Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

In deze database vindt u persoons- en gezinsgegevens van Hindostaanse immigranten en hun nakomelingen, die in de periode 1873-1916 als contractarbeider vanuit het huidige India (toen deel van Brits-Indië) naar Suriname zijn vertrokken.

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 was er in Suriname dringend behoefte aan arbeidskrachten voor de plantages. Tussen 1873 en 1916 kozen ruim 34.000 Hindostanen ervoor hun geboortegrond te verlaten en als veld- of fabrieksarbeider in Suriname te gaan werken. De persoonsgegevens van deze immigranten werden bij aankomst opgenomen in door de Surinaamse overheid aangelegde immigratieregisters.

Deze registers werden nadien door de ambtenaren nog tientallen jaren bijgehouden om aanvullende gegevens te noteren van de immigranten en hun eventuele gezinsleden en (overige) nakomelingen.

De informatie uit de oorspronkelijke immigratieregisters is integraal ingevoerd in een database als onderdeel van het project Historische Database Suriname.

Ter gelegenheid van de 125-jarige herdenking van de aankomst van de eerste boot met immigranten in 1873 uit Brits-Indië is in 1998 deze database gereed gekomen. Tevens is toen door uitgeverij Amrit in een beperkte oplage een papieren versie uitgebracht.

Binnen de database vormen de gegevens van elke geregistreerde immigrant een record. Ieder record bestaat uit een aantal velden die overeenkomen met de diverse typen gegevens die in de immigratieregisters werden genoteerd. U kunt van de voorkomende gegevens een uitleg krijgen. Afkortingen die in een record kunnen voorkomen worden verklaard in de contractnummer
02 naam
03 voornaam
04 geslacht
05 leeftijd
06 immigratieregister
07 monsternummer
08 vertrokken/overleden
09-14 familierelatie
15 lengte
16 huidskleur
17 herkenningstekens
18 godsdienst of kaste
19 beroep
20 geboorteland
21-23 plaats van herkomst
24 afreisplaats
25 scheepsnaam
26 afreisdatum
27 aankomstdatum
28-33 contractdata
34 wervingsinstantie
35 aankomstplaats
36 planter
37 plantage
38 verzetsactiviteiten
39 kinderen
memo memo-veld

01 Contractnummer
De contractnummers zijn de officiële identificatienummers van de immigranten in Suriname en zijn in de registers van Burgerregistratie als zodanig opgenomen.

Het nummer bestaat uit een of twee letters en een nummer. De letter was een aanduiding voor het jaar waarin het schip met de betrokken immigrant in Suriname aankwam. De nummering is begonnen in het jaar 1872, omdat toen het traktaat met Engeland van kracht werd, waarbij de emigratie van vrije werklieden uit Brits-Indië naar de kolonie Suriname geregeld werd. De ratificatie van dit traktaat is te vinden in het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ratificaties (2.05.02) in inventarisnummer 281

Volgens de koloniale wetgeving van dat jaar moesten de immigranten van een bepaalde 'landaard' onder een doorlopend volgnummer worden opgenomen. Elk jaar vanaf 1872 kreeg een letter, oplopend van A t/m Z en daarna van Aa t/m Ss. De immigranten van 1873 hebben de nummers B/1 tot en met B/2541; die van 1874 hebben de nummers C/1 tot en met C/1413. Aangezien de immigratie uit India plaats vond in de periode 1873-1916, lopen de letters voor de Hindostaanse immigranten van B (1873) tot Ss (1916).

De immigranten op het schip de Lalla Rookh, dat als eerste voorkomt op de lijst van schepen, zijn echter niet de eerste Hindostaanse immigranten die naar Suriname zijn gekomen. Vanaf mei 1868 tot 1873 zijn uit Barbados, St. Lucia, Demerary en Berbice meer dan honderd Brits-Indische immigranten aangevoerd voor werk op de plantages. Deze immigranten zijn ook in het bestand opgenomen. Zij zijn te onderscheiden door de letter W bij het contractnummer. (voorbeeld: W/123)

Tenslotte zij opgemerkt dat in het bestand ook vrije immigranten uit Brits-Indië voorkomen. Deze kwamen als passagier op de immigratieschepen en hadden geen contractnummer. De vrije immigranten uit Brits-Guyana, die nog niet in het bestand zijn opgenomen, kregen een contractnummer met de letters VR.

