Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
441 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 441 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BandaMissive van Jan van Mechelen, en Francois Villerius int jaghien 't Casteel Rotterdam ter reede van Gombong aen de edele heer Willem van Zijll, gouverneur en directeur dier provintie sampt den raet tot Banda, den 21 Maert anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Jacob Cops en raad int Casteel Rotterdam op Macassar aan den edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur, ende den raadt tot Banda, dato 31 Meert anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer gouverneur Jacob Cops en raad tot Macassaer gedateerd in 't Casteel Rotterdam den 7 Maert 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaBriefje geschreven door den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda aan den heer gouverneur Willem Hartsinck en raad tot Macasser in 't Casteel Rotterdam adij 24 December 1685 (ontvangen anno 1685).1685
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer gouverneur Willem Hartsinck en raad tot Macasser in 't Casteel Rotterdam adij 21 November 1686 (ontvangen anno 1687).1687,1686
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer gouverneur Willem Hartsinck en raad tot Macasser in 't Casteel Rotterdam adij 12 Februarij 1687 (ontvangen anno 1687).1687
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heren Tobias Laps en Leendert Leendertsz. van Rotterdam ter rheede Nila in de chialoup Sourobaija den 28 Maert 1687 (ontvangen anno 1687).1687
BandaVerclaringhe der goederen per 't Wapen van Rotterdam in Banda aengebracht [16 Maij 1637].1637
BantamVerklaring van twee expresse gecommitteerde pennisten belangende de te min bevondene duijten in een vat annex een origineel briefje getekent door Jacob Bordels boekhouder van de Oostindische Comp. tot Rotterdam (ontvangen 28 Februarij 1739).1739
BantamAdvis briefje door de overheeden van 't schip Rotterdam geschreven op 8 Maij 1750 (ontvangen 12 Maij 1750).1750
BantamMissive door de overheeden van Rotterdam en 't Huijs te Manpad geschreven aen haer Ed. in datis 30 Junij en 1 Julij 1753 (ontvangen 3 Julij 1753).1753
BantamMissive van den schipper Arij Frans wegens de toestand van volk op zijn bodem Rotterdam en verdere vaartuijgen (ontfangen anno 1766).1766
BantamVerklaring van twee expresse gecommitteerde pennisten belangende de te min bevondene duijten in een vat annex een origineel briefje geteekent door Jacob Bordels boekhouder van de Oostindische Comp. tot Rotterdam.1739
BantamOrigineel briefje van den heer maijoor Isaack Saint Martin en raet uijt 't schip Europa tusschen de eijlanden Haerlem en Rotterdam aen haer Eds. geschreven, in dato 6 Maert 1682.1682
BantamMissive door d'opperhoofden van 't Wapen van Rotterdam aan haar Eds. tot Batavia geschreven dato primo Junij 1668.1668
BantamCopije missive vant opperhooft vant schip 't Wapen van Rotterdam aenden generael en raden van Indien geschreven in dato 24 October 1670.1670
BantamAdvisbriefje door de overheeden van 't schip Rotterdam [aan haar hoog Eds.] geschreven op 8 Maij 1750.1750
BantamOrigineele missive door d'overheeden van Rotterdam aen haar hoog edelens in dato 30 Junij 1753.1753
BantamCopie missive van Gerard Reijnst uijt Bantam aen Jaecques Nicquet, Hans Rombouts ende Bartholomeus Moor tot Rotterdam in dato 26 October 1615.1615
BantamOriginele missiven van Jan Pieterssen Coen uijt Bantam aen de camers Amsterdam en Rotterdam, 10 November 1614.1614
BantamOriginele missive door Adam Verhulst uijt het schip Erasmus van Rotterdam op de reede voor Bantam aen den ondercoopman Johan Melisz. tot Bathasauwer, in dato 8 Februarij 1608.1608
BantamOrigineel briefie van den heer majoor Isaacq Sainct Martin en raad uijt 't schip Europa tusschen de eijlanden Haarlem en Rotterdam aen haar Eds. geschreven, in dato 6 Maart anno 1682 (ontvangen 7 Maart 1682).1682
BataviaCopie request van den stads chirurgijn Andries Blocklant aen generael en raden overgelevert om met de schepen van de cameren Amsterdam en Rotterdam eenige medicamenten et cetera tot sijn dienst van node sijnde op eijgen risico jaerlijcx te laaten overkomen.1692
BataviaTwee stucx caerten vertonende den toestant van de stad Colombo op Ceijlon en op desselfs punt ofte bolwerck Rotterdam [ontbreekt maar te vinden in 4.VEL.945 en 945A].1694
BataviaVier cognossementen van de thee in de Geelvinck voor de cameren Delft, Enckhuijsen, Hoorn en Rotterdam.1702
BataviaCopia particulieren missive door den gouverneur generael ende raden van Indien uijt Batavia den 4 Januarij 1681 aen de camer Rotterdam geschreven.1681
