Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
8 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaBerigt van 't opperhooft des generalen soldij comptoir Pieter de Vos rakende 1229 1/4 rijksdaalders van den overleden opperstuurman Egbert Swerts anno 1694 tot Gale in Comp. cassa getelt nevens extract uijt het Gaalse negotie journaal van den jare 1693-1694 dienaangaande.1694,1693
BataviaTwee requesten door den predicant Regnerus Croonenburgh te Gale 't eene aen de hooge regeringh, en 't andere aen den gouverneur en raat tot Colombo om sijn verlossingh nae 't patria de dato 20 Februarij 1699 en 1 December 1700.1700,1699
BataviaOriginele missive door den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia geschreven in dato 6 December 1741 aan de vergadering van seventiene met een post scriptum inhoudende het ontdekte verraad op 't schip 't Hof Niet Altijd Somer op den 22 November tusschen Gale en Batavia gesmeed door de aan boord zijnde Bougineesen en Maleijers.1741
BataviaAuthenticque extract uijt een missive van de Ed. Pijl en raad aan den commandeur en den raet tot Gale in dato 13 September 1685.1685
BataviaDiverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].1749,1748,1747,1746
BataviaSecreete missive door het geheim committe te Colombo aan generaal en raaden in dato 31 Januarij 1765 annex een copia briefje van Gale na Colombo geschreven in dato 29 Januarij 1765.1765
BataviaVerhandelinge over de gelegenheid en de tegenwoordige staat der vestingwerken van Gale door de capitijn ingenieur Riemer van 22 Maij 1786.1786
BataviaAanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].1787
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in