Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Jaar vervaardiging: 
1999
Accountability: 

Deze database is een initiatief van Amrit consultancy in Den Haag in samenwerking met het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) te Paramaribo. Het Nationaal Archief heeft de publicatie op internet verzorgd.

De hindostaanse database werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc.
In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief.
De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database.
De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief.

In een betrekkelijk korte periode tussen juni 1997 en april 1998 zijn persoonsgegevens van de Hindostaanse immigranten uit twee basisbronnen - de immigratieregisters en de zogenaamde klappers - in de computer ingevoerd. 

Deze database is gebaseerd op twee onderling gerelateerde bronnen: de immigratieregisters en de namenklappers. De registers vormden de eerste en belangrijkste bron. De klappers zijn als aanvullende bron gebruikt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de bronnen, gevolgd door een schets van de data-invoer.

Immigratieregisters

De immigratieregisters voor contractarbeiders werden opgemaakt en bijgehouden door het Immigratiedepartement in Suriname. Er werden voor de verschillende groepen contractarbeiders, zoals immigranten uit Brits-Indië, immigranten uit Brits West-Indië, Chinese immigranten en immigranten uit Nederlands Oost-Indië (Javanen) aparte series immigratieregisters aangelegd.

Met de Hindostaanse immigranten uit Brits-Indië werd een serie van in totaal 63 registerbanden gevuld. De volgorde van de contractanten binnen een register werd bepaald door de hoogte van het contractnummer. In de immigratieperiode 1873-1916 nam de serie registers elk jaar met een of meer delen toe, afhankelijk van de immigratiestroom. De registers zijn thans ondergebracht bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB) in Paramaribo.

De persoonsgegevens in de immigratieregisters zijn deels gebaseerd op de zogenoemde monsterrollen van de schepen waarmee de arbeiders naar Suriname waren gekomen. Die monsterrollen zijn een soort passagierslijsten die door de emigratie-agent in India werden opgesteld, en vervolgens in tweevoud aan de kapiteins van de schepen overhandigd.

De monsterrollen bevatten de volgende gegevens: naam, voornaam, geslacht, leeftijd, beroep, godsdienst en laatste woonplaats van de immigrant.

In de immigratieregisters voor de Brits-Indische contractanten, waarop deze database betrekking heeft, werden de volgende gegevens opgenomen die als velden in de database zijn verwerkt. U kunt van de onderstaande typen gegevens een nadere uitleg krijgen.

01 contractnummer
02 familienaam
03 voornaam
04 geslacht
05 leeftijd
06 immigratieregister
07 monsternummer
08 wel/niet gebleven, overleden
09 familierelatie 1
10 contractnummer relatie 1
11 familierelatie 2
12 contractnummer relatie 2
13 familierelatie 3
14 contractnummer relatie 3
15 lengte
16 huidskleur
17 herkenningstekens
18 godsdienst/kaste
19 beroep
20 geboorteland
21 district
22 politiepost
23 dorp
24 afreisplaats
25 scheepsnaam
26 afreisdatum
27 aankomstdatum
28 begin 1e contract
29 einde 1e contract
30 begin 2e contract
31 einde 2e contract
32 begin 3e contract
33 einde 3e contract
34 wervingsinstantie
35 aankomstplaats
36 planter
37 plantage
38 verzetsactiviteiten
39 kinderen
memo-veld 

Van de 63 banden die de serie Brits-Indische immigratieregisters oorspronkelijk omvatte, waren ten tijde van het maken van de database al vijftien banden verdwenen. Zodoende konden van de in totaal 34.304 immigranten (genoemd in de klappers) slechts aangaande ca. 26.500 personen gegevens uit de immigratieregisters worden overgenomen in de database. Van ruim 7500 personen (ongeveer 22%) ontbreekt dus informatie in de registers.

Daarnaast waren vier van de 48 bewaarde registers zo beschadigd dat van een groot aantal daarin voorkomende contractanten essentiële gegevens als contractnummer, monsterrolnummer of persoonsnaam niet meer waren te achterhalen.

Namenklappers

Als hulpmiddel voor het terugzoeken van personen in de steeds omvangrijker wordende serie registers hebben de Surinaamse ambtenaren indertijd alfabetische lijsten gemaakt van de namen van de immigranten. Bij elke naam vermelden deze klappers het contractnummer, de naam van het schip en de aantekening of de betrokken immigrant vertrokken of overleden was. Deze gegevens komen ook voor in de immigratieregisters. De klappers zijn bij het maken van de database gebruikt als aanvullende bron omdat zoveel immigratieregisters verloren zijn gegaan.

