Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
276 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 276 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaCopie missive door de opperhoofden van 't schip de Goede Hoop voor Bantam aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 8 December 1690.1690
BataviaBevindinge der negotieboeken vant comptoir Bantam van de jaeren 1687, 1688, 1689.1689,1688,1687
BataviaCopie secrete missive door den raet ordinaris Isaack de St. Martin tot Bantam aen den gouverneur generael ende de raden van Indien geschreven in dato 11 Maert 1691.1691
BataviaBevindingh van 't comptoir Bantam 't sedert primo September 1689 tot ultimo Augustus 1693.1693,1689
BataviaBevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van 't comptoir Bantam sedert primo September 1693 tot ultimo Augustus 1694.1694,1693
BataviaRelaes gedaen door den voornaem minister van den coninck van Bantam en den gewesen tolck der Engelsche op Banckahoelo wegens de gelegentheijt van laest gemelte plaets en Sillebar alsmede wat peper daer valt en van daer gevoert wert, soo oock betreffende de situatie van 't fortge der Engelsche op Banckhoelo ent verder gedoente van die natie aldaer.1695
BataviaMissive van den gouverneur en raad tot Bantam aan gouverneur generael Willem van Outhoorn tot Batavia in dato 30 December 1696.1696
BataviaRelaas gedaan door vier Sillebaresen als gesanten naar den coning van Bantam gesonden.1696
BataviaVerclaring omtrent de van Bantam aangebragte indigo monsters de dato 21 November 1696.1696
BataviaOrigineele missive door den waterfiscaelen gecommitteerdens tot de monsteringh aen de heeren bewinthebberen van de Oostindische Compagnie ter camer Amsterdam uijt Oostersteijn leggende voor Bantam geschreven den 9 December 1698.1698
BataviaOriginele missive door den waterfiscael en gecommitteerdens tot de monsteringh aen de camer Amsterdam in Brandenburgh geschreven leggende voor Bantam den 2 December 1693.1693
BataviaCopie missive door den gesaghebber Zagarias Roman en den raet tot Bantam aen de hooge regeeringh de dato 27 December 1698.1698
BataviaCopie missive door de hooge regeeringh van India aen den gesaghebber Zagarias Roman en den raet tot Bantam den 2 Januarij 1699.1699
BataviaTwee brieven van de gecommitteerdens over de monsteringh der schepen Nighteveght en 's Lants Welvaren aen de camer Amsterdam van voor Bantam gedateert 27 November 1699.1699
BataviaConcept missive door de hooge regeringh aen den opperkoopman en opperhooft en den raat tot Bantam om int kort aff te gaen nevens een secrete missive aen het opperhooft apart.1702
BataviaExtract uijt een briefje door den gesaghebber en raad tot Bantam aan generaal en raaden houdende dat de scheepen Coxhorn en Goudriaen voorbij het hooge land van Bantam waren gestevend.1735
BataviaCopia verantwoording van den geweesene administrateur tot Bantam M. Wilshuijsen over 't geene hem is te laste gelegt bij een aparte missive van den gesaghebber Jacob Roman in dato 3 Junij 1735.1735
BataviaCopia lijst of t'samentrekking der ge- en ongemunte goude en silvere spetien, mitsgaders kopere duijten dewelke in den jare 1736/37 na Bengale, Cormandel, Ambon, Banda, Ternaten, Macasser, Palembang, Sumatras Westkust, Bantam, Mallabar, Japan, Tanjongpoura, en Javas Oostkust versonden sijn.1736
BataviaCopia secreete brieven en bijlagen door den in commissie geweest sijnde eerste secretaris W.M. Bruijnink en den gesaghebber C. van Riel in Bantam aan generaal en raden gecarteert.1738
BataviaVier en twintig copia bevindingen op de Indiase negotieboeken van de comptoiren Malacca, Siam, Suratte, Jambij, Bantam, Japan en China.1740
BataviaHet voorgevallene en verhandelde met de Bantamse ambassadeurs Keeij Aria Mangonsadana en de Keeij Nebij Astra Jaja behelsende haer aenkomste, inhalinge, conferentien met de heeren Speelman en Camphuijs alsmede haer afscheijt en vertreck; item de dimissie van de ambassadeurs Gualter, Zeeman en Ocker Ockersz. aen den Sultan van Bantam.1680
