Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1607Copie missive door David van Deijnsen uijt Berampor aen [onbekend], in dato 17 November 1607.Coromandel
1608Memorie dienende tot den incoop van de rouwe Chineese sijde ende alle andere geverfde ofte afgesoden sijden.Coromandel
1608Memorie door Jan van Wesick wat coopmanschappen men jaerlijcks in Maselipatan ende Petapoelij soude connen vertieren, ongedateerd.Coromandel
1608Originele missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tegenepatnam aen den heer admirael Pieter Willemsz. Verhoeve [Verhoeff], gedateerd 12 December 1608 [identiek aan fls. 57-58].Coromandel
1608Copie missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tegenepatnam aen den heer admirael Pieter Willemsz. Verhoeve [Verhoeff], gedateerd 12 December 1608 [identiek aan fls. 59-60].Coromandel
1608Informatie van Jacob de Bitter wegen Tegenampatnam als ooc het caul bij hem aldaer gemaeckt, ongedateerd.Coromandel
1608Originele missive door Jan van Wesick uijt Maselipatan aen Jacques l'Hermijte de Jonghe coopman tot Bantam, in dato 1 Junij 1608.Coromandel
1608Copie missive door Jacob de Bitter op de custe van Choromandel geschreven aen den wel gebooren heer Bemedelu Sondian coninck van Candij, keijser van Ceijlon, in dato 8 December 1608.Coromandel
1608Originele missive van Pieter Isacx Eijloff uijt Petapolij aen Jacques l'Hermite oppercoopman tot Bantam, in dato 12 November 1608.Coromandel
1608Copie informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 43-48].Coromandel
1608Originele discours van informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 37-41].Coromandel
1608Memorie van den standt op de custe van Chormandel onderteijkent tot Bantam bij Loodewijck Issaacks Eijloff, gedateerd 1 November 1608.Coromandel
1608Originele missive door Pieter Isacx Eijloff uijt Masulipatam aen Jacob de Bitter (aengecomen onder Montepoelij), in dato 30 October 1608.Coromandel
1608Originele missive door Pieter Isacxz. Eijloff uijt Masulipatam aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generaele Oostindische Comp. tot Amsterdam, gedateerd Meij 1608.Coromandel
1608Originele missive door Jan van Wesick uijt Masulipatam aen Jacques l'Hermite, overste op het comtoir tot Bantam, in dato 1 Junij 1608.Coromandel
1608Originele missive door Pieter Isacxz. Eijloff uijt Masulipatam aen Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 31 Meij 1608.Coromandel
1608Informatie van de bochte van Bengala ende Arracan, geschreven door Pieter Willemssen tot Musilipatan aen den eersaeme raedt van Musilipatan en Petapolij, in dato 25 Meij 1608.Coromandel
1608Copie missive door Pieter Willemsz. uijt Arracan, ontvangen door den heer Puijck op de rede van Atchin, in dato 6 Maert 1608.Coromandel
1608Originele missive door Loodewick Issaacks Eijloff, Dirck van Leeuwen en Lucas Jansz. uijt Masulipatam aen den heer admirael van de vereenichde Oostindische compagnie ofte bij faulte van dien aen de coopluijden van zijne respective scheepen tegenwoordich haer onthoudende voor Cotchijn, in dato 15 Februarij 1608.Coromandel
1610Contracten en een copia missive [met betrekking de handel op de kust van Coromandel, gedateerd Maart en April 1610].Coromandel
1610Instructies van de cleeden die op de custe van Choromandel ghemaeckt werden te weten van sorteringhe die tot Bantam, de Molucques, Banda ende Borneo wel begeert sijn, beginnende Tegenampatnam, Palicatte, Peta Potelij ende Masulipatnam, ongedateerd.Coromandel
1610Memorie van de waeren dienstich in Japan, ongedateerd.Coromandel
1610Instructie van de coopmanschappen ende waeren, die men alle jaeren van Bantam soude connen brenghen naar Achin ende op de custe van Choromandel, et cetera, ongedateerd.Coromandel
1610Copie memorie om Jacob Dirricx Cortenhoeff, gaende naer Arracan van weghen het contract met den coninck te informeren door Jan van Wesick, Willem Janssen en Antonio Schorer, ongedateerd [identiek aan fls. 63-65].Coromandel
1610Originele missive door Jan van Wesick ende Antonio Schorer uijt Masulipatnam aen Jacques l'Hermijte de Jonge overste op het comptoor tot Bantam, in dato November 1610.Coromandel
