Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
7501 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7501 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MalabarVijff translaet olens door den coningh van Trevancour en andere Mallabaerse vorsten aan den commandeur Van Dielen tot Cochim geschreven [ontfangen ultimo December 1688].1688
MalabarMissive van den commandeur Isaacq van Dielen en raad tot Malabaer aan de heeren maijores in 't patria met het register daer toe gehorende in dato 17 Januarij 1689.1689
MalabarRegister der papieren.1689
MalabarRegister der negotieboeken van 1687.1687
MalabarRegister der Mallabaerse soldijboeken van 1688.1688
MalabarRegister der papieren in dato 8 Junij 1689.1689
MalabarMissive van den commandeur Isaacq van Dielen en raad tot Coijlang aan haer edelheijt de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 8 Junij 1689.1689
MalabarCopie missive van den commandeur Isaacq van Dielen en raad te Coijlang aande Ed. heeren maijores int patria geschreven in dato 17 Januarij 1689 [ontbreekt; is onder de bijlagen van Ceylon ingeschreven].1689
MalabarCopie missive van den commandeur Isaacq van Dielen en raad aen hoogh gedaghte heeren majores geschreven den 19 Maert 1689.1689
MalabarTranslaat ola door den coninginne van Atingen aan den commandeur Isaaq van Dielen geschreven in dato 9 Maij 1689.1689
MalabarVerscheijde translaet olas tusschen den commandeur Isaacq van Dielen ende de coninginne et cetera ter custe Mallabaer verwisselt sedert 27 September 1688 tot 20 Januarij 1689.1689,1688
MalabarOrigineel register [der papieren].1690
MalabarOrigineele missive door den commandeur IJsaac van Dielen en den raet tot Couchin aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 10 Januarij 1690.1690
MalabarCopie register van de brieven en papieren aen de heer Van Mijdrecht gesonden.1690
MalabarCopie missive door den gouverneur generaal ende raden van Indien aen den commandeur IJsaac van Dielen en den raet tot Couchin geschreven in dato 22 September 1689.1689
MalabarCopie missive door den directeur Arnout Muijckens en den raet in Bengale aen de commandeur Van Dielen en den raet tot Couchin.1690
MalabarTwee copie missiven door den commandeur Van Dielen tot Couchin aen de raet extraordinaris en ambassadeur Jan van Leende, mitsgaders de geeligeert directeur Johannes Keijts en den raet tot Gamron in datis 6 en 19 December 1689.1689
MalabarCopie appendix behorende tot den brieff van 17 Augustij 1689 door den commandeur Van Dielen en den raet tot Couchin over de landwegh nae Suratte geschreven in dato 24 October 1689.1689
MalabarVerscheijde copie extracten getrocken uijt de Coijlangse brieven spreekende van het stranden van de chialoup Pattena, de bedrijven van de koningen d'Marta en van Calicoilan en de achterhalinge van parthije wilde caneel et cetera.1689
MalabarDiverse copie translaat olas tusschen den commandeur Van Dielen en de vorsten d'Marta en van Calicoilan verwisselt specterende tot de achterhalinge van parthije wilde caneel.1689
MalabarCopie rapport van twee sergeanten wegens het ontdecken der caneel bosschen in dato 30 Augustus 1689.1689
MalabarTwee copie beedighde attestatien wegens de bevindinge der ducaten van Ceijlon en Tutucurin na Couchin overgesonden in datis 2 en 17 December 1689.1689
MalabarMemorie van eenige schenckagie door den commandeur Van Dielen in verscheijde gelegentheden aen den koninck van Couchin en verdere rijxgrooten gedaen in dato primo December 1689.1689
MalabarBevindinge off rendiment van de goederen en coopmanschappen tot Coutchin verkogt 't sedert primo Julij 1689 tot 10 Januarij 1690.1690,1689
MalabarTwee copie translaat olas door den overleden en tegenwoordigen coninck van Couchin op den capiteijn Hendrick Rhijns als Ragiadoormoor verleent.1689
MalabarNotitie van de aengekomen en vertrocken schepen en mindere vaartuijgen van en tot Cochin sedert 3 October 1689 tot den 10 Januarij 1690.1690,1689