BataviaCopie geschriften door den tot Bantam geresideert hebbende Engelsen raet geduurende de onlusten tusschen de coningen tot Bantam successive aen de hooge regeeringe tot Batavia overgelevert mitsgaders het antwoort van den gouverneur generael en de raden van Indien in dato 22 Julij 1682.1682
BataviaTranslaet France briefjens door den agent van die natie monsieur Guiljen tot Bantam aen den gouverneur generael en den pater Philippus Couplet tot Batavia geschreven in datis 25 en 22 April 1682.1682
BataviaRegister van brieven en instructien van Batavia successive na Bantam en de Straet Sunda afgesonden in den jaere 1684 in dato 31 Meij 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en raden van Indien aan den capiteijn Harmen Dircks Wanderpoel en den raed tot Bantam dato 7 Februarij 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden te Batavia aan de capiteijn Wanderpoel en raed tot Bantam van den 7 Maert 1684.1684
BataviaCopie secrete notitie voor den resident Caaf op sijn vertreck na Bantam dato 7 Maert 1684.1684
BataviaDrie copie brieven van de gouverneur generael en de raden te Batavia aan den capiteijn Wanderpoel en raed tot Bantam in datis 10, 13 en 20 Maert 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden te Batavia aan den edelen Tack en capiteijn Wanderpoel en raad tot Bantam van de 28 Maert 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden te Batavia aan den Sultan van Bantam in dato 24 Maert 1684.1684
BataviaCopie commissie van den gouverneur generael en de raden te Batavia voor den commandeur Francois Tack als afgesant aan den Sultan van Bantam in dato 29 Maert 1684.1684
BataviaCopie tractaet tusschen de compagnie en den Sultan van Bantam geslooten den 17 April 1684.1684
BataviaCopie ratificatie van het copie tractaet tusschen de compagnie en den Sultan van Bantam dato 28 April 1684.1684
BataviaCopie obligatie van den Sultan van Bantam aan de compagnie ter saecke van de gedane assestentie.1684
BataviaCopie acte van remissie der voorschreven schuld, vanwege de obligatie van den Sultan van Bantam aan de compagnie, in dato 28 April 1684.1684
BataviaCopie secrete memorie off ordre voor den commandeur Francois Tack op sijn vertreck na Bantam dato 31 Maert 1684.1684
BataviaSecrete copie missive van den edelen Van Hoorn aan den commandeur Francois Tack tot Bantam dato 5 April 1685 [lees 1684].1685,1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden aan den commandeur Francois Tack en raet tot Bantam in dato 11 April 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden aan den commandeur Tack te Bantam particulier dato 11 April 1684.1684
BataviaCopie missive aan den commandeur Tack en raad tot Bantam van haer Eds. te Batavia in dato 21 April 1684.1684
BataviaCopie secrete missive aan den commandeur Francois Tack te Bantam particulier van haer Eds. te Batavia in dato 28 April 1684.1684
BataviaCopie missive aan den commandeur Francois Tack en raed tot Bantam van haer Eds. te Batavia in dato 28 April 1684 met een postscriptum.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden aan den commandeur Tack en raad tot Bantam dato 4 Maij 1684.1684
BataviaCopie missive van den gouverneur generael en de raden aan den commandeur Tack en raad tot Bantam in dato 8 Meij 1684.1684
BataviaCopie missive aan den commandeur Willem Hartsinck en raet tot Bantam van haer Eds. te Batavia, dato 30 Maij 1684.1684
BataviaRegister der brieven van den Sultan en de bevelhebbers van de compagnie tot Bantam aan de hoge regeringe tot Batavia van jaere 1684 in dato 31 Meij 1684.1684
BataviaCopia missive van den capiteijn Harmen Dircx Wanderpoel en den raad tot Bantam aan haer Eds. tot Batavia in dato 4 Januarij 1684.1684
BataviaCopie translaet brieff van den Pangeran Aria Jouda Mingrat uijt Bantam aen de gouverneur generael Speelman zaliger.1684
BataviaCopie missive van den capiteijn Wanderpoel en raet tot Bantam aan den gouverneur generael en raden in dato 19 Januarij 1684.1684
BataviaCopie missive van den coopman Jacob Snickers uijt Bantam aan den gouverneur generael en raden van dato 28 December 1684.1684
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in