BataviaGenerael sommarium van 't gescheepte in de schepen 't Landt van Schouwen, Africa en de hoecker de Posthoorn voor de cameren Amsterdam, Hoorn en Enckhuijsen, mitsgaders in de schepen Hollantsche Thuijn en Vrijheijt voor de cameren van Zeelandt, Delff en Rotterdam.1681
BataviaSommarium van 't afgeladene in de retourschepen den Hollandtschen Thuijn en de Vrijheit voor de camer Zeelandt, item Delff en Rotterdam.1681
BataviaCopie missive van den edelen Joan van Hoorn aen de bewinthebberen ter camer Rotterdam in dato 19 Februarij 1685.1685
BataviaTwee extracten uit de te Houglij sub datis 18 Januarij en 23 Februarij 1770 genomen resolutie insereerende de verantwoording van de pakhuijsmeesters in de kleedezaal tot aantoning van de onmogelijkheid dat in hunne administratien eenige fraude omtrend de afpakking et cetera met opsigt van de bevondene minderheeden op de Bengaalse retouren zedert 1764 tot 1767 bij de kamer Amsterdam en in 1768 bij die van Rotterdam konden weesen gepleegt.1770,1768,1767,1764
BataviaCopia registers van de versondene papieren met Welgelegen voor Rotterdam en Hoorn.1772
BataviaCopia brieven van generaal en raden [tot Batavia] aan de kameren van Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen van 19 Februarij 1772.1772
BataviaCopie registers aan de bewindhebbers te Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuijzen in dato 20 Januarij 1774.1774
BataviaRendement van t verkogte vleesch per de Mercuur van Rotterdam aangebragt, Januarij 1775.1775
BataviaDuplicaat registers van de gezondene papieren aan de kameren van Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enchuijsen.1775
BataviaDuplicaat brieven van generaal en raden aan de kaameren van Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enchuijsen in dato 20 Januarij 1775 [sommige zijn ongefolieerd].1775
BataviaBerigt van gecommitteerde schippers wegens examinatie van 't per Canaan van Rotterdam te Batavia aangebragte bedurven zeijl en everdoek in dato 28 April 1780.1780
BataviaBericht wegens de geexamineerde scheepsresolutien over de middelen aangewend tot conservatie van 's volks gesondheid op de schepen de Gerechtigheid en Rotterdams Welvaaren in dato 29 December 1783.1783
BataviaScheeps resolutien genomen op de schepen de Gerechtigheid en Rotterdams Welvaaren over de middelen aangewend tot conservatie van 's volks gesondheid, gedateerd sedert 26 Maert tot 17 November 1783.1783
BataviaKorte aanwijzing der met de scheepen 't Zeepaard, Schoonderloo, de Both, Java, de Gerechtigheid en Rotterdams Welvaaren aangebragte manschappen in dato 30 December 1783 [tweede folio 1517 in deze band].1783
BataviaZeeven berigten van 't hand en schietgeweer, beneevens verdere oorlogs ammunitie op de scheepen de Gerechtigheijd, Rotterdams Welvaaren, de Ganges, Voorberg en Holland in datis Februarij 1784.1784
BataviaBerigt van den schout bij nagt Schrijver weegens de bevinding der provisien die in Nederland aan de scheepen de Gerechtigheid en Rotterdams Welvaren zijn mede gegeeven in dato 9 Februarij 1784.1784
BataviaTwee verklaeringen van de officieren van de scheepen Gerechtigheid en Rotterdams Welvaren weegens de bevinding der provisien die in Nederland aan deze scheepen zijn mede gegeeven, gedateerd 21 en 12 November 1783.1783
BataviaRegister der papieren [aan de heeren bewindhebberen van de generaale Nederlandsche Oostindische compagnie ter kamer Amsterdam] per 't schip Rotterdams Welvaren tot de Caab, gedateerd 28 Maart 1784.1784
BataviaMissive door den heer Cornelis Speelman den 4 Februarij 1670 aen de heeren bewinthebberen ter camer tot Rotterdam geschreven.1670
BataviaPardon brieff door den heer Cornelis Speelman gegeven int oorlogh schip Tertholen geanckert leggende voor de Fortresse Rotterdam den 26 November 1667.1667
BataviaCopia berigt van den capitein commandant vande arthillerij nopens zijn bevinding vande door Rotterdam ter preuve gesondene cardoesen, waar af bij resolutie van 1 October 1745 versoek werd gedaan dat de arthillerij en de schepen voorsien mogen werden.1745
BataviaCopia berigt van den capiteijn commandant van d'artillerij, nopens zijn bevinding van de door Rotterdam ter preuve gesonden cardoesen [gedateerd 27 September 1745].1745
BataviaVier stuks bevindingen op de ladingen van de scheepen 't Huijs te Rijnsburg en de Stantvastigheijt voor Amsterdam, Dieshoek en de Getrouwigheijd voor Rotterdam en Hoorn [gedateerd primo April 1747].1747
BataviaAgt stux consumtie rekeninge van de schepen Bosbeek, Baarsande en de Princes Carolina van Zeeland, Wildrijk en Overschie van Delft, de Voorsigtigheijt van Rotterdam, de Hoop van Hoorn en 't Huijs ter Duijnen van Enkhuijsen, waar agter te vinden de besluijten van de hoge Indiase regeering daarop gevallen ende notitie van de overige provisie.1749
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in