Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6386 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6386 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
TernateRegister der papieren, gedateerd 30 Junij 1689.1689
TernateMissive van den commissaris Dirck de Haes en gouverneur Joannes Cops nevens den raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 30 Junij 1689.1689
TernateTwee translaet missivens van den coninck in Ternaten en rijcxgroten geschreven aen haer Eds. tot Batavia.1689
TernateDrie translaet missivens door den coninck tot Batchan aen haer Eds. tot Batavia.1689
TernateTwee translaet missivens zoo door Majuda als den Hoekom Marasaolij aen d'ordinaris raed Joan van Hoorn geschreven.1689
TernateRegister der papieren, gedateerd 30 Junij 1689.1689
TernateMissive door den gouverneur Joannes Cops uijt Ternaten aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 30 Junij 1689.1689
TernateRegister der papieren, gedateerd 8 Augustus 1689.1689
TernateMissive ofte rapport van d'out gouverneur Jan Hendrick Thim aen haer Eds. tot Batavia, wegens sijn verrighten in dato 8 Augustus 1689.1689
TernateContract tusschen den nieuw gekozen regent van Banghaij en de Ed. Comp. nevens een acte van voorstellinge.1689
TernateInstructie door d'out gouverneur Jan Hendrick Thim en raed aen den corporael Hendrick Lucas naer Banghaij mede gegeven in dato 4 Februarij 1689.1689
TernateContract tusschen d'Ed. Comp. en den nieuwe coningh van Limbotto opgeregt den 29 Maert 1689.1689
TernateActe van authorisatie van den nieuwen coninck van Limbotto.1689
TernateActe van overdraght der landen op de zuijdcust van Mindanao gelegen door den coningh van Candahar aen d'Ed. Comp. in dato 10 September 1688.1688
TernateAccoord gemaeckt tusschen den coninck van Candhaer en den coninck van Taroena in dato 15 September 1688.1688
TernateAccoord tusschen den coningen van Manganita in dato 28 Augustus 1688.1688
TernateTranslaet Maleijtse missive door den koninck van Magindanauw aen oud gouverneur Joan Hendrick Thim geschreven.1689
TernateTranslaet Maleijtse missive door den koninck van Magindanauw aen den coninck van Ternaten geschreven.1689
TernateRelaes van den onderchirurgijn Pieter de Abreuw behelsende sijn wedervaren tot Magindanao.1689
TernateRegister der papieren, gedateerd 23 September 1689.1689
TernateMissive van den gouverneur Joannes Cops en den raed uijt Ternaten aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 22 September 1689.1689
TernateRapport van den luijtenant Meijndert de Roij raeckende het uijtroeijen der vrughtboomen op 't eijlant Meao.1689
TernateBeright van den oppercoopman Isaac van Thijen wegens sijn administratie ten tijden van den oud gouverneur Joan Hendrick Thim.1689
TernateRapport van den capiteijn Augustin du Moulin en secretaris Pieter Alsteijn wegens hun verrighten tot Cheauw.1689
TernateBeright van den sergeant Herman van Staden en adsistent Reijnholt Dagsteijn nopende de Xula Bessijs.1689
TernateRegister der Ternaetse negotie en andere boecken van anno 1686 tot 1689.1689,1686
TernateTranslaet missive van den coninck in Ternaten aen haer Eds. tot Batavia geschreven.1689
TernateRegister der papieren, gedateerd 1689.1689
TernateSecrete missive door d'Ed. heer Dirck de Haes raed extraordinaris van Indien en commissaris over d'drie oosterse provincien Ambon, Banda en Ternaten, als mede door den gouverneur Joannes Cops in Ternaten aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 31 Julij 1689.1689
TernateRegister der commissariale papieren, gedateerd 31 Julij 1689.1689
TernateCopia instructie door den commissaris Dirck de Haes opgestelt en op sijn vertreck aen den gouverneur Joannes Cops in Ternaten aghter gelaten van 31 Julij 1689.1689
TernateContract tusschen d'heer commissaris Dirck de Haes uijt den naem van de Comp. en den coninck van Tidore aengegaen.1689
TernateRenovatie van 't oude contract van den jaere 1667 tusschen d'Ed. Comp. en de regeringe van Tidore.1689,1667