1610Instructie voor Carolus de Lannoij, gaende naer Candi, 21 November 1610.Coromandel
1610Originele missive door Hans Marcelis ende Abraham Fontaine uijt Paleacatte aen Jacques l'Hermite de Jonge overste op 't comptoor tot Bantam, in dato 23 November 1610.Coromandel
1610Versouck van den ondercoopman ende assistenten in Paleacatte aengaende den persoon van Hans Marcelis haren oppercoopman, 16 November 1610 [in tweevoud].Coromandel
1610Missive door Abraham Fontaine uijt Paleacatte aen Pieter Gerritsen Borgonje, in dato 20 November 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Nijsampatnam aen Jacques l'Hermite de Jonge oppercoopman tot Bantam, in dato 2 November 1610.Coromandel
1610Originele instructie voor den coopman, ondercoopman en assistenten tot Paliacatte, in dato 16 November 1610.Coromandel
1610Copie missiven door Hans Marcelis ende Abraham Fontaine uijt Paliacatte ende Velour, aen Jan van Wesick [tot Masulipatnam], in datis 30 Julij, 7 September en 8 October 1610.Coromandel
1610Originele missive door Hendrick Hendricksoon Cloeck en andere uijt Palicate aen Willem Janssoon ende Jan van Wesick [tot Masulipatnam], in dato 5 October 1610, met onderschrift van Abraham Fontain, in dato 7 October 1610.Coromandel
1610Copie door Jan van Wesick, Pieter Gillisz. van Ravesteijn ende Adolff Thomasz. uijt Nisampatnam aen Hans Marcelis tot Paleacatte, in dato 22 September 1610 [identiek aan fls. 156-157].Coromandel
1610Copie missive door Gerrit Gerritsz. van Amsterdam, bootsman op Mossambijcque gevangen ende van daer over Goa in Vijsiapoer bij Cornelis Claessen Heda, schilder, gearriveert, aen Jan van Wesick, in dato 2 October 1610, alsmede 't antwoort op dito, in dato 27 October 1610.Coromandel
1610Copie missive door Jan van Wesick ende Pieter Gillisz. van Ravesteijn uijt Nisampatnam aen Hans Marcelis tot Paleacatte, in dato 21 September 1610 [identiek aan fls. 153-154].Coromandel
1610Copie door Jan van Wesick, Pieter Gillisz. van Ravesteijn ende Adolff Thomasz. uijt Nisampatnam aen Hans Marcelis tot Paleacatte, in dato 22 September 1610 [identiek aan fls. 159-160].Coromandel
1610Copie missive door Jan van Wesick ende Pieter Gillisz. van Ravesteijn uijt Nisampatnam aen Hans Marcelis tot Paleacatte, in dato 21 September 1610 [identiek aan fls. 155-156].Coromandel
1610Copie missive door Jacob Sijmonsz. Steijl, burgers Jacops en Haen ende Philips Corbet uijt Gingier aen Jan van Wesick, in dato 4 Augustus 1610.Coromandel
1610Copie resolutien genomen tot Palleacatte, in dato 1 Augustus 1610.Coromandel
1610Copie missive door Pieter Gerrits Borgonge, Jacob Simonsz. Steijl ende burgers Claesz. en Haen in de Fortresse Tierapopel aen Jan van Wesick tot Masulipatan, in dato 26 Julij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Jan van Wesick uijt Masulipatan aen Jacques l'Hermijte oppercoopman tot Bantam, in dato 20 Junij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Willem Jansz. uijt het schip d'Eendracht op de reede van Masulipatan aen Jacques l'Hermijte de Jonghe oppercoopman tot Bantam, 20 Junij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Willem Jansz. uijt het schip d'Eendracht op de reede van Masulipatan aen Jacques l'Hermijte de Jonghe oppercoopman tot Bantam, 18 Junij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Jan van Wesick uijt Maselipatnam aen Jacques l'Hermite de Jonge tot Bantam, in dato 17 Junij 1610.Coromandel
1610Extract uijt missive door Jan van Wesick uijt Maselipatnam aen [onbekend; Jacques l'Hermite de Jonge tot Bantam?], in dato 15 Junij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Jan van Wesick uijt Maselipatnam aen [onbekend; Jacques l'Hermite de Jonge tot Bantam?], in dato 15 Junij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Abraham Fontaine uijt Paleacatte aen admirael Francoijs Heijndricxsz. Wittert, in dato 8 Junij 1610.Coromandel
1610Copie missive door Abraham Fontaine uijt Paleacatte aen Jacques l'Hermite de Jonge oppercoopman in Bantam, in dato 31 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Abraham Fontaine uijt Paleacatte aen Jacques l'Hermite de Jonge oppercoopman in Bantam, in dato 31 Meij 1610.Coromandel
vorige
12...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in