Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

In deze database vindt u persoons- en gezinsgegevens van immigranten die in de periode 1890-1930 als contractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname zijn vertrokken.

Deze immigratiestroom van zogeheten Javanen (maar niet iedereen kwam van Java) naar Suriname kwam pas op gang toen men daar al enkele tientallen jaren ervaring had met contractarbeiders die uit Brits-Indië waren overgekomen.

De contractarbeid diende ertoe om te voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten voor veld- en fabriekswerk op de Surinaamse plantages. Deze behoefte was ontstaan in 1863, na afschaffing van de slavernij in Suriname.

De persoonsgegevens van de Javaanse immigranten werden bij aankomst opgenomen in door de Surinaamse overheid aangelegde immigratieregisters. Deze registers werden nadien door de ambtenaren nog tientallen jaren bijgehouden om aanvullende gegevens te noteren van de immigranten en hun eventuele gezinsleden en (overige) nakomelingen.

De informatie uit de oorspronkelijke immigratieregisters is integraal ingevoerd in een database als onderdeel van het project Historische Database Suriname. Deze database is in 2000 voltooid, bij gelegenheid van de 110-jarige herdenking van de aankomst van de eerste boot met Javaanse immigranten in 1890. Het Nationaal Archief in Den Haag heeft het op zich genomen de database via het internet op deze site (Arbeid op Contract) wereldwijd beschikbaar te stellen.

Van de database is door uitgeverij Amrit ook een papieren versie gemaakt, in een beperkte oplage. Een exemplaar daarvan is te raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Binnen de database vormen de gegevens van elke geregistreerde immigrant een record. Ieder record bestaat uit een aantal velden die overeenkomen met de diverse typen gegevens die in de immigratieregisters werden genoteerd. U kunt van de voorkomende gegevens een uitleg krijgen. Afkortingen die in een record kunnen voorkomen worden verklaard in de ID persoon
02 contractnummer
03 familienaam
04 vadersnaam
05 naamsgegevens
06 familierelatie
07 gezinsgegevens
08 lengte
09 herkeningstekens
10 geslacht
11 leeftijd
12 leeftijd maanden
13 godsdienst
14 afreisplaats
15 datum afreis
16 schip
17 soort schip
18 monsternummer
19 aankomstplaats
20 datum aankomst
21 planter
22 wervingsinstantie
23 begin contract
24 einde contract
25 hercontracten
26 datum cvo
27 datum premie-ontvangst
28 verblijfstatus
29 grondsituatie
30 geboorteland
31-34 plaats van herkomst
35 plantage
36 datum overlijden
37 datum terugkeer
38 terugkeerschip
39 gedragingen

01 ID persoon
Dit betreft het nummer van het record van de persoon in de database. Dit gegeven komt dus niet voor in de immigratieregisters.
 
02 Contractnummer
De contractnummers zijn de officiële identificatienummers van de immigranten in Suriname. De gegevens in de immigratieregisters zijn deels gebaseerd op gegevens uit de zogenaamde monsterrollen van de schepen (zie 18).

Het contractnummer bestaat uit één of twee letters en een nummer. De letter is een aanduiding voor het jaar waarin het schip met de betrokken immigrant in Suriname aankwam. De nummering is begonnen in het jaar 1872, toen het traktaat met Engeland werd geratificeerd, waarbij de vrije emigratie van werklieden uit Brits-Indië (Hindostanen) werd geregeld.

Volgens de koloniale wetgeving van 1872 moesten de immigranten van een bepaalde 'landaard' onder een doorlopend volgnummer worden opgenomen. Elk jaar vanaf 1872 kreeg een letter, oplopend van A t/m Z, en daarna van Aa t/m Ss voor de Hindostanen en van AA t/m ZZ voor de Javanen. Na ZZ volgde AB, AC, etc. De serie eindigde bij AG in 1929. In 1930 kwamen er vrije immigranten: dezen hebben als lettercombinatie VI. Ten slotte moet vermeld worden dat de immigranten die in het kader van het plan Welter-Kielstra in 1939 als kolonisten zijn aangevoerd de letter KG (afkorting van het schip Kota Gede) hebben gekregen.

