Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6480 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6480 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaBericht van den ingenieur te Samarang Fredrik Sustman wegens Comps. sterktens, forten, gebouwen, Godshuijsen, et cetera op Java in dato 6 Augustus 1780.1780
BataviaSamentrekking van 't versondene na Samarang in 1781.1781
BataviaMemorie of kort begrip van het geordonneerde van zijn hoog edelheijd gedurende zijn visite aan Java aan de commandeur en raad tot Samarang gedateert 9 Junij 1746.1746
BataviaCopia resolutie genomen in rade van politie te Samarang op den 28 Februarij 1750, concernerende de twintigsten penning.1750
BataviaJournael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.1631,1630
BataviaBerigt nopens de bevinding van 78 pond cattoene gaaren van Samarang aangebracht in dato 4 November 1785 neevens cognossement van 't zelve.1785
BataviaGedrukte advertissement ter aanmoediging van fournissement voor 't marineschool te Samarang in dato 19 Augustus 1785.1785
BataviaExtract missive van de ministers te Samarang aan generaal en raden in dato 11 October 1785 weegens de afkomst van Felix van Piron.1785
BataviaTwee berigten van de indigo sorteerder R. Olsen wegens bevinding der aangebragte indigo van Samarang en uit de Jaccatrase Bovenlanden 28 November 1786 en 12 Januarij 1787.1787,1786
BataviaBerigt van de casteels opperkooplieden wegens een halve last tarw bestemd voor Banda, dog abusive op Samarang afgegeeven in dato 19 October 1787.1787
BataviaExtract uit de resolutien van gouverneur generael ende raden van Indien in dato 22 Junij 1787 en extract brief van de ministers te Samarang aan gemelde hoge regeering in dato 23 Maart 1787 wegens de te Pontiana buitgemaakte mannetjes nooten en foulij.1787
BataviaMissive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.1787
BataviaEenige bijlaagen gehoorende tot de missive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.1787
BataviaExtract missive van den gouverneur en raad te Samarang aan generaal en raaden weegens den inkoop en voorraad van catoene gaarens in dato 24 Julij 1789.1789
BataviaRegister der van Samarang voor Nederland ontvangene secreete brieven en papieren in dato 20 November 1789.1789
BataviaVerslag van den staat van de marineschool te Samarang, gedateerd 20 December 1788.1788
BataviaCopij aparte missive van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 10 September 1790 in antwoord geschreven.1790
BataviaTwee copij aparte brieven van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 24 en 30 October 1790 in antwoord op diens missives betreffende 't voorgevallene aan de hoven van den keiser en Sulthan van Java geduurende desselfs aanweezen aldaar.1790
BataviaCopij aparte missive van generaal en raaden tot Batavia aan Java's gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 21 Januarij 1791 nopens het geconcerteerde plan met den Sulthan tegen Java's keijser et cetera.1791
BataviaExtract uit de missive van den gouverneur Jan Greeve tot Samarang aan generaal en raaden tot Batavia in dato 1 Januarij 1791 weegens de indigo.1791
BataviaBerigt der gecommitteerdens aan Hendrik van Stockum weegens de bevinding van de aangebragte coffij van Banjermassing en Samarang, in dato 27 September 1790.1790
BataviaBerigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].1790
BataviaBerigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].1790
BataviaCopia brieven van den commandeur Joan Fredrick Gobius nevens den krijgsraad tot Sourabaija als van den protempore gesaghebber Pieter Wijbens en raad tot Samarang ende den coopman Christoffel Walling tot Cartasoura aan haar Eds. den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia in datis 23 Januarij, 4, 11 en 24 Februarij 1718 vervattende de langst ontfangen berigten van der staat der zaeken op Javas Oostcust.1718
BataviaEenige copia brieven van de heer extraordinaris raad van India en eerste sergeant major Hans Frederik Bergman nevens den raad tot Samarang en van den resident tot Tagal aan haer Eds. den gouverneur generaal en raaden van India geschreven sedert primo Januarij tot op den 25 Maart 1720.1720
BataviaDiverse copia brieven van haer Eds. tot Batavia soo nae Macassar, Banda, Samarang, Madura, Balij, Cheribon en Bantam sedert den laatsten Januarij 1720 tot den 16 Maart 1720.1720
BataviaCopia brieven van den commandeur en raad tot Samarang in datis 17 Januarij, 8 en 23 Februarij 1722.1722
BataviaCopia brief van den Sourabaijse bedientens aan den commandeur en raad tot Samarang in dato 11 Februarij 1722 nevens een relaas van den Javaan Naja, dienaar van den Pangerangh Pourbaija, concernerende de contenantie der vijanden op Javas Oostcust item een Samarangse resolutie van den 22 Februarij 1722.1722
