Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1681Originele missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet uijt Cochim den 27 November 1681 aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven.Malabar
1681Originele missive van den commissaris en commandeur Marten Huijsman en raat tot Cochim aan haar Edele tot Batavia gezonden in dato 24 Maart 1681 (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681-70v Copia rapport door gemelte Reijnst en ondercoopman Marten Samson overgelevert tot Cochim in dato 15 Maert 1681 behelsende haare bij den derde Sammorijnsen prins (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Twee copia contracten met de Canarijnse coopluijden tot Cochim aangaande in dato 19 Februari en 19 Maart 1681 raackende den vercoop van 1200 kisjes coper en parthij zijde stoffen, radix china etcetera libra (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Twee copia translaat olas door den conink van Calicoijlan en den grooten Sammorijn aan den grooten Sammorijn aan den Ed. Maarten Huijsman tot Cochim geschreven in dato 11 en 18 Maart 1681(ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Originele missive van den Ed. commandeur Marten Huijsman en raat tot Cochim aan haar Ed. tot Batavia geschreven in dato 30 April 1681 (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681Copia contract van negotie in den jare ter custe Mallabaar gemaackt met de coopluijden tot Cochim, Porca daaronder begrepen, item tot Calicoijlan, Cananoor en Atingen (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681Drie copia resoluties in dato 19 en 24 Februarij mitsgaders April 1681 in de stadt Cochim getrocken (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681Copia renovatie der vorige contracten met den Sammorijn en verlengingh van de treves met Cochim dato 30 Augustus 1681 (ontfangen den 24 November 1681 per 't schip America over Cormandel).Malabar
1681,1675Copia missive van den heer Van Rheede en raat uijt Cochim aan haar Edelen de heeren XVIIe geschreven in dato 9 December 1675 met de annotatie van de Edele Huijsman en raat als nu daarop tot antwoort gemaackt den 18 April 1681 (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681,1677Origineele annotatien door de heer Marten Huijsman gedaan dato 28 Junij 1681 op de memorie van de heer out commandeur Hendrick van Rheede aan zijn vervanger Jacob Lobs tot Cochim gelaten in dato 14 Maert 1677 (ontfangen 26 September 1681 per 't schip Middelburg).Malabar
1682Originele missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet tot Cochim den 28 Maert 1682 aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven.Malabar
1682Register van brieven en papieren, gedateerd Cochim den 21 December anno 1682.Malabar
1682Vier extract missivens den 25, 29 September, 25 en 28 October mitsgaders 18 November 1682 uijt Barseloor en Wingurla naer [commandeur Huijsman en den raet tot] Cochim geschreven.Malabar
1682Twee copia missivens den 27 November en den 10 December 1682 uijt de residentie Pananij naer Cochim geschreven.Malabar
1682Copia ordre voor den vaendrich Johannes Sero en Joan Diderick Waghtman resident tot Porca ten belange der sluijckerijen, ter zijde Cochim 15 December 1682.Malabar
1682Originele missive van den heer commandeur Marten Huijsman en den raad tot Cochim aen haer Eds. geschreven in dato primo April 1682 (ontfangen den 26 Maij 1682 per 't schip Couwerven).Malabar
1682Originele missive van den heer commissaris en commandeur Marten Huijsman mitsgaders den raat tot Cochim in dato primo Maij 1682 aen haar Eds. geschreven (ontfangen den 29 September 1682 per de cat Nederhorst).Malabar
1683Originele missive van den commandeur Marten Huijsman en den raet uijt Cochim van dato 26 Maert 1683 aen de vergaderingh der heren seventiene.Malabar
1683Missive van den commandeur der kuste Malabar Marten Huijsman en den raet uit Cochim aan den gouverneur Pijl en den raad in dato 20 December 1683.Ceylon
1684Register van papieren, gedateerd in den stad Cochim den 18 November 1684.Malabar
1684Missive door den heer commandeur Gelmer Vosburgh en raad tot Cochim aen d'Ed. heeren majores int patria in dato 18 November 1684.Malabar
1684Consideratie opgestelt bij den heer commandeur Gelmer Vosburgh en raat tot Cochim wegens 't intrecken van sommige plaatsen op Mallabar in dato 18 November 1684.Malabar
1685Origineele brief onder datum 3 April 1685 aan gedagte haar hoog Eds. tot Batavia door den E. heer commandeur Gelmer Vosburg en raad in Cochim (ontfangen den 1 Maij 1685 per de fluijt 't Huijs te Bergen).Malabar