TernateRapport van den capiteijn Augustin du Moulin en provisioneel secretaris Pieter Alsteijn aen den commissaris Dirck de Haes op haer wederkomste van Bangij, Tomini, et cetera overgelevert.1689
TernateInstructie door den oppercoopman Isaac van Thijen opgestelt en op sijn vertreck uijt de Manado aen den boeckhouder Harmen Jansz. Steenkuijler naergelaten.1689
TernateOriginele secrete missive door den Ed. heer commissaris Dirck de Haas en gouverneur Joannes Cops aan zijn hoog Ed. den heer Joannes Camphuijs gouverneur generaal ende Ed. heeren raden van India den 31 Julij 1689.1689
TernateCopia secrete missive door den Ed. heer commissaris Dirck de Haas en gouverneur Joannes Cops aan zijn hoog Ed. den heer Joannes Camphuijs gouverneur generaal ende Ed. heeren raden van India den 29 Junij 1689.1689
TernateCopia missive door den Ed. heer commissaris Dirck de Haas, gouverneur Joannes Cops en raad deser Mollucos aan zijn hoog Ed. den heer Joannes Camphuijs gouverneur generaal ende Ed. heeren raden van India tot Batavia den 30 Junij 1689.1689
TernateInstructie door den Ed. heer commissaris Dirck de Haas aan den Ed. heer gouverneur Joannes Cops gelaten gedateert den 31 Julij 1689.1689
TernateLijst van 8 stucx Comps. dienaren die over het laten ontlopen van eenige van des gouverneurs Joan Henric Thims lijffeijgenen en gevangen Tidoresen op ordre van gemelte Ed. heer ter montuure van 310 rijksdaalders op hunne loopende reeckening belast zijn, gedateerd van ultimo Junij 1688 tot 12 Februarij 1689.1689,1688
TernateNegen stucx copia minuijt brieven gedateert den 28 Junij, 12 Julij, 24, 25, 26, 28 en twee van den 30 Augustus 1688, behalven nog een sonder datum alle door den corporaal Nicolaas van Zorgen aan den heer oud gouverneur Joan Henric Thim van Tidor zijn toegesonden en welckers originele in het brieffboeck niet te vinden zijn en is onder deselve oock het interrogatorium, waar op den jegenwoordigen koninck van Tidor g'antwoort heeft, en 't geen van den Ed. heer commissaris Dirck de Haas in de missive van 29 Junij 1689 geciteert werd.1689,1688
TernateNegen copia brieven die den Ed. heer Joan Henric Thim aan den corporaal Nicolaas van Sorgen op 23 Junij, 8 en 10 Julij, 22, 24, 25, 26 en 29 Augustus 1688 heeft toegesonden die niet in geschreven off oock de minuijten derselve te vinden waren waarom die door den heer commissaris Dirck de Haas van sijn Ed. expres zijn opgevordert en oock bekomen en is onder deselve een die aan den koninck van Tidor dicteert ongedateert.1688
TernateCopia berigt van den heer oud gouverneur Joan Henric Thim rakende de 5 Babatos en 65 gemeene Tijdoreese gevangenen en den 25 Meij 1689 overgelevert.1689
TernateCopia brieff door den heer gouverneur Joan Henric Thim aan den prins van Tijdor Quitchil Ceram geschreven gedateert 29 April 1689.1689
TernateCopia brieff door den Tijdorese prins Quitchil Ceram aan den heer gouverneur Joan Henric Thim geschreven.1689
TernateCopia rapport van stuurman Barent Brouwer rakende 't gepasseerde tot Magindanauw overgelevert den 13 Maart 1687.1687
TernateInstructie voor de gecommitteerdens den luijtenant Meijnard de Rooij en stuurman Barent Brouwer op haar voijagie na de Magindanau gedateert ultimo April 1689.1689
TernateTwee rapporten als een van den luijtenant Meijnard de Roij en 't ander van den stuurman Barent Brouwer wegens hunne verrigtinge op de reijs na Magindanauw die sij alhoewel in een commissie uijtgeweest sijnde egter door oneenigheijt bijsonder hebben overgegeven den 11 Februarij 1689.1689
TernateMisdrijven der gecommitteerdens den luijtenant Meijnard de Roij en stuurman Barent Brouwer in hunne commissie na Magindanauw.1689
TernateSustinue van den fiscaal Jacob Claasz. rakende de verrigtinge van den luijtenant Meijnart de Roij en stuurman Barent Brouwer in de commissie na Magindanauw voorgevallen overgelevert in politique rade den 23 Meij 1689.1689
vorige
12...128
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in