Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1298 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1298 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BasraCopia briefje door de residenten in Bassoura aan den gesaghebber en raad tot Gamron in dato ultimo September 1738.1738
BasraDrie copie resolutien genomen bij den directeur en den raedt in Persien den 8 April, 24 en 30 Maij 1665 raeckende het versenden der schepen van Gamron.1665
BasraTranslaet missive van den gouverneur van Bassora aen den directeur Geleijnssen naer Gamron in dato 5 Maert 1646.1646
BasraTranslaet missive van den gouverneur van Bassora aen den directeur Geleijnssen naer Gamron in dato 8 Maert 1646.1646
BasraCopie missive door Comps. residenten Dirck Sarcherius, Gillis van Dulck ende Nicolaes van der Cappen tot Bassora aen Wollebrandt Geleijnsz. tot Gamron in dato 14 Januarij 1646.1646
BataviaSpecificatie van de gedane schenckagie ten comptoire Gamron in Persie 't sedert primo Maert 1688 tot ultimo Februarij 1689.1689,1688
BataviaAuthenticque copie missive van den directeur Verdonck en den raet tot Gamron aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 31 October 1693.1693
BataviaExtract uijt het daghregister van 't comptoir Gamron in Persien onder datis 11, 12 en 13 April 1692 wegens het nederhalen van Comp. vlagge tot Congo.1692
BataviaTwee extracten 't eene uijt de missive van den directeur Adriaen Verdonck en den raet tot Gamron aen generael en raden in dato ultimo Maij 1695 en 't andere uijt de missive van den coopman Jacobus Hooghcamer en den raet in Spahan aen den directeur en raet tot Gamron in dato 30 Maert 1695 vermeldende dat de bescheijden voormaels beleght en ingenomen tot laste van gemelte Van den Heuvel niet en waeren te brengen in forum probanti.1695
BataviaTwee extracten eene uijt de missive van den directeur Adriaen Verdonck en den raet tot Gamron aen generael en raden in dato ultimo Maij 1695 en 't andere uijt de missive van den coopman Jacobus Hooghcamer en den raet tot Spahan aen directeur Verdonck en den raet tot Gamron in dato 30 Maert 1695 vermeldende dat de bescheijden voormaels beleght en ingenomen tot laste van gemelte Van den Heuvel niet en waeren te brengen in forma probanti.1695
BataviaMemorie door den ambassadeur en directeur Hooghcamer op sijn vertreck aen sijn vervanger den directeur Magnus Wighelman de dato Gamron 4 Maij 1702.1702
BataviaEen brief door den gesaghebber Carel Koenat en raad tot Gamron in dato 10 December 1736 aan haar hoog edelens tot Batavia geschreven.1736
BataviaEen brief door den gesaghebber Carel Koenat en raad tot Gamron in dato 30 November 1736 aan haar hoog edelens tot Batavia geschreven.1736
BataviaCopia secreete resolutie in rade van Gamron genomen den 12 September 1736.1736
BataviaCopia missive door den geweesen eerste resident tot Mocha Willem van den Berg uijt Suratte aan generaal en raden in dato 31 Maart 1739, annex twee copia berigten daar toe relatief, item een copia brief door den resident tot Gamron Carel Coenad geschreven aan bovengemelde Willem vanden Berg.1739
BataviaDiverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].1749,1748,1747,1746
BataviaTwee copia requesten van den ondercoopman Antonij van der Wal aan generaal en raaden, waarbij denzelven als gewesen secunde van Gamron ontheffing verzoekt van f. 6808 of zijn aandeel in het gevallen verlies in Nederland op 17421 pond kermanse wol, gedateerd 1 Maart 1763 en 18 Maart 1764.1764,1763,1742
BataviaCognossementen van 24 Januarij 1637 in 't schip Middelburg voor de rede van Gamron en 25 Augustus 1636 in 't Casteel_Batavia.1637,1636
BengalenAuthenticq extract uijt de missive van den commissaris en directeur Reijnier Casembrood en den raet tot Gamron aan den directeur Huijsman tot Ouglij in dato 17 Junij 1684.1684
CeylonCopie missive door W. Sicken en den raet tot Gamron aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo geschreven in dato 29 November 1690.1690
