Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
441 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 441 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1607Minuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt het casteel van Maleije aen de caemer van Rotterdam, in dato 26 Julij 1607.Ternate
1608Originele missive door Adam Verhulst uijt het schip Erasmus van Rotterdam op de reede voor Bantam aen den ondercoopman Johan Melisz. tot Bathasauwer, in dato 8 Februarij 1608.Bantam
1614Originele missiven van Jan Pieterssen Coen uijt Bantam aen de camers Amsterdam en Rotterdam, 10 November 1614.Bantam
1615Copie missive van Samuel Kint uijt Masulipatnam aen bewinthebberen tot Rotterdam in dato 12 Junij 1615.Coromandel
1615Copie missive van Gerard Reijnst uijt Bantam aen Jaecques Nicquet, Hans Rombouts ende Bartholomeus Moor tot Rotterdam in dato 26 October 1615.Bantam
1615Originele missive van Willem Noblet uijt 't schip Rotterdam aen de camer Rotterdam in dato 18 October 1615.Schepen
1618,1617Copie missive van Goeree uijt Suratte [aan de kamer Rotterdam] van 5 Maert 1618 met extract uijt de resolutie genomen tot Jacatra op 5 Januarij 1617.Surat
1618,1617Copie missive van Goeree uijt Suratte [aan de kamer Rotterdam] van 5 Maert 1618 met extract uijt de resolutie genomen tot Jacatra op 5 Januarij 1617.Batavia
1619Copie missive van Goeree uijt Suratte aen bewinthebberen [tot Rotterdam] in dato 16 Februarij 1619.Surat
1620Originele missive van Steven van der Haghen uijt Hellevoetsluijs aan de camer Rotterdam in dato 23 Junij 1620.Europa, plaatsen in -
1620Register van de papieren uijt Suratte aen bewinthebberen tot Rotterdam gesonden [ongedateerd].Surat
1620Originele missive van Adriaen Willemsz. Goeree uijt Suratte aen de camer Rotterdam in dato 1 Meij 1620.Surat
1621Originele missive van Henrick Bruijstens uijt Batavia aen de camer Rotterdam in dato 20 September 1621 met naschrift van 10 November 1621.Batavia
1624Copie missive van de heer Johan Libener uijt 't Wapen van Rotterdam ter reede voor Masulipatan aen den gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 10 Januarij 1624.Coromandel
1626Cognossementen van 't Wapen van Rotterdam en Delffshaven, gedateerd Batavia 3 Februarij 1626.Batavia
1626Memorie van de provisie, amonitie van oorloghe in de scheepen 't Wapen van Rotterdam, Delft, Amsterdam ende Delfshaven, 1 Februarij 1626.Batavia
1626Factura van het cargasoen int het schip het Wapen van Rotterdam, gedateerd 3 Februarij 1626 [document telt 2 folio's].Batavia
1629Factura van het gescheepte in het schip Rotterdam, gedateerd Batavia ultimo November 1629.Batavia
1636Copie resolutien getrocken bij den raedt van de schepen Uijtreght, Rotterdam ende Bridamme op hunne voyagie van Suratte naer Persia van 2 Februarij tot 14 Maert 1636.Coromandel
1636Copie resolutien getrocken bij den raedt van de schepen Uijtreght, Rotterdam ende Bridamme op hunne voyagie van Suratte naer Persia van 2 Februarij tot 14 Maert 1636.Schepen
1636Copie resolutien getrocken bij den raedt van de schepen Uijtreght, Rotterdam ende Bridamme op hunne voyagie van Suratte naer Persia van 2 Februarij tot 14 Maert 1636.Surat
1636Copie resolutien getrocken bij den raedt van de schepen Uijtreght, Rotterdam ende Bridamme op hunne voyagie van Suratte naer Persia van 2 Februarij tot 14 Maert 1636.Perzië
1636Copie missive van Barent Pietersz. uijt [het schip] het Wapen van Rotterdam aen Nicolaes Jacobszoon Overschie in dato 24 Januarij 1636.Surat
1636Factura [van de naervolgende cleeden, gourm [gournamenten], rouwe dotn [dotian], sappanhout, rijs, cattoen als anders door de oppercoopman Barent Pieterszoon (opperhooft over des Comps. affairen in de Heendoustaensche quartieren) gescheept ende geladen in de scheepen (die Godt bewaere) genaemt Utrecht, 't Wapen van Rotterdam ende Bredam gaende van Souratta onder cognoissement van de respectie[ve] schippers en de cooplieden naer Persia geconsingneert aen den oppercoopman Nicolaes Jacob[s]zoon Overschie opperhooft wegen des Comps. negotie aldaer zijnde, 20 Januarij anno 1636].Surat
