Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
51 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 51 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1710Brieff van den geeligeerd gouverneur van Maccassar Gerrit van Toll aan haar Eds. de hoge regeering tot Batavia gedateerd Samarang den 3 April 1710 (den 12 April 1710 per de fluijt Zoelen van Samarang ontvangen).Makassar
1717Translaat geschrift van den Bonijsen tolk Karre Lisang versoekende om een Chinese doctor en een Bonijse vrouw van Samarang impassant te mogen medenemen (den 10 April 1717 ter generale secretarije ontvangen).Makassar
1720Briefje van den gouverneur Johannes Sipman aan haar Eds. tot Batavia gedateert 14 November 1720 (den 18 December 1720 ontvangen per de pantchialling de Sousouhoenang van Samarang).Makassar
1724Origineele missive van den gouverneur Joan Fredrik Gobius en raad tot Maccassar aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert op 25 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans).Makassar
1724Apart briefje van den gouverneur Gobius en raad tot Maccassar aan haar Eds. tot Batavia gedateert 25 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).Makassar
1724Copia secrete resolutie genomen in rade tot Maccassar sub dato 19 October 1724 (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).Makassar
1724Translaat briefje door de gedetroneerde koning van Bonij aan de gouverneur Joan Fredrik Gobius en raad tot Maccassar (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).Makassar
1724Translaat Malaijdse brieven door de coning van Bima geschreven aan den directeur generaal Mattheus de Haan, de raaden ordinair Joan Adriaan Crudop, Laurens Tolling, Diderik Durven en de raaden extra-ordinair Wijbrand Blom en Johannes Phillipus Sipman (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).Makassar
1724Translaat Maleijdse brieven door de coning en rijxgrooten van Bouton geschreven aan de heer de directeur generaal Mattheus de Haan en ordinairis raad Laurens Tolling (den 2 December 1724 over Samarang ontvangen per den corporaal Tillis Keulemans in een ander paquet).Makassar
1726Dagelijkse aanteekening gehouden door den resident tot Boelecomba Johannes de Ree weegens het voorgevallene te dier plaetse sedert den 19 Junij tot den 3 Augustus 1726 (den 17 November 1726 over Samarang per het schip Kiefhoek ontvangen).Makassar
1727Missive van gecommitteerde ondercooplieden Jan Landsheer en Jan Matthijs de Broun tot Banjermassing aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 17 April 1727 (den 18 Maij 1727 per den Mardijker Hendrik van Bengalen over Samarang ontvangen).Makassar
1727Briefje van de Bimase residenten aan de bedientens tot Samarang gedateert den 19 Augustus 1727 (den 8 September 1727 per het schip Noordwaddinxveen ontvangen).Makassar
1727Briefje van de Banjermassingse commissianten Jan Landsheer en Jan Matthijs de Broun uijt Samarang aan haar Eds. de hooge regering van India tot Batavia gedateert 5 September 1727 (den 11 September 1727 per inlands vaartuijg ontvangen).Makassar
1727Copia missive van Samarang na Maccassar de dato primo Augustus 1727 (den 14 October 1727 per den burger Thomas Jacob Carper ontvangen).Makassar
1729Briefje van Samarang na Maccassar gedateerd den 10 Augustus 1729 (den 24 October 1729 per het vaartuig van den burger Frederik Adam Crause ontvangen in een ander paquet).Makassar
1733Register der papieren (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Originele missive van den gouverneur Johan Sautijn en raad tot Maccassar aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateert den 14 Augustus 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Copia briefjes door de ministers in Amboina aan die van Maccassar gecarteert in dato 28 Maij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Copia briefjes door den gesaghebber en raad in Banda aan die van Maccassar gerigt in dato 28 Maij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Drie copia geleijde briefjes met de Macassaarse afgegaan na Amboina, Banda en Ternaten in dato 20 en 24 Julij 1733 (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Extract dagregister van den 8 Junij 1733 nopens de bevondene vogtigheit van het buspoeder annex een rapport door gecommitteerdens gedaan wegens het beproeven van het selve (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Drie extract resoluties van den 13, 18 en 28 Julij 1733 met een rapport van gecommitteerdens over de gesteltheijt van de kruijthoorn onder Bouton en het kruijthuis onder Mandersaha (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Extract resoluties van den 6 Augustus 1733 nevens een rapport nopens het maken van de barriere aan de zuijd en noordkant van het Casteel Rotterdam met een houten timmerloods daartusschen (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1733Copia translaat Maleijdse brieven gewisseld tusschen den gouverneur Johan Sautijn en de koning en rijxgroten van Bonij (den 10 September 1733 per het schip Haxburg over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Missive van den gouverneur Sautijn en raad aan haar hoog Eds. tot Batavia gecarteerd den 7 November 1734 (den 4 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Register der papieren (den 14 Januari 1735 ontvangen over Samarang).Makassar