03 Familienaam
In feite is dit de oorspronkelijke Javaanse voornaam van de immigrant, althans bij de mannen.

Toen de immigranten later in de gelegenheid gesteld werden een familienaam uit te kiezen, werd als regel gehanteerd dat de voornaam als zodanig werd genoteerd. Deze naam werd dan echter vaak anders gespeld dan oorspronkelijk in het immigratieregister was opgenomen.

Vrouwelijke immigranten kozen soms de naam van hun vader of van hun echtgenoot als geslachtsnaam. Bij het zoeken naar namen dient men met deze mogelijkheden rekening te houden.

04 Naam vader
Dit is de tweede naam die in het register voorkomt. Meestal is het de naam van de vader van de immigrant. Bij de Javanen werden echter ook andere namen dan die van de vader vermeld.

05 Naamsgegevens
Dit veld bevat de gegevens over naamsverandering, geslachtsnaam etc. De gegevens zijn ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

06 Familierelatie
Gegevens over familieleden met wie de betrokkene naar Suriname is gekomen. Dit betreft dus de relatie van de contractant met anderen. Indien een contractant familie was van een andere contractant, werd de aard van de familierelatie en het contractnummer van die contractant genoteerd. De vermelde familierelaties zijn meestal vader, moeder, zoon of dochter.

07 Gezinsgegevens
Het gaat hierbij om gegevens over het eventuele gezin van de immigrant: huwelijk, kinderen en soms kleinkinderen.
Deze gegevens zijn ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

08 Lengte
De lichaamslengte van de immigrant, veelal in millimeters aangegeven.

09  Herkenningstekens
Lichaamstekens zoals littekens, wratten, moedervlekken enz. of andere lichamelijke bijzonderheden van de immigrant.

10 Geslacht
Man of vrouw.

11 Leeftijd (jaren)
Dit gegeven betreft de leeftijd in jaren bij aankomst.

12 Leeftijd (maanden)
Dit veld betreft de leeftijd in maanden van zuigelingen en peuters bij aankomst.

13 Godsdienst
Als godsdienst werd bij alle immigranten mohammedaan vermeld. Bij de bronbewerking is in plaats daarvan de term Islam opgenomen.

14 Afreisplaats
Er zijn in de immigratieregisters drie afreisplaatsen (havenplaatsen op Java) vermeld, namelijk Batavia, Semarang en Tandjong Priok. Daarnaast wordt ook het eiland Java zelf als afreisplaats in de registers vermeld.

15 Datum afreis
Dit gegeven betreft de datum waarop de immigrant is afgereisd van Java.

16 Schip
Dit betreft de naam van het schip waarmee men naar Suriname gekomen is. Tot 1914 is er sprake van telkens twee schepen, te weten het schip dat de route Java - Amsterdam aflegde en het schip dat de immigranten van Amsterdam naar Suriname bracht. De Javanen kwamen in de regel namelijk via Amsterdam naar Suriname.

17 Soort schip
Stoomschip of zeilschip.

18 Monsternummer
Dit is het nummer dat de emigrant had op de monsterrol van het schip. Het nummer is een identificatienummer van het Emigratie-Agentschap op Java. Het monsterrolnummer verschilt van dat van het immigratieregister, omdat de immigranten niet in dezelfde volgorde in Suriname werden geregistreerd als zij waren vertrokken uit Indonesië.

19 Aankomstplaats
De plaats van aankomst was in alle gevallen Paramaribo, hoewel in de wetgeving van 1872 ook Nickerie als mogelijke aankomstplaats werd genoemd.

