Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index bevat persoons- en gezinsgegevens over de boeroes, Nederlandse immigranten en hun nakomelingen, die zich in de periode juni 1845 - januari 1853 in Suriname hebben gevestigd om daar als zelfstandige landbouwers te gaan werken.

Wat zit er in de index?

De index bestaat uit twee verschillende, losse tabellen:

Tabel Boeroes 1845-1853

De tabel Boeroes 1845-1853 bevat persoons- en gezinsgegevens van de eigenlijke kolonisten, met inbegrip van de kinderen die in deze jaren zijn geboren. Het gaat al met al om nog geen 500 personen.

De gegevens gaan uiteindelijk grotendeels terug op een Surinaams archiefstuk: een register betreffende de kolonisten aan de Saramacca bewaard op het bevolkingsbureau te Paramaribo. De Surinaamse gegevens zijn evenwel aangevuld en gecorrigeerd op basis van een onderzoek in 70 Nederlandse gemeentelijke archieven. Daarbij zijn als nieuwe gegevens uit de plaatselijke bevolkingsadministratie vooral de 'antecedenten' van de kolonisten toegevoegd: voormalig beroep, namen en beroepen der ouders, etc. De tabel Boeroes 1845-1853 biedt dus behalve gegevens over de oorspronkelijke kolonisten ook aanknopingspunten voor genealogisch onderzoek naar hun voorouders.

VeldToelichting
naam en voornaam 
geslacht 
geboortedatum 
geboorteplaats 
huwelijkse staat 
beroep 
godsdienstvrijwel alle kolonisten waren Nederlands-hervormd.
laatste woonplaats in Nederland 
datum aankomst in Suriname 
vertrokken uit kolonisatiegebiedhet aan de kolonisten toegewezen gebied was gelegen aan de benedenloop van de rivier de Saramacca, op ongeveer 30 km hemelsbreed ten westen van Paramaribo. Aanvankelijk bevond de centrale nederzetting zich te Voorzorg, later te Groningen. Vanaf 1849 trokken de kolonisten geleidelijk naar de westkant van Paramaribo. Uit dit veld kunt u opmaken wie wanneer het kolonisatiegebied verliet, om zich nabij Paramaribo te vestigen of naar Nederland terug te reizen.
overledende sterfte onder de eerste kolonisten te Voorzorg was enorm hoog, vooral door een langdurige tyfusepidemie, die werd veroorzaakt door de slechte leefomstandigheden. In dit veld kunt u zien wie de kolonisatiepoging niet overleefden.
beroep man in Nederlanduit dit gegeven komt naar voren dat vele 'boerenkolonisten' van huis uit eigenlijk geen boer waren.
beroep ouders man in Nederland 
beroep vrouw in Nederland 
beroep ouders vrouw in Nederland 
opmerkingende opmerkingen die staan vermeld in de voor de tabel gebruikte bron (publicatie Verkade), zijn maar gedeeltelijk in deze database opgenomen. Voor meer informatie is het noodzakelijk het boek van Verkade te raadplegen.

De gegevens familienaam t/m overlijdensdatum zijn uiteindelijk afkomstig uit een Surinaamse archiefbron, een register betreffende de kolonisatie aan de Saramacca over de jaren 1845-1853. De beroepsgegevens zijn verzameld uit Nederlandse plaatselijke archieven.

Tabel Afstammelingen 1950

Rond 1950 leefden in Suriname ongeveer 1500 personen die direct, of indirect (als aanverwanten), afstamden van de boerenimmigranten van 1845-1853. Die groep van 1500 mensen bestond uit dragers van zo'n 400 verschillende achternamen. Ter vergelijking: de groep oorspronkelijke kolonisten telde 160 verschillende familienamen. De kolonisten en hun nakomelingen hebben zich in de periode tot 1950 dus niet alleen onderling vermengd, maar ook met vertegenwoordigers van families uit andere Surinaamse bevolkingsgroepen.

