missive door den Engelsen agent tot Bantam naer Batavia geschreven, in dato 27 Mei 1661.Batavia
1661Copie missive van den heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker aen den Engelsen agent tot Bantam, in dato primo Juli 1661.Batavia
1667Copie missive van Poulo Chinco, Palembang, Jambij en Bantam naer Batavia geschreven aen den gouverneur generael Joan Maetsuijker ende raden, in datis 16, 15, 9 en 29 December 1667.Batavia
1673Briefjen van den schipper Cornelis Swart uijt onse vloot voor Bantam van den 8 Januarij 1673.Batavia
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in