Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
47 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 47 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1620,1619Vier testamenten tot Jacatra gemaeckt van 7 Maert 1619 tot 8 Augustus 1620.Batavia
1623Testamenten van overleden personen door Dirck van der Lee met 't schip Mauritius nae 't patria gesonden.Batavia
1623Register van de soldij en vrijboecken mitsgaders de testamenten van overleden persoonen in 't Fort_Batavia, gedateerd 31 December 1623.Batavia
1631Lijste van verscheijden logie, guarnisoens ende scheepsboecken mitsgaders testamenten et cetera bij Willem Perregems aen de camer Amsterdam gesonden, gedateerd 1631.Batavia
1631Testamenten van Frederick Kistgens end sijne huijsvrouwe mitsgaders originele missive van de heeren weesmeesteren tot Batavia aen bewinthebberen in dato 6 Januarij 1631.Batavia
1631Testamenten van Frederick Kistgens end sijne huijsvrouwe mitsgaders originele missive van de heeren weesmeesteren ter vergadering van zeventhiene tot Batavia aen bewinthebberen in dato 6 Januarij 1631.Batavia
1632Copie testament van Cornelis van Nijenroode, 3 Februarij 1632.Japan
1633Memorie van eenige personen dewelcke gaerne betaelingen soude genieten van alsulcke reeckeninge en testamenten als de selve sijn pretendeerende [ongedateerd].Batavia
1633Copie van 't testament door Cornelis van Neijenrode saliger naergelaten [Firando 13 Februarij 1633].Japan
1633,1632Copie testament [in dato 18 Julij 1632] ende andere papieren [anno 1632 en 1633] over de naergelaeten middelen van Dirck van Haps saliger, in sijn leven vrijman op de cust Chormandel ende overleeden in Tanassarij, 27 Februarij 1632.Batavia
1635,1634Copie testament ende voordere bewijsen van Gijsbert van Lodensteijn zaliger, gedateerd tot Batavia 10 Januarij, 13 September 1634, 31 Januarij 1635 en ultimo Meert 1635.Batavia
1636Copie testament van Geertruijt Cornelissen, gedateerd Amboina den laetsten April 1636.Batavia
1636Copie testament van Geertruijt Cornelissen, gedateerd Amboina den laetsten April 1636.Ambon
1637Copie testament van Salomon Voerknecht, Batavia 24 October 1637.Batavia
1644Copie testament van den overleden capiteijn Jan Storm [1 September anno 1644].Ambon
1644Berichtschrift van dat de secretarissen sowel als de notarissen in Batavia tot het maken van testamenten gequalificeert ende authentijcq zijn, actum Batavia 18 December 1644.Batavia
1644Copie testament bij den overleden ondercoopman Hendrick Jansen Hespels en zijn huijsvrouwe Baertje Jacobs naergelaten in dato 11 Januarij 1644.Perzië
1647Extract uijt de memorie gesonden door de camer Amsterdam in dato 25 April 1647 [concernerende het testament van Jan Carstensz. van Tonningen].Batavia
1648Copie testament en antwoort op seecker vrage van eenen Jan Carstensz. van Tonningen opperchirurgijn.Batavia
1648Copie testament van dominee Arnoldus Lippius en Maria van der Wal in dato 13 October 1648.Batavia
1657Copie testament en inventaris van den coopman Balthasar van Nieulant.Batavia
1659Copie testament door den capiteijn Hendrick Gluwinck gemaeckt.Ceylon
1659,1658Copie testamenten van Sibilla Schoock en van Harman Spese echteluijden in 1658 en 1659.Batavia
1662Verclaeringe van den notaris A. Huijsman in dato 15 December 1662, raeckende het maken van testament bij Jan Raphoen.Batavia
1662Verclaeringe van den notaris A. Huijsman in dato 15 December 1662, raeckende het maken van testament bij Jan Raphoen.Batavia
1664Copie testament van Joan Lescot van Orleans in Bengale overleden 4 December 1664.Bengalen
1664Copia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1479].Bengalen
1664Testament van Jan Bescat [sic; Jean Lescot] geboortich van Orleans van den 4 September 1664.Bengalen
1670Copije testament van den resident Amelis de Vallee in dato 27 Augustij 1670.Java's (Noord-) Oostkust
1684Authenticque copie testament van den sergeant Willem Arents tot Paleacatte gepasseert dato 10 Julij 1684.Coromandel
1690Extract uijt seeckere missive door Debora Speelman, gebore Kievit aen de executeurs van den testament van Cornelis Speelman zaliger tot Batavia geschreven in dato 6 Maij 1690.Batavia
1691Copie testament van den commissaris Van Mijdreght zaliger in dato 17 September 1691.Ceylon
1692Copia testament van de heer commissaris Van Rheede zaliger (den 10 Julij 1692 per 't schip de Maas).Ceylon
1692Twee copie requesten van Francina van Rhede waerbij versoeckt approbatie op daernevens geannexeerde testament van den commissaris Van Mijdreght zaliger.Ceylon
1693Vertoogh door den predicant Simon Cat overgelevert aen den Ceijlonsen gouverneur Thomas van Rhee en den raed belangende het gebruijck van eenige capittels uijt het oude en nieuwe testament door hem in de Cingalese en Mallabaerse tale overgeset.Ceylon
1693Copie testament van den coopman Johannes Bacherus in dato 6 Julij 1693.Coromandel
1695Copie boedel reeckening en extract uijt het testament van den gewesen schipper Matheijs Favorel raackende de pretentie ofte het versoeck van desselfs dochter om de gelden die van haer op de weescamer tot Batavia noch soude berusten.Batavia
1695Extract uijt het geresolveerde in kercken rade behelsende haer eerwaarde versoeck tegens het drucken van het getranslateerde oude testament in de Maleijtse tale door den predicant Francois Valentijn et cetera in dato 17 Januarij 1695.Batavia
1702Testament of uitterste wille door den gevange Boegise prins Arou Teko tot Batavia den laatsten September 1702 gemaakt voor den notaris Francois Verboom (den 15 Julij 1702 [sic] per het jagtje de Matroos ontvangen).Makassar
1703Testament van Sulthan Anum eerste prins van Chirbon in't Arabies en Javaans geschreven en door den Pangerang Dipattij Sirrebon, oudste zoon en erfgenaam overgesonden, aen zijn Ed. den heer gouverneur generael Willem van Outhoorn ende Ed. heeren raden van India (ontfangen den 21 November anno 1703) [toegevoegd].Cheribon
1707Testament van den overleden coning van Bonij anders Radja Palacca genaamd (den 8 November 1707 per de pantchialling de Goudsoeker ontvangen).Makassar
1741Verklaring van den Tagals resident L. Grothe betreffende zijn testament afgelegd op den 17 Maart 1741 [toegevoegd].Java's (Noord-) Oostkust
1758Het testament van den Chinees Linako (anno 1758 ontvangen).Makassar
1758Een origineele eerste adsignatie ten behoeve van de diaconij armen van de gereformeerde gemeente der stad Rotterdam, nevens een extract uijt het testament van Gerrit van der Stok [ontbreekt].Bengalen
1770Extract resolutie van den 22 Junij 1770 met insertie der daarbij gediende verklaring van den geswooren scriba en 't daarbij geannexeerde ongetekend minut testament van den overleden onderkoopman en secretaris van politie Jospeh Smoder.Makassar
1770Authentique copij van het testament van den op Bima overleden chirurgijn Philippus Fages [ontbreekt].Makassar
1794,1664Copia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].Bengalen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in