20 Datum aankomst
De datum van aankomst te Paramaribo van het schip waarmee de immigrant naar Suriname is gekomen.

21 Planter
De naam van de planter bij wie de contractant werd aangesteld.

22 Wervingsinstantie
De instantie die de contractant uit Java naar Suriname had laten overkomen.

23 Begin contract
De datum van het begin van het (eerste) contract van de immigrant.

24 Einde contract
De datum van het einde van het (eerste) contract van de immigrant.

25 Hercontracten
De data van volgende contracten. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters .

26 Datum cvo
Het gaat hier om de datum waarop de immigrant zijn certificaat van ontslag had ontvangen, waarmee hij uit loondienst trad. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

27 Datum premie-ontvangst
Dit betreft de datum waarop de immigrant eventueel een premie had ontvangen voor zijn werk. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

28 Verblijfstatus
Dit betreft de voorwaarden van het contract, waarnaar in de immigratieregisters wordt verwezen.

29 Grondsituatie
Dit veld bevat de vermeldingen over de percelen (gronden) waarop de immigrant was gevestigd. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

30 Geboorteland
In alle gevallen is dit Nederlands Oost-Indië, thans Indonesië.

31-  Plaats van herkomst
34 Onder deze noemer zijn bij elke immigrant vier plaatsen genoemd, namelijk:

31       plaats 1: gewest op Java
32       plaats 2: afdeling binnen het gewest
33       plaats 3: district binnen de afdeling
34       plaats 4: desa/dorp

Het gaat hier om de koloniale administratieve indeling van Java.

35 Plantage
De naam en plaats van de plantage waar de contractant te werk werd gesteld.

36 Datum overlijden
Dit gegeven is overgenomen uit de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters, waarin ook wordt vermeld wanneer een immigrant overleden of eventueel vertrokken was. Waar niets is vermeld, betekent dit dat de immigrant pas is overleden nadat het register niet meer werd bijgehouden.

37 Datum terugkeer
Datum waarop de immigrant zich inscheepte om naar Java terug te keren. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

38 Terugkeerschip
Naam van het schip waarmee de immigrant terug reisde. Dit gegeven is ontleend aan de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters.

39 Gedragingen
Het gaat hier om informatie uit de rubriek Opmerkingen in de immigratieregisters over eventueel verzuim, misdrijven en straffen.

Schepenlijst

Tot 1914 is er in de regel sprake van telkens twee schepen, namelijk het schip dat de route Java - Amsterdam aflegde en het schip dat de immigranten van Amsterdam naar Suriname bracht.