Voor een overzicht van de bestaande contractnummers en de hiaten daarin kunt u de schepenlijst bekijken. U vindt hierin ook de aankomstdatum per schip.

02 Naam
In feite was dit de oorspronkelijke voornaam, althans bij de mannen. Toen zij later in de gelegenheid gesteld werden een familienaam of geslachtsnaam uit te kiezen, werd als regel gehanteerd dat de voornaam als familienaam werd genoteerd. Deze naam werd vaak anders gespeld dan oorspronkelijk in het immigratieregister was opgenomen. Hosenkhan koos later de geslachtsnaam Hassankhan, Babu Ram werd Baboeram. Vrouwelijke immigranten kozen soms de naam van hun vader of van hun echtgenoot als geslachtsnaam. Bij het zoeken naar namen dient men met deze mogelijkheden rekening te houden.

03 Voornaam
De naam van de vader van de immigrant. Later werd - bij de mannen - deze als voornaam geregistreerd.

04 Geslacht
Man of vrouw.

05 Leeftijd
Het gaat hier om de leeftijd bij aankomst in Suriname. Deze werd meestal in jaren uitgedrukt. Bij baby's werd de leeftijd ook in maanden gegeven. Bij de invoer van de maanden is soms de leeftijd omgezet in jaren, bijvoorbeeld: 1 jaar en zes maanden = 1,5.

06 Immigratieregister
Hier wordt het deelnummer aangegeven van het desbetreffende jaar en de nummers van de immigranten in het desbetreffende nummer, bijvoorbeeld: Aa/243 komt voor in het register dat is aangeduid als Aa 1-616. In dit register komen de eerste 616 immigranten voor die de letters Aa hebben in hun contractnummer.

07 Monsternummer
Dit was het nummer dat de immigrant had in de monsterrol van het schip. Dit nummer was een identificatienummer, gegeven door de emigratie-agent te Calcutta. Het monsternummer verschilde van het contractnummer, omdat de immigranten niet in dezelfde volgorde in Suriname werden geregistreerd als zij waren vertrokken uit India. Het monsternummer is van belang wanneer men gegevens in Indiase archieven zou willen zoeken. Men moet dan het monsternummer en de naam van het schip (plus jaartal) kennen.

08 Vertrokken/overleden
Deze gegevens zijn uit de klappers overgenomen, waarin bij de namen van de immigranten is vermeld of ze overleden of vertrokken waren. Waar niets is vermeld, betekent dit dat de immigrant nog in leven was toen de klapper werd bijgehouden.

09 -14 Familierelatie
Indien een contractant familie van een andere contractant was, werd de aard van de relatie en het contractnummer van die contractant genoteerd. De vermelde familierelaties waren: vader, moeder, zoon, dochter, broer, zuster, neef, nicht en oom.

15 Lengte
Deze werd vaak in millimeters aangegeven.

16 Huidskleur

17 Herkenningstekens
Littekens of andere lichamelijke bijzonderheden.

18 Godsdienst of kaste
Bij godsdienst werd eerst hindoe of mohammedaan/muzelman/mosulman ingevuld. Later is men begonnen bij hindoes de kaste in te vullen in plaats van de godsdienst. Soms is bij de moslims ook shaik als kaste ingevuld, hetgeen niet juist is.

19 Beroep
Tot 1882 werd bij beroep steeds veld- of fabrieksarbeider ingevuld. Daarna is beroep niet ingevuld, waarschijnlijk omdat alle immigranten uit Brits-Indië voor veld- of fabrieksarbeid werden geworven.

