Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
12408 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12408 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Originele discours van informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 37-41] [document zit in 1ste katern Coromandel].Bantam
1608Copie informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 43-48] [document zit in 1ste katern Coromandel].Bantam
1608Memorie van den standt op de custe van Chormandel onderteijkent tot Bantam bij Loodewijck Issaacks Eijloff, gedateerd 1 November 1608 [document zit in 1ste katern Coromandel].Bantam
1608Originele missive door Arent Maertszen van voor Bantam aen Adriaen Woutersz., capitein van 't Fort Orange op Ternate, 1 December 1608 [document zit in 1ste katern Ternate].Bantam
1608Copie ende originele missive door Jacques l'Hermite de Jonghe aan admirael Pieter Willemsen Verhoef voor Malacca, in datis 19 November en 29 December 1608.Bantam
1608Originele missive door Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aan Adriaen Wouterssen, capiteijn ende oppercoopman op 't fort van Oraigne in Ternaten, in dato 1 December 1608.Bantam
1608Originele missive door Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aan den oppercoopman Cornelis Pietersen van der Meer in Grece (in Grissee) in dato 1 December 1608.Bantam
1608Copie missive door Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam [aen de heeren bewinthebberen der Oostindische compagnie tot Amsterdam], in dato 28 November 1608.Bantam
1608Originele missive door Aernoldt le Pippre uijt Bantam aan coopman Aernoldt de Laet tot Amsterdam, in dato 28 November 1608.Bantam
1608Copie missive door Pauwels Pauwelsz. Grothien uijt Bantam aan Michael Poppen, in dato 29 November 1608.Bantam
1608Originele missive van Steven Doenssz. van Groenendijck aen de heeren bewinthebberen residerende tot Amsterdam, 5 November 1608.Bantam
1608Twee originele missiven, een door Jacques l'Hermite de Jonghe ende een door Aernolt le Pippre, beide uijt Bantam aan den oppercoopman Hendrick van Bergel in Banda, in dato 18 November 1608.Bantam
1608Originele missive door Albert Rutgers uijt Bantam aan den ondercoopman Hendrick Jansz. Jongelinck tot Patanij, in dato 18 April 1608.Bantam
1608Originele missive door Wessel Janssen aen Gerrit Gerritsen, goevernoer opt Fort Orangie [tot Ternate], in dato 27 April 1608.Bantam
1608Originele missive door Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aen de coopluijden Heijndrick van Bergel ende Cornelis Pietersen van der Meer in Banda, in dato 12 Februarij 1608.Bantam
1608Originele missive door Adam Verhulst uijt het schip Erasmus van Rotterdam op de reede voor Bantam aen den ondercoopman Johan Melisz. tot Bathasauwer, in dato 8 Februarij 1608.Bantam
1608Missive door Samuel Blomaert ende Jacob Isbrantsz. uijt Bantam aen Cornelis Specx ende Daniel Nicquet in 't schip Orange, 30 Januarij 1608.Bantam
1608Instructie voor 't comptoir tot Bantam [door Cornelis Matelieff], ongedateerd.Bantam
1608Copie missive [door Cornelis Matelieff] uijt Bantam aen Abraham van den Broeck tot Johor, in dato 26 Januarij 1608.Bantam
1608Originele missive door Steven Doenssz. van Groenendijck uijt Bantam aen den coopman Cornelis Pieterssz. van der Meer tot Gresich (tot Grissee), in dato 15 November 1608.Bantam
1608Verclaringe der wapens ende geweeren, welck die doorluchtige hoochgeboren prince Mauritz grave van Nassau sendt aen den grootmachtigen coninck van Tuban.Bantam
1608Copie instructie gesonden bij d'Ed. heeren bewindhebberen aen de overicheijt in Oost-Indiën om aliantie ende contracten met de overheijt derselver landen aen te gaen, gedateerd 10 April 1608.Bantam
1608Copie missive van Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aen de heeren bewinthebberen der Oostindische compagnie tot Amsterdam, ongedateerd [na 15 October 1608].Bantam
1608Copie missive van Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aen de heeren bewinthebberen der Oostindische compagnie tot Amsterdam, in dato 28 Januarij 1608.Bantam
1608Copie missive van Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aen de heeren bewinthebberen der Oostindische compagnie tot Amsterdam, in dato 24 Julij 1608.Bantam
1608Originele missive van Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aen de heeren bewinthebberen der Oostindische compagnie tot Amsterdam, in dato 25 Januarij 1608.Bantam
