Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1475 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1475 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonBriefje door den heer gouverneur Bernardus van Pleuren en raad tot Ambon geschreven aan Rudolph Florentius van der Niepoort opperkoopman en gezaghebber over Java's Oosthoek en raad tot Sourabaija (ontfangen anno 1782 per het schip 't Huijs ter Meije en den Chinees Khauw Taieuw).1782
AmbonBriefje van de gouverneur en raad te Amboina aan de gezaghebber en raad te Sourabaija gedateerd 28 Maij 1781 (ontvangen anno 1781).1781
AmbonBriefje geschreven door den gouverneur Bernardus van Pleuren en raad tot Ambon aan opperkoopman en gezaghebber van Java's noordoosthoek Rudolph Florentius van der Niepoort tot Sourabaija in dato 20 Augustus 1782.1782
AmbonEen pas verleend door den gezaghebber te Sourabaija A.C. Coertsz. sub dato 28 December 1761 aan den Chinees Tan Sionko om naar Amboina te varen.1761
AmbonCopia brieff geschreven van Amboina aan Sourabaija in dato 12 Julij 1783.1783
BandaMissive geschreven door de gouverneur Lambertus Janszoon Haga en raad van Banda aan den gezaghebber Anthonij Barkeij en raad tot Sourabaija gedateerd 14 Junij 1786 (ontvangen anno 1786).1786
BandaBriefje geschreven door den heer Jan Bervelt cum suis in de Vesting Providentia tot Sourabaija aan den Ed. heer gouverneur Johannes Cops residerend tot Banda gedateerd 26 Maart 1692 (ontvangen anno 1692).1692
BanjermassinMissive van den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven en gedateert 11 Maart 1759 (den 5 Junij 1759 per Chinees vaartuigh over Sourabaija ontvangen).1759
BataviaAuthenticque extract uijt de missive door den commandeur Jan Albert Sloot en den raet op Japara aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 1 December 1691 aengaende eenige packen cattoene gaeren van Sourabaija gesonden.1691
BataviaTwee berigten wegens examinatie van 't buitenhuis Sigtrijk te Sourabaija in datis 12 Maij 1772 en 15 Junij 1780.1780,1772
BataviaBericht van 't opperhoofd van 't generaale soldij comptoir Mom wegens de slordige behandeling der soldij bediendens op Sourabaija en 't gedrag door wijlen 't opperhoofd Wannemaker omtrent zommige boedels in dato 25 Maij 1781.1781
BataviaSecreete missive door den commissaris Vereijssel aan generaal en raden geschreven van Sourabaija gedateert 27 October 1744 annex een instructie voor en een rapport van den onderkoopman Van Sugtelen en den geweese scriba Harting.1744
BataviaSecreete brieven et cetera door generaal en raden na Sourabaija geschreven aan de raad extraordinaris Vereijssel.1745
BataviaCopia brieven van den commandeur Joan Fredrick Gobius nevens den krijgsraad tot Sourabaija als van den protempore gesaghebber Pieter Wijbens en raad tot Samarang ende den coopman Christoffel Walling tot Cartasoura aan haar Eds. den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia in datis 23 Januarij, 4, 11 en 24 Februarij 1718 vervattende de langst ontfangen berigten van der staat der zaeken op Javas Oostcust.1718
BataviaTwee copia brieven geschreven door den commandeur Joan Frederik Gobius en de sergeant major Hans Frederik Bergman nevens den krijgsraad tot Sourabaija aan haar edelens den gouverneur generaal en raaden van India tot Batavia in datis 21 en 25 October 1718 meldende het opslaan van de rebellen uijt hare werken en het innemen der Sourabaijse dalm etcetera.1718
BataviaTwee translaat olas off briefjes geschreven door den vijandelijke Balijers aen de Javaanse grooten en aen den capitain Dain Mattara tot Sourabaija, tendeerende om onse Balijers te doen afvallen.1718
BataviaDrie translaat Javaense briefjes geschreven door den Sousouhoenang Pakoeboeana en den Tommagong Carta Nagara tot Cartasoura aen den commandeur Joan Frederik Gobius tot Sourabaija.1718
BataviaTranslaat Malaijse brief geschreven door den Bouginesen vaendrager Boedjang tot Sourabaija aen den coopman Barent Blocke tot Batavia concerneerende het gedrag van de Balijers in dienst van Sourabaijse rebellen.1718
BataviaTranslaet Javaense brief geschreven door de Javaanse hoofden en grooten uit [het] leger tot Sourabaija aen haer edelens den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia zijnde jongst per den sergeant major Hans Frederik Bergman aen gebragt.1718
BataviaBerigt van den coopman en Javaens translateur Barent Blocke in dato 22 October 1718 wegens de examinatie van twee opgesondene Bantammers van Sourabaija.1718
Batavia ressortGeleijbriefje door den commandeur Jacobus Couper tot Sourabaija aen de affgesondene des Sousouhounangh tot opsoeckinge van sijn hoogheijt schoonmoeder verleent in dato 28 Maert 1680.1680
CeylonCopie briev van de bediendes te Sourabaija aan de ministers te Ceijlon in dato 31 Mart 1786.1786