20 Geboorteland
Behalve immigranten geboren in Brits-Indië zijn er ook die in Jamaica, Natal of Fiji waren geboren.

21-23 Plaats van herkomst
Laatste woonplaats van de immigrant. Voor elke immigrant drie aanduidingen: district (zilla), politiepost (thana) en dorp (gaun). In plaats van thana werden in de contracten van voor 1 april 1886 de term pergunnah (= pargana, onderdeel van een district) opgenomen.

24 Afreisplaats
Dit was Calcutta.

25 Scheepsnaam
Dit was het schip waarmee de immigrant in Suriname aangekomen was.

26 Afreisdatum
De dag waarop men uit India is afgereisd.

27 Aankomstdatum
Dit is de aankomstdatum in Suriname.

28-33 Contractdata
De periode van contractering. Dit waren in ieder geval de data van het begin en het eind van het eerste contract. Het contract begon op de dag van aankomst in Suriname. Sommige contractanten vernieuwden hun contract. De duur van de hercontracten varieerde van één tot vijf jaar. De hercontracteringen werden genoteerd. In de database zijn de data van maximaal drie hercontracteringen opgenomen. Er kwamen gevallen voor van vier hercontracteringen. In dat geval is de informatie in het memo-veld opgenomen.

34 Wervingsinstantie
De instantie die de contractant liet werven en die het contract met de arbeider sloot, namelijk het koloniaal gouvernement. De plantage-eigenaar of de beheerder van de plantage was huurder van de arbeider.

35 Aankomstplaats 
Dit was in alle gevallen Paramaribo, hoewel ook Nickerie als aankomstplaats was aangegeven in de wetgeving. 

36 Planter
De naam van de planter bij wie de contractant werd aangesteld.

37 Plantage
De naam (en plaats) van de plantage waarop de contractant te werk werd gesteld.

38 Verzetsactiviteiten
Voor uitleg zie memo-veld.

39 Kinderen
Geeft met Ja of Nee aan of in het memoveld melding gemaakt wordt van kinderen die in Suriname geboren zijn.

memo Memo-veld
Hierbij werden verschillende gegevens opgenomen over de immigrant na aankomst in de kolonie: huwelijk, overlijden, hercontract, terugkeer, datum van het certificaat van ontslag, verzuim, misdrijven en straffen.

In veel gevallen, vooral bij vrouwen, werd ook aantekening gemaakt van kinderen en zelfs kleinkinderen in Suriname geboren.

Een belangrijke groep van gegevens is die met betrekking tot percelen die in bezit (gekomen) zijn van immigranten.

Tenslotte treffen we gegevens aan over geslachtsnamen en naamsveranderingen.

De gegevens over werkverzuim en zaken die met overtredingen en straffen te maken hebben zijn in dit bestand soms ook in het veld verzetsactiviteiten opgenomen.

