Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: munster

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
28 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 28 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaCopie antwoort van den ondercoopman Jan Torant en boekhouder Lucas Munster aen den gouverneur generael ende de raden van Indien op het aenschrijven van de vergaderingh der heren seventiene van 21 April 1690 sprekende van eenige int vaderlandt aengebrachte gevleckte gilams en pansjes et cetera.1690
BataviaCopie appointement van den raet van justitie tot Batavia den 25 November 1692 gevelt in de saeke tusschen den advocaet fiscael van Indien en de weduwe van den ondercoopman Alexander van 's Gravenbroeck nevens den ondercoopman Jan Torant en boeckhouder Lucas Munster mede over de incoop van sijde stoffen in China die in het vaderlant niet nae behooren geconditioneert ontfangen sijn.1692
BataviaCopie appointement de dato 30 December 1697 tege den ondercoopman en gewese twede administrateur op Japara Lucas Munster wegens het tecort komen op sijn administratie.1698,1697
BataviaAppointement door den raet van justitie ten laste van Lucas Munster en Jeremias Brons wegens haer tekort gekomene op Japara.1700
BataviaAppointement tegens Jan Munster burger gevelt den 16 Januarij 1703.1703
BataviaNotitie van de officiers, passagiers en gecondemneerdens item verloste militairen en ambagtsgezellen op de Liefde van 3 November 1762, annex een extract notul van den 30 Julij 1762 concerneerende den gecondemneerde soldaat G. van Munster.1762
CantonInstructie van ambassadeur Paats aan den ondercoopman Alexander 's Gravenbroeck en adsistent Munster op hun reijse na Aijmuij medegegeven.1687
CantonRapport van de reijse van adsistent Munster ondercoopman en 's Gravenbroeck na Aijmuij.1687
CantonRapport van den ondercoopman Pieter Goodschalck mitsgaders de boeckhouders Jan Torant en Lucas Munster aen haer Eds. tot Batavia overgelevert in dato ultimo December 1687.1687
CheribonCopie missive van den assistent Lucas Munster tot Indermaijoe aen generael en raden in dato 6 September 1693.1693
CheribonCopie missive van den assistent Munster uijt Indermaijoe aen generael en raden in dato 12 October 1693.1693
CheribonCopie missive van den assistent Munster uijt Indermaijoe aen generael en raden in dato 20 October 1693.1693
CheribonCopie missive van den sergeant Vredenhoff en assistent Munster tot Chirrebon aen generael en raden in dato 23 October 1693.1693
CheribonCopie missive van den assistent Munster uijt Indermaijoe aen generael en raden in dato 30 October 1693.1693
CheribonCopie missive van den sergeant Vredenhoff en assitent Munster tot Chirrebon aen generael en raden in dato 13 November 1693.1693
CheribonCopie missive van den sergeant Vredenhoff en assitent Munster tot Chirrebon aen generael en raden in dato 18 December 1693.1693
CheribonCopie missive van den sergeant Vredenhoff en assitent Munster tot Chirrebon aen generael en raden in dato 21 Januarij 1694.1694
CheribonCopie missive door den sergeant Elias Vredenhoff en assistent Lucas Munster tot Chirrebon aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 15 Januarij 1694.1694
CheribonCopie missive door den sergeant Elias Vredenhoff en assistent Lucas Munster tot Chirrebon aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 5 Maart 1694.1694
CheribonBriefje van den sergeant Elias Vredenhoff en adsistent Lucas Munster tot Sirrebon aan haar Edelens tot Batavia de dato 15 Januarij 1694 (3 Februarij 1694 per 't jagtje de Fortuijn ontfangen).1694
CheribonBriefje van den sergeant Elias Vredenhoff en adsistent Lucas Munster tot Sirrebon aan haar Edelens tot Batavia de dato 5 Maart 1694 (8 Maart 1694 per 't jagtje de Fortuijn ontfangen).1694
CheribonBriefje van den assistent Munster tot Indermaijo aen haer Eds. de dato 9 December 1692 (ontfangen den 16 December 1692 per Coeverden).1692
Java's (Noord-) OostkustRaport door den vendrigh Ephrahim Christoffelsz. en boeckhouder Jan van Munster wegens haar verrigtinge naar Coedoes in dato 18 April 1683 overgeleverd (ontfangen den 4 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRapport door den vendrich Effrahim Christoffelsz en boeckhouder Jacob van Munster wegens haere verrichtinge nae Coudoes in dato 17 April 1683.1683
Kaap de Goede HoopCopie missive van Leendert Jansz. aen de opperhoofden van de schepen Tijger, Henriette Louijse en Nieuw Munster, 26 Augustus 1647.1647
MalakkaCopie instructie door den ondercoopman Pieter Meun aen sijn vervanger den ondercoopman Jacob Munster tot Dingding ter hande gestelt, in dato primo Maert 1690.1690
MalakkaCopie instructie opgestelt door den ondercoopman Johannes Bonquet tot naricht voor den gewesen guarnisoen boekhouder tot Malacca Jacob van Munster als hooft van Andragirij gedateert den 31 Maij 1688.1688
MalakkaInstructie van den ondercoopman Pieter Meun aan den boeckhouder Jacob van Munster tot Dingding de dato primo Martij 1690 (ontfangen 17 April 1690 per vrijburger vaartuijgh).1690
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in