CeylonTwee copien missives door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den raet in Persien tot Gamron uijt Paliacatte den 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam primo November 1689.1689,1688
CeylonTwee copie missiven van gouverneur Van Rhee aen den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Adriaen Verdonck en den raet tot Gamron in datis 12 en 20 Februarij 1692.1692
CeylonDrie copie missiven van den provisioneel gesaghebber Adriaen Verdonck en den raet tot Gamron mede aen den gouverneur Thomas van Rhee en den raat tot Colombo in datis 15 Maert, 12 Julij en 20 October 1692.1692
CeylonMonsterrolle van des Comp. bediende in Persia op ultimo Junij 1693 ten comptoire Gamron en Spahan in wesen bevonden.1693
CeylonBrief van den gouverneur en raad tot Colombo aan den directeur Alexaner Bergaigne en raad tot Gamron in Persia de dato 7 Februarij 1696.1696
CeylonBrieven van de directie tot Gamron in Persia aan den gouverneur en raad tot Colombo van primo November 1695 en 31 Maij 1696.1696,1695
CeylonCopie brieven door den gouverneur en den raad op Ceijlon aan den directeur Magnus Wichelman en den raad tot Gamron in dato 18 October 1702.1702
CeylonCopie brieven door den directeur Magnus Wichelman en den raad tot Gamron aan den gouverneur en raad op Ceijlon de dato 30 April en 20 Junij 1702.1702
CeylonTwee copia brieven van Ceijlon aen den politicquen raad tot Gamron in Persien van 11 October en 19 December 1735.1735
CeylonMissive van Colombo na Gamron in Persia sub dato 20 November 1734.1734
CeylonEen copia brief door de ministers in Gamron aan die van Ceijlon van 24 Augustij 1735.1735
CeylonTwee brieven door die van Ceijlon aan den gesaghebber en raad tot Gamron geschreven den 21 Augustus en 17 December 1737.1737
CeylonDrie brieven door die van Gamron aan de Ceijlonse regeering van 30 November 1736, 4 April en 20 Julij 1737.1737,1736
CeylonMissive van de gesaghebber en raad tot Gamron na Colombo geschreven van 31 Januarij 1738.1738
CeylonCopia briefje in dato 7 December 1742 van Colombo geschreven naar Gamron behelsende een advertentie om tot nader schrijvens van het inkopen van hengsten so wel als merrijs ten dienste der stoeterij af te sien.1742
CeylonCopie missive door den directeur Frederick Bent en den raet uijt Gamron den 20 Junij 1675 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge en den raet nae Ceijlon geschreven.1675
CeylonCopie missive door den directeur Frederick Bent en den raet uijt Gamron den 12 September 1675 aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven.1675
CeylonCopie missive door den president Frederick Bent [uijt Gamron] in dato 16 Julij 1675 aen de vergaderinge van de seventiene geschreven.1675
CeylonCopie missive door den gouverneur en raet van Ceijlon in dato 11 November 1677 aen den directeur en raet tot Gamron geschreven.1677
CeylonCopie missive van den gouverneur en raet van Ceijlon aen den directeur en raet tot Gamron in dato 20 Januarij 1678.1678
CeylonCopia missive door de Perzische ministers aan generaal en raden, gedateert Gamron den … anno 1746.1746
CeylonCopia brieven van Colombo naar Gamron van 13 Februarij tot 11 December 1749.1749
CeylonCopia brieven van Gamron naar Colombo zedert 10 October 1748 tot 30 April 1749.1749,1748
CeylonCopia missives van Colombo geschreeven naar Gamron van 10 Februarij en 22 Julij anno 1750.1750
CeylonCopia missives van Gamron na Colombo zedert 10 Maij 1750.1750
CeylonCopia missives van Colombo geschreven na Gamron zedert 16 Januarij tot 2 October 1751.1751
CeylonCopia missive van Gamron geschreven naar Colombo op den 8 Maart 1751.1751
CeylonCopia missives door den gouverneur en raad te Ceilon aan den boekhouder Anthonij van der Wal en assistent Alexander Dideriks tot Gamron geschreven zedert 4 Januarij tot 7 October 1752.1752
CeylonCopia brieven van Ceijlon na Gamron van 2 Februarij tot 23 November 1753.1753
CeylonCopia brief van Gamron na Ceijlon in dato 8 Februarij 1753.1753
vorige
12...26
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in