Schepenlijst

aankomstdatumscheepsnaamcontractnummersontbrekende nummers     
05/06/1873Lalla RookhB/1    B/410  
08/07/1873 BengalB/411B/910  
25/08/1873YorkshireB/911B/1642 B/901 B/1800
08/11/1873MangaloreB/1643B/2119  
25/11/1873CalcuttaB/2120B/2541  
13/01/1874Kate KellockC/1C/469  
14/02/1874MedeaC/470C/953  
08/04/1874HowrahC/954C/1413C/901C/1413
1875 jaar ontbreekt geheel  
1876 jaar ontbreekt geheel  
29/08/1877CliveF/1F/327  
16/08/1878ZanzibarG/1G/700G/1G/700
1879 jaar ontbreekt geheel  
06/02/1880Ailsa II/1I/323  
26/11/1880Ailsa III/324I/785  
14/03/1881British Statesman IJ/1J/428  
09/01/1882Ailsa IIIK/1K/471  
13/01/1883Sheila IL/1L/452  
18/12/1883British Statesman IIL/453L/902L/1L/902
08/02/1884British Nation IM/1 M/509   
13/04/1884Ailsa IVM/510M/1006M/510M/1006
27/08/1884Laleham & PeshwaM/1007M/1611  
12/12/1884British Nation IIM/1612M/2134  
14/01/1885Sheila IIN/1N/532N/1N/532
1886 jaar ontbreekt geheel  
18/01/1887John DavieP/1P/360P/1P/360
1888  jaar ontbreekt geheel   
03/01/1889  The Bruce  R/1 R/517 *   
23/04/1889 Ganges R/518 R/1098 *   
23/11/1889 Elbe R/1099 R/1747 R/1024 R/1747 
27/04/1890 Erne I S/1 S/634 S/1 S/634 
17/11/1890 Rhine 
(Pale zeilschip)
S/635 S/1275   
17/05/1891Hereford IT/1T/608T/1T/608
02/05/1892Lena IU/1U/706U/1 U/706
06/11/1892British PeerU/707U/1240  
19/04/1893Hereford IIV/1V/539  
19/12/1893Grecian I (Craisni)V/544V/1097  
14/04/1894Erne IIW/1W/534  
22/11/1894EmsW/535W/1211  
27/04/1895Erne III X/1X/594  
26/10/1895Grecian II X/595X/1151X/595X/1151
27/11/1895Hereford IIIX/1152X/1623  
10/04/1896Mersey IY/1Y/659  
17/12/1896Hereford IVY/674Y/1181  
1897  jaar ontbreekt geheel  
13/04/1898Avon IAa/1Aa/616  
27/04/1899Erne IVBb/1Bb/615  
1900 jaar ontbreekt geheel  
1901 jaar ontbreekt geheel  
28/01/1902Mersey IIEe/1Ee/679  
28/03/1902Lena IIEe/680Ee/1331  
10/01/1903Rhöne IFf/1Ff/654  
14/12/1904Clide via DemeraraGg/1Gg/253  
08/11/1905Rhöne IIHh/1Hh/175    
15/10/1906MainIi/1Ii/632  
13/01/1907Avon IIJj/1Jj/630  
03/07/1907Indus IJj/631Jj/1456  
04/11/1907Indus IIJj/1457Jj/1674  
17/02/1908Ganges IKk/1Kk/861  
10/07/1908Ganges IIKk/862Kk/1074  
05/12/1908Indus IIIKk/1074Kk/1866  
22/02/1909Sutlej I
(Nw.-A'dam)
Ll/1Ll/856  
02/05/1909Mutlah ILl/857Ll/1424  
27/01/1910Sutlej IIMm/1Mm/476Mm/1Mm/476
1911 jaar ontbreekt geheel  
07/04/1912Ganges IVOo/1Oo/436  
14/05/1912Mutlah II
(Half transport)
Oo/437Oo/747  
08/07/1912Chenab IOo/747Oo/1200  
23/06/1913Mutlah IIIPp/1Pp/645  
07/07/1913Chenab IIPp/646Pp/945  
07/01/1914Sutlej IIIQq/1Qq/829  
04/06/1914Indus IVQq/830Qq/1567  
1915  jaar ontbreekt geheel  
24/05/1916DewaSs/1Ss/303Ss/1 Ss/303
      

NOOT: * = Zwaar beschadigde registers

Bron: Immigratieregisters CBB, Paramaribo, eigen inventarisatie.

(zie ook: De Klerk, p. 71-73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Op 5 juni viert de Hindostaans-Surinaamse gemeenschap traditiegetrouw haar Dag van de Immigratie (naar Suriname). In 1998 was het 125 jaar geleden dat de eerste Hindostanen per schip direct vanuit het voormalige Brits-Indië voet op Surinaamse bodem zetten om als contractarbeiders op de plantages te gaan werken. Deze eerste aankomst vond dus plaats in 1873.