aankomstdatum scheepsnaam contractnummers 
09/08/1890 Prins Alexander & Prins Willem II S 1-94 
16/06/1894s.s. VoorwaartsW1-556
05/05/1897s.s. Sumatra & Koningin Wilhelmina
Prins Willem IV
 Z 1-916
18/07/1898 Burg. den Tex & Oranje Nassau
Prinses Amalia & Prins Willem IV,
Prins Willem & Prins Frederik Hendrik 
 AA 1-560
19/10/1899s.s. Prinses Amalia & Prins Willem IBB 1-55
17/06/1900s.s. Koning Willem I & Prins Willem I,
Prinses Sophia & Prins Willem IV,
s.s. Floris & Prins Willem II,
Koningin Regentes & Oranje Nassau,
Prins Alexander & Prins Willem III & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Bali & Prins Maurits,
s.s. Soembawa & Prins Willem IV 
 CC 1-1375
01/07/1901s.s. Madura & Prins Willem II
s.s. Koning Willem II & Oranje Nassau,
s.s. Malang & Prins Willem III,
Prins Hendrik & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Koning Willem I, Prins Frederik,
s.s. Ardjoenno & Prins Willem V,
Koning Willem III & Prins Willem II
DD 1-1326
01/08/1902s.s. Timor & Prins Willem III EE 1-231 
18/07/1903s.s. Ambon, Prins Willem II & Prins Willem III, s.s. Timor, s.s. Prins Willem IVFF 1-608
13/08/1904s.s. Floris & Prins Willem VGG 1-170
24/09/1904s.s. Ambon & Prins der NederlandenKS 1-77
02/07/1905s.s. Ambon & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Soembawa & Prins Willem I,
s.s. Bali & Prins der Nederlanden 
HH 1-526
30/07/1906s.s. Madura & Prins der Nederlanden,
s.s. Ambon & Prins Willem II
II 1-384
16/06/1907 s.s. Ambon & Prins Maurits,
s.s. Floris & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Besoeki & Prins Willem II,
s.s. Djokja & Prins Willem I & Prins Maurits 
JJ 1-1250
13/01/1908 s.s. Sumatra & Prins Willem IV,
s.s. Malang & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Solo & Prins Willem I,
s.s. Bali & Prins der Nederlanden,
s.s. Kediri 
KK 1-944
16/06/1909s.s. Kediri & Prins Frederik Hendrik,
s.s. Banda & Prins Willem I & Prins Maurits 
LL 1-648
26/07/1910s.s. Solo & Prins der Nederlanden
s.s. Madura & Prins Willem IV
MM 1-471
25/06/1911s.s. Medan & Prins Willem I
s.s. Bali & Prins Frederik Hendrik
OO 1-487
20/07/1913s.s. Djebres & Prins Willem I
s.s. Bali & Prins Frederik Hendrik 
PP 1-378 
28/09/1914s.s. Besoeki & Oranje NassauQQ 1-173
10/01/1917s.s. RottiTT 1-592
28/04/1917s.s. BuitenzorgTT 593-1187 
23/08/1918 s.s. SitoebondoUU 1-604 
25/12/1918s.s. KarimataUU 605-1174 
20/05/1919s.s. DjemberVV 1-545 
22/06/1919s.s. Karimoen IVV 546-854
18/10/1919s.s. Rotti IIVV 855-1476
22/12/1919s.s. Madioen I VV 1477-2123 
11/02/1920s.s. Karimoen II WW 1-619
27/03/1920s.s. Merauke I WW 620-1390 
26/04/1920s.s. Buitenzorg II (Bogor)WW 1391-2098 
06/06/1920s.s. Roti IIIWW 2099-2851
28/08/1920s.s. Madioen II WW 2852-3553
25/02/1922s.s. Banda YY 1-776
26/08/1922 s.s. Madioen III YY 777-1970 
16/09/1923 s.s. ChenabZZ 1-657 
01/10/1924s.s. Simaloer I AB 1 - 625 
27/11/1924s.s. Buitenzorg IIIAB 625-1135
17/06/1925s.s. Blitar AC 1-587   
13/09/1925s.s. SamarindaAC 588-1169 
24/10/1925 s.s. Karimoen III AC 1170-1713 
24/05/1926 s.s. SitoebondoAD 1-640
30/09/1926 s.s. KrakatauAD 641-1394 
18/07/1927s.s. Kangean AE 1 - 938   
24/09/1927s.s. Madioen IV AE 939-1724 
18/06/1928s.s. Sembilan AF 1-779 
18/08/1928 s.s. Merauke IIAF 780-1391
07/10/1928 s.s. Simaloer II AF 1392-2053
11/11/1928 Buitenzorg IVAF 2054-2323
09/05/1929s.s. Djambi AG 1-526 
07/07/1929s.s. Simaloer III AG 527-837   
15/09/1930s.s. DjemberVI 1-522 
17/09/1930 s.s. Simaloer IV VI 523-977 
13/12/1939 s.s. Kota-GedeKG 1-990 

Bron: Immigratieregisters CBB, Paramaribo, eigen inventarisatie.  

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Javaans-Surinaamse gemeenschap heeft haar Dag van de Immigratie. Op 9 augustus 2000 was het precies 110 jaar geleden dat het eerste schip met contractarbeiders uit Indonesië (toen Nederlands-Indië) in Paramaribo afmeerde.

