Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
288 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 288 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1672Rapport vande gecommitteerdens Pieter Dombaer en Davidt Butler wegens de stadt Nagapatnam, gedateerd 20 Maart 1672.Ceylon
1673Brieffie van d'Ed. commandeur Cornelis van Quaelbergen uijt de Zeijlonse oorlogsvlote seijlende ontrent Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, in dato 19 October 1673.Ceylon
1673Brieffie van den Deensen commandant Magnus Jacobson uijt Trangebare aen de edele Jacob van der Meersche tot Nagapatnam geschreven, in dato 28 October 1673.Ceylon
1674Copia missive door den raet van Nagapatnam in dato 30 November 1674 geschreven naer Colombo.Ceylon
1674Twee extracten een door den oppercoopman Marten Huijsman aen d'Ed. Pieter Verwer en raet na Nagapatnam, de ander door den gemelte Verwer aen d'Ed. Marten Huijsman geschreven insgelijcx een notitie van de op Tutucorijn aen landt gelighte goederen uijt 't vaertuijgh van den Bramine Babbe.Ceylon
1674Missive van de heer superintendent Rijcklof van Goens ende den raed uijt de stad Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 27 Junij 1674.Ceylon
1674Missive van de heer superintendent Rijcklof van Goens ende den raed uijt de stad Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 27 Junij 1674.Ceylon
1674Missive door d'heer superintendent Rijckloff van Goens en den raet uijt Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia de dato 3 Augustij 1674.Ceylon
1674Nader schrijven door den heer superintendent Rijckloff van Goens en den raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia dato 15 September 1674.Ceylon
1674Copie resolutien bij den heer superintendent Rijckloff van Goens en raet genomen zedert primo Julij tot 3 Augustij 1674 soo tot Nagapatnam int leger als in de vloot.Ceylon
1674Copie antwoort brieff van den heer Rijckloff van Goens uijt Nagapatnam aan den conincq van Golconda gesonden 14 September 1674.Ceylon
1675Copie missive door het opperhooft Pieter Verwer en den raet uijt Nagapatnam adij 11 October 1675 aen den heer Rijckloff van Goens geschreven.Ceylon
1675Rapport wegens den toestant van compagnies saecken tot Nagapatnam door den oppercoopman Pieter Verwer gedaen aen den heer gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven.Ceylon
1675Missive geschreven door Pieter Verwer en raad tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato ultimo April 1675.Ceylon
1675Missive van d'Ed. Pieter Verwer en Thomas van Rhee mitsgaders den verderen raedt tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 8 Julij 1675.Ceylon
1675Nader register der papieren van Nagapatnam, gedateerd 31 Julij 1675.Ceylon
1675Particuliere missive van den predicant Jacobus Maxwel uijt Nagapatnam aen d'heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker van dato 10 Julij 1675.Ceylon
1675Register der papieren van Gale, Colombo, Nagapatnam, Jaffanapatnam et cetera, gedateerd 21 Junij 1675.Ceylon
1675Missive van d'opperhoofden tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 October 1675.Ceylon
1675Rapport vanden oppercoopman Pieter Verwer rakende de stadt Nagapatnam met desselfs dependentie aan de heer gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge tot Colombo overgelevert dato 20 December 1675.Ceylon
1676Ses copie missiven door den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam den 3, 27 November, 5, 12, 16 en 23 December 1676 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge gesonden.Ceylon
1676Copie missive door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 19 November 1676 naer Tutucorijn en Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Drie copie missiven door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 7 November, 1 en 21 December 1676 aen den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Twee copie translaet olas door den Neijck van Madure den 8 October en 17 November 1676 aen den oppercoopman Pieter Verwer tot Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 23 Augustij 1676.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia van dato 4 September 1676.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia van dato 23 September 1676.Ceylon
1676Copie gehouden conferentien en onderhandelingen tusschen de afgesanten van Egosie Ragiae en den Ed. Pieter Verwer en raedt tot Nagapatnam sedert 29 Augustij 1676.Ceylon
1677Copie missiven door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 12 Januarij 1677 naer Jaffanapatnam en Nagapatnam gesonden.Ceylon
1678Vijff copie missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in datis 17, 20 October, 9, 20 November en 15 December 1678 aen den gouverneur Van Goens geschreven.Ceylon
1678Twee copie missivens door den gouverneur Rijckloff van Goens uijt Colombo den 27 November, 16 December 1678 aen den oppercoopman Van Rhee tot Nagapatnam geschreven.Ceylon
1679Staat van alle Comps. dienaren tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Batticaloa, Trinquenemale, Nagapatnam en Madure, ongedateerd.Ceylon
1680Twee copia missivens door den gouverneur Laurens Pijl en raet den 17 Augustij en 23 November 1680 aen den commandant Pieter Verwer en den raet tot Nagapatnam geschreven.Ceylon
1681Specificatie tot wat prijs den Calpentijnsen arreeck ten comptoire Nagapatnam in de tijdt van 4 jaeren is verkoght.Ceylon
1681Specificatie tot wat prijs den Calpentijnsen arreecq ten comptoire Nagapatnam in den tijt van 4 jaren is vercogt (den 25 November 1681 per 't schip d'Veluwe over Cormandel).Ceylon
1684Generael opstel der verrightinge van den gouverneur en commissaris Jacob Jorisz. Pits in sijne visite op de comptoiren Nagapatnam, Porto Novo, Tegenepatnam sedert 18 Maert tot 2 Junij 1684 waerin vervat sijn de brieven en translaet et cetera voor denselven Pits aen diverse personen geschreven als die aen hem gesonden sijn.Ceylon
1686Drie lijsten van procuratien door verscheide personen tot Nagapatnam gepasseert om het saldo hunner reeckeningen in het patria ontfangen te worden.Ceylon
1689Copie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aen den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam geschreven in Jaffanapatnam 26 Junij 1689.Ceylon
1689Vier stux copie missives door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aen den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam geschreven tot Jaffanapatnam in datis 5, 7, 29 Julij en primo Augustus 1689.Ceylon
1689Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 5 Julij 1689.Ceylon
1689Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 7 Julij 1689.Ceylon
1689Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 29 Julij 1689.Ceylon
1689Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam primo Augustus 1689.Ceylon
1690Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam waernemen[de] 's Comps. zaken en omslag geschreven uijt Tutucorijn den 19 Junij 1690.Ceylon
1690Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn den 21 Junij 1690.Ceylon
1690Copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn datum 1 Augustus 1690.Ceylon
1690Copia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raat tot Nagapatnam geschreven uijt Naloer van 25 September 1690.Ceylon
1690,1689Diverse copie missivens door den heer commissaris Van Mijdreght van Paleacatte, Nagapatnam, en Jaffenapatnam aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo geschreven 't sedert 26 Januarij 1689 tot 13 Januarij 1690.Ceylon
1690,1689Vijftien stuk authenticque copia missives [door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede] aen den commandeur Floris Blom en raad tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam alle van verscheijde datums [sedert 15 October 1689 tot 21 Junij 1690].Ceylon
1690,1689Vier copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom en raad tot Nagapatnam geschreven uijt Jaffanapatnam den 29 December 1689, 10, 25 en 31 Januarij 1690.Ceylon
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in