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden coopman Jan van Mechelen en raad tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven dato 10 Maart 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den coopman J.v. Mechelen en raad tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven in dato 5 April 1683 (ontfangen den 22 April 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van den coopman Jan van Mechelen en raad tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven dato 25 Maij 1683 (ontfangen den 8 Junij 1683 per Zuijd Beverland).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden coopman J. v. Mechelen en raad tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven in dato 15 Junij 1683 (ontfangen primo Augusti 1683 per Nieuw Middelburgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden coopman Van Mechelen tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven in dato 3 November 1683 (ontfangen den 18 November 1683 per twee gontings).1683
Java's (Noord-) OostkustRapport door d'E. J. van Mechelen aen haar Eds. op zijn arrivement van Sourabaija overgelevert in dato 13 December 1683 (ontfangen 13 December 1683 door d'E. Van Mechelen).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden resident Abraham Holscher en raad tot Sourabaija aen haer Eds. in dato ...Februarij 1684 (ontfangen 15 Maart 1684 per 't schip Sumatra).1684
Java's (Noord-) OostkustOrdre door den resident Abraham Holscher tot Sourabaija de luijtenant C.H. Schelling mede gegeven dato 29 November 1683 tot opsoekinge der Macassaarse rovers (ontfangen 15 Maart 1684 per 't schip Sumatra).1684,1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den resident Abraham Holscher en raad tot Sourabaija aanden raad tot Japara geschreven dato 14 December 1683(ontfangen 15 Maart 1684 per 't schip Sumatra).1684,1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden resident Abraham Holscher tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven in dato 3 Augustus 1684 (ontfangen 14 Augustus 1684 per Chineese Anachoda).1684
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden resident Abraham Hosscher tot Sourabaija in dato 6 October 1684 (ontfangen 18 October 1684 per Chinees vaartuijgh).1684
Java's (Noord-) OostkustOrigineel briefje vanden resident Abraham Holscher tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven in dato 11 November anno 1684 (ontfangen 9 December 1684 per inlands vaartuijgh).1684
Java's (Noord-) OostkustTwee copia translaten door de regenten tot Pamacassan en Sumanap aanden resident Holscher tot Sourabaija geschreven (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).1685,1684
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Jeremias van Vliet en raad tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven, in dato 27 April 1685 (ontfangen 27 Maij 1685 per 't sloepje Sourabaija).1685
Java's (Noord-) OostkustParticuliere missive door den oppercoopman Jeremias van Vliet aan haar Eds. in dato 27 April 1685 uijt Sourabaija (ontfangen 27 Maij 1685 per 't sloepje Sourabaija).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Van Vliet en raad tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven, in dato 13 Junij 1685 (ontfangen 20 Junij 1685 per inlands vaartuijg).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Van Vliet en raad tot Sourabaija aan haar Eds. in dato 27 Junij 1685 (ontfangen 5 Julij 1685 per inlands vaartuig).1685
Java's (Noord-) OostkustRapport van den corporaal Pieter Jacobsz. aan den capiteijn luijtenant Bervelt tot Sourabaija (ontfangen per Japaarse gonting 28 April 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustTwaalf stux translaat olas door verscheijde Javaanse groten aan den capiteijn luijtenant Bervelt tot Sourabaija (ontfangen per Japaarse gonting 28 April 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustNegen [tien] stux translaten Javaansche olas door diverse Javaanse groten aan den capiteijn luijtenant Bervelt tot Sourabaija (ontfangen per Oostersouburg 9 Maij 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustDrie translaat Javaanse olas door de Pangeran Tsjacra Ningrat, Jangrana, en den Tommagon Souranata aan capitain luijtenant Bervelt tot Sourabaija (ontfangen per d'fluijt Gideon 29 Maij 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustTranslaat Javanse ola door Pangeran Tsjacra Ningrat aan d'heer capiteijn luijtenant Bervelt tot Sourabaija (ontfangen per 't schip den Blauwen Hulk 13 Junij 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustTwee translaat olas door Kiaij Pattij Ourawan en Kiaij Angabeij Jangrana aan capiteijn luijtenant tot Sourabaija (ontfangen per 't schip den Blauwe Hulk, primo November 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustRegister der papieren van Sourabaija (ontfangen 29 April 1695 per 't schip de Eenhoorn).1695
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capiteijn Michiel Ram en raad tot Sourabaija aan haer Eds. tot Batavia geschreven dato 13 Mei 1695 (ontfangen 24 Mei 1695 per inlants vaartuijgh).1695
Java's (Noord-) OostkustTranslaet briefje van Radeen Aria Poelandjewa tot Sumanap aanden capiteijn Ram tot Sourabaija geschreven (ontfangen 23 October per de patchalling de Stompneus).1695
Java's (Noord-) OostkustTranslaet missive vanden Tommagon Jajalana tot Banjer aen den capiteijn Michiel Ram tot Sourabaija geschreven (ontfangen 18 Februarij 1698 per patchalling de Vogelstruijs).1698
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capiteijn Michiel Ram ende den raad tot Sourabaija aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia de dato 7 April 1698 (ontfangen 25 April 1698 per 't schip Java).1698
vorige
12...30
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in