Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
51 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 51 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MakassarKorte sterkte der van Macassar na Samarang over gesondene Europeese en inlandse militairen gedateerd medio Augustus 1741.1741
MakassarAparte missive van den gouverneur Smout aan de commissaris Vereijssel cum suis na Samarang afgevaardigt op den 9 Junij 1742.1742
MakassarExtract notul van het geresolveerde in rade van politie tot Maccasser op den 11 Junij 1742 aangaande de versending der volkeren van Arou Tanete na Samarang.1742
MakassarBriefje van den edelen heer gouverneur tot Makasser aan den edelen heer gouverneur te Samarang Greeve ten geleide van een paket voor hunne hoog edelhedens te Batavia, de dato 7 April 1789 (ontvangen anno 1789).1789
MakassarBrief van den edele heer gouverneur aan de edele heer gouverneur Greeve te Samarang van den 29 Maij 1789 (ontvangen anno 1789).1789
MakassarBrief van den edele heer gouverneur te Samarang aan den Ed. heer gouverneur tot Makasser de dato 18 Maij 1789 (ontvangen anno 1789).1789
MakassarBrief van den edele heer gouverneur tot Makasser aan den edele heer gouverneur [Greeve] te Samarang de dato 22 Junij 1789 (ontvangen anno 1789).1789
MakassarBrieff van den geeligeerd gouverneur van Maccassar Gerrit van Toll aan haar Eds. de hoge regeering tot Batavia gedateerd Samarang den 3 April 1710 (den 12 April 1710 per de fluijt Zoelen van Samarang ontvangen).1710
MakassarTranslaat geschrift van den Bonijsen tolk Karre Lisang versoekende om een Chinese doctor en een Bonijse vrouw van Samarang impassant te mogen medenemen (den 10 April 1717 ter generale secretarije ontvangen).1717
MakassarBriefje van den gouverneur Johannes Sipman aan haar Eds. tot Batavia gedateert 14 November 1720 (den 18 December 1720 ontvangen per de pantchialling de Sousouhoenang van Samarang).1720
MakassarOrigineele missive van den gouverneur Joan Fredrik Gobius en raad tot Maccassar aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert op 25 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans).1724
MakassarApart briefje van den gouverneur Gobius en raad tot Maccassar aan haar Eds. tot Batavia gedateert 25 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).1724
MakassarCopia secrete resolutie genomen in rade tot Maccassar sub dato 19 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).1724
MakassarTranslaat briefje door de gedetroneerde koning van Bonij aan de gouverneur Joan Fredrik Gobius en raad tot Maccassar (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).1724
MakassarTranslaat Malaijdse brieven door de coning van Bima geschreven aan den directeur generaal Mattheus de Haan, de raaden ordinair Joan Adriaan Crudop, Laurens Tolling, Diderik Durven en de raaden extra-ordinair Wijbrand Blom en Johannes Phillipus Sipman (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).1724
MakassarTranslaat Maleijdse brieven door de coning en rijxgrooten van Bouton geschreven aan de heer de directeur generaal Mattheus de Haan en ordinairis raad Laurens Tolling (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).1724
MakassarDagelijkse aanteekening gehouden door den resident tot Boelecomba Johannes de Ree weegens het voorgevallene te dier plaetse sedert den 19 Junij tot den 3 Augustus 1726 (den 17 November 1726 over Samarang per het schip Kiefhoek ontvangen).1726
MakassarMissive van gecommitteerde ondercooplieden Jan Landsheer en Jan Matthijs de Broun tot Banjermassing aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 17 April 1727 (den 18 Maij 1727 per den Mardijker Hendrik van Bengalen over Samarang ontvangen).1727
MakassarBriefje van de Bimase residenten aan de bedientens tot Samarang gedateert den 19 Augustus 1727 (den 8 September 1727 per het schip Noordwaddinxveen ontvangen).1727
MakassarBriefje van de Banjermassingse commissianten Jan Landsheer en Jan Matthijs de Broun uijt Samarang aan haar Eds. de hooge regering van India tot Batavia gedateert 5 September 1727 (den 11 September 1727 per inlands vaartuijg ontvangen).1727
MakassarCopia missive van Samarang na Maccassar de dato primo Augustus 1727 (den 14 October 1727 per den burger Thomas Jacob Carper ontvangen).1727
MakassarBriefje van Samarang na Maccassar gedateerd den 10 Augustus 1729 (den 24 October 1729 per het vaartuig van den burger Frederik Adam Crause ontvangen in een ander paquet).1729
