Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Siam's Conincx recommandatie brieff op den Sabandhaer en capiteijn der Hollanders in Gamron om de twee ambassadeurs met onse schepen naer Siam te vervoeren.1683
Palembang's Koning quitantie van betaalde toll der swarte en witte peper (ontvangen 18 September 1741).1741
Palembang's Konings quitantie van betaalde peeper tol (ontvangen 26 November 1741).1741
Palembang's Konings quitantie van betaalde peper tol [in het schip 't Land van Belofte, gedateerd 13 October 1741].1741
Palembang's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper (ontvangen 24 Junij 1741).1741
Palembang's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper [gescheept in de conting de Soessang, gedateerd 23 Augustus 1741].1741
Palembang's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper [in het schip den Dam gedateerd 8 Maij 1741].1741
Batavia't Advis van den raet extraordinaris Willem Outshoorn in dato 22 November 1678.1678
Batavia't Advis van den raet ordinaris Balthasar Bort op de schriftelijcke propositie van den gouverneur generael in dato 25 November 1678.1678
Bengalen't Antwoord van den Engelsche agent Job Charnock op het protest van de provisioneel gezaghebber Arnold Muijkens (ontfangen per de fluijt Waveren 19 November 1688).1688
Surat'T ruuw rendement van den verkoop der met de Geregtigheid aangebragte coopmanschappen.1787
Sumatra's Westkust'T samen treckinge van alle der ertsen sedert anno 1671 tot 1691 uijt de mijnen bekomen (ontfangen den 15 Januarij 1692).1692,1691,1671
Batavia't Samenstellinghe van verscheijde passagien uijt de gewisselde brieven tusschen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam en generael en raden belangende den verwaerloosden opneem en confrontatie van 's Comp. effecten tegens de boecken op Nagapatnam.1695
Coromandel'T samentreckinge van alle de verkogte coopmanschappen etcetera nevens den daarop behaalde winsten in 't boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).1739,1737
Palembang't Samentreckinge van de successive geleverde peper met aanwijsing van het extraordinarie onderwigt daarop gevallen gedateerd ultimo December 1690 (ontfangen 24 Januarij 1691 per de chialoup Paliacatta).1691,1690
Coromandel'T samentreckingen van de versondene en overgebleven retouren soo voor patria als India in anno 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).1739,1738
Palembang't Samentreckingh van soodanige peper als den coninck van Palimbangh aenden resident Willem Sabelaer heeft gelevert 't sedert 19 October 1688 tot 17 Maij 1690 met aenwijsinge van het extraordinaris onderwight daer op gevallen, gedateerd Palembang den 6 Januarij 1691.1691,1690,1688
Batavia't Samentrekkinge van de contanten in en verkoop van en aan de Portugeesen en andere vreemde handelaars sedert primo September 1742 tot ultimo Augustus 1743.1743,1742
Banda't Sommarium van de zielbeschrijving van de provintie Banda onder den 15 Julij 1737 (ontfangen den 5 October 1737 per de chialoup de Olijftak).1737
Sumatra's Westkust't Vertoog der generaale lasten en winsten in het afgeweken boekjaar 1736 en 1737 (ontfangen den 8 Februarij 1738 per 't schip d'Booth).1738,1737,1736
Sumatra's Westkust't Vervolg van de mijns en assaij rapporten 't zedert 19 Junij tot 26 Junij anno 1683 (ontfangen den 12 September 1683 per 't schip Ternaten).1683
Surat'T waare rendement van den handel in 't boekjaar 1785-1786.1786,1785
Batavia'Tlarge factura van't gescheepte cargasoen in't schip de Vrijheijt voor Zeelant.1684
Makassar- 193V Rapporten van gecommitteerdens aan de gouverneur tot Maccassar Barend Reijke concerneerende de pagter der in- en uitgaande rechten Intje Sadulla (anno 1781 ontvangen).1781
Java's (Noord-) Oostkust- 21`Missive vanden coopman Anthonij Dortsman ende den raad tot Japara aan haer Eds. gedateert 13 Maert 1695 (ontfangen 20 Maert 1695 per inlants vaartuijgh).1695
Java's (Noord-) Oostkust- 349Een brief van Tagal na Samarang onder den 19 Julij 1735.1735
Ceylon- 392Twee requesten van Francina van Rhede aen den gouverneur Van Rhee en den raet tot Colombo gepresenteert met de daarop verleende appostillen.1692
Cheribon- 453opie missive van den resident Isaacq Ringh en den raet tot Chirrebon aen den generael en de raden in dato 7 October 1693.1693
