Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
118 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 118 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonVijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.1689,1688
CeylonVijf copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Jaffanapatnam in datis 19 Januarij en 20 Februarij 1690 en uijt Tutucorijn 12 en 29 Maart en 11 April 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isak van Dielen en raad tot Cochim uijt Tutucorijn in dato 17 Meij en uijt Atoer 12 Junij 1690.1690
CeylonVijff authenticque copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raad tot Cochim nevens den ondercoopman Alexander Wigmans en raad tot Coijlang geschreven uijt Tutucorijn in datis 16, 21 en 28 December 1690, 3 en 6 Januarij 1691.1691,1690
CeylonCopie brief door commissaris Van Reede den 26 November 1691 uijt het schip Dregterland van voor Calicout aen de heer commandeur Isaac van Dielen en raed tot Cochim geschreven wegens een Engelschen rover aldaer vernomen.1691
CeylonCopie brieven door den gouverneur en den raad op Ceijlon aan den commandeur Abraham Vink en den raad tot Cochim sedert 13 December 1701 tot 3 December 1702.1702,1701
CeylonCopie brieven door commandeur en den raad van Cochim aan den gouverneur en raad op Ceijlon sedert 28 November 1701 tot 16 November 1702.1702,1701
CeylonVerklaringh van gecommitteerdens wegens de bevindinge van de coffij op Ceijlon van Cochim aangebragt met de scheepen de Cauw en de Swaegh in dato 14 Maart 1702.1702
CeylonRapport gedaan door den provisioneel capitain over de Lascorijns tot Cochim Isaac Isaaks aan den Mallabaarsen commandeur Maten behelsende een berigt op wat weijse de peperplantagie aldaar op het advantagieuse werd voortgeset.1735
CeylonMissive den 19 Februarij en 25 Maart 1735 van Cochim na Colombo afgevaardigt.1735
CeylonVijf brieven van Colombo aan de Mallabaars commandeur Van Gollonesse en raad tot Cochim van 20 December 1735 mitsgaders 3 en 17 Februarij, item 13 Maart en 10 Junij 1736.1736,1735
CeylonTwee secrete brieven van 3 Julij 1736 door de Ceijlonse ministers aan die van Cormandel en Cochim.1736
CeylonMissive van de residenten uit Cochim aan de ministers tot Ceijlon gedateerd 17 September 1736.1736
CeylonCopia van sodanige papieren als van Malabar tot Colombo zijn aangebragt sijnde rapporten en verklaringen rakende de uijtleeveringen der Bataviase ladinge van het schip Nieuwerkerk tot Cochim annex een berigt van den visitateur houdende dat de geordonneerde affschrijvingh en vergoeding aldaar was geschied.1737
CeylonGewisselde brieven door den heer gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff en raad tot Colombo aan de commandeur Van Gollenesse en raad tot Cochim 't sedert 19 September 1736 tot den 20 Maart 1737.1737,1736
CeylonBrieven van Ceijlon aan de Mallabaars commandeur en raad tot Cochim van diverse data.1737
CeylonVijf brieven van Colombo na Cochim afgesonden onder diverse data.1738
CeylonBrief van 11 Julij 1738 door de commandeur Julius Valentijn Stein tot Gollenesse nevens de raad tot Cochim aan het Ceijlons ministerium geschreven annex een brief door de bij de Angrease rovers gevangen gesaghebbers van de genomen vaartuijgen Zeelands Welvaren en de Magdalena aan gedachte commandeur en raad tot Cochim geschreven 20 Maij 1738, item een naamrolle van de int gevegt gesneuvelde en nog in leven sijnde manschappen nevens een relaas door 4 personen die bovengenoemde brief van de geasghebbers hebben besteld, gedaan, voorts een extract Tengapatnamse brief na Cochim geschreven van 5 Julij 1738.1738
CeylonConsideratien van de commandeur tot Cochim wegens de Angrease rovers van 10 Julij 1738.1738
CeylonMissive van de commandeur tot Cochim en raad aan de Ceijlonse ministers geschreven van 11 Julij 1738.1738
CeylonExtract uijt een brief door de Tenganapatnamse resident Nanning van der Straaten aan de commandeur en raad tot Cochim geschreven van 5 Julij 1738.1738
CeylonBrieven van Ceijlon aen den commandeur en raad tot Cochim gecarteert sedert den 26 Maij tot den 11 December 1738.1738
CeylonBrieven door de ministers tot Cochim aan de Ceijlonse ministers geschreven 't sedert den 11 Maij tot den 12 December 1738.1738
CeylonAparte missive door den heer gouverneur Van Imhoff aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse en raad tot Cochim geschreven op den 4 September 1738.1738
CeylonMissive van den commandeur en raad tot Cochim aan de Colombose ministers gedateert 12 December 1738 [toegevoegd].1738
CeylonMissive van den tot Cochim beroepen predikant Godofridus Johannes Weijerman aen haer hoog Eds. tot Batavia gerigt den 5 Januarij 1739.1739
CeylonVier brieven door de Ceijlonse ministers aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven op den 10 en 13 Januarij, 8 Februarij en primo Maart 1739.1739
CeylonTwee brieven door den commandeur en raad tot Cochim aan de Colombose ministers geschreven op den 30 December 1738 en 18 Februarij 1739.1739,1738
