Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaBerigt van 't opperhooft des generalen soldij comptoir Pieter de Vos rakende 1229 1/4 rijksdaalders van den overleden opperstuurman Egbert Swerts anno 1694 tot Gale in Comp. cassa getelt nevens extract uijt het Gaalse negotie journaal van den jare 1693-1694 dienaangaande.1694,1693
BataviaTwee requesten door den predicant Regnerus Croonenburgh te Gale 't eene aen de hooge regeringh, en 't andere aen den gouverneur en raat tot Colombo om sijn verlossingh nae 't patria de dato 20 Februarij 1699 en 1 December 1700.1700,1699
BataviaOriginele missive door den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia geschreven in dato 6 December 1741 aan de vergadering van seventiene met een post scriptum inhoudende het ontdekte verraad op 't schip 't Hof Niet Altijd Somer op den 22 November tusschen Gale en Batavia gesmeed door de aan boord zijnde Bougineesen en Maleijers.1741
BataviaAuthenticque extract uijt een missive van de Ed. Pijl en raad aan den commandeur en den raet tot Gale in dato 13 September 1685.1685
BataviaDiverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].1749,1748,1747,1746
BataviaSecreete missive door het geheim committe te Colombo aan generaal en raaden in dato 31 Januarij 1765 annex een copia briefje van Gale na Colombo geschreven in dato 29 Januarij 1765.1765
BataviaVerhandelinge over de gelegenheid en de tegenwoordige staat der vestingwerken van Gale door de capitijn ingenieur Riemer van 22 Maij 1786.1786
BataviaAanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].1787
BengalenCopie missive door den directeur Constantijn Ranst naar Gale geschreven in dato 8 November 1669.1669
BengalenCopie missive door den directeur en raat naar Gale geschreven in dato 28 October 1670.1670
BengalenTwee copie brieven van Constantin Ranst aen commandeur Adriaen Roothaes en raet op Gale, Bengale in dato 6 November 1671.1671
BengalenSes stux rapporten rakende de gedaene visitatie van de scheepen Schuijtwijk, 't Hof niet altijd Winter, Rithem, Dieshoek en Strijen wegens hun diepgaen, soo tot Gale, Mazulipatnam, Padang als Bengale (ontfangen den 31 Januarij 1738).1738,1737
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijsere stukken kanons benevens de metale mortiers en eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden op de stadswallen, werken, buijtenposten als in de magazijnen te Gale en Mature en Tangale onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonRekeningh der provisien en equippage goederen tot Gale aen 't schip Pampus verstrekt op de reijse na herwaerts [naar patria], gedateerd ultimo Februarij 1690.1690
CeylonExtract missive van den gouverneur Thomas van Rhee en den raed uijt Gale aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed tot Colombo geschreven in dato 1 Maert 1690.1690
CeylonVier lijsten van rekeningen met procuratie van Gale in den jaere 1690 overgesonden.1690
CeylonRekening van 't verstrekte aent retourschip China mede gegeven op Gale.1690
CeylonOriginele missive van den commandeur Thomas van Rhee en den raed tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 6 Februarij 1690.1690
CeylonOriginele missive van den commandeur Thomas van Rhee en den raed tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 11 Martius 1690.1690
CeylonMissive van den commandeur Thomas van Rhee en raad tot Gale aan haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven in dato 21 Maert 1689.1689
CeylonMissive van den commandeur Thomas van Rhee en raad tot Gale aan haar Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven in dato 27 November 1689.1689
CeylonMemorie van den areeck in 't commandement van Gale 1689 ontfangen.1689
CeylonTwee extracten uijt brieven den eenen door den commandeur Thomas van Rhee en den raet tot Gale aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo in dato 6 Januarij 1690 en den anderen door den politiquen raet tot Gale aen den commandeur Van Rhee nae Colombo geschreven in dato 5 April 1687 over de saeck van de vrijschipper Gerrit Davits Kleijn.1690,1687
CeylonVijff stux verklaringen wegens den caneel in den jaere 1689 op Colombo, Gale, Negombo, Berberijn en Mature ingeoegst en affgepakt alsmede 't verbranden van 't gruijs en brockelen derselver.1689
CeylonOriginele missive door den commandeur Thomas van Rhee en den raet tot Gale aan de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 6 Februarij 1690.1690