De eerste immigratie in 1890 betrof een experiment op de plantage Mariënburg, eigendom van de invloedrijke Nederlandse Handel-maatschappij (NHM). Voor die tijd waren op de Surinaamse plantages als veld- en fabrieksarbeiders vooral Hindostaanse contractarbeiders werkzaam, immigranten uit India (toen deel van Brits-Indië). Terwijl de werving van Indiase contractarbeiders in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, definitief werd gestaakt, werd die vanuit Nederlands-Indië voortgezet tot aan de Tweede Wereldoorlog.

De Indonesische immigranten werden in kleine groepen vanuit het toenmalige Nederlands-Indië naar Nederland gebracht, waarvandaan ze weer groepsgewijs naar Paramaribo werden getransporteerd. Het vervoer van de Javaanse immigranten heeft tot 1914, behalve in 1894, in twee etappes via Amsterdam plaatsgevonden.

Als afreisplaatsen op Java fungeerden Batavia (Djakarta), Semarang en Tandjong Priok. De aangeworven arbeiders (en hun eventuele gezinsleden) verbleven daar enige tijd in een depot waar zij werden geregistreerd en gekeurd. Daar tekenden zij ook hun contract.

In de periode van 9 augustus 1890 tot 13 december 1939 werden in totaal 32.965 Javaanse immigranten aangevoerd, waarvan tot 1954 een aantal van 8.684 (26%) terugkeerde naar Indonesië. De cijfers zijn te vinden in het Staatsarchief Suriname, archief Immigratiedepartement (gepubliceerd in Hoefte, 1998, p. 62 e.v.). Er zijn dus ongeveer 24.000 Javaanse immigranten in Suriname achtergebleven.

De immigranten werden aangetrokken voor werk op de plantages, met uitzondering van een groep in 1904. In dat jaar werd 77 Javanen speciaal voor arbeid ten behoeve van de Koloniale Spoorwegen aangetrokken. Vanaf de Eerste Wereldoorlog waren, met medewerking van de autoriteiten, ook arbeiders werkzaam bij de Surinaamse Bauxietmaatschappij te Moengo.

Meer informatie over de eerste groep Javaanse contractarbeiders die in Suriname arriveerden treft u aan in het artikel van dhr. Paul Mangoenkarso, 'De eerste 94 Javanen op de plantage Mariënburg in Suriname'. Naast een uitgebreide beschrijving van het dagelijks leven geeft Mangoenkarso tevens een analyse van de demografische ontwikkeling van deze groep migranten.  

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Introductie

De site ‘Arbeid op Contract’ was een initiatief van het Nationaal Archief in Den Haag, het onderzoeksbureau Amrit Consultancy en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van Suriname.

Op deze site vindt u persoons- en gezinsgegevens van mensen die in de tweede helft van de negentiende- en in de twintigste eeuw (tot aan de Tweede Wereldoorlog) als contractarbeider naar Suriname zijn vertrokken.

Tegen het einde van de slaventijd ontstond er in Suriname dringend behoefte aan arbeidskrachten voor de plantages. In die behoefte aan veld- en fabrieksarbeiders probeerde het bestuur te voorzien door middel van wervingscampagnes in koloniale gebieden elders. De geworven personen kwamen dan op contractbasis naar Suriname. Zo ontstond gaandeweg een grootscheepse immigratie van contractarbeiders. Het ging hier achtereenvolgens om Chinezen (vanaf 1853), Brits Indiers (1873) en Javanen (vanaf 1890).

De persoonsgegevens van de immigranten werden bij aankomst in Suriname opgenomen in immigratieregisters. Die registers, per ethnische groep opgezet, werden na de eerste inschrijving van de nieuw aangekomenen ook gebruikt om gegevens te noteren over het verdere verblijf van de contractarbeiders in Suriname. Zo bevatten ze ook veel informatie over de gezinnen die de eerste generaties immigranten stichtten. Ze fungeerden in feite dus als een soort doorlopend bijgehouden bevolkingsregistratie. Als zodanig zijn de immigratieregisters tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw in Suriname in gebruik gebleven.