De tabel Afstammelingen 1950 legt een verbinding tussen de oorspronkelijke migrantenfamilies van 1845-1853 en de families waarmee deze in de periode tot 1950 in Suriname verwant zijn geraakt. Raadpleging levert dus verdere aanknopingspunten op voor genealogisch onderzoek naar de (Surinaamse) nakomelingen van de boerenkolonisten van 1845-1853. De gegevens in de tabel Afstammelingen 1950 gaan uiteindelijk terug op gegevens van de Surinaamse volkstelling van 1950 en de bevolkingsregisters.

De tabel bestaat niet uit persoonsrecords. Uitgangspunt vormen de 160 familienamen van de oorspronkelijke boerenkolonisten. De tabel vermeldt bij elke boerenfamilienaam alle familienamen waarvan dragers (in leven in 1950 in Suriname) verwant waren aan dragers van de genoemde boerennaam. De tabel is niet alleen te gebruiken om achternamen van Surinaamse families te komen die (tot 1950) verwant zijn geraakt aan dragers van een bepaalde boerennaam. Ook het omgekeerde is mogelijk: de tabel kan mede worden gebruikt om te weten te komen of dragers van een bepaalde Surinaamse familienaam ook verwant zijn geraakt aan nakomelingen van de boerenkolonisten van 1845-1853.

De tabel bevat daarom de volgende gegevens:

  • Het eerste veld (boerennaam) bevat een familienaam behorend bij de kolonisten van 1845-1853.
  • In de volgende velden (verwante familienamen) komen alle familienamen voor van de personen die blijkens de bevolkingsgegevens van Gemmink in de periode tot 1950 getrouwd zijn met iemand met die achternaam

Let wel, onder de familienamen van verwanten kunnen zowel familienamen van kolonisten als namen van families behorend tot andere Surinaamse bevolkingsgroepen voorkomen.

Met alleen familienamen schiet een genealoog niet veel op. Het belang van de tabel ligt vooral hierin, dat met behulp van een gevonden familienaam verder op desbetreffende personen kan worden gezocht in de zogeheten collectie Gemmink in het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Verder Onderzoek

Bent u als 'stamboomonderzoeker' geïnteresseerd in de database Boeroes 1845-1853 & nazaten? Dan vindt u hieronder enige tips voor verder genealogisch onderzoek.

Voor wie daarnaast - of primair - belang stelt in de geschiedenis van de Boeroes en de pogingen om in Suriname landbouwkolonies op te zetten, geven wij verder een beredeneerde lijst van recente en oudere literatuur en tips voor archiefonderzoek.

Genealogisch onderzoek

De genealoog verwijzen wij naar het Centraal Bureau voor Genealogie, naar de verschillende rijksarchieven in de provincie (oftewel regionaal historische centra) en de relevante gemeente- of streekarchieven, alsmede naar enige literatuur. Hieronder vindt u de informatie die u op weg helpt.

Wilt u verder gaan met uw genealogisch onderzoek, kijkt u dan ook naar tips voor archiefonderzoek.

Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

Als u meer genealogische gegevens wilt over de nakomelingen of de voorouders van een bepaalde persoon of familie die in de database voorkomt, dan kunt u het beste eerst een bezoek brengen aan de website van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. U raadpleegt dan de collectie Gemmink.

Joh. Gemmink heeft met betrekking tot de boeroes de gegevens uit de Surinaamse volkstelling van 1950 bewerkt. Rond 1950 bleken er in Suriname zo'n 1500 mensen te wonen die direct, dan wel indirect (als aanverwanten), afstamden van de boerenimmigranten uit 1845-1853. Bij die 1500 mensen horen zo'n 400 achternamen die in de database Afstammelingen tot 1950 zijn te vinden.
Gemmink en zijn echtgenote M.A.G. Gemmink-Sol hebben van al die families uitgebreide stambomen op fiches gezet, die mevrouw Gemmink-Sol heeft geschonken aan het CBG.
Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft de fiches van het echtpaar Gemmink verfilmd.
In zijn totaliteit omvat de collectie Gemmink 2.400 handgeschreven persoonskaarten met de gegevens van alle tussen 1845 en 1853 aangekomen kolonisten, van hun afstammelingen over de periode 1845 tot 1950 en van hun aanverwanten, inclusief hun broers en zusters. Op deze kaarten zijn gegevens te vinden tot 1970.

