Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: japan

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1827 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1827 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonMissive van den heer gouverneur Antonio Hurt van voor Japara uijt het schip Japan aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 18 Junij 1678.1678
Azië, plaatsen in -Copie missive van Van der Haegen aen president Caron in Japan in dato 20 Julij 1639.1639
Azië, plaatsen in -Copie missive aen opperhoofd Zacharias Wagenaer tot Japan door opperhoofd Hendrick Indijck tot Cambodja, in dato 8 Julij 1657.1657
BantamBriefie van de opperhoofden vant schip Japan uijt de Straet Sunda comende uijt 't vaderlandt aen haer Eds. tot Batavia de dato 3 Augustij 1675.1675
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Nangasackij in Japan van de jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaWedersegginge der aentekeningen van den generael Joan Camphuijs ende de raden Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin gedaen tegens de aenstellinge van den opperkoopman Balthasar Sweers tot opperhoofd in Japan.1690
BataviaExtract uijt den eijsch van Japan voor den jaere 1691, ongedateerd.1691,1690
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Japan van de jaeren 1688, 1689 en 1690.1690,1689,1688
BataviaCopie journael gehouden bij den schipper op het jaght Boswijck Herman Voeth geduijrende desselfs reijse uijt Japan nae Batavia.1692
BataviaSecreet beright van den oppercoopman en jonghst gewesen opperhooft van 's Comp. handel in Japan Cornelis van Outhoorn op seeckere tijdinge kort voor sijn vertreck tot Nangesacki ontfangen in dato 4 December 1692.1692
BataviaEen bevindinge van 't comptoir Japan 't sedert 22 November 1690 tot 9 November 1691.1691,1690
BataviaRegister op het Japans daghregister.1692
BataviaCopie rapport benevens drie verclaringen concernerende het affladen der fluijten Berckel en Oosthuijsen in Siam met vellen voor Japan.1693
BataviaBevindinge van 't comptoir Japan 't sedert 9 November 1691 tot den 29 October 1692.1692,1691
BataviaCopie rapport van 't gewesene opperhooft in Japan Hendrick van Buijtenhem wegens het voorgevallene in de negotie aldaer in dato 3 December 1693.1693
BataviaRegister op het Japans daghregister.1692
BataviaCopie rapport van gecommitteerdes wegens hunne bevindinge int proberen der daetsen in Japan in dato 15 September 1693.1693
BataviaBevindingh van 't comptoir Japan 't sedert 30 October 1692 tot 19 October 1693.1693,1692
BataviaCopie daghregister gehouden ten comptoire Nangasacki in Japan sedert 19 October 1693 tot 7 November 1694.1694,1693
BataviaCopie memorie ofte uijt reeckening en bevindinge van 13 stux daatsen in Japan.1695
BataviaBevindinge van den visitateur generael over de negotieboecken van 't comptoir Japan 't sedert 20 October 1693 tot 7 November 1694.1694,1693
BataviaBevinding van 't comptoir van Japan beginnende met 8 November 1694 en eijndigende 27 October 1695.1695,1694
BataviaRegister op het Japans daghregister.1694
BataviaDaghregister door den oppercoopman opperhooft Hendrick Dijckman ten comptoire Nangasacki in Japan gehouden, beginnende 7 November 1694 en eijndigende 27 October 1695.1695,1694
BataviaRegister op het tweede Japans daghregister.1695
BataviaDaghregister door den oppercoopman en opperhooft Cornelis van Outhoorn ten comptoire Nangasacki in Japan gehouden, beginnende 27 October 1695 en eijndigende 15 October 1696.1696,1695
BataviaCopie naeder beright van het jonghst Japans opperhooft Hendrick Dijckman aen de hooge regeeringh gedaen wegens seecker aldaer aengestelde onderstuurman tot opperstuijrman mitsgaders wegens 't niet meer connen vervoeren met 4 schepen als 25000 kisten cooper.1698
BataviaCopie verklaringh van de officieren van 't schip Carthago wegens het niet meer uijt Japan te hebben connen vervoeren dan 5200 kisten cooper.1698
