Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
50 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 50 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaCopia berigt van de overheeden van 't schip Ter Horst, dato 9 November 1736, dicteerende hunne wustigheijd en ondervinding van de ondernomene ontdekking van het waare oost en west bij den burger Jan Pit, op zijne gedane reijse met gemelde bodem na en van Samarang.1736
BataviaMissive van den oppercoopman en gesaghebber Crul en raad tot Samarang aan haar hoog edelens tot Batavia gedateerd 14 Junij 1737.1739,1737
BataviaCopia secreete brieven door generaal en raden soo aan den commandeur tot Samarang Nicolaas Crul als aan den Sousouhounang.1738
BataviaCopia van seven stux translaat Javaanse brieven door diverse personen en door onse militie op Samarang, in 't campement tot Caligawe en elders gevonden [allen ongedateerd].1741
BataviaSes copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijssel cum cuis en den rijxbestierder Radeen Depattij Nattacoessoema gedurende des eerstgemeldes aanwesen op Samarang gewisselt [sedert 24 October tot 15 November 1741].1741
BataviaCopia extract dagregister 't zedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.1741
BataviaBriefje aan den commissaris Verijsel en commandeur Theeling tot Samarang gedateerd 29 Julij 1743 (ontvangen anno 1743).1743
BataviaBriefje aan den heer commissaris Verijsel tot Cartasoera en aan den E. commandeur Theeling tot Samarang, gedateerd 13 November 1743 (ontvangen anno 1743).1743
BataviaEen bondel papieren concerneerende de boedel van den overleedene luijtenant Jan Hendrik Babler annex een berigt van den voormaligen secretaris te Samarang Munnik [ontbreekt].1772
BataviaSamentrekking van 't versondene na Samarang [in 1773].1773
BataviaDrie stux samentrekkingen van het versondene na Java [Samarang], Cheribon en Bantam in anno 1776.1776
BataviaSamentrekking van het versondene na Samarang in 1777, gedateerd Batavia, ultimo December 1777.1777
BataviaTwee berigten van 100 pees op Samarang aangebracht en van daar na Batavia terug gezondene carabijns ruijters, gedateerd den 3 November 1777.1777
BataviaCopie brieff van den afgegaane gouverneur van Ternaten Paulus Jacob Valckenaer aan generaal en raden in dato Samarang 2 December 1778.1778
BataviaOrigineel request van G. Roghe eerste gesworen clercq van politie te Samarang aan den gouverneur van Java om voorschrijving ter obtenue van de qualiteit ende gagie van onderkoopman, gedateerd Samarang den 30 November anno 1780.1780
BataviaSamentrekking van het versondene na Samarang in 1780.1780
BataviaTwee translaat brieven van Pangerang Adi Pattij Mancoenagara aan den gouverneur Johannes Robert van der Burgh tot Samarang, gedateerd 1780.1780
BataviaBericht van den ingenieur te Samarang Fredrik Sustman wegens Comps. sterktens, forten, gebouwen, Godshuijsen, et cetera op Java in dato 6 Augustus 1780.1780
BataviaSamentrekking van 't versondene na Samarang in 1781.1781
BataviaMemorie of kort begrip van het geordonneerde van zijn hoog edelheijd gedurende zijn visite aan Java aan de commandeur en raad tot Samarang gedateert 9 Junij 1746.1746
BataviaCopia resolutie genomen in rade van politie te Samarang op den 28 Februarij 1750, concernerende de twintigsten penning.1750
BataviaJournael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.1631,1630
BataviaBerigt nopens de bevinding van 78 pond cattoene gaaren van Samarang aangebracht in dato 4 November 1785 neevens cognossement van 't zelve.1785
BataviaGedrukte advertissement ter aanmoediging van fournissement voor 't marineschool te Samarang in dato 19 Augustus 1785.1785
BataviaExtract missive van de ministers te Samarang aan generaal en raden in dato 11 October 1785 weegens de afkomst van Felix van Piron.1785
BataviaTwee berigten van de indigo sorteerder R. Olsen wegens bevinding der aangebragte indigo van Samarang en uit de Jaccatrase Bovenlanden 28 November 1786 en 12 Januarij 1787.1787,1786
BataviaBerigt van de casteels opperkooplieden wegens een halve last tarw bestemd voor Banda, dog abusive op Samarang afgegeeven in dato 19 October 1787.1787