De immigratieregisters werden digitaal toegankelijk gemaakt als onderdeel van het project Historische Database Suriname. Het product van deze bewerking bestaat uit een aantal databases, die ieder op een bepaalde (ethnische) groep immigranten betrekking hebben. Al deze databases werden vervolgens raadpleegbaar gemaakt via het internet op de site Arbeid op Contract.

Op dit moment kunt u op deze site zoeken naar gegevens over de Hindostaanse (Indiase), de Javaanse (Indonesische) en de Chinese immigranten en hun nakomelingen.

U dient er rekening mee te houden dat niet van alle immigranten gegevens in de databases voorkomen en dat van sommige immigranten of hun nakomelingen bepaalde gegevens ontbreken. Dat sommige personen niet voorkomen kan zijn omdat ze niet rechtstreeks naar Suriname zijn gegaan maar bijvoorbeeld via Brits-Guyana. Ook zijn sommige immigratieregisters helaas verloren gegaan. Andere registers zijn beschadigd, zodat gegevens ontbreken of onleesbaar zijn geworden.

Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data-invoer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, valt niet uit te sluiten dat soms gegevens niet goed zijn gelezen of onjuist zijn ingevoerd. Aanvullingen of verbeteringen zijn dan ook van harte welkom. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan Amrit Consultancy in Den Haag. Geeft u dan wel aan om welke database het gaat en vermeldt alstublieft zo duidelijk mogelijk wat er naar uw mening niet klopt. Verbeteringen en aanvullingen kunnen niet afzonderlijk worden aangebracht. Alle nieuwe gegevens zullen per database op een nader tijdstip in één keer worden doorgevoerd.

De originele immigratieregisters (die zich helaas in slechte staat bevinden) zijn in te zien bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB) in Suriname van maandag t/m vrijdag 7.30 - 13.00 uur op het adres Coppenamestraat 170, Paramaribo, tel. 490340/499239.

Project Historische Database Suriname

De website 'Arbeid op Contract' maakte deel uit van de Historische Database Suriname (HDS). Het idee van de HDS was ontwikkeld door Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in Paramaribo, in samenwerking met het Nationaal Archief.

Het project HDS was een open samenwerkingsverband waaraan diverse organisaties en personen konden meewerken. Voorwaarde voor medewerking was dat men historische persoons- en familiegegevens van de Surinaamse bevolking in digitale vorm voor publicatie op internet beschikbaar stelde.

De website 'Arbeid op Contract' was tot stand gekomen dankzij de inzet van zowel instellingen als particulieren. In het onderdeel 'achtergrondinformatie' van de desbetreffende database treft u de namen aan van de personen en instellingen die hebben meegewerkt.

Wat was de functie van de databases?

Voor genealogen die onderzoek doen naar ‘Nederlandse’ voorouders zijn veel historische bronnen beschikbaar, vaak binnen handbereik. Bij lokale archiefinstellingen zijn goed bewaard gebleven, en goed toegankelijke burgerlijke stand gegevens kosteloos te raadplegen. Dit geldt echter niet voor genealogen die onderzoek willen verrichten naar voorouders die uit Suriname stammen.

In de eerste plaats had de onderzoeker naar Surinaamse voorouders te kampen met een grote achterstand. Veel genealogische informatie was niet in Nederland, maar uitsluitend in Suriname voorhanden. Naast deze afstand vormde ook de toegankelijkheid van deze archieven een obstakel. De Surinaamse archieven verkeerden in een slechte fysieke staat en waren nauwelijks toegankelijk gemaakt. Voor zover informatie over Surinaamse voorouders wel in Nederland (voornamelijk in het Nationaal Archief) aanwezig was, waren deze gegevens vaak verborgen in archiefbestanden die met een heel ander doel waren aangelegd dan registratie van persoonsgegevens. Voor onderzoek naar Surinaamse voorouders moest men dan ook een ervaren historisch onderzoeker zijn. Met het digitaliseren van deze bronnen, en publicatie hiervan op internet, werden de belemmeringen van afstand en toegankelijkheid grotendeels weggenomen.

