Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
20 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 20 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1673Verschil der coopmanschappen bij vercoop tusschen Canara en Cochim en het zuijder Malabaer [sedert anno 1673].Batavia
1673,1667Memorie wegens den agterstal van Cochim, item de generaele lasten, winsten en oncosten der fortificatie 't sedert het begin van den jaere 1667 tot ultimo December 1673.Batavia
1675Copie missive van Gelmer Vosburgh [te Cochim] aen den commandeur Hendrick van Rheede raeckende het te cort gecomen houtwerck en andersinds in dato 24 September 1675.Batavia
1676Translaet olas off brieven van de coningen van Porca en Cochim aen den commandeur Hendrick van Rheede met haer rescripties.Batavia
1687Extract uijt de justitierolle der stad Cochim rakende den boekhouder Bernardus Casearius, item verclaringe van den secetaris Riebeek dat het vervolg van die saek tot Batavia niet is overgecomen.Batavia
1757Copia acte van verbintenisse door den koning van Trevancoor aan die van Cochim, in dato 6 Februarij 1757.Batavia
1766,1765,1764Reekening courant van de verkogte poeder suijker op Cochim in het boekjaar 1764/1765, gedateerd 10 April 1766.Batavia
1767,1766,1765Rekening courant van de verkogte poeder suijcker op Cochim in 1765/1766, in dato ultimo Maart 1767.Batavia
1768Copia brief van den quartiermeester en eenige matroosen van het smal schip de Mosselschulp in dato 2 April 1768 van Bombaij geschreven aan den equipagiemeester te Cochim Buijs behelsende een omstandig relaas van de overweldiging van dies bodem door de Marketties.Batavia
1768Vier copia gewisselde brieven tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoors resident Van der Grijp, mitsgaders tusschen den laastgemelde en de Engelschen te Talecherij aangaande het voorneemen dier natie tegen Adi Ragia en Aider Alichan in datis 26 Februari, 5 en 7 Maart 1768.Batavia
1768Een copia van een gewisselde brief tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoor's resident Van der Grijp mitsgaders tusschen den laastgemelden en de Engelsen te Talleicherijp in Februari en Maart 1768 nopens het voornemen dier natie tegen Adi Ragia en Haider Alichan, gedateerd 28 Februari 1768.Batavia
1768Brief aan Cananoor's resident Bartholomeus van der Grijp van Cornelis Breekpot en D. Kelli uit Cochim, gedateerd 7 Maart 1768.Batavia
1774Extract notul van het geresolveerde in rade van Indien op den 13 December 1774 waarbij geinsereert is zeekere justitieele acte wegens de gestelde cautie juratoir door G.J. Feijth voor te kort komingen op zijne gehad hebbende administratien te Cochim.Batavia
1781Bericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.Batavia
1781Concept conditien om het onderhouden der fortificatiewerken te Cochim aan te besteeden, ongedateerd.Batavia
1781Memorie der canons en verdere ammunitie goederen tot Cochim in dato ultimo Maart 1781.Batavia
1781Memorie en constitutie van de canons op de bolwerken tot Cochim en in voorraad, datum ultimo Maart 1781.Batavia
1782Copie brief van den gewezene Souratsch directeur aan 't geheim committé in dato 16 Maart 1782 te Cochim.Batavia
1784Berigt van den secunde te Cochim R. van Hoorn omtrend de nalatenschap van den overledene majoor Englert in dato 23 April 1784.Batavia
1789Copij translaat Chineese brieff van den afgezant van den koning van Cochim aan 't hof aldaar.Batavia
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in