1636Copie missive van Barent Pieterszoon uijt het schip 't Wapen van Rotterdam leggende geanckert in de com van Sualij, aen den gouverneur generaal Henrick Brouwer in dato 16 Januarij 1636.Surat
1637Verclaringhe der goederen per 't Wapen van Rotterdam in Banda aengebracht [16 Maij 1637].Banda
1642Extract factura's [gedateerd den 10 October 1642 in 't schip Rotterdam].Coromandel
1644Copie missive door den superintendent Joan Maetsuijcker uijt het schip Nieuw Rotterdam seijlende omtrent Goa aen president Cornelis Weijlant tot Souratte geschreven in dato 9 December 1644.Surat
1644Translaet capitulatien [int schip Rotterdam geankert voor Goa's bhare 7 December 1644].Malabar
1644Copie missive door den oppercoopman Cornelis van Sanen aan boord van de Rotterdam voor de bare van Goa aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 7 December 1644.Vengurla
1645Originele missive van Pieter Mestdagh aen Adriaen van der Tock te Rotterdam in dato 12 Julij 1645.Batavia
1645,1644Reeckeningh ten behouve van de schepen Nieu Rotterdam en Bergen op den Soom 't sedert 27 September 1644 tot den 4 Maert 1645.Vengurla
1667Pardon brieff door den heer Cornelis Speelman gegeven int oorlogh schip Tertholen geanckert leggende voor de Fortresse Rotterdam den 26 November 1667.Batavia
1668Missive door d'opperhoofden van 't Wapen van Rotterdam aan haar Eds. tot Batavia geschreven dato primo Junij 1668.Bantam
1670Missive door den heer Cornelis Speelman den 4 Februarij 1670 aen de heeren bewinthebberen ter camer tot Rotterdam geschreven.Batavia
1670Copije missive van den president Maximiliaen de Jongh en de raet uijt het Casteel Rotterdam aen den generael ende raden in dato ultimo April 1670.Makassar
1670Copije missive vant opperhooft vant schip 't Wapen van Rotterdam aenden generael en raden van Indien geschreven in dato 24 October 1670.Bantam
1672Copie missive van den president Maximiliaen de Jongh en den raedt uijt 't Casteel Rotterdam te Macasser in dato 14 April 1672 aen den generaal en raden van India geschreven.Makassar
1672Copij missive door den president Maximiliaan de Jongh en den raet uijt 't Casteel Rotterdam te Macassar adij ultimo April 1672 naer Batavia geschreven.Makassar
1672Copij missive door den president Maximiliaan de Jongh en den raet uijt 't Casteel Rotterdam te Makassar adij 17 Junij 1672 naer Batavia geschreven.Makassar
1675Missive van d'Ed. president David Harthouwer en raat op Macassar uijt 't Casteel Rotterdam aan haar Eds. tot Batavia van dato 16 October 1675.Makassar
1675Korte rolle vande generale sterkte soo gequalificeerde als gemeene personen tegenwoordigh bescheijden ten Casteele Rotterdam op Macassar ende d'onderhoorige plaatsen van dien.Makassar
1675,1674Vervolgh der resoluties getrocken int Casteel Rotterdam op Macasser beginnende 14 November 1674 en eijndigende den 8 October anno 1675.Makassar
1676Missive van den Ed. Wijbrant Dubbeldecop en raet int Casteel Rotterdam op Macassar aen haer Eds. tot Batavia van dato 15 Maij 1676.Makassar
1676Missive vanden Ed. Wijbrant Dubbeldecop en raet des Casteels Rotterdam aen haer Eds. tot Batavia van dato 28 Julij 1676.Makassar
1676,1675Resolutien getrocken int Casteel Rotterdam op Macassar beginnende den 25 October 1675 en eijndigende 28 September 1676 [met register].Makassar
1677,1676Afgaand briefboek voor het patria, beginnende 7 October 1676 en eijndigende 27 September 1677 in 't Casteel Rotterdam op Macassar [register bevindt zich op de laatste folio's].Makassar
1677,1676Vervolgh der resoluties genomen in 't Casteel Rotterdam, beginnende den 16 October 1676 en eijndigende den 29 September 1677.Makassar
1678Ses originele missivens door den raet extraordinaris en gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge en den raet tot Colombo in dato 29 December 1678 aen de cameren van Amsterdam, Zeelant, Delff, Rotterdam, Hoorn en Enckhuijsen geschreven.Ceylon
1678Originele missive van den raet des Casteels Rotterdam mits de sieckte van d'Ed. president Jacob Cops aen haer Eds. van dato 15 September 1678.Makassar
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in