BataviaCopie verklaringh van de officieren van de Voetboogh wegens het niet meer uijt Japan te hebben connen vervoeren dan 3800 kisten cooper.1698
BataviaCopie missive door het opperhooft Pieter de Vos en den raedt in Japan uijt Nangasackij geschreven aen de hoge regeeringh in Indien de dato 16 November 1697 tot Batavia aengebraght.1697
BataviaTwee copie berigten van den equipagiemeester en eenige schippers aen de hooge regeeringh gedaan wegens de quantiteijt kisjes coper die de schepen 't Spaerne, Dieren, Woggenum, de Hantboogh, de Veght, Concordia en 't hoeker de Nijptangh uijt Japan souden konnen vervoeren.1698
BataviaCopie missive door de opperhoofden Pieter de Vos en Hendrick Dijkman en den raet in Japan geschreven aen de hooge regeeringh van India den 22 October 1698.1698
BataviaJapans daghregister gehouden door het opperhooft Pieter de Vos beginnende met 3 November 1697 tot 23 October 1698.1698,1697
BataviaCopie Japans verkoopboekje aenwijsende de winsten op de goederen aldaer behaelt voor den jaere 1698.1698
BataviaJapans daghregister beginnende met 23 October 1698 tot 12 October 1699 gehouden bij het opperhooft Hendrick Dijckman.1699,1698
BataviaCorten inhout van 't voorgevallene der negotie soo der onse als Chinesen in Japan.1700
BataviaJapans daghregister beginnende 12 October 1699 tot ultimo October 1700.1700,1699
BataviaVerklaringh wegens de bevindingh van eenige cassen van groen segrijn leer met diversche schepen uijtgebraght en in Japan geopent.1700
BataviaDaghregister gehouden tot Nangasacki in Japan, sedert ultimo October 1700 tot den 21 October 1701.1701,1700
BataviaDaghregister gehouden bij het Japans opperhooft Abraham Douglas beginnende 21 October 1701 tot 9 November 1702.1702,1701
BataviaCopia berigt van het gewesene Japans opperhooft R. de Laver cum suis aantonende wie voor de restitutie van sekere somme door een begaan erreur in de negotieboeken van anno 1733/1734 van dat comptoir aenspraakelijk is.1734,1733
BataviaCopia Japans dagregister gehouden tot Nangasackie sedert 16 October 1734 tot 4 November 1735.1735,1734
BataviaTwee copia berigten door den equipagiemeester en gecommitteerde schippers ten overstaan van den advocaat fiscaal van Indien mr. Adriaan Bergsma verleend weegens de gedane examinatie der journaalen gehouden bij de officieren bescheijden op de scheepen 't Huijs ter Eult en den Dam gedestineert nae Japan en China nopens het verlies der masten en verdere ronthouten op hunne deswaardse reijse in dato 30 Maart 1736.1736
BataviaCopia vertoog door den Japans secunde Jan van der Kruijssen in dato 18 Maart 1736 al meede ter aantoninge van zijn gedreeven handel ter voorzegde plaatse.1736
BataviaCopia berigt van de supercargas en den Japans secunde Van der Kruijssen nevens den ondercoopman Malachias de Lavigne weegens de taxatie der zijdestoffen die na haar reekeningh de Comp. bij verkoping in Nederland 50 per cento winst zoude afwerpen.1736
BataviaCopia lijst of t'samentrekking der ge- en ongemunte goude en silvere spetien, mitsgaders kopere duijten dewelke in den jare 1736/37 na Bengale, Cormandel, Ambon, Banda, Ternaten, Macasser, Palembang, Sumatras Westkust, Bantam, Mallabar, Japan, Tanjongpoura, en Javas Oostkust versonden sijn.1736
BataviaCopia Japans dagregister beginnende met 24 October 1736 en eijndigende met 13 October 1737.1737,1736
BataviaCopia Nederduijts translaat van een Japanse pas door den Nangasakkijse gouverneur na Batavia gesonden met versoek om aan de Chineese natie alhier overgegeven te worden ten fine deselve daardoor aan te lokken om opnieuw van hier weder derwaarts te navigeeren.1738
BataviaDagregister gehouden ten comptoire Nangasakkij in Japan zedert den 13 October 1737 tot den 31 October 1738.1738,1737
BataviaCopia aftekening van sekere 4 a 5 stux onbekende vaartuijgen dewelke sig omtrent Japan vertoond hebben en door de inwoonderen aldaar zijn gesien geworden [ontbreekt].1739
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in