1608Inventaris van de pampieren van Paulus van Soldt saliger, gesonden aen de camer Amsterdam den 1 September 1608.Bantam
1610Copie missive door Mateo Costeels aen den gouverneur generael Pieter Both tot Madagascar ofte andersints, in dato 26 Junij 1610.Bantam
1610Instructie voor den dierecteur van de negotie van de custe van Coromandel en mindere plaetsen daer omtrent gelegen, gedateerd 20 December 1610 [concernerende de denunciatie van den gemaeckten treves tusschen den coning in Spangien ende hooch gemelte heeren Staten Generael].Bantam
1610Copie resolutien van de loge tot Bantam in datis 6 en 25 Augustus 1610, van 16 September tot 11 November 1610 en van 20 November tot 12 December 1610.Bantam
1610Vier copie missiven [door Jacques l'Hermite?] uijt Bantam, respectievelijk aan Albert Willemsz., coopman in Atchin, aan Pieter Gerritsz. Borgonje tot Tierepopelier, aan Johan van Wesik (benoemd tot gouverneur van de custe Chormandel) en aan Hans Marcelis tot Palicatte, alle in dato 12 December 1610.Bantam
1610Originele missiven door Jacques l'Hermite de Jonghe uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale Oostindische Comp., in dato 24 November 1610.Bantam
1610Originele missive door Jacques l'Hermite uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale Oostindische Comp., in dato 12 November 1610.Bantam
1610Originele missive door Jacques l'Hermite uijt Bantam aan Willem van der Voort, gouverneur van 't Casteel Nassau in Nera, in dato 10 November 1610.Bantam
1610Copie ende originele missiven door Jacques l'Hermite uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale Oostindische Comp., in datis 4 September en 10 November 1610, met appendix van 13 November 1610.Bantam
1610Copie van een brief door Jacques l'Hermite van Bantam aen Jasper Jansen gouverneur op Amboijna geschreven gedateert den 10 November 1610.Bantam
1610Copie van een brief door Jacques l'Hermite van Bantam aen den admirael Pauwels van Caerden geschreven gedateerd 23 October 1610.Bantam
1610Memorie van de pampieren aan de camere van Amsterdam gesonden met het schip de Proventie, gedateerd 12 November 1610.Bantam
1611Copie van de acte van den heer gouverneur generael Pieter de Both van de overleveringhe van de missive van de hooch gemelte heeren Staten Generael en sijne prinselicke excellentie nopende de denunciatie van den gemaeckten treves tusschen den coning in Spangien ende haer hoocheeden et cetera, gedateerd in 't Casteel Nassau in Banda 15 Julij 1611.Bantam
1611Originele missive door den fiscael Abraham Theunemans ende den schipper Cornelis Reijersz. op de reede van Bantam aen d'Ed. heeren bewinthebberen der vereenichde Comp. residerende tot Middelburg, in dato 9 September 1611.Bantam
1611,1610Copie resolutien van den gouverneur generaal Pieter Both en zijnen raad, sedert 20 December 1610 tot 13 Julij 1611.Bantam
1612Attestatien beroerende de brant inde logie tot Bantam geschiet den 20 Augustus 1612.Bantam
1612Originele missive door Peeter Segers uijt Bantam aen d'Ed. heeren bewinthebberen van de generale vereenichde Oostindische Comp. ter camer van Amsterdam tot Amsterdam in dato 5 December 1612.Bantam
1612Extract uijt een brieff van Heijndrick Brouwer aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische compagnie tot Amsterdam in dato 27 Junij 1612 [in tweevoud; volledige brief op fls. 69-90].Bantam
1612Originele missive door Andries Sourij uijt Grece [uijt Grissee] aen Heijndrick van Boucholt, in dato 20 Junij 1612.Bantam
1612Originele missive door Jacques l'Hermite, Frederick de Houtman en andere uijt 't schip Middelburch aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generale Oostindische Comp. tot Amsterdam, in dato 15 Junij 1612.Bantam
1612Copie missive door Henricq Brouwer op het schip den Rooden Leeuw met Pijlen voor Hittoe in Amboijna aen den gouverneur generael, in dato 23 April 1612.Bantam
1612Copie missive door Henricq Brouwer op het schip den Rooden Leeuw met Pijlen tusschen Buro ende Manipe aen den gouverneur generael, in dato 23 April 1612.Bantam
1612Copie missive door Mateo Coteels uijt Bantam aen den oppercoopman Heijndrick Janssen tot Patanij, in dato 27 Junij 1612 [identiek aan fl. 20].Bantam
1612Copie missive door Mateo Coteels uijt Bantam aen den oppercoopman Heijndrick Janssen tot Patanij, in dato 17 April 1612 [identiek aan fl. 10 en fls. 19-20].Bantam
vorige
12...249
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in