Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
13 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 13 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MalabarCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den gouverneur Laurens Pijl en den raat tot Colombo mitsgaders den commandeur Rutgart de Heijde en den raat tot Gale in dato 28 Junij 1691.1691
MalabarCopie resolutie den 26 November 1694 in raede tot Mallabar over verscheijde saecken genomen en voornaementlijck raeckende het emploijeren aen de schepen Hobre, Silversteijn en Saemslagh om eenige invendibele coopmanschappen nae Batavia, Gale en Persien te vervoeren.1694
MalabarCopie missive door den commissaris Hendrick Zwaerdekroon en den raat op Mallabar aen den commandeur Carel Bolner en den raat op Gale in dato 24 December 1697.1697
MalabarCopie missive door den commandeur en raad tot Mallabar aan den commandeur en raad op Gale dato 8 Maij 1702.1702
MalabarCopie missive van den Ed. Rijckloff van Goens en raet aen de heeren 17 geschreven tot Gale den 26 April 1662.1662
MalabarExaminatie en verclaringe ten versoeck van d'Ed. Rijckloff van Goens aenganende 't verongelucken van 't schip den Hercules mitsgaders resolutie al 't samen gepasseert in de stadt Gale dato 10 October 1662.1662
MalabarMissive van commandeur Ketel en raad tot Couchim over Gale, aan de hoog Edele heeren zeventhienen in't patria gedateerd den 16 November 1713 nevens een register der papieren en een extract van den eijsch der retouren voor den jare 1713 (ontfangen den 24 Julij 1714 per het schip Popkensburg).1714,1713
MalabarCopia brief van Colombo de dato 8 October 1723 na Cochim geschreven verselt van de extract brieven de datis 9, 10 en 29 September, primo, 2, en 5 October 1723 tussen Colombo en Gale gewisselt rakende de peperlading van het schip de Ketel ter laatstgemelte plaats voor Souratta ingenomen met het antwoord den 21 October 1723 van Mallabaar aan den Ed. politiquen raad tot Colombo daar op gepast (ontfangen den 2 April 1724 per het schip Astrea over Zijlon).1724,1723
MalabarTwee copia brieven van Mallabaar na Colombo en Gale geschreven onder datis 25 November 1723 rakende de gesteltheijt der Mochas scheepen Steenhoven en Vrieswijk (ontfangen den 2 April 1724 per het schip Astrea over Zijlon).1724,1723
MalabarRegister der papieren (ontfangen den 25 Julij 1727 per het schip 't Vaderland Getrouw over Gale).1727
MalabarBrief van den commandeur Jacob de Jong en de raad tot Cochim aan haar Eds. de hooge regering van India tot Batavia gedateert den 6 Maij 1727 (ontfangen den 25 Julij 1727 per het schip 't Vaderland Getrouw over Gale).1727
MalabarGewisselde brieven tusschen Colombo, Gale en Cochim (ontfangen 14 Augustus 1732 per het schip Meijnden).1732
MalabarCopij artikelen hoe de landen van het coningrijck van Gale streckende van benoorden Deneracca ofte Saggragan tot aen het coningrijck Iaule aen het oosten bij provisie sullen beseten werden bij de heeren Portugezen ende de Hollandsche natie, ongedateerd [voorslagh gedaen door den Ed. heer commissaris Pieter Boreel doch niet aangenomen].1643
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in