Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
50 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 50 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1631,1630Journael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.Batavia
1718Copia brieven van den commandeur Joan Fredrick Gobius nevens den krijgsraad tot Sourabaija als van den protempore gesaghebber Pieter Wijbens en raad tot Samarang ende den coopman Christoffel Walling tot Cartasoura aan haar Eds. den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia in datis 23 Januarij, 4, 11 en 24 Februarij 1718 vervattende de langst ontfangen berigten van der staat der zaeken op Javas Oostcust.Batavia
1720Eenige copia brieven van de heer extraordinaris raad van India en eerste sergeant major Hans Frederik Bergman nevens den raad tot Samarang en van den resident tot Tagal aan haer Eds. den gouverneur generaal en raaden van India geschreven sedert primo Januarij tot op den 25 Maart 1720.Batavia
1720Diverse copia brieven van haer Eds. tot Batavia soo nae Macassar, Banda, Samarang, Madura, Balij, Cheribon en Bantam sedert den laatsten Januarij 1720 tot den 16 Maart 1720.Batavia
1722Copia brieven van den commandeur en raad tot Samarang in datis 17 Januarij, 8 en 23 Februarij 1722.Batavia
1722Copia brief van den Sourabaijse bedientens aan den commandeur en raad tot Samarang in dato 11 Februarij 1722 nevens een relaas van den Javaan Naja, dienaar van den Pangerangh Pourbaija, concernerende de contenantie der vijanden op Javas Oostcust item een Samarangse resolutie van den 22 Februarij 1722.Batavia
1736Copia berigt van de overheeden van 't schip Ter Horst, dato 9 November 1736, dicteerende hunne wustigheijd en ondervinding van de ondernomene ontdekking van het waare oost en west bij den burger Jan Pit, op zijne gedane reijse met gemelde bodem na en van Samarang.Batavia
1738Copia secreete brieven door generaal en raden soo aan den commandeur tot Samarang Nicolaas Crul als aan den Sousouhounang.Batavia
1738Afgaande secreete brieven van haer edelens den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia aan den commandeur Nicolaas Crul tot Samarang 't sedert den 10 Julij tot den 22 December 1738.Batavia
1739,1737Missive van den oppercoopman en gesaghebber Crul en raad tot Samarang aan haar hoog edelens tot Batavia gedateerd 14 Junij 1737.Batavia
1741Copia van seven stux translaat Javaanse brieven door diverse personen en door onse militie op Samarang, in 't campement tot Caligawe en elders gevonden [allen ongedateerd].Batavia
1741Ses copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijssel cum cuis en den rijxbestierder Radeen Depattij Nattacoessoema gedurende des eerstgemeldes aanwesen op Samarang gewisselt [sedert 24 October tot 15 November 1741].Batavia
1741Copia extract dagregister 't zedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.Batavia
1741Copia van seven stux translaat Javaanse brieven geschreven door diverse persoonen en door onse militie op Samarang in 't campement tot Caligawe en elders gevonden.Batavia
1741Ses copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijsel cum suis en den rijxbestierder Radeen Depattij Natta Coessoema gedurende des eerst gemelte aanwesen op Samarang gewisseld.Batavia
1741Copia extract dagregister 't sedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.Batavia
1743Briefje aan den commissaris Verijsel en commandeur Theeling tot Samarang gedateerd 29 Julij 1743 (ontvangen anno 1743).Batavia
1743Briefje aan den heer commissaris Verijsel tot Cartasoera en aan den E. commandeur Theeling tot Samarang, gedateerd 13 November 1743 (ontvangen anno 1743).Batavia
1746Memorie of kort begrip van het geordonneerde van zijn hoog edelheijd gedurende zijn visite aan Java aan de commandeur en raad tot Samarang gedateert 9 Junij 1746.Batavia
1750Copia resolutie genomen in rade van politie te Samarang op den 28 Februarij 1750, concernerende de twintigsten penning.Batavia
1772Een bondel papieren concerneerende de boedel van den overleedene luijtenant Jan Hendrik Babler annex een berigt van den voormaligen secretaris te Samarang Munnik [ontbreekt].Batavia
1773Samentrekking van 't versondene na Samarang [in 1773].Batavia
1776Drie stux samentrekkingen van het versondene na Java [Samarang], Cheribon en Bantam in anno 1776.Batavia
1777Samentrekking van het versondene na Samarang in 1777, gedateerd Batavia, ultimo December 1777.Batavia
