Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
118 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 118 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1670Extract missive door den commandeur en raat tot Cochim aan de camer tot Amsterdam geschreven in dato 16 Februarij 1670.Ceylon
1672Copie missive door de Ed. Pieter Vertangen en raet tot Cananoor aen de commandeur Hendrick van Rheede tot Cochim geschreven in dato 29 November 1672.Ceylon
1675Actens der kerckelijcke vergaderinge, Cochim in datis 5 tot 20 April 1675.Ceylon
1678Copie missive van den gouverneur van Ceijlon aen den commandeur en raet tot Cochim in dato 19 Januarij 1678.Ceylon
1683Missive van den commandeur der kuste Malabar Marten Huijsman en den raet uit Cochim aan den gouverneur Pijl en den raad in dato 20 December 1683.Ceylon
1689,1688Vijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.Ceylon
1690Vijf copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Jaffanapatnam in datis 19 Januarij en 20 Februarij 1690 en uijt Tutucorijn 12 en 29 Maart en 11 April 1690.Ceylon
1690Twee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isak van Dielen en raad tot Cochim uijt Tutucorijn in dato 17 Meij en uijt Atoer 12 Junij 1690.Ceylon
1691Copie brief door commissaris Van Reede den 26 November 1691 uijt het schip Dregterland van voor Calicout aen de heer commandeur Isaac van Dielen en raed tot Cochim geschreven wegens een Engelschen rover aldaer vernomen.Ceylon
1691,1690Vijff authenticque copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raad tot Cochim nevens den ondercoopman Alexander Wigmans en raad tot Coijlang geschreven uijt Tutucorijn in datis 16, 21 en 28 December 1690, 3 en 6 Januarij 1691.Ceylon
1702Verklaringh van gecommitteerdens wegens de bevindinge van de coffij op Ceijlon van Cochim aangebragt met de scheepen de Cauw en de Swaegh in dato 14 Maart 1702.Ceylon
1702,1701Copie brieven door den gouverneur en den raad op Ceijlon aan den commandeur Abraham Vink en den raad tot Cochim sedert 13 December 1701 tot 3 December 1702.Ceylon
1702,1701Copie brieven door commandeur en den raad van Cochim aan den gouverneur en raad op Ceijlon sedert 28 November 1701 tot 16 November 1702.Ceylon
1704Extract uijt het postscriptum van een briefje door den commandeur Willem Moerman en raet tot Cochim aen den gouverneur Simons en raet tot Colombo gecarteert de dato 12 September 1704 (den 21 November 1704 per 't schip 't Geijn over Cormandel).Ceylon
1707Briefje door den Zourats directeur Joan Grotenhuijs en den raat uijt s'Comps. thuin aan den commandeur Willem Moerman en raat tot Cochim gezonden gedateert 29 Januarij 1707 (ontfangen 27 Maert 1707 per Monster).Ceylon
1707Missive door Ceijlons gouveneur Cornelis Joan Simons en raad aen den commandeur Willem Moerman en raad tot Cochim geschreven den 8 Julij 1707 (den 8 December 1707 per de Donauw).Ceylon
1707Protest van den Engelschen resident tot Calicoet Robbert Adams gedaen en overgesonden aen den commandeur Willem Moerman tot Cochim den 9 Junij 1707 (den 8 December 1707 per de Donauw).Ceylon
1709Twee copia brieven van den commandeur Adam van der Duijn en den raad tot Cochim aan de heer gouverneur en raad tot Colombo gedateerd den 12 en 16 September 1709 (den 4 December 1709 over Cormandel per het fregat Peter en Paul, in een apart paquet, onder couverd van Nagapatnam).Ceylon
1711,1710Extract brief in dato 25 October 1710 uijt Zouratta aan den commandeur Barent Ketel en den raad tot Cochim geschreven meldende het afsterven van den directeur en ambassadeur Cornelis Bezuijen en de voorstelling van den oppercoopman Jan Josua Ketelaar in desselve plaats (den 20 Januarij 1711 per de fluijt Molenwerf).Ceylon
1722Copia brief van den gouverneur en raed tot Colombo aen den commandeur Hertenberg en raad tot Cochim in dato 4 Junij 1722 (den 22 October 1722 per het schip Kiefhoek).Ceylon
1724Copia brieven gewisselt tussen Cochim en Colombo gedateert sedert den 2 Maij tot den eersten Augustus 1724 (den 9 October 1724 per het schip Hogenes over Nagapatnam).Ceylon
1724,1723Copia gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo van den 20 December 1723 tot den 14 April 1724 (den 10 Julij 1724 per het schip Borselen, over Galen in een aparte kas).Ceylon
1726,1725Negen stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert den 10 Augusto tot den 26 November 1725 (ontfangen den 30 Januarij 1726 per 't schip Nederhoven).Ceylon
1726,1725Derthien stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert 26 December 1725 tot 12 Maart 1726 (den 21 Maij 1726 per 't schip Stabroek in een ander paquet).Ceylon
1727,1726Twaalf stux gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim sederd den 17 Augustus 1726 tot den 6 Januarij 1727 (ontfangen den 12 Maart 1727 per het schip Midloo).Ceylon