BataviaExtract uit de resolutien van gouverneur generael ende raden van Indien in dato 22 Junij 1787 en extract brief van de ministers te Samarang aan gemelde hoge regeering in dato 23 Maart 1787 wegens de te Pontiana buitgemaakte mannetjes nooten en foulij.1787
BataviaMissive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.1787
BataviaEenige bijlaagen gehoorende tot de missive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.1787
BataviaExtract missive van den gouverneur en raad te Samarang aan generaal en raaden weegens den inkoop en voorraad van catoene gaarens in dato 24 Julij 1789.1789
BataviaRegister der van Samarang voor Nederland ontvangene secreete brieven en papieren in dato 20 November 1789.1789
BataviaVerslag van den staat van de marineschool te Samarang, gedateerd 20 December 1788.1788
BataviaCopij aparte missive van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 10 September 1790 in antwoord geschreven.1790
BataviaTwee copij aparte brieven van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 24 en 30 October 1790 in antwoord op diens missives betreffende 't voorgevallene aan de hoven van den keiser en Sulthan van Java geduurende desselfs aanweezen aldaar.1790
BataviaCopij aparte missive van generaal en raaden tot Batavia aan Java's gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 21 Januarij 1791 nopens het geconcerteerde plan met den Sulthan tegen Java's keijser et cetera.1791
BataviaExtract uit de missive van den gouverneur Jan Greeve tot Samarang aan generaal en raaden tot Batavia in dato 1 Januarij 1791 weegens de indigo.1791
BataviaBerigt der gecommitteerdens aan Hendrik van Stockum weegens de bevinding van de aangebragte coffij van Banjermassing en Samarang, in dato 27 September 1790.1790
BataviaBerigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].1790
BataviaBerigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].1790
BataviaCopia brieven van den commandeur Joan Fredrick Gobius nevens den krijgsraad tot Sourabaija als van den protempore gesaghebber Pieter Wijbens en raad tot Samarang ende den coopman Christoffel Walling tot Cartasoura aan haar Eds. den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia in datis 23 Januarij, 4, 11 en 24 Februarij 1718 vervattende de langst ontfangen berigten van der staat der zaeken op Javas Oostcust.1718
BataviaEenige copia brieven van de heer extraordinaris raad van India en eerste sergeant major Hans Frederik Bergman nevens den raad tot Samarang en van den resident tot Tagal aan haer Eds. den gouverneur generaal en raaden van India geschreven sedert primo Januarij tot op den 25 Maart 1720.1720
BataviaDiverse copia brieven van haer Eds. tot Batavia soo nae Macassar, Banda, Samarang, Madura, Balij, Cheribon en Bantam sedert den laatsten Januarij 1720 tot den 16 Maart 1720.1720
BataviaCopia brieven van den commandeur en raad tot Samarang in datis 17 Januarij, 8 en 23 Februarij 1722.1722
BataviaCopia brief van den Sourabaijse bedientens aan den commandeur en raad tot Samarang in dato 11 Februarij 1722 nevens een relaas van den Javaan Naja, dienaar van den Pangerangh Pourbaija, concernerende de contenantie der vijanden op Javas Oostcust item een Samarangse resolutie van den 22 Februarij 1722.1722
BataviaCopia van seven stux translaat Javaanse brieven geschreven door diverse persoonen en door onse militie op Samarang in 't campement tot Caligawe en elders gevonden.1741
BataviaSes copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijsel cum suis en den rijxbestierder Radeen Depattij Natta Coessoema gedurende des eerst gemelte aanwesen op Samarang gewisseld.1741
BataviaCopia extract dagregister 't sedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.1741
BataviaTwee berigten als een van Samarang ontvangen en een van den baas der wapenkamer van Batavia van zodanige 100 pes karbijnen als van daar voor onbruikbaar terug zijn gezonden, gedateerd November 1777.1777
BataviaAfgaande secreete brieven van haer edelens den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia aan den commandeur Nicolaas Crul tot Samarang 't sedert den 10 Julij tot den 22 December 1738.1738
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in