Data-invoer

In de database zijn zowel gegevens afkomstig uit de registers als gegevens uit de klappers opgenomen. Iedere contractant is in de database vertegenwoordigd met een eigen record. Als sleutel voor het aanmaken van een record is over het algemeen het contractnummer gebruikt. Informatie die als gevolg van het ontbreken van registers uitsluitend kon worden teruggevonden in een van de klappers (naam van een contractant of van een schip) is in de database kenbaar doordat de desbetreffende gegevens tussen haakjes ( ) staan.

Overigens bleken de gegevens in de klappers niet altijd te sporen met die in de registers. Zo verschilt soms de schrijfwijze van namen van personen en schepen. Soms verschillen de gegevens zelf ook. In de genoemde gevallen zijn de gegevens uit de immigratieregisters als betrouwbaarder beschouwd. De klappers zijn immers later samengesteld en wel naar valt aan te nemen (hoofdzakelijk) op basis van de registers zelf.

Het bleek bij de data-invoer dat soms bij een naam in de klapper geen contractnummer stond ingevuld. In die gevallen is voor alle zekerheid, om geen gegevens onbenut te laten, een nieuw record aan de database toegevoegd, ook al is niet op voorhand te zeggen of het om een contractant ging waarvan al gegevens uit een register waren overgenomen. Het gevolg is dat de database meer records bevat dan contractanten. Oftewel: er zijn gevallen waarin één persoon in de database met twee records is vertegenwoordigd.

Het is de bedoeling dat in een later stadium dubbele records door kruiscontrole zoveel mogelijk zullen worden uitgezeefd. Dit zal waarschijnlijk het beste kunnen plaatsvinden in het kader van een ‘groot onderhoud’ waarbij ook eventuele aanvullende gegevens worden toegevoegd en fouten in de data-invoer verbeterd.

De gegevens uit de registers en de klappers zijn in de computer ingevoerd tussen juni 1997 en april 1998 door 37 studenten van de Universiteit van Suriname. Bij het gebruik van de gegevens zoals ze zijn ingevoerd moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten:

  • De instructie voor de invoer was dat alles zo letterlijk mogelijk opgeschreven moest worden, dus inclusief administratieve afkortingen en kennelijke taal- en spelfouten. Hierdoor is de informatie soms wel wat moeilijk te volgen. Voor die gevallen is een lijst van afkortingen beschikbaar.
  • Ook moet rekening gehouden worden met fouten bij de data-invoer. De invoer is in korte tijd geschied en onder druk om de resultaten op 5 juni 1998 beschikbaar te hebben in verband met de viering van 125 jaar Hindostaanse immigratie. 
  • De handgeschreven registers en klappers werden door verschillende datatypisten gelezen die gegevens op verschillende manieren geïnterpreteerd hebben. In sommige gevallen was de informatie beperkt leesbaar.
  • De datatypisten waren geïnstrueerd om ieder stukje informatie te noteren, hoe onvolledig die ook was. Het gevolg is dat in de tekst drie punten voorkomen (...) ter aanduiding dat informatie onvolledig is. Soms is van een naam slechts één letter aanwezig. In combinatie met een contractnummer zou nog achterhaald kunnen worden om wie het gaat.

Ontstaan database

In een vrij korte periode (juni 1997 - april 1998) zijn de persoonsgegevens van de Hindostaanse immigranten uit de gebruikte bronnen in de computer ingevoerd.

De data-invoer heeft plaatsgevonden door 37 studenten van de Universiteit van Suriname. AMRIT Consultancy en het IMWO willen hierbij deze personen van harte bedanken voor hun inzet en hun ijver:

G. Abdoelsaboer, P. Abhelak, S. Angoelal, F. Badoella, S. Bendt, S. Betterson, D. Bhulai, Ph. Bissumbhar, M. Brown, R. Chotoe, J. Djasman, B. Ellioth, S. Ferdinand, P.Ferrier, J. Freeman, R. Gonsalves, N. Graanoogst, A. Hassankhan, J. Hensen, R. Jhari, F. Josias, E. Jubithana, S. Kartoredjo, R. Leefland, S. Mahmood, C. Meursinge, L. Pocorni, D. Premchand, S. Ramdas, S. Ramsewaksingh, Sh. Rellum, S. Rodrigues, E. Saiman, S. Setrodjemino, A. Setrokarijo, N. Sitaram, G. Soochit.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de studenten die zich in de slotfase van de data-invoer extra offers hebben getroost:

S. Rodrigues, G. Soochit, S. Mahmood, L. Pocorni, Ph. Bissumbhar, B. Ellioth, E. Jubithana en S. Setrodjemino. Zonder hun medewerking was het project niet op tijd afgerond.

Dank en erkentelijkheid gelden voorts de stichting HIMOS in Nederland en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, die hebben bijgedragen aan de financiering. Dank is ook verschuldigd aan het bestuur van Nauyuga te Suriname en aan de leiding van het IMWO, die het initiatief vanaf het begin hebben ondersteund. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in