Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonCopie missive van den gewesen fiscael B. Ingels tot Gale aen den gouverneur generaal en raden van Indien geschreven in dato 19 Januarij 1692.1692
CeylonCopie missive door den commandeur Rutgert de Heijde en den raat tot Gale aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 20 Maert 1692.1692
CeylonCopie missive van den gewesen fiscael tot Gale B. Ingels aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 19 Maert 1692.1692
CeylonCopie missive van den commandeur De Heijde en den raet tot Gale aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 4 Maij 1692.1692
CeylonExtract uijt de missive door den politicquen raed tot Gale aen den gouverneur en den raed op Ceijlon geschreven in dato 28 October 1693.1693
CeylonExtract uijt de missive door den gouverneur en den raed op Ceijlon aen den commandeur en raed tot Gale geschreven in dato 2 Februarij 1693.1693
CeylonCopia missive door den gouverneur en den raed op Ceijlon aen den commandeur en raed tot Gale geschreven in dato 23 Februarij 1693.1693
CeylonExtracten uijt drie missives van den gewesen gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon aen den commandeur Thomas van Rhee en den raed tot Gale in datis 11 en 26 November, item 13 December 1687.1693,1687
CeylonExtracten uijt twee missives van den commandeur en raad tot Gale aen den commandeur en raed op Ceijlon in datis 15 November en 2 December 1687.1693,1687
CeylonCopia verclaringh verleent bij Frans Prins equipagiemeester en Cornelis Coppe, loots raeckende het in zee brengen van de schepen uijt de baij van Gale en het weghkappen van de clappusbomen staende in de stadt aldaer.1693
CeylonCaerte der stadt Gale waerin aengewesen werden de blocken daer de clappusbomen staen [ontbreekt, maar te vinden in VELH ….].1693
Ceylonvier copie rapporten van de visites der inlandse scholen en kercken onder de districten Colombo, Gale, Negombo en Mature.1693
CeylonCopie translaet acte gepasseert bij den Moorsen priester Seijda Abda Resack eijgenaer van 't gestrande schip Mahamoddj Salametti waerbij hij den commandeur tot Gale Rutgert de Heijde is bedanckende voor de hulpe hem in 't bergen van sijn goederen bewesen.1693
CeylonAffreecqening tusschen de bediende van de Comp. en Alerwel Chan Nachoda van 't Moors schip Atiat Rijgame tot Gale gehouden wegens de leverantie van eliphanten et cetera.1693
CeylonAenwijsinge der waerde van 't copergelt op Colombo en Gale gangbaer sijn.1693
CeylonCopie en translaet ordre door monsieur Martin Fransche gouverneur van Pondecherij en de commandant van 's conings troupen La Roche du Vigier aen den vaendrig La Gottrais gegeven om haer volck tot Gale van kledingh te voorsien.1693
CeylonOrigineele missive van den commandeur Rutgert de Heijde en den raed tot Gale aen de vergaederingh der heeren 17 in dato primo Maert 1693.1693
CeylonOrigineele missive van den commandeur Rutgert de Heijde en den raed tot Gale aen de vergaederingh der heeren 17 in dato 21 Januarij 1694.1694
CeylonEen extract in 't Nederduijts overgeseth te verstaen gegeven door Mattheus Wachtels en Joannes van de Graaff tot Gale behelsende een ordre voor den vaendrigh Lagoutrais door den gouverneur Martin en La Roche du Vigier commandeur om sijn onderhebbende soldaten bijeen te houden ende aer 't mogelijck te kleden gegeven aen boort van 't schip de Maes de dato 3 December 1693.1693
CeylonCopie missive van den commandeur Rutgert de Heijde en den raet tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato primo Maert 1693.1693
CeylonCopie missive van den commandeur De Heijde en den raet tot Gale aen generael en raden in dato 22 Maij 1693.1693
CeylonCopie missive van den commandeur Rutgert de Heijde en den raat tot Gale aen generael en raden in dato 4 Augustij 1693.1693
CeylonRollen der gedoopte inlantsche christenen onder de districten van Colombo, Negombo, Gale en Mature sorterende.1694
