Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1316 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1316 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BantamRelaas gedaen door eenige Chinesen en Maleijers nopende hun ontmoetinge met twee verscheijde Engelse schepen in de reijse van Padang herwaarts en het verliesen hunner vaartuijg omtrent Lampong Blimbing.1698
BataviaCopie missive van den commandeur Salomon le Sage en den raed tot Padang aen den berghopman Gabriel Muller geschreven den 8 December 1688.1688
BataviaCopia brief geschreven door de bediendens op Padang aan haar Eds. in dato 30 September 1741 betreffende het vijandelijk gedrag van seekeren Radja Pagger Oeijang alias Abdul Jalliel, tegens 's compagnies dienaren en onderdanen aldaar.1741
BataviaEen bondel copia authenticque papieren concerneerende de insolentien en hostiliteiten door de bediendens van de Engelsche Comp. gepleegd op de om de noord van Padang gelegen plaatsen Corlang en Surkam.1770
BataviaCopia addres wegens vrouwe de douariere wijlen den raad ordinaris Senff in qualiteijt als universele erfgenaam van haren man als gewezen commandeur van Sumatras Westkust, item door de gewezen gesamentlijke leeden die van 1760 tot 1763 het ministerium te Padang hebben uijtgemaakt, concerneerende het in staat van wijzen leggend proces voor den raad van justitie te Batavia tusschen hun lieden ter eenre en den gewezen Adjerhadjas resident Van Sijfferth ter andere zijden.1771,1763,1760
BataviaBerigt van den Sabandhaar Boers weegens het bedragen der thol van de in 1777 van Padang aangebragte goederen.1777
BataviaNotitie van het bedragen [der thol van de in 1777 van Padang aangebragte goederen].1777
BataviaBerigt van den Sabandhaar Boers houdende het bedragen der pagtpenningen der van Padang aangebragte goederen, gedateerd 1 September 1778.1778
BataviaTwee berigten van den Sabandhaar Carel Jan Boers wegens de geheven tollen van uitgevoerde suiker en aangebragte goederen van Padang in 1778.1778
BataviaBerigt van de casteels opperkooplieden wegens de van Padang aangebragte bensuin en campher in 1778.1778
BataviaTwee berigten van de Sabandhaar Boesjes weegens de geheevene tollen van uitgevoerde suiker en aangebragte goederen van Padang in 1779.1779
BataviaNotitie der aangebragte goederen van Padang, gedateerd ultimo December 1779.1779
BataviaBerigt van de casteels opperkooplieden weegens de van Padang aangebragte benzuin en campher in 1779.1779
BataviaBerigt wegens de visitatie van de sloep de Catharina Louise te Padang in dato 7 Junij 1779.1779
BataviaBerigt van den Sabandhaar Boesses wegens den tolheffing van de van Padang op Batavia aangevoerde koopmanschappen in dato 16 Januarij 1781.1781
BataviaNotitie van de boomspagter wegens de van Padang op Batavia aangevoerde koopmanschappen in dato 12 Januarij 1781.1781
BataviaBerigt van den Sabandhaar Boesses wegens de tolheffing van de in 1781 van Padang te Batavia aangevoerde koopmanschappen, in dato December 1781.1781
BataviaNotitie van de van Padang te Batavia aangevoerde goederen door de boompagter, Batavia den 18 December anno 1781.1781
BataviaCopie Engelsche en translaat Nederduijtsche brief van den Engelschen commandant te Padang I. Marsden aan schipper T.H. Borch, in dato 7 November 1781.1781
BataviaRelaas van den geweesene gerechtsboode van Padang Jacob Giepkens weegens zijn wedervaren bij de Engelsche in dato 31 Julij 1782.1782
BataviaCopia berigt van de opperkooplieden des casteels, concerneerende het in anno 1741 na Padang versondene paijment, waar van bij de inleijding der generale brief mentie werd gemaakt.1741
BataviaCopia berigt van Padangs fiscaal sub dato 20 Julij 1760 aan de ministers te Padang nopens de zaak van Challier met relatie tot zekere quantiteijt te kort geleverde zout.1760
BataviaCopie translaat missive door den Fransche grave D'Estaing den 2 Januarij 1761 aan de ministers van Padang geschreeven.1761
BataviaBerigt van de geweesen cooplieden des casteels Zur Hoosen en De Klerk in dato 11 Maij 1762 nopens het different in de prijsen der naer Padang versonden witte en blaauwe kust lijwaten.1762
BataviaCopie brieff van 't opperhooft van Padang Van Erath aan gouverneur generaal en raden in dato 7 October 1786.1786
BataviaVerantwoording van den geweezen gezaghebber van Sumatra's Westkust J. van Heemskerk wegens de overgaave aan de Engelsen van Padang in 1781 gedaterd 29 Junij 1787 nevens diverse bijlaagen.1787,1781
BataviaExtract der missive geschreven door het opperhoofd en secunde te Padang aan de hooge regeering te Batavia in dato 15 Januarij 1789 wegens den inkoop van benzuin.1789