Batavia ressort- 50V Briefje van den vaandrager Anthonij Zas aan haar Edelens tot Batavia de dato 23 October 1694 (26 October 1694 per den Aap).1694
Java's (Noord-) Oostkust- 57B Missive door de Samarangse ministers aan haar Eds. gedateert 7 April 1752 (ontvangen 18 April 1752).1752
Java's (Noord-) Oostkust- 58B Brief door 't opperhoofd Schrik en raad te Sourabaija aan haar Eds. geconsigneert gedateert 8 April 1752 (ontvangen 1 Meij 1752).1752
Java's (Noord-) Oostkust- 59B Brief door den resident van Grisse Pijlh aan haar Eds. geconsigneert gedateert 26 April 1752 (ontvangen 6 Meij 1752).1752
Java's (Noord-) Oostkust- 60B Register der papieren (ontvangen 22 Meij 1752).1752
Java's (Noord-) Oostkust- 886A Missive van den pro tempore gesaghebber Gerard van Kervel en raad tot Samarang, aan haar Eds. de hoge regering van India tot Batavia gedateerd den 9 October 1718 (ontfangen den 17 October 1718 per de patchiallang de Crab).1718
Coromandel- Briefje van gecommitteerdens te Bimilipatnam aan haar edelens geschreven van 29 September behelsende de gedane visitatie van genoemde bodem den Dam annex het daartoe gehorende rapport [in datis 29 September 1736 en 31 Maart 1737].1737,1736
Malakka- Copia translaat Maleijds contract tusschen den koning van Tragano en de Comp. gesloten (ontfangen den 14 Januarij 1759 per den chialoup Nassauw).1759
Perzië- Missive van den directeur Alexander Bergaigne ende dienaer tot Gamron aan haer Edelens tot Batavia geschreven de dato ultimo Maij 1696 (5 September 1696 over Ceijlon ontfangen).1696
Java's (Noord-) Oostkust- Missive van den Oelamaijas [Oliejamies] resident Spiegel aan hun hoog edelens van dato 26 April 1762.1762
Timor- Origineel Nederduijts translaat gerigt door de Sanghadjes van Lawajang aan haar hoog edelens [den 27 van de maand Djoe Madiel Achir in 't jaar Djim, inlandse datering].1744
Sumatra's Westkust- Origineele missive door den residenten te Poulo Chinco aan gouverneur generaal gedateerd 24 November 1750.1750
Japan- Prijscourant van coopmanschappen binnen den stad Miaco in Japan op 15 December 1663.1663
Palembang- Secrete brief van den resident te Palembang aen den generaal en raden te Batavia in dato 16 Junij 1787 [folio 318-320 hier voor eerste keer opgenomen].1787
Surat- Specificatie der twaalfmaandige lasten en ongelden aan 's compagnies vaartuijgen in de Souratse directie (ten resolutie van den 14 Februarij 1739 g'insereert) (den 26 October 1739 per den boeckhouder van 't schip Venenburg) [ontbreekt].1739
Perzië-101 Attestatie gepasseert door den Armeens coopman Godjo Pogos nopens de affaires van den overleden gesaghebber Dames Heij.1735
Malabar-101 Register der papieren (ontfangen den 29 November 1751 per het schip Geldermalsen).1751
Java's (Noord-) Oostkust-104 Copia Javaanse brief met dies translaat door Pangerang Adipattij Tsiacraningrat aan den commandeur Nicolaas Crul geschreven en ontfangen 26 November 1737.1737
Kaap de Goede Hoop-107 Missive van den heer raad extraordinair en gouverneur Hendrik Swellengrebel nevens den raad aan haar Eds. de hooge Indiase regeering gedateert 3 Maart anno 1746 (ontfangen den 19 Junij 1746 per de Hercules).1746
Surat-1074 Verklaring door de pennisten Evert Willem van Sijpesteijn en David Killij op den 14 Julij anno 1739 in Mocha verleent ter aanthoning dat zij bij besigtiging van 's compagnies goederen en papieren aldaar berustend geweest diverse derselve onbruijkbaer onbequam en beschadigt bevonden hebben, annex een rapport waer bij consteert dat de beschadigde boeken en papieren behoorlijk en verbrand sijn (den 19 September 1740 per 't schip Hilverbeek).1740,1739
Coromandel-1099 Drie extracten uijt gewisselde brieven tusschen de bedientens van Bimilipatnam en Mazulipatnam de datis 30 Januarij, 14 en 26 Februarij 1725 concernerende de lijwaat procura ter eerstgemelte factorie (ontfangen den 6 Augustus 1725 per het schip Tienhoven).1725
Cheribon-11 Copia briefje van resident Tersmitten en raad tot Cheribon aan d'eerwaarde heeren weesmeesteren tot Batavia gedateert 15 April 1724 (ontfangen den 23 April 1724 per 't schip Wolpharsdijk).1724
vorige
12...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in