1728Diverse brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums gewisseld (den 21 Junij 1728 per het schip Hogersmilde in een ander paquet).Ceylon
1729Secrete missive van Cochim na Colombo vervattende een communicatie wegens de gerugte versending van 5 Portugeese schepen van Goa na Bombassa in Januarij of Februarij 1729 met eenige arbeidslieden en allerhande gereetsschappen en materialen tot den opbouw van een fortresse op Pattij (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).Ceylon
1729Missive van Cochim na Colombo op den 12 April 1729 gecarteerd, nevens een relaas van een Engelsche capitain en een brief van den onderkoning van Goa behelsende de aankomst van Adrichem uijt Souratta en de gepleegde geweldenarijen door de Portugeesen aan 7 inlandse vaartuijgen voor Barsaloor benevens het bedroefde voorval aan drie Gamronse ministers en het ongemeen snorben der Portugeesen op de regalien van haren coning in Indien (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).Ceylon
1729Drie brieven van Cochim na Colombo de datis 18, 25 en 27 Maij 1729 (den 17 Augustus 1729 per 't jagt Colombo).Ceylon
1730Vijff gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim op den 13 Maij, 13 en 15 Julij en 28 Augustus 1730 gedateerd (den 26 October 1730 per het schip Meijnden).Ceylon
1730,1729Sesentwintig gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenroode).Ceylon
1730,1729Sess brieven op den 9, 13, 20 Februarij en 16 Maij jongstleden, item 9 en 31 December 1729 vervolgens op den 16, 26 Januarij, 18 Maart, 17 April en 3 Maij 1730 tusschen Colombo en Cochim gewisseld (den 4 Augustus 1730 per het jagt Constantia).Ceylon
1732Copia briefken door den heer raad extraordinaris en commissaris over Mallabaar Wouter Hendrix nevens den raad tot Cochim aan de bediendens tot Tutucorijn geschreven op den 2 Maij 1732 (den 11 Augustus 1732 per 't schip Jacoba, in een ander paquet).Ceylon
1732Gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo 't seedert 8 Februarij tot den 17 Junij 1732 (den 16 September 1732 per de toornschuijt ontfangen van 't jagt Colombo).Ceylon
1732,1731Vijff briefjes van Colombo na Cochim, Nagapatnam, Jaffnapatnam, Tutucorijn en Mannaer gesonden dato 30 December 1731 (den 11 Maart 1732 per 't schip Lantscroon ontfangen).Ceylon
1733Brief aan Jacob Christiaan Pielat van Cochim gezonden, gedateert den 17 Januarij 1733 (ontfangen 1733).Ceylon
1733Vier gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo van verscheijde datums (den 16 November 1733 per het schip Carsenhof uijt handen van den coopman Van der Hoeven).Ceylon
1733,1731Vier brieven en twee extracten gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim concerneerende de indrang van twee Engelsen ten lande tot Cottate (den 14 Februarij 1733 per 't fregat Adriana).Ceylon
1733,1732Missives van Colombo na Cochim geschreven de dato 19 December 1732 en 23 Februarij 1733 en 12 April 1733 (ontfangen 1733).Ceylon
1733,1732Missives van Cochim na Colombo geschreven de dato 26 November 1732, 17 Januarij, 13 en 14 Maart 1733 (ontfangen 1733).Ceylon
1733,1732Agt gewisselde brieven tussen Colombo en Cochim (den 14 Februarij 1733 per 't fregat Adriana).Ceylon
1734Ses gewisselde brieven tusschen Cochim en Ceijlon gedagtekent 2, 6 Januarij, 16, 19, 23, 24 Februarij en 2 April 1734 (den 26 Julij 1734 per het schip Duijnbeek).Ceylon
1735Rapport gedaan door den provisioneel capitain over de Lascorijns tot Cochim Isaac Isaacsz aan den Mallabaarsen commandeur Maten behelsende een berigt op wat weijse de peeperplantagie aldaar op het advantagieuse werd voortgeset (den 23 April 1735 per een kruijspatchiallang en uijt handen van den boekhouder).Ceylon
1735Missive den 19 Februarij en 25 Maart 1735 van Cochim na Colombo afgevaardigt (den 8 Julij 1735 per 't schip Sorgwijk).Ceylon
1735Rapport gedaan door den provisioneel capitain over de Lascorijns tot Cochim Isaac Isaaks aan den Mallabaarsen commandeur Maten behelsende een berigt op wat weijse de peperplantagie aldaar op het advantagieuse werd voortgeset.Ceylon
1735Missive den 19 Februarij en 25 Maart 1735 van Cochim na Colombo afgevaardigt.Ceylon
1736Twee secrete brieven van 3 Julij 1736 door de Ceijlonse ministers aan die van Cormandel en Cochim.Ceylon
1736Missive van de residenten uit Cochim aan de ministers tot Ceijlon gedateerd 17 September 1736.Ceylon
1736,1735Vijff brieven van Colombo aan den Mallabaars commandeur Van Gollenesse en raad tot Cochim gedagtekent 20 December anno 1735 mitsgaders 3 en 17 Februarij, item 13 Maart en 10 Junij 1736 (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).Ceylon
1736,1735Vijff brieven van de ministers van Cochim na Colombo gecarteerd sub datis 15 December 1735 mitsgaders 2 Januarij, 2 Maart, 2 en 26 Meij 1736 (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).Ceylon
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in