CeylonSpecificatie van de thollen en geregtigheden die tot Colombo en Gale van alle waeren en coopmanschappen van buijten inkomen voor de Comp. gevordert werden.1693
CeylonLijste der aengekomene en vertrocken schepen en vaertuijgen tot en van Gale met aenwijsinge wat goederen deselve aengebraght en van daer weder vervoert hebben sedert primo December 1693 tot 6 December 1694.1694,1693
CeylonCaerte van de vergaedersaal off raadcamer tot Gale.1694
CeylonMonsterrolle van alle 's Comp. loontreckende dienaren dewelcke onder dato ultimo Junij 1694 tot Gale in wesen bevonden sijn.1694
CeylonOriginele missive van den commandeur Carel Bolner en den raet tot Gale aen de vergaderingh van de seventiene in dato 26 Januarij 1695.1695
CeylonCopie missive van den oppercoopman Carel Bolner en den raet tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 21 Januarij 1694.1694
CeylonCopie missive van den raet tot Gale aen generael en raden in dato 6 Februarij 1694.1694
CeylonCopie missive van den politicquen raet tot Gale aen den generael en raden in dato 17 Maert 1694.1694
CeylonCopie missive van den commandeur Paulus Huntum tot Gale aen generael en raden in dato ultimo Julij 1694.1694
CeylonMissive van den commandeur Carel Bolner ende den raad tot Gale aen de Ed. heeren bewinthebberen ter vergaderingh der heeren seventiene in 't patria de dato 26 Januarij 1695.1695
CeylonTranslaet Maleijtse missive van den Mardijker Absolon Anthonis uijt Gale aen de heer St. Martin geschreven.1695
CeylonRapport van den commandeur Carel Bolner nopende sijne visite in de Gale en Walewitte corle gedateert den 29 November 1695.1695
CeylonMissive van den commandeur Carel Bolner nevens den raed tot Gale aan haer Eds. tot Batavia gecarteert de dato 11 April 1696.1696
CeylonMissive van den commandeur Carel Bolner ende den raet tot Gale aen haer Eds. tot Batavia gecarteert onder dato 7 November 1696.1696
CeylonLijste der aengekomene en vertrocke schepen en vaartuijgen tot en van Gale sedert 15 December 1695 tot ultimo December 1696.1696,1695
CeylonCopie vraeghpointen voorgestelt door den commandeur Carel Bolner op Gale raekende dat commandement en beantwoort door den Ceijlons gouverneur Gerrit de Heere 19 en 26 April 1697.1697
CeylonCopie compendium van het voornaemste gepasseerde op Gale sedert 15 December 1696 tot 15 December 1697.1697,1696
CeylonCopie rolle der gedoopte inlantse christenen onder 't district van Gale bevonden 14 December 1697.1697
CeylonOriginele missive door den commandeur Carel Bolner en den raet tot Gale geschreven aen de vergaderingh van de seventiene in dato 30 Januarij 1698.1698
CeylonOriginele missive door den commandeur Carel Bolner en den raet tot Gale geschreven aen de vergaderingh van de seventiene in dato 15 Februarij 1698.1698
CeylonRapport van expresse gecommitteerdens gedaen aen d'heer Thomas van Rhee wegens de ontstane verschillen tusschen d'eerwaarde predicanten van Gale en Mature gedateert 21 October 1696.1696
CeylonMissive van den predicant Nicolaas Agotha tot Gale aan haer Ed. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato Januarij 1697.1697
CeylonBriefje ofte request van de predicanten Nicolaes Agotha en Regnerus Kronenburg aan haer Ed. tot Batavia gededuceert ten belange van hare geordonneerde verplaetsinge van Gale en Mature de dato 10 Januarij 1697.1697
CeylonBriefje van den commandeur Carel Bolner ende den raet tot Gale aan haer Ed. de hoge regeringe tot Batavia geschreven de dato 4 Maert 1697.1697
CeylonBriefje van den commandeur Carel Bolner ende den raet tot Gale aan haer Ed. geschreven de dato 10 Meij 1697.1697
CeylonBriefie van den commandeur Carel Bolner ende den raet tot Gale aan haer Ed. de hoge regeringe tot Batavia geschreven de dato 12 November 1697.1697
CeylonEen extract door den commandeur Carel Bolner ende den raet tot Gale naer Colombo geschreven de dato 26 Augusto 1697 wegens het vertreck van de Arracanse priesters en de Candische ambassadeur naer Arracan.1697
123...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in