In de tweede plaats was de onderzoeker naar Surinaamse voorouders vaak niet alleen op zoek naar informatie over voorouders als vrijetijdsbesteding, maar ook omdat deze gegevens informatie verschafften over de culturele identiteit. Wie geïnteresseerd was in culturele en etnische herkomst, was hoofdzakelijk aangewezen op archiefbronnen. Deze dienden dan ook zoveel mogelijk voor een ieder ter beschikking worden gesteld.

In de derde plaats kunnen de databases van het Project Historische Database Suriname worden gezien als middel om historische informatie te behouden. Informatie, afkomstig uit Surinaamse archiefbronnen blijft digitaal bewaard, ook al is de oorspronkelijke papieren bron inmiddels vergaan. Tevens voorkomt digitalisering dat voor het opzoeken van gegevens telkens de oorspronkelijke bronnen moeten worden geraadpleegd, waardoor de fysieke staat zou verslechteren.

In de vierde plaats ontsloten de databases bronnen voor wetenschappers die de Surinaamse geschiedenis wilden bestuderen. Met behulp van de databases konden statistische analyses worden uitgevoerd, die een schat aan historisch informatie konden verschaffen.

Publicaties: 

Onderstaand treft u een overzicht aan van literatuur en websites over de Javaanse contractarbeiders in Suriname. Dit overzicht kan dienen als leidraad voor verder onderzoek. De genoemde literatuur is in veel gevallen te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek of bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Literatuur

 • Bersselaar, van den, D., H. Ketelaars, De komst van contractarbeiders uit Azie: Hindoestanen en Javanen in Suriname, (Leiden 1991).
 • Breunissen, K., Ik heb Suriname altijd liefgehad: het leven van de Javaan Salikin Hardjo, (Leiden 2001).
 • Bruin, de, H., Javanen in Suriname, (Paramaribo 1990).
 • Hardjomohamed, R., Javanese female immigrants in the historiography of Suriname, (Suriname 1998).
 • Hoefte, R., De betovering verbroken: de migratie van Javanen naar Suriname en het rapport-Van Vleuten (1909), (Dordrecht 1990).
 • Hoefte, R., In place of slavery: a social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname, (Gainesville 1998).
 • Jorna, E., "Naar een land van melk en honing?": Javaanse emigratie naar Suriname 1890-1917 ,(Leiden 1985) doctoraalscriptie.
 • Mitrassing, F.E.M., Etnologische trilogie: Suriname: Creolen, Hindostanen, Javanen: gedenkschriften, (Paramaribo 1990).
 • Mulder, K., Reserve-arbeid in een reserve-kolonie: immigratie en kolonisatie van de Javanen in Suriname 1890-1950, (Rotterdam 1987) doctoraalscriptie.
 • Six-Oliemuller, B.J.F.G., Aziaten vergeleken: Hindoestanen en Javanen in Suriname, 1870-1875, (Leiden 1998). doctoraalscriptie.
 • Suparlan, P., The Javanese in Suriname: ethnicity in an ethnically plural society, (Tempe 1995).
 • Waal Malefijt, de, A., The Javanese of Surinam, (Assen 1963).
 • Waal Malefijt, de, A., The Javanese population of Surinam, (Colombia 1960).
 • Wengen, van, G.D., The cultural inheritance of the Javanese in Surinam, (Leiden 1975).
 • Winden, van der, Y., Javanen in Suriname: bibliografie van publicaties verschenen over de Javaanse bevolkingsgroep in Suriname, (Den Haag 1978).

Websites

Onderstaande websites bevatten algemene informatie over Suriname. Tevens treft u hier verwijzingen aan naar literatuur en gerelateerde websites.

 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in