Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1475 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1475 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1677Relaes van den burger Penneman over eenige discoursen tusschen hem met Troenadejaja en Crain Glisson op Sourabaija gehouden.Java's (Noord-) Oostkust
1677Rapport van den coopman Jacobus Couper wegens sijn wedervaren op Grisse en Sourabaija onder dato 14 April 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Brieffje van d'heer Cornelis Speelman uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 30 April 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van d'heer Cornelis Speelman ende den raet uijt de veroverde stadt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 23 Meij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van den heer Cornelis Speelman ende den raet uijt het leger voor Sourabaija nae Batavia geschreven in dato 27 Meij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van den heer Cornelis Speelman ende den raet uijt het leger op Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia affgegaen in dato 14 Junij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Rapport van eenige Javanen de lantstreeck bewesten Sourabaija besigtight hebbende.Java's (Noord-) Oostkust
1677Memorie door d'heer Cornelis Speelman op sijn vertreck van Sourabaija aen den oppercoopman Cornelis van Woensel en verderen raet aldaer gelaten in dato 5 Julij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van den admirael Cornelis Speelman ende den raedt in het leger op Sourabaija nae Batavia in dato 1 Augustij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van d'heer Cornelis Speelman ende den raet op Sourabaija aen den generael ende raden tot Batavia in dato 4 en 5 Augustij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van d'heer Cornelis Speelman ende den raet op Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia in dato 7 Augustij 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1677Rapport van eenige Javanen door het hooft der uitgeweken Maccasaren Crain Glisson belast sijnde de Javanen op Sourabaija te boodschappen datse met haer te gelijck [den rebel] Troenajaja op Cadjerij souden beoorlogen.Java's (Noord-) Oostkust
1678Brieffje van den coopman Jan de Harde en raet tot Sourabaija aen haer Eds. van dato 25 September 1678.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive door d'Ed. heer admirael Anthonio Hurt ende sijn Ed. raat uijt Sourabaija aan haer Eds. tot Batavia geschreven dato 26 Februarij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Resolutie bij d'heer admirael Anthonij Hurt en sijnen raat genomen int leger op Sourabaija in dato 22 Februarij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Particuliere briefken van den heer majoor Christiaen Pooleman uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven dato ultimo Februarij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van de heer majoor Christiaan Poleman mitsgaders den raet uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia van dato 27 Maert 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive door d'Ed. heer majoor Christiaen Pooleman en raat uijt Sourabaija aan haar Eds. tot Batavia dato 25 April 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register der papieren van Sourabaija, gedateerd 5 Maij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive door den heer majoor Christiaen Pooleman en raat uijt Sourabaija aan haar Eds. tot Batavia dato 5 Maij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register der papieren van d'heer majoor Christiaan Pooleman en zijn raet uijt Soka boven Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia in dato 22 Junij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van d'heer majoor Christiaan Pooleman en zijn raet uijt Soka boven Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia in dato 22 Junij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register der papieren van Sourabaija, gedateerd 24 Junij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van de coopman Willem Bastinck en raet tot Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia dato 24 Junij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van den coopman Willem Bastinck en raet uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia dato 27 Junij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register van Sourabaija, gedateerd 14 Julij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive vanden coopman Willem Bastinck en raet tot Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 14 Julij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Originele briefken vande coopman Willem Bastinck en raat tot Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 9 September 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Originele missive door den coopman Willem Bastinck en raat tot Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia dato 22 September 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register der papieren van Sourabaija, gedateerd 22 October 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Briefje van den oppercoopman Jeremias van Vliet uijt Sourabaija geschreven in dato 22 October 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive door den oppercoopman Jeremias van Vliet nevens den raet in dato 22 October deses jaars 1679 uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1679Origineel briefken door den coopman Willem Bastinck in dato 22 October 1679 particulier uijt Sourabaija aen sijn Ed. den heer gouverneur generael Rijckloff van Goens geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive door den coopman Willem Bastincq mitsgaders den raat uijt Sourabaija aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 November 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van den coopman Willem Bastinck ende raat uijt Sourabaija aen haer edelens geschreven dato 3 December 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1679Register der papieren van Sourabaija.Java's (Noord-) Oostkust
1679Missive van den coopman Willem Bastinck en raat tot Sourabaija aan haar edele dato 27 December 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van den edele heer commandeur Couper en raat uijt Sourabaija aen Cornelis Bartelszoon Marchier tot Japara in dato 24 Februarij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Geleijbriefje door den commandeur Jacobus Couper tot Sourabaija aen de affgesondene des Sousouhounangh tot opsoeckinge van sijn hoogheijt schoonmoeder verleent in dato 28 Maert 1680.Batavia ressort
1680Rapport door den provisioneel coopman edele van Jonas en luijtenant Jacobus Macquelijn wegens haer verrightinge in alle de Javaense zeehavens van Sourabaija aff tot Tegal toe gedateert 16 Julij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Rapport door den coopman Willem Bastinck en ondercoopman edele van Jonas wegens het voorgevallenen in 't geleijden van sijn hoogheijt Palacca alle de Bougis van Sourabaija nae Macassar gedateerd 30 Maij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van den commandeur Couper en raet tot Sourabaija den 14 Maij 1680 aen haer edelens tot Batavia geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1680Translaet ola door den Sousouhounan Aman Courat uijt Sourabaija aen sijnen broeder Pangeran Pougar in de Mattaram geschreven in dato 12 Maij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Lijste van alle Bouggijs en Macassaren met de schepen 't Goedt Begin, de fluijt Marcken en 207 vaertuigen nevens sijn hoogheijt Palacca van Sourabaija naer Macassar vertrocken den 25 Februarij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van den commandeur Couper en raet uijt Sourabaija den 13 Maert 1680 aen haer edelens tot Batavia geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van den coopman van Mechelen en raet uijt Sourabaija aen den edele Bartelse en raet tot Japara geschreven den 5 October 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Twee missivens van den commandeur Jacobus Couper en den raet tot Sourabaija aen haer edelens tot Batavia geschreven gadateert 12 Januarij 1680 met een appendix van den 19 derselver maent.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van den coopman Jan van Mechelen en raet uijt Sourabaija aen den commandeur Couper en raet naer Samarangh geschreven in dato 10 September 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Ordre van den commandeur Couper aen den Japaersen gouverneur Tommagon Sitsia Poura nae de Mataram medegegeven gedateert in Sourabaija 15 Maij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1681Rapport van den Amboinesen luijtenant Domingo Gomes op Sourabaija aen d'Ed. Van Mechelen gedaen wegens 't omcomen van den luijtenant Otto Creest, gedateerd den 2 Januarij 1681.Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...30
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in