MalabarTranslaet ola door de koninginne van Atingen aen den commandeur IJsaac van Dielen geschreven raeckende de thols gerechtigheijt van de areecq bij de Comp. vervoert gedateert den 10 Junij 1689.1689
MalabarSeven stux getranslateerde Portugese brieven door de rijxbestierder Sidij Bassuaija Antanijck en Polpot Commotij uijt Canara aen de heer Van Mijdrecht, den commandeur Van Dielen en 's Comp. coopluijden Baba Porboe geschreven.1689
MalabarDrie stux translaat brieven door Adersia en Carnor van Cananor, mitsgaders den koninck van Colastrij aen den commandeur Van Dielen geschreven.1689
MalabarDrie stux gecolleerde verklaringe hoedanig het sigh heeft toegedragen met twee Bougis, amock speelders die op het schip de Leck sijn ter neder gemaackt.1689
MalabarTwee copie extracten uijt Cannanoorse brieven nae Couchin geschreven behelsende een conventie met den Malbaersen Kepoetambiraen gehouden in dato 16 en 17 December 1689.1689
MalabarCopie missive door den commandeur Van Dielen en den raet tot Coijlan aen d'heer commissaris Van Mijdreght geschreven in dato 9 Maert 1689.1689
MalabarCopie register.1689
MalabarCopie missive door den commandeur Van Dielen en den raet tot Coijlan aen de heer commissaris Van Mijdreght geschreven in dato 8 Junij 1689.1689
MalabarCopie missive door den commandeur Van Dielen en den raet tot Coijlan aen de heer commissaris Van Mijdreght geschreven in dato 13 Maij 1689.1689
MalabarTwee copie translaet olas van de koninginne van Atingen inhoudende presentatien en aenbiedingen van handel in haere lande in datis 9 Maij en 3 Junij 1689.1689
MalabarCopie missive door commandeur Van Dielen en den raet tot Coijlan aen den gouverneur generaal ende raden van Indien geschreven gedateert 8 Junij 1689.1689
MalabarCopie missive door commandeur Van Dielen aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo geschreven in dato 10 April 1689.1689
MalabarCopie missive[n] door den commandeur Van Dielen aen den directeur Gelmer Vosburgh en den raet tot Suratte geschreven in datis 4 Januarij en 19 Maart 1689.1689
MalabarCopie missive door den commandeur Van Dielen en den raet in de Fortresse Coijlan aen de provisionele gesaghebber Adriaen Verdonck en Irgens en den raet tot Gamron geschreven in dato 4 Maert 1689.1689
MalabarTwee copie missiven door den commandeur Van Dielen aen den commandant Floris Blom en den raet tot Nagapatnam in datis 28 April en 31 Maij 1689 geschreven.1689
MalabarTwee copie missiven door den commandeur Van Dielen aen de bediende tot Barsseloor geschreven in datis 28 November 1688 en 5 Januarij 1689.1689,1688
MalabarCopie missiven door de bediende tot Barsseloor aen de commandeur Van Dielen en den raet tot Couchin geschreven gedateert 8 Januarij 1689.1689
MalabarRapport door den boekhouder Jan van Raesvelt wegens sijn verrightinge tot Wingurla aen den commandeur Van Dielen en den raet ter custe Mallabar overgelevert in dato 19 Maert 1689.1689
MalabarElff stux copie extracten uijtte missivens door den commandeur Van Dielen en den raet tot Cochin en de bediende tot Canara en Cananoor gewisselt spreeckende van den toestant der negotie in die gewesten.1689
MalabarVerscheijde copie missiven door den commandeur Van Dielen en den politicquen raet tot Couchin verwisselt concerneerende den stant des Couchinse rijcx.1689
MalabarVijff stucx copie translaat olas tusschen de commandeur Van Dielen en den Sammorijn gewisselt.1689
MalabarTwee copie missiven door den gouverneur generaal ende raden van Indien aen den commandeur Van Dielen en den raet tot Couchin geschreven in datis 4 en 16 November 1688.1688
MalabarTwee copie missive door den directeur Gelmer Vosburgh en den raet tot Suratte aen den commandeur Van Dielen en den raet tot Cochin geschreven in datis 18 April en 14 Maij 1689.1689
MalabarCopie missiven door den pennist Jacob Trogh ten comptoire Wingurla aen den commandeur Van Dielen en den raet tot Cochin geschreven gedateert 20 April 1689.1689
vorige
12...151
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in