1685Register der papieren gedateerd Cochim 5 Maij 1685 (ontfangen per de Guldewagen den 21 October 1685).Malabar
1685Missive van den commandeur Gelmer Vosburgh en raad tot Cochim aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven dato 29 Maij 1685.Malabar
1685Missive van den commandeur Gelmer Vosburgh en raad tot Cochim aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven dato 5 Maij 1685.Malabar
1685Missive van den Ed. heer commandeur Gelmer Vosburgh en raat tot Cochim aen haer Eds. tot Batavia in dato 7 Julij 1685.Malabar
1685,1684Memorie of ordre tot narigt voor d'E. capitain Arnold Schlosser vertrekkende van Cochim door 't binnenwater met een g'armeerde oorlogspont, verscheijde andere vaartuijgen en de noodig geoordeeld crijgsmagt naar Carporam of Moutan gedateerd 9 September anno 1684 (ontfangen den 1 Maij 1685 per de fluijt 't Huijs te Bergen).Malabar
1685,1684Notitie van aankomende en vertreckende schepen van en ter rhede Cochim beginnende 't sedert primo Januarij 1684 (ontfangen den 1 Maij 1685 per de fluijt 't Huijs te Bergen).Malabar
1685,1684Notitie der aengekomene en vertrocken schepen op Cochim, 't sedert primo Januarij 1684 tot 22 Maert 1685.Malabar
1686Extract uijt de missive van den coopman Wighmans uijt Coijlan aen den commandeur en den raet tot Cochim den 30 December 1686 wegens het aencomen en handel van eenige Engelse aan het Travancoerse hoff.Malabar
1686Originele missive van den commandeur Gelmer Vosburgh en den raed tot Cochim aan de vergaderingh der heren seventiene in dato 13 December 1686.Malabar
1686Authenticque missive van het opperhooft Abraham Lefeber en den raed uijt Wingurla aen de commandeur Vosburgh en den raed tot Cochim in dato 19 September 1686.Malabar
1686Twee authenticque missivens van den commandeur Vosburgh en den raet uijt Cochim aen de opperhoofden Lefeber en Jonktijts mitsgaders den raed der comptoiren Wingurla en Canara in datis 17 October en 11 November 1686.Malabar
1686Resolutien van den commandeur Vosburgh en den raet tot Cochim op't subject van de oneenigheden tusschen de residenten ten comptoire Cananor den 7 en 9 Augustij 1686 genomen.Malabar
1686Extract uijt de missive van den generael ende raden aen den commandeur en raed tot Cochim in dato 27 Augustij 1686 wegens 't gedoente der Engelsen in Atingen.Malabar
1686Authenticque copie missive van de residenten tot Wingurla aen de commandeur Vosburgh en raed tot Cochim in dato 22 November 1686.Malabar
1686Twee extracten uijt de brieven van de residenten tot Barsalor aen commandeur Vosburgh en raed tot Cochim wegens den inkoop van een partije rijs voor Ceijlon in datis 28 en ultimo November 1686.Malabar
1686Copia missive van den Ed. commandeur Gelmer Vosburgh en raad tot Cochim aan d'hoog Ed. heeren majores in 't patria den 13 December 1686.Malabar
1686Copia missive van den Ed. commandeur Gelmer Vosburgh en raad tot Cochim aan d'hoog Ed. heeren majores in 't patria den 13 December 1686.Malabar
1687Extract uijt de justitierolle der stad Cochim rakende den boekhouder Bernardus Casearius, item verclaringe van den secetaris Riebeek dat het vervolg van die saek tot Batavia niet is overgecomen.Batavia
1687Originele missive van den commandeur Isaac van Dielen en den raed tot Cochim aan de vergaderingh der heren seventiene in dato 17 December 1687.Malabar
1687Drie authenticque copie brieven van den gewesen commandeur Gelmer Vosburgh en den raed tot Cochim aen den gouverneur generael en raden van Indien in datis ultimo April, 9 Junij en 12 Augustij 1687.Malabar
1688Copia missive door den Ed. commandeur Isaacq van Dielen en den raat tot Cochim aan de heeren principalen na't patria geschreven 11 Martij 1688(ontfangen per jagt de Beurs van Amsterdam 6 November 1688) .Malabar
1688Ses stux translaat oleus tusschen den commandeur Van Dielen en den coninck van Cochim en den Paljetter gewisselt (ontfangen per jagt de Beurs van Amsterdam 6 November 1688).Malabar
1688Vijff translaet olens door den coningh van Trevancour en andere Mallabaerse vorsten aan den commandeur Van Dielen tot Cochim geschreven [ontfangen ultimo December 1688].Malabar
1689Duplicaet missive van den commandeur Isaac van Dielen en den raet tot Cochim aen den vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 17 Januarij 1689.Malabar
1689,1688Vijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.Coromandel
1689,1688Vijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.Ceylon
123...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in