Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Arnold

Meer resultaten

Familienaam man Arnold

Familienaam vrouw Mullerin

Datum ondertrouw 1793-03-01

Datum huwelijk 1793-01-01

Tekst register 1793 op heeden den 1 maart sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren Mr: W: P: Visscher raad in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijk afvraaging in den huwelijken staat aangeteekend Johan George Arnold jongman van de gemeente der vereenigde Evangelische broeders oud 36 jaaren geboortig in Dorterheim bij Straatsburg in Elsas & alhier woonagtig en Maria Christina Mullerin jonge dogter van de gemeente der vereenigde Evangelische broeders oud 32 jaaren geboortig in de stad Saltzangen Hertogdom Meiningen meede alhier woonagtig. Actum Paramaribo dato utsupra W: P: Visscher / my praesent J: J: Wohlfahrt Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 1 maart 1793 heeft de bruid ter voldoening aan den resolutie van den Hove van Politie Crimineele Justitie deeser colonie den 21 februarij 1793 op haar reqste: ........... Paramaribo dato utsupra / In kennisse van mij J: J: Wohlfahrt Onderaan in de margine staat vermeld: op heeden den 17 maart 1793 zijn ter overstaan van de Ed: Achtb: heeren raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie deezer colonie door mij ondergeteekende geswoore clercq in den huwelijken staat bevestigd de heer booven genoemde persoonen. Actum Paramaribo dato utsupra F: E: Becker, W: P: Visscher / my praesent Reinier Brink gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 4

Pagina register 170

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in