BataviaExtract uit de missive door het opperhoofd en secunde te Padang in dato 15 Januarij 1789 wegens den inkoop van benzuin.1789
BataviaCopie adres van het geweezen opperhoofd van Padang Von Erath aan generaal en raaden in dato 15 Februarij 1792 wegens de vermindering van den omslag aldaar.1792
BataviaCopie berigten wegens de bevinding van eenige van Padang na Batavia gezondene lijwaaten en capas in dato 29 April en 18 Meij 1790.1790
BataviaCopia missive van den oppercoopman Coenraad Frederik Bosman en raad tot Padang aan haar Eds. gedateert op 2 November 1712.1712
BataviaCopia brief van den oppercoopman en gesaghebber Abraham Patras nevens den raad tot Padang aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 26 Februarij 1718.1718
BataviaCopia berigt van den bergmeester Christiaan Kieling aan den gesaghebber en raad tot Padang overgeleverd in dato 9 Januarij 1722 concerneerende het mijnwerk tot Songij Piesang nevens twee rapporten van den essaijeur Pieter de Vick wegens de bevinding van twee vaetjes erts.1722
BataviaRendement ter aantoning met welke advansen de Bengaalsch lijwaaten die voor Padang waaren gevordert alhier zijn verkogt, gedateerd 4 September 1778.1778
BataviaBerigt van den Sabandaar Boens nopens de gehevene pagtpenningen van de van Padang aangebragte goederen, gedateerd 1 September 1778.1778
BataviaCopia berigten van den Sabandaar te Batavia den heer A. Boesjes wegens de geheeven tol van de van Padang alhier aangevoerde koopmanschappen waaronder bensuin en camphur en van de van hier uitgevoerde suiker in 1779, gedateerd 8 en 11 Januarij 1780 en ultimo December 1779.1780,1779
BataviaCopia missive door het opperhoofd van Padang den koopman Christiaan Hendrik van Erath aan zijn hoog edelheid geschreven sub dato den 7 October 1786.1786
BataviaSecrete missive aan Von Erath, [opperhoofd te Padang] gedateerd 25 Maij 1787.1787
Batavia, Hoge Raad van JustitieExtract brief van de [vergadering der] 17 aan generaal en raden tot Batavia in dato 15 October 1770 waarbij gelast word het proces van Christiaan Ernst van Cijffert contra het ministerium van Padang 's Comps. wegen op te vatten.1774,1770
Batavia, Hoge Raad van JustitieExtract uijt de resolutie van generaal en raden in dato 10 Junij 1771 behelzende ordre aan den advocaat fiscaal Hendrik Adriaan Lokman aangeschreven [om het proces van Christiaan Ernst van Cijffert contra het ministerium van Padang op te vatten].1774,1771
Batavia, Hoge Raad van JustitieExtract judicieel besluijt van den raad in dato 20 Junij 1771 waar bij de twee extracten van den advocaat fiscaal Hendrik Adriaan Lokman ter lecture afgevordert zijn en zijn verzoek om zig in den processe [van Christiaan Ernst van Cijffert contra het ministerium van Padang] te mogen voegen is ontzegt zo als het regt annex het voorseijden verzoek van den advocaat fiscaal.1774,1771
Batavia, Hoge Raad van JustitieExtract resolutie van generaal en raaden in dato 22 October 1771 tendeerende ordre tot stateering van het geding tusschen Christiaan Ernst van Cijffert en het ministerium van Padang.1774,1771
Batavia, Hoge Raad van JustitieHet verder geding en voldinge in de zaak [tussen Christiaan Ernst van Cijffert contra het ministerium van Padang] gehouden, onder verschillende data in 1765 en 1766.1774,1766,1765
Batavia, Hoge Raad van JustitieSententie tusschen Christiaan Ernst van Cijffert contra het ministerium van Padang, gedateerd 6 April 1774.1774
Batavia, Hoge Raad van JustitieRelaas wegens de insinuatie aan Christiaan Ernst van Cijffert tot betaaling van het geene waarin hij bij sententie den 29 Julij 1767 is gecondemneert en waarbij hij declareert niet te konnen betalen tot dat de ministers te Padang hun pligt betragten, die de invordering uijt haat en nijt belet hadden.1774,1767
BengalenSes stux rapporten rakende de gedaene visitatie van de scheepen Schuijtwijk, 't Hof niet altijd Winter, Rithem, Dieshoek en Strijen wegens hun diepgaen, soo tot Gale, Mazulipatnam, Padang als Bengale (ontfangen den 31 Januarij 1738).1738,1737
CeylonCopia brief van Colombo naar Padang.1772
Kaap de Goede HoopBrief van de Caab na Padang mede op den 29 Maij 1732 gedateerd (ontfangen den 6 September 1732 per het schip Meijenberg).1732
MalabarBrieff geschreven door den commandeur en raed van Cochim aen de bediendens tot Padang gedateert 18 December des jaars 1734.1734
MalabarBrief geschreven door commandeur en raed tot Cochim aan de bedientens tot Padang gedateert 18 December deses jaars 1734 (ontfangen den 28 Februarij 1735 per 't schip de Stad Leijden uijt handen van den heer Maten).1735,1734
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in