Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Door werkzaamheden is het aanmaken van profielen en reserveren van archiefstukken niet mogelijk. Dit duurt naar verwachting tot zaterdagavond.

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonTwee brieven door den commandeur en raad tot Cochim aan de Colombose ministers geschreven op den 30 December 1738 en 18 Februarij 1739.1739,1738
CeylonAparte missive van den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse aen haar hoog Eds. tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739.1739
CeylonConferentien door den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff en den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse gehouden van den 1 tot den 8 Februarij 1739 over de expeditie tegens de Angrease rovers etcetera.1739
CeylonMissive door den commandeur en raad tot Cochim aan de Ceijlonse ministers gerigt op den 14 Maij 1739.1739
CeylonBrief door den commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse benevens den raad tot Couchim aen de Ceijlonse ministers gerigt in dato 2 September 1739 annex een copia briefje door de Coelangse bedientens na Cochim geschreven op den 1 September 1739, item een extract uijt een secreete brief door haar hoog edelens aan opgemelde commandeur en secunde tot Cochim geschreven den 14 October 1737.1739,1737
CeylonDrie copia brieven door den Ed. heer gouverneur Van Imhoff aan d'edelen en hofsgrooten in Candia geschreven als een tot de bekentmaking desselfs terugkomst van Cochim in dato 11 April 1739 en een dito gedateert 12 November 1739 spreekende van de particuliere commissie rakende des konings huwelijks mitsgaders een derde gedateert 15 Januarij 1740 ter communicatie van zijn Eds. verkreegen ontslag uit het Ceilonse gouvernement en de aanstelling van den heer Bruijnink tot zijn Eds. vervanger et cetera.1740,1739
CeylonVijff missives sub datis 9 en 24 December 1739, item 14 en 26 Januarij mitsgaders 8 Februarij 1740 van Cochim na Colombo successieve afgevaardigt.1740,1739
CeylonVijftien copia missives door de Ceijlonse regeering soo aanden commandeur en raad tot Cochim, als aan den commandant en raad tot Colletje, onder datis 8 Februarij, 10, 24 Maart, 1, 6, 26 April, 27 Meij, 30 Junij, 14, 26 Julij, 9 Augustus, 29 September, 21 November, 15 en 30 December 1741.1741
CeylonVijf brieven door de bediendens van Cochim en Colletje geschreven aan de legerhoofden aan Caab Commorijn gecampeert [sedert Julij tot 6 Augustus 1741].1741
CeylonCopia brieven door die van Ceijlon aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven zedert 3 Februarij tot 15 December 1742.1742
CeylonCopia brieven so door die van Cochim als de bediendens tot Coijlan na Ceijlon geschreven zedert 14 December 1741 tot 21 November 1742.1742,1741
CeylonDrie brieven in dato 2 en 11 Maij en 9 Julij 1742 door de ministers tot Cochim aan die van Ceijlon gerigt.1742
CeylonDrie copia brieven door de edele heren gouverneur Van Imhoff aan de edelen en hoffgroten in Candia geschreven als een tot bekentmaking desselfs terugkomst van Cochim in dato 11 April en een copia gedateert 12 November 1739 spreekende van de particuliere commissie rakende des conings huwelijk, mitsgaders een derde van 15 Januarij ter communicatie van sijn edele verkregen ontslag uit het Ceijlonse gouvernement en de aanstelling van de heer Bruijnink tot zijn vervanger (den 27 Februarij 1740 per 't schip Ridderskerk).1740,1739
CeylonBrief door den commandeur Julius Valenteijn Steijn van Gollenesse benevens den raad tot Couchim aen even gemelte ministers Ceijlons gouverneur G.W. van Imhoff en raad tot Colombo gerigt in dato 2 September 1739 annex een copia briefje door de Coelangse bediendens na Couchim geschreven op den 1 September 1739 item een extract uijt een secreete brief door dese regeering aan op gemelte commandeur en secunde tot Cochim geschreven den 17 Oktober 1737 (den 9 December 1739 per 't schip Karssenhoff).1739,1737
CeylonDiverse brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums gewisseld (den 21 Junij 1728 per het schip Hogersmilde in een ander paquet).1728
CeylonMissive van den commandeur der kuste Malabar Marten Huijsman en den raet uit Cochim aan den gouverneur Pijl en den raad in dato 20 December 1683.1683
CeylonCopie aparte brief van Cochim aan den gouverneur Iman Willem Falck alleen en secreete brief aan gouverneur en raad in datis 27 September en 18 October 1776.1776
CeylonGenerale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van het eijland Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1777.1777
CeylonGeneraale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militaire van Ceilon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1778.1778
CeylonGeneraele korte sterkte der Europeesche en inlandsche militaire van Ceilon en de gedetacheerde troupe te Cochim onder ultimo October 1779.1779
CeylonGenerale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1779.1779
CeylonGeneraale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo October 1780.1780