BataviaCopia van seven stux translaat Javaanse brieven geschreven door diverse persoonen en door onse militie op Samarang in 't campement tot Caligawe en elders gevonden.1741
BataviaSes copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijsel cum suis en den rijxbestierder Radeen Depattij Natta Coessoema gedurende des eerst gemelte aanwesen op Samarang gewisseld.1741
BataviaCopia extract dagregister 't sedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.1741
BataviaTwee berigten als een van Samarang ontvangen en een van den baas der wapenkamer van Batavia van zodanige 100 pes karbijnen als van daar voor onbruikbaar terug zijn gezonden, gedateerd November 1777.1777
BataviaAfgaande secreete brieven van haer edelens den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia aan den commandeur Nicolaas Crul tot Samarang 't sedert den 10 Julij tot den 22 December 1738.1738
CeylonTranslaat Javaanse brieff van den Toemangong Soera Patti aan den heer commissaris en commandeur Jacob Willem Dubbeldekop tot Samarang (den 20 October 1728 per het schip Berbice, in een ander paquet).1728
CheribonBriefje van den heer Hans Frederik Bergman tot Samarang aan den resident tot Cheribon geschreven in dato 19 October 1719 (ontfangen 27 October 1719 per de pantchialling de Snoek).1719
CheribonDiverse gewisselde brieven tusschen den resident Van Tets en raad tot Cheribon, den commandeur en raad tot Samarang ende den indigomaker van de landen van Galoe nevens een extract brief van den heer Bergman aan den commandeur en raad tot Samarang geschreven (ontfangen den 4 December 1719 per de pantchialling de Beschermer).1719
CheribonBriefje van den resident Van Tets en raad tot Cheribon aan den heer opperbevelhebber op Javas Oostcust benevens den raad tot Samarang geschreven in dato 17 April 1720 (ontfangen 30 April 1720 per het schip Voorburg).1720
CheribonDrie [vier] gewisselde briefjes tusschen Samarang, Tagal en Cheribon in dato 17, 21, 25 en 26 Maij 1720 (ontfangen 7 Junij 1720 per de fluijt de Mossel).1720
CheribonCopia circulaire brieff van den commandeur en raad tot Samarang aan de residenten van de subalterne comptoiren langs Java's Oostcust gedateert 6 September 1720 verseld van een extract brieff door haar Eds. tot Batavia aan de heer Bergman en raad tot Samarang gedateert 19 October 1719 concernerende het Engels schip Thissewoit (ontvangen 30 September 1720 per de pantchiallang de Beschermer) [ontbreekt; dese [bevindt zich] onder het quartier van Java's Oostcust].1720,1719
CheribonBriefje van den resident en raad tot Cheribon aan den commandeur en raad tot Samarang gecarteerd in dato 27 April 1721 (ontfangen den 5 Maij anno 1721 per de patchiallang de Snoek).1721
CheribonCopia briefje van Cheribon na Samarang gedateerd den 10 Augustus 1723 (ontfangen den 28 Augustus anno 1723 per den Chinees Jabbiauko).1723
CheribonBriefje van den resident Willem ter Smitten en raad tot Cheribon aen den commissaris en commandeur Jacob Willem Dubbeldekop en raad tot Samarang geschreven in dato 19 Maart 1725 (ontfangen den 23 Maart anno 1725 per den Javaen Caaron).1725
CheribonBriefje door den commandeur Pieter Gijsbert Noot en raad tot Samarang aan den resident Willem ter Smitten en den boekhouder Jacob Woltersz. geschreven in dato 25 December 1725 (ontfangen den 14 Januarij anno 1726 over land per den corporael Jacob Cramer).1726,1725
CheribonBriefje van den resident en raed aan den commandeur Pieter Gijsbert Noodd en raed tot Samarang gedateerd 16 Januarij 1726 (ontfangen den 6 Februarij anno 1726 per den zoldaet Daniel Zout).1726
CheribonTwee copia gewisselde brieven tusschen Samarang en Cheribon (ontfangen den 30 April anno 1726 per het schip Huijs ter Boede).1726
CheribonCopia briefje van Ceribon na Samarang gedateerd den 6 Maart 1727 (ontfangen den 2 April anno 1727 per het schip Jacoba).1727
CheribonBriefje van Samarang na Ceribon geschreven in dato 17 Augustus 1727 (ontfangen den 28 Augustus anno 1727 per de pantchiallang Lamadjang).1727
CheribonDrie copia gewisselde brieven tusschen Cheribon en Samarang de datis 21 December 1727 mitsgaders primo en 21 Januarij 1728 (ontfangen den 30 Januarij anno 1728).1728,1727
CheribonTwee gewisselde briefjes tusschen Samarang en Cheribon sub datis 10 en 16 Januarij 1729 (ontfangen den 2 Februarij anno 1729 per den corporael Jacob Titter).1729
CheribonBriefje van Samarang na Cheribon gedateerd den 4 September 1729 (ontfangen den 13 September anno 1729 per de pantchallang de Snoek).1729
123...130
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in