1777Twee berigten van 100 pees op Samarang aangebracht en van daar na Batavia terug gezondene carabijns ruijters, gedateerd den 3 November 1777.Batavia
1777Twee berigten als een van Samarang ontvangen en een van den baas der wapenkamer van Batavia van zodanige 100 pes karbijnen als van daar voor onbruikbaar terug zijn gezonden, gedateerd November 1777.Batavia
1778Copie brieff van den afgegaane gouverneur van Ternaten Paulus Jacob Valckenaer aan generaal en raden in dato Samarang 2 December 1778.Batavia
1780Origineel request van G. Roghe eerste gesworen clercq van politie te Samarang aan den gouverneur van Java om voorschrijving ter obtenue van de qualiteit ende gagie van onderkoopman, gedateerd Samarang den 30 November anno 1780.Batavia
1780Samentrekking van het versondene na Samarang in 1780.Batavia
1780Twee translaat brieven van Pangerang Adi Pattij Mancoenagara aan den gouverneur Johannes Robert van der Burgh tot Samarang, gedateerd 1780.Batavia
1780Bericht van den ingenieur te Samarang Fredrik Sustman wegens Comps. sterktens, forten, gebouwen, Godshuijsen, et cetera op Java in dato 6 Augustus 1780.Batavia
1781Samentrekking van 't versondene na Samarang in 1781.Batavia
1785Berigt nopens de bevinding van 78 pond cattoene gaaren van Samarang aangebracht in dato 4 November 1785 neevens cognossement van 't zelve.Batavia
1785Gedrukte advertissement ter aanmoediging van fournissement voor 't marineschool te Samarang in dato 19 Augustus 1785.Batavia
1785Extract missive van de ministers te Samarang aan generaal en raden in dato 11 October 1785 weegens de afkomst van Felix van Piron.Batavia
1787Berigt van de casteels opperkooplieden wegens een halve last tarw bestemd voor Banda, dog abusive op Samarang afgegeeven in dato 19 October 1787.Batavia
1787Extract uit de resolutien van gouverneur generael ende raden van Indien in dato 22 Junij 1787 en extract brief van de ministers te Samarang aan gemelde hoge regeering in dato 23 Maart 1787 wegens de te Pontiana buitgemaakte mannetjes nooten en foulij.Batavia
1787Missive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.Batavia
1787Eenige bijlaagen gehoorende tot de missive van den gouverneur en raad te Samarang aan de directeuren van 't marine school aldaar houdende een verslag van 't jongst gedaane examen en den toestand van dat gestigt, gedateerd 31 December 1787.Batavia
1787,1786Twee berigten van de indigo sorteerder R. Olsen wegens bevinding der aangebragte indigo van Samarang en uit de Jaccatrase Bovenlanden 28 November 1786 en 12 Januarij 1787.Batavia
1788Verslag van den staat van de marineschool te Samarang, gedateerd 20 December 1788.Batavia
1789Extract missive van den gouverneur en raad te Samarang aan generaal en raaden weegens den inkoop en voorraad van catoene gaarens in dato 24 Julij 1789.Batavia
1789Register der van Samarang voor Nederland ontvangene secreete brieven en papieren in dato 20 November 1789.Batavia
1790Copij aparte missive van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 10 September 1790 in antwoord geschreven.Batavia
1790Twee copij aparte brieven van generaal en raden tot Batavia aan den gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 24 en 30 October 1790 in antwoord op diens missives betreffende 't voorgevallene aan de hoven van den keiser en Sulthan van Java geduurende desselfs aanweezen aldaar.Batavia
1790Berigt der gecommitteerdens aan Hendrik van Stockum weegens de bevinding van de aangebragte coffij van Banjermassing en Samarang, in dato 27 September 1790.Batavia
1790Berigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].Batavia
1790Berigt van den hoofdadministrateur te Samarang Van Santen [aan Jan Greeve, raad van Nederlands India, mitsgaders gouverneur en directeur deeser custe Javas Noord Oost Kust] wegens de verkeerde afzending van affuijtraders naar Macasser in steede van na Banda [in dato 22 Julij 1790].Batavia
1791Copij aparte missive van generaal en raaden tot Batavia aan Java's gouverneur Jan Greeve tot Samarang in dato 21 Januarij 1791 nopens het geconcerteerde plan met den Sulthan tegen Java's keijser et cetera.Batavia
1791Extract uit de missive van den gouverneur Jan Greeve tot Samarang aan generaal en raaden tot Batavia in dato 1 Januarij 1791 weegens de indigo.Batavia
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in