CeylonAparte missive van den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse aen haar hoog Eds. tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739.1739
CeylonConferentien door den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff en den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse gehouden van den 1 tot den 8 Februarij 1739 over de expeditie tegens de Angrease rovers etcetera.1739
CeylonMissive door den commandeur en raad tot Cochim aan de Ceijlonse ministers gerigt op den 14 Maij 1739.1739
CeylonBrief door den commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse benevens den raad tot Couchim aen de Ceijlonse ministers gerigt in dato 2 September 1739 annex een copia briefje door de Coelangse bedientens na Cochim geschreven op den 1 September 1739, item een extract uijt een secreete brief door haar hoog edelens aan opgemelde commandeur en secunde tot Cochim geschreven den 14 October 1737.1739,1737
CeylonDrie copia brieven door den Ed. heer gouverneur Van Imhoff aan d'edelen en hofsgrooten in Candia geschreven als een tot de bekentmaking desselfs terugkomst van Cochim in dato 11 April 1739 en een dito gedateert 12 November 1739 spreekende van de particuliere commissie rakende des konings huwelijks mitsgaders een derde gedateert 15 Januarij 1740 ter communicatie van zijn Eds. verkreegen ontslag uit het Ceilonse gouvernement en de aanstelling van den heer Bruijnink tot zijn Eds. vervanger et cetera.1740,1739
CeylonVijff missives sub datis 9 en 24 December 1739, item 14 en 26 Januarij mitsgaders 8 Februarij 1740 van Cochim na Colombo successieve afgevaardigt.1740,1739
CeylonVijftien copia missives door de Ceijlonse regeering soo aanden commandeur en raad tot Cochim, als aan den commandant en raad tot Colletje, onder datis 8 Februarij, 10, 24 Maart, 1, 6, 26 April, 27 Meij, 30 Junij, 14, 26 Julij, 9 Augustus, 29 September, 21 November, 15 en 30 December 1741.1741
CeylonVijf brieven door de bediendens van Cochim en Colletje geschreven aan de legerhoofden aan Caab Commorijn gecampeert [sedert Julij tot 6 Augustus 1741].1741
CeylonCopia brieven door die van Ceijlon aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven zedert 3 Februarij tot 15 December 1742.1742
CeylonCopia brieven so door die van Cochim als de bediendens tot Coijlan na Ceijlon geschreven zedert 14 December 1741 tot 21 November 1742.1742,1741
CeylonDrie brieven in dato 2 en 11 Maij en 9 Julij 1742 door de ministers tot Cochim aan die van Ceijlon gerigt.1742
CeylonDrie copia brieven door de edele heren gouverneur Van Imhoff aan de edelen en hoffgroten in Candia geschreven als een tot bekentmaking desselfs terugkomst van Cochim in dato 11 April en een copia gedateert 12 November 1739 spreekende van de particuliere commissie rakende des conings huwelijk, mitsgaders een derde van 15 Januarij ter communicatie van sijn edele verkregen ontslag uit het Ceijlonse gouvernement en de aanstelling van de heer Bruijnink tot zijn vervanger (den 27 Februarij 1740 per 't schip Ridderskerk).1740,1739
CeylonBrief door den commandeur Julius Valenteijn Steijn van Gollenesse benevens den raad tot Couchim aen even gemelte ministers Ceijlons gouverneur G.W. van Imhoff en raad tot Colombo gerigt in dato 2 September 1739 annex een copia briefje door de Coelangse bediendens na Couchim geschreven op den 1 September 1739 item een extract uijt een secreete brief door dese regeering aan op gemelte commandeur en secunde tot Cochim geschreven den 17 Oktober 1737 (den 9 December 1739 per 't schip Karssenhoff).1739,1737
CeylonDiverse brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums gewisseld (den 21 Junij 1728 per het schip Hogersmilde in een ander paquet).1728
CeylonMissive van den commandeur der kuste Malabar Marten Huijsman en den raet uit Cochim aan den gouverneur Pijl en den raad in dato 20 December 1683.1683
CeylonCopie aparte brief van Cochim aan den gouverneur Iman Willem Falck alleen en secreete brief aan gouverneur en raad in datis 27 September en 18 October 1776.1776
CeylonGenerale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van het eijland Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1777.1777
CeylonGeneraale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militaire van Ceilon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1778.1778
CeylonGeneraele korte sterkte der Europeesche en inlandsche militaire van Ceilon en de gedetacheerde troupe te Cochim onder ultimo October 1779.1779
CeylonGenerale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo December 1779.1779
CeylonGeneraale korte sterkte der Europeesche en inlandsche militairen van Ceijlon en de gedetacheerde trouppen te Cochim onder ultimo October 1780.1780
CeylonExtract missive door den commandeur en raat tot Cochim aan de camer tot Amsterdam geschreven in dato 16 Februarij 1670.1670
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in