CeylonTwee copie verklaringen van de opperhoofden van 't schip de Leck wegens de constitutie van vier casjes met camphur olij van Malabaer tot Gale aengebragt.1690
CeylonCopie verklaring wegens de onderwigt van de peper per 't jagt Pampus van Bengale tot Gale overgebragt.1690
CeylonLijsten der procuratien van diverse personen soo tot Colombo als Gale gepasseert om eenige reeckeningen van maentgelden in de respectieve cameren te ontfangen.1690
CeylonSes stux rendimenten der goederen en coopmanschappen die tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Tutucorin, Trinquenemale en Calpentijn sijn verkogt 't sedert primo Maert 1688 tot ultimo Februarij 1689.1689,1688
CeylonSommarium van alle 's compagnies dienaren dewelcke primo December 1690 onder 't gouvernement van Ceijlon, Gale et cetera in wesen sijn bevonden.1690
CeylonLijste der aenkomende en vertrocke schepen met specificatie harer ladingh op en van Gale in dato ultimo Februarij 1691.1691
CeylonCopie extracten uijt de brieven door den commandeur Rutgart de Heijde en raet tot Gale successive over de saacke van den dessave De Vos et cetera aen den gouverneur en den raet tot Colombo geschreven in datis 7, 9, 14 en 19 September, mitsgaders 7 en 13 October 1690.1690
CeylonCopie extracten [brieven tussen den heer commissaris Hendrick Adriaen van Reede tot Drakesteijn, heere van Mijdregt et cetera en den heer gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo] van verscheijde datums [van 19 Julij tot 16 November 1690] concernerende het oprechten van een seminarium in de landen van Colombo, Gale en Mature.1690
CeylonCopie commissie door d'heer Van Mijdrecht tot Gale verleent op mr. Joannes van Keulen in qualiteijt als independent fiscael van Ceijlon dato 8 Februarij 1691.1691
CeylonRendimenten der verkoghte goederen en coopmanschappen ten comptoire Colombo, Gale, Tutucorijn, Trinquenemale en Calpentijn, 't sedert primo Maert 1689 tot ultimo Februarij 1690.1690,1689
CeylonOriginele missive door den commandeur Rutgert de Heijde en den raet tot Gale aen den vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato ultimo Februarij 1691.1691
CeylonConsideratien wegens een Singalees seminarium voor de landen van Colombo, Gale, Mature et cetera opgestelt door den predikant Simon Kath in dato 6 Augustus 1690.1690
CeylonAuthentique formulier der commissien door de heer Van Mijdreght gegeven aende fiscaels tot Colombo, Gale, Tutucorin en Jaffanapatnam, mutatis mutandis.1690
CeylonAuthentique consideratien wegens een Singalees seminarium inde landen van Colombo, Gale en Mature opgestelt door de eerwaarde predicant Simon Kat tot Colombo, gedateert 6 Augusti 1690 aende heer commissaris Van Mijdreght gesonden.1690
CeylonOriginele missive aan de vergaderingh der heren seventiene uijt Gale geschreven 27 Februarij 1691 door den gesuspendeerde fiscael B. Ingelsen met bijlagen tot sijn verschoningh.1691
CeylonCopie missive door den commandeur Rutgert de Heijde en den raet tot Gale aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 10 Maij 1690.1690
CeylonOriginele missive door den commandeur Rutgert de Heijde en den raet tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 27 Februarij 1692.1692
CeylonTwee onkost reeckeningen van 't verstreckte aen 't schip Mijdreght gedaen in Bengale [ongedateerd] en tot Gale, gedateerd 7 Februarij 1692.1692
CeylonRolle der Mestice en Toepase soldaten op Gale, Bentotte en Mapulegam in dato Gale 10 Julij 1691.1691
CeylonNotitie der aengekomene en vertrockene schepen op en van Colombo en Gale sedert 21 Februarij 1691 tot 20 Februarij 1692.1692,1691
CeylonCopie missive door den commandeur Rutgert ter Heijde en raet tot Gale aen den generael en raden geschreven in dato 20 Maert 1691.1691
CeylonCopie missive door den commandeur Rutgert de Heijde en den raet tot Gale aen den generael en raden geschreven in dato 25 Maij 1691.1691
CeylonDiverse extracten uijt verscheijde brieven van Gale, Jaffanapatnam, Trincquenemale, Batticalo en Calpentijn aen den gouverneur en raet tot Colombo geschreven wegens het Ceijlons ebbenhout.1692
CeylonOrigineele missive van Francina Taelman tot Gale op het eijlant Ceijlon aen de vergaderingh der seventiene in dato Februarij 1693.1693
CeylonCopie missive van den oppercoopman en gewesene Dessave tot Gale Reijnier de Vos aen den gouverneur generaal en raden van Indien geschreven in dato 16 Januarij 1692.1692
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in