CeylonExtract missive door den commandeur en raat tot Cochim aan de camer tot Amsterdam geschreven in dato 16 Februarij 1670.1670
CeylonCopie missive door de Ed. Pieter Vertangen en raet tot Cananoor aen de commandeur Hendrick van Rheede tot Cochim geschreven in dato 29 November 1672.1672
CeylonActens der kerckelijcke vergaderinge, Cochim in datis 5 tot 20 April 1675.1675
CeylonCopie missive van den gouverneur van Ceijlon aen den commandeur en raet tot Cochim in dato 19 Januarij 1678.1678
CeylonDrie copia berigten van de equipagemeesters en timmerbasen tot Colombo, Cochim en Galen onder datis 7 en 25 October en 8 November 1749 aangaande het streng moesen der schepen.1749
CeylonTranslaat Mallabaarsche ola door den koning van Cochim naar Colombo geschreeven almede met het antwoord daarop de dato 24 December 1750.1750
CeylonCopia missives van Colombo naar Cochim geschreven zedert 16 Januarij tot 24 November 1751.1751
CeylonCopia missives van Cochim geschreven naar Colombo zedert 15 December 1750 tot 30 November 1751.1751,1750
CeylonCopia brief van den gouverneur en raed tot Colombo aen den commandeur Hertenberg en raad tot Cochim in dato 4 Junij 1722 (den 22 October 1722 per het schip Kiefhoek).1722
CeylonCopia gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo van den 20 December 1723 tot den 14 April 1724 (den 10 Julij 1724 per het schip Borselen, over Galen in een aparte kas).1724,1723
CeylonCopia brieven gewisselt tussen Cochim en Colombo gedateert sedert den 2 Maij tot den eersten Augustus 1724 (den 9 October 1724 per het schip Hogenes over Nagapatnam).1724
CeylonNegen stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert den 10 Augusto tot den 26 November 1725 (ontfangen den 30 Januarij 1726 per 't schip Nederhoven).1726,1725
CeylonDerthien stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert 26 December 1725 tot 12 Maart 1726 (den 21 Maij 1726 per 't schip Stabroek in een ander paquet).1726,1725
CeylonTwaalf stux gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim sederd den 17 Augustus 1726 tot den 6 Januarij 1727 (ontfangen den 12 Maart 1727 per het schip Midloo).1727,1726
CeylonSecrete missive van Cochim na Colombo vervattende een communicatie wegens de gerugte versending van 5 Portugeese schepen van Goa na Bombassa in Januarij of Februarij 1729 met eenige arbeidslieden en allerhande gereetsschappen en materialen tot den opbouw van een fortresse op Pattij (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonMissive van Cochim na Colombo op den 12 April 1729 gecarteerd, nevens een relaas van een Engelsche capitain en een brief van den onderkoning van Goa behelsende de aankomst van Adrichem uijt Souratta en de gepleegde geweldenarijen door de Portugeesen aan 7 inlandse vaartuijgen voor Barsaloor benevens het bedroefde voorval aan drie Gamronse ministers en het ongemeen snorben der Portugeesen op de regalien van haren coning in Indien (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonDrie brieven van Cochim na Colombo de datis 18, 25 en 27 Maij 1729 (den 17 Augustus 1729 per 't jagt Colombo).1729
CeylonSesentwintig gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenroode).1730,1729
CeylonSess brieven op den 9, 13, 20 Februarij en 16 Maij jongstleden, item 9 en 31 December 1729 vervolgens op den 16, 26 Januarij, 18 Maart, 17 April en 3 Maij 1730 tusschen Colombo en Cochim gewisseld (den 4 Augustus 1730 per het jagt Constantia).1730,1729
CeylonVijff gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim op den 13 Maij, 13 en 15 Julij en 28 Augustus 1730 gedateerd (den 26 October 1730 per het schip Meijnden).1730
CeylonVijff briefjes van Colombo na Cochim, Nagapatnam, Jaffnapatnam, Tutucorijn en Mannaer gesonden dato 30 December 1731 (den 11 Maart 1732 per 't schip Lantscroon ontfangen).1732,1731
CeylonCopia briefken door den heer raad extraordinaris en commissaris over Mallabaar Wouter Hendrix nevens den raad tot Cochim aan de bediendens tot Tutucorijn geschreven op den 2 Maij 1732 (den 11 Augustus 1732 per 't schip Jacoba, in een ander paquet).1732
CeylonGewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo 't seedert 8 Februarij tot den 17 Junij 1732 (den 16 September 1732 per de toornschuijt ontfangen van 't jagt Colombo).1732
CeylonBrief aan Jacob Christiaan Pielat van Cochim gezonden, gedateert den 17 Januarij 1733 (ontfangen 1733).1733
CeylonMissives van Colombo na Cochim geschreven de dato 19 December 1732 en 23 Februarij 1733 en 12 April 1733 (ontfangen 1733).1733,1732
CeylonMissives van Cochim na Colombo geschreven de dato 26 November 1732, 17 Januarij, 13 en 14 Maart 1733 (ontfangen 1733).1733,1732
CeylonVier gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo van verscheijde datums (den 16 November 1733 per het schip Carsenhof uijt handen van den coopman Van der Hoeven).1733
CeylonSes gewisselde brieven tusschen Cochim en Ceijlon gedagtekent 2, 6 Januarij, 16, 19, 23, 24 Februarij en 2 April 1734 (den 26 Julij 1734 per het schip Duijnbeek).1734
123...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in