MakassarRegister der papieren (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarOriginele missive van den gouverneur Johan Sautijn en raad tot Maccassar aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateert den 14 Augustus 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarCopia briefjes door de ministers in Amboina aan die van Maccassar gecarteert in dato 28 Maij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarCopia briefjes door den gesaghebber en raad in Banda aan die van Maccassar gerigt in dato 28 Maij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarDrie copia geleijde briefjes met de Macassaarse afgegaan na Amboina, Banda en Ternaten in dato 20 en 24 Julij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarExtract dagregister van den 8 Junij 1733 nopens de bevondene vogtigheit van het buspoeder annex een rapport door gecommitteerdens gedaan wegens het beproeven van het selve (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarDrie extract resoluties van den 13, 18 en 28 Julij 1733 met een rapport van gecommitteerdens over de gesteltheijt van de kruijthoorn onder Bouton en het kruijthuis onder Mandersaha (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarExtract resoluties van den 6 Augustus 1733 nevens een rapport nopens het maken van de barriere aan de zuijd en noordkant van het Casteel Rotterdam met een houten timmerloods daartusschen (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarCopia translaat Maleijdse brieven gewisseld tusschen den gouverneur Johan Sautijn en de koning en rijxgroten van Bonij (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).1733
MakassarMissive van den gouverneur Sautijn en raad aan haar hoog Eds. tot Batavia gecarteerd den 7 November 1734 (den 4 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarRegister der papieren (den 14 Januari 1735 ontvangen over Samarang).1735,1734
MakassarMissive door den gouverneur Johannes Sautijn en raad van Maccassar aan haar Eds. gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia geschreven in dato 27 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarRapport van den berginspector Jan Andries Bolman gedagtekent den 11 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarTranslaat brief door Radja Bieramaroe van Caijellie aan den gouverneur Sautijn gerigt en op Maccassar ontvangen den 28 October 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarTwee relasen de datis den 20 en 22 November 1734 nopens de toestand tot Caijellie (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarTranslaat briefje van den eersten Tomilang en Toutangang van Bonij aan gouverneur Sautijn ontvangen op den 25 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarTranslaat brief per den koning en rijxgrooten van Bouton aan gouverneur Sautijn gecarteert, op Maccassar ontvangen den 26 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarBriefje van den berghopman Nathanael Steinmetz geschreven aan haar Eds. tot Batavia sub dato 13 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarBriefje door den berghopman Nathanael Steinmetz aan haar Eds. tot Batavia sub dato 13 November 1734 ten gelijde van vier patriase missives (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).1735,1734
MakassarRegister der papieren (den 15 Oktober 1738 per den burger Hendrik Baldijn over Samarang ontvangen).1738
MakassarMissive van den heer gouverneur Adriaan Hendrik Smout en raad tot Maccassar aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateert 11 September 1738 (den 15 Oktober 1738 per den burger Hendrik Baldijn over Samarang ontvangen).1738
MakassarBriefje van den Bimas resident Pieter Burgerhout aan de hoge regering gerigt in dato 31 October 1738 (ontvangen den 29 December 1738 per het schip de Jonge Willem over Samarang).1738
MakassarRegister der papieren (den 30 Augustus 1741 per den burger Kruijt over Samarang ontvangen).1741
MakassarMissive door den gouverneur en raad tot Maccassar aan de hoge Indiase regering afgezonden op den 16 Augustus 1741 (den 30 Augustus 1741 per den burger Kruijt over Samarang ontvangen).1741
MakassarKorte sterkte der van Maccassar na Samarang overgesondene Europeese en inlandse militairen (den 8 September 1741 per het schip Noorwijkerhout ontvangen).1741
MakassarAparte missive van den gouverneur Smout aan den commissaris Vereijssel naar Samarang afgevaardigt op den 9 Junij 1742 (ontvangen den 1 Julij 1742 in een apart paquet).1742
MakassarExtract notul van het geresolveerde in rade van politie tot Maccassar op 11 Junij 1742 aangaande de versending der volkeren van Arou Tancte naar Samarang (ontvangen den 1 Julij 1742in een apart paquet).1742
MakassarBrief van den heer gouverneur te Samarang Johannes Robbert van der Burgh aan den heer gouverneur Paulus van der Voort de dato 10 December 1777 (anno 1778 ontvangen).1778,1777
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in