Daarnaast bevatten de 2.400 kaarten van de collectie Gemmink kwartierstaten van alle kolonisten. Een kwartierstaat is een lijst met alle voorouders, zowel van de man als van de vrouw. Op de kaarten van het echtpaar Gemmink is ruimte voor 142 (voor)ouders. Natuurlijk zijn niet alle 142 personen op die kaarten te vinden, maar zij bevatten toch erg veel informatie. Op de achterzijde van elke kaart staan de namen van de broers en zusters van de persoon met de namen van hun partners en kinderen. De kaarten staan alfabetisch op geslachtsnaam in volgorde van geboortedatum.

De Gemmink collectie is beschreven in:

  • Bik, G.M.W., Gemmink Collectie. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1985.

Gemeente- en rijksarchieven

In de tabel Boeroes 1845-1853 is een aantal gegevens opgenomen over de herkomst en de achtergronden van de kolonisten. Deze gegevens zijn door mw. Verkade-Cartier van Dissel gevonden in de bevolkingsarchieven van een groot aantal (toenmalige) Nederlandse gemeenten.

U kunt natuurlijk ook zélf op zoek gaan naar die gegevens en op basis daarvan weer verdere genealogische informatie verzamelen.  

Toen mw. Verkade in de jaren dertig van de twintigste eeuw haar archiefonderzoek in Nederland uitvoerde, waren de dubbelen van vele registers van de Burgerlijke Stand nog niet overgedragen aan de rijksarchieven in de verschillende provincies. Ook zijn naderhand veel lokale archieven overgebracht naar een streekarchief. Andere zijn onder beheer gekomen van een streekarchivariaat (een dienst die een aantal binnen de streek verspreide archieven beheert).
Met betrekking tot een bepaalde persoon of een gezin, waarvan u uit de database de plaats van herkomst weet, moet u dus weten in welke archiefbewaarplaats de bronnen van mw. Verkade en eventuele nadere genealogische informatie beschikbaar zijn. Hoe gaat u te werk?

  1. Wij raden u aan eerst te informeren bij het regionaal historisch centrum in de provinciehoofdstad. Daar bevinden zich in elk geval de dubbelen van de Burgerlijke Stand van iedere (voormalige) gemeente in de provincie. Bovendien weet men u daar zo nodig door te verwijzen naar een relevant gemeentearchief, streekarchief of streekarchivariaat.
    Voor de adressen van de verschillende rijksarchieven en historische centra raadpleegt u Archiefnet.
  2. Stads- en streekarchieven hebben meer te bieden dan de Burgerlijke Stand. Ze bevatten bevolkings- en volkstellingsregisters en daarnaast een veelheid aan lokale archieven waarin (verspreide) persoonsgegevens zijn terug te vinden. Uitgaande van de plaats van herkomst van een kolonist uit de jaren 1845-1853 kunt u met behulp van Archiefnet de archiefbewaarplaats trachten te achterhalen waar zich de door u gezochte gegevens moeten bevinden.
    Let wel: Archiefnet geeft een overzicht van archiefinstellingen, niet van de historische archieven zelf. Voor dat laatste dient u de websites van de afzonderlijke instellingen bekijken.

Literatuur

In de tabel Boeroes 1845-1853 zijn de gegevens in de kolom Opmerkingen van Bijlage I van de dissertatie van Verkade slechts selectief opgenomen. Om alle gegevens van Verkade over een bepaalde persoon aan de weet te komen, dient u dus haar publicatie zelf raadplegen. Deze is ook interessant om kennis te nemen van de achtergronden van de boeroes, zowel in Suriname als eerder in Nederland.

In het lijstje van literatuur over de boeroes, op de pagina Achtergrond onder publicaties, vindt u de exacte titelbeschrijving van het boek van Verkade. De literatuurlijst bevat ook verder titels die voor genealogen van belang zijn.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in