Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
47 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 47 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonCopie testament van Geertruijt Cornelissen, gedateerd Amboina den laetsten April 1636.1636
AmbonCopie testament van den overleden capiteijn Jan Storm [1 September anno 1644].1644
BataviaExtract uijt seeckere missive door Debora Speelman, gebore Kievit aen de executeurs van den testament van Cornelis Speelman zaliger tot Batavia geschreven in dato 6 Maij 1690.1690
BataviaCopie boedel reeckening en extract uijt het testament van den gewesen schipper Matheijs Favorel raackende de pretentie ofte het versoeck van desselfs dochter om de gelden die van haer op de weescamer tot Batavia noch soude berusten.1695
BataviaExtract uijt het geresolveerde in kercken rade behelsende haer eerwaarde versoeck tegens het drucken van het getranslateerde oude testament in de Maleijtse tale door den predicant Francois Valentijn et cetera in dato 17 Januarij 1695.1695
BataviaVerclaeringe van den notaris A. Huijsman in dato 15 December 1662, raeckende het maken van testament bij Jan Raphoen.1662
BataviaVerclaeringe van den notaris A. Huijsman in dato 15 December 1662, raeckende het maken van testament bij Jan Raphoen.1662
BataviaCopie testamenten van Sibilla Schoock en van Harman Spese echteluijden in 1658 en 1659.1659,1658
BataviaRegister van de soldij en vrijboecken mitsgaders de testamenten van overleden persoonen in 't Fort_Batavia, gedateerd 31 December 1623.1623
BataviaVier testamenten tot Jacatra gemaeckt van 7 Maert 1619 tot 8 Augustus 1620.1620,1619
BataviaTestamenten van overleden personen door Dirck van der Lee met 't schip Mauritius nae 't patria gesonden.1623
BataviaLijste van verscheijden logie, guarnisoens ende scheepsboecken mitsgaders testamenten et cetera bij Willem Perregems aen de camer Amsterdam gesonden, gedateerd 1631.1631
BataviaTestamenten van Frederick Kistgens end sijne huijsvrouwe mitsgaders originele missive van de heeren weesmeesteren tot Batavia aen bewinthebberen in dato 6 Januarij 1631.1631
BataviaTestamenten van Frederick Kistgens end sijne huijsvrouwe mitsgaders originele missive van de heeren weesmeesteren ter vergadering van zeventhiene tot Batavia aen bewinthebberen in dato 6 Januarij 1631.1631
BataviaMemorie van eenige personen dewelcke gaerne betaelingen soude genieten van alsulcke reeckeninge en testamenten als de selve sijn pretendeerende [ongedateerd].1633
BataviaCopie testament [in dato 18 Julij 1632] ende andere papieren [anno 1632 en 1633] over de naergelaeten middelen van Dirck van Haps saliger, in sijn leven vrijman op de cust Chormandel ende overleeden in Tanassarij, 27 Februarij 1632.1633,1632
BataviaCopie testament ende voordere bewijsen van Gijsbert van Lodensteijn zaliger, gedateerd tot Batavia 10 Januarij, 13 September 1634, 31 Januarij 1635 en ultimo Meert 1635.1635,1634
BataviaCopie testament van Salomon Voerknecht, Batavia 24 October 1637.1637
BataviaCopie testament van Geertruijt Cornelissen, gedateerd Amboina den laetsten April 1636.1636
BataviaBerichtschrift van dat de secretarissen sowel als de notarissen in Batavia tot het maken van testamenten gequalificeert ende authentijcq zijn, actum Batavia 18 December 1644.1644
BataviaExtract uijt de memorie gesonden door de camer Amsterdam in dato 25 April 1647 [concernerende het testament van Jan Carstensz. van Tonningen].1647
BataviaCopie testament en antwoort op seecker vrage van eenen Jan Carstensz. van Tonningen opperchirurgijn.1648
BataviaCopie testament van dominee Arnoldus Lippius en Maria van der Wal in dato 13 October 1648.1648
BataviaCopie testament en inventaris van den coopman Balthasar van Nieulant.1657
BengalenCopie testament van Joan Lescot van Orleans in Bengale overleden 4 December 1664.1664
BengalenCopia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1479].1664
BengalenCopia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].1794,1664
BengalenTestament van Jan Bescat [sic; Jean Lescot] geboortich van Orleans van den 4 September 1664.1664
BengalenEen origineele eerste adsignatie ten behoeve van de diaconij armen van de gereformeerde gemeente der stad Rotterdam, nevens een extract uijt het testament van Gerrit van der Stok [ontbreekt].1758
CeylonTwee copie requesten van Francina van Rhede waerbij versoeckt approbatie op daernevens geannexeerde testament van den commissaris Van Mijdreght zaliger.1692
CeylonCopie testament van den commissaris Van Mijdreght zaliger in dato 17 September 1691.1691
CeylonVertoogh door den predicant Simon Cat overgelevert aen den Ceijlonsen gouverneur Thomas van Rhee en den raed belangende het gebruijck van eenige capittels uijt het oude en nieuwe testament door hem in de Cingalese en Mallabaerse tale overgeset.1693
CeylonCopie testament door den capiteijn Hendrick Gluwinck gemaeckt.1659
CeylonCopia testament van de heer commissaris Van Rheede zaliger (den 10 Julij 1692 per 't schip de Maas).1692
CheribonTestament van Sulthan Anum eerste prins van Chirbon in't Arabies en Javaans geschreven en door den Pangerang Dipattij Sirrebon, oudste zoon en erfgenaam overgesonden, aen zijn Ed. den heer gouverneur generael Willem van Outhoorn ende Ed. heeren raden van India (ontfangen den 21 November anno 1703) [toegevoegd].1703
CoromandelAuthenticque copie testament van den sergeant Willem Arents tot Paleacatte gepasseert dato 10 Julij 1684.1684
CoromandelCopie testament van den coopman Johannes Bacherus in dato 6 Julij 1693.1693
JapanCopie testament van Cornelis van Nijenroode, 3 Februarij 1632.1632
JapanCopie van 't testament door Cornelis van Neijenrode saliger naergelaten [Firando 13 Februarij 1633].1633
Java's (Noord-) OostkustVerklaring van den Tagals resident L. Grothe betreffende zijn testament afgelegd op den 17 Maart 1741 [toegevoegd].1741
Java's (Noord-) OostkustCopije testament van den resident Amelis de Vallee in dato 27 Augustij 1670.1670
MakassarExtract resolutie van den 22 Junij 1770 met insertie der daarbij gediende verklaring van den geswooren scriba en 't daarbij geannexeerde ongetekend minut testament van den overleden onderkoopman en secretaris van politie Jospeh Smoder.1770
MakassarAuthentique copij van het testament van den op Bima overleden chirurgijn Philippus Fages [ontbreekt].1770
MakassarTestament of uitterste wille door den gevange Boegise prins Arou Teko tot Batavia den laatsten September 1702 gemaakt voor den notaris Francois Verboom (den 15 Julij 1702 [sic] per het jagtje de Matroos ontvangen).1702
MakassarTestament van den overleden coning van Bonij anders Radja Palacca genaamd (den 8 November 1707 per de pantchialling de Goudsoeker ontvangen).1707
MakassarHet testament van den Chinees Linako (anno 1758 ontvangen).1758
PerziëCopie testament bij den overleden ondercoopman Hendrick Jansen Hespels en zijn huijsvrouwe Baertje Jacobs naergelaten in dato 11 Januarij 1644.1644
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in