1735,1734Missive door den gouverneur Johannes Sautijn en raad van Maccassar aan haar Eds. gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia geschreven in dato 27 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Rapport van den berginspector Jan Andries Bolman gedagtekent den 11 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Translaat brief door Radja Bieramaroe van Caijellie aan den gouverneur Sautijn gerigt en op Maccassar ontvangen den 28 October 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Twee relasen de datis den 20 en 22 November 1734 nopens de toestand tot Caijellie (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Translaat briefje van den eersten Tomilang en Toutangang van Bonij aan gouverneur Sautijn ontvangen op den 25 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Translaat brief per den koning en rijxgrooten van Bouton aan gouverneur Sautijn gecarteert, op Maccassar ontvangen den 26 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Briefje van den berghopman Nathanael Steinmetz geschreven aan haar Eds. tot Batavia sub dato 13 November 1734 (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1735,1734Briefje door den berghopman Nathanael Steinmetz aan haar Eds. tot Batavia sub dato 13 November 1734 ten gelijde van vier patriase missives (den 14 Januari 1735 over Samarang ontvangen).Makassar
1738Register der papieren (den 15 Oktober 1738 per den burger Hendrik Baldijn over Samarang ontvangen).Makassar
1738Missive van den heer gouverneur Adriaan Hendrik Smout en raad tot Maccassar aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateert 11 September 1738 (den 15 Oktober 1738 per den burger Hendrik Baldijn over Samarang ontvangen).Makassar
1738Briefje van den Bimas resident Pieter Burgerhout aan de hoge regering gerigt in dato 31 October 1738 (ontvangen den 29 December 1738 per het schip de Jonge Willem over Samarang).Makassar
1741Register der papieren (den 30 Augustus 1741 per den burger Kruijt over Samarang ontvangen).Makassar
1741Missive door den gouverneur en raad tot Maccassar aan de hoge Indiase regering afgezonden op den 16 Augustus 1741 (den 30 Augustus 1741 per den burger Kruijt over Samarang ontvangen).Makassar
1741Korte sterkte der van Maccassar na Samarang overgesondene Europeese en inlandse militairen (den 8 September 1741 per het schip Noorwijkerhout ontvangen).Makassar
1741Korte sterkte der van Macassar na Samarang over gesondene Europeese en inlandse militairen gedateerd medio Augustus 1741.Makassar
1742Aparte missive van den gouverneur Smout aan den commissaris Vereijssel naar Samarang afgevaardigt op den 9 Junij 1742 (ontvangen den 1 Julij 1742 in een apart paquet).Makassar
1742Extract notul van het geresolveerde in rade van politie tot Maccassar op 11 Junij 1742 aangaande de versending der volkeren van Arou Tancte naar Samarang (ontvangen den 1 Julij 1742in een apart paquet).Makassar
1742Aparte missive van den gouverneur Smout aan de commissaris Vereijssel cum suis na Samarang afgevaardigt op den 9 Junij 1742.Makassar
1742Extract notul van het geresolveerde in rade van politie tot Maccasser op den 11 Junij 1742 aangaande de versending der volkeren van Arou Tanete na Samarang.Makassar
1778Brief van den heer gouverneur Paulus van der Voort aan den heer gouverneur te Samarang Johannes Robbert van den Burgh de dato 26 Februarij 1778 (anno 1778 ontvangen).Makassar
1778,1777Brief van den heer gouverneur te Samarang Johannes Robbert van der Burgh aan den heer gouverneur Paulus van der Voort de dato 10 December 1777 (anno 1778 ontvangen).Makassar
1789Briefje van den edelen heer gouverneur tot Makasser aan den edelen heer gouverneur te Samarang Greeve ten geleide van een paket voor hunne hoog edelhedens te Batavia, de dato 7 April 1789 (ontvangen anno 1789).Makassar
1789Brief van den edele heer gouverneur aan de edele heer gouverneur Greeve te Samarang van den 29 Maij 1789 (ontvangen anno 1789).Makassar
1789Brief van den edele heer gouverneur te Samarang aan den Ed. heer gouverneur tot Makasser de dato 18 Maij 1789 (ontvangen anno 1789).Makassar
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in