Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Alders

Meer resultaten

Familienaam man Alders

Familienaam vrouw Simpol

Datum ondertrouw 1782-05-10

Datum huwelijk 1782-01-01

Tekst register 1782 op heeden den 10 maij sijn ten overstaan van den Edele Agtbaare heeren J: P: Morin en F: Gomarus raaden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Surinaame & & en door mij ondergeschreevene secretaris na behoorlijke affvraaginge in den huwelijken staat in en aangeteekent Hendrik Christoffel Alders jongman oud 31 jaren geboren ......van de Lutherse religie en Johanna Frederica Simpohl(?) jonge dogter oud 21 jaaren gebooren alhier van de Luijtersche religie en geadsisteerd met ......... en desselfs huijsvrouw Actum Paramaribo dato utsupra J: P: Morin, F: Gomarus / my praesent Gootenaar Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 26 maij 1782 zijn de neevenstaande persoonen door ons ondergeteekende raaden in den huwelijken staat bevestigt. Actum Paramaribo dato utsupra F: Gomarus / my praesent J: E: Vieira eerste gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3

Pagina register 113

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in