Overigens werkten al vanaf 1868 Hindostaanse immigranten afkomstig uit het Engelse deel van West-Indië (zoals Brits-Guyana) op Surinaamse plantages. Het ging hierbij in hoofdzaak om Indiase immigranten die als contractarbeider naar Britse kolonies in West-Indië waren gekomen en na afloop van hun contract aldaar een nieuw contract voor Suriname sloten.

Tussen 1873 en 1916 - de periode van de Hindostaanse contractarbeid in Suriname – zijn ruim 35.000 Hindostanen uit Brits-Indië naar Suriname gekomen. Van dezen keerde ongeveer een derde na afloop van hun (vervolg)contract terug naar hun geboorteland.

Vermeldenswaard is tevens dat in die periode naar schatting 2.500 Brits-Indiërs als vrije immigranten (dus niet als contractarbeiders) uit Brits-Guyana naar Suriname zijn gekomen en zich daar definitief hebben gevestigd. 

De ruim 25.000 Hindostanen die in Suriname zijn gebleven hebben thans ongeveer 300.000 nakomelingen in leven (waarvan 150.000 in Nederland). Dat is ongeveer dertien levende personen per immigrant. 

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

De site ‘Arbeid op Contract’ was een initiatief van het Nationaal Archief in Den Haag, het onderzoeksbureau Amrit Consultancy en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van Suriname.

Op deze site vindt u persoons- en gezinsgegevens van mensen die in de tweede helft van de negentiende- en in de twintigste eeuw (tot aan de Tweede Wereldoorlog) als contractarbeider naar Suriname zijn vertrokken.

Tegen het einde van de slaventijd ontstond er in Suriname dringend behoefte aan arbeidskrachten voor de plantages. In die behoefte aan veld- en fabrieksarbeiders probeerde het bestuur te voorzien door middel van wervingscampagnes in koloniale gebieden elders. De geworven personen kwamen dan op contractbasis naar Suriname. Zo ontstond gaandeweg een grootscheepse immigratie van contractarbeiders. Het ging hier achtereenvolgens om Chinezen (vanaf 1853), Brits Indiers (1873) en Javanen (vanaf 1890).

De persoonsgegevens van de immigranten werden bij aankomst in Suriname opgenomen in immigratieregisters. Die registers, per ethnische groep opgezet, werden na de eerste inschrijving van de nieuw aangekomenen ook gebruikt om gegevens te noteren over het verdere verblijf van de contractarbeiders in Suriname. Zo bevatten ze ook veel informatie over de gezinnen die de eerste generaties immigranten stichtten. Ze fungeerden in feite dus als een soort doorlopend bijgehouden bevolkingsregistratie. Als zodanig zijn de immigratieregisters tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw in Suriname in gebruik gebleven.

De immigratieregisters werden digitaal toegankelijk gemaakt als onderdeel van het project Historische Database Suriname. Het product van deze bewerking bestaat uit een aantal databases, die ieder op een bepaalde (ethnische) groep immigranten betrekking hebben. Al deze databases werden vervolgens raadpleegbaar gemaakt via het internet op de site Arbeid op Contract.

Op dit moment kunt u op deze site zoeken naar gegevens over de Hindostaanse (Indiase), de Javaanse (Indonesische) en de Chinese immigranten en hun nakomelingen.

U dient er rekening mee te houden dat niet van alle immigranten gegevens in de databases voorkomen en dat van sommige immigranten of hun nakomelingen bepaalde gegevens ontbreken. Dat sommige personen niet voorkomen kan zijn omdat ze niet rechtstreeks naar Suriname zijn gegaan maar bijvoorbeeld via Brits-Guyana. Ook zijn sommige immigratieregisters helaas verloren gegaan. Andere registers zijn beschadigd, zodat gegevens ontbreken of onleesbaar zijn geworden.

Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data-invoer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, valt niet uit te sluiten dat soms gegevens niet goed zijn gelezen of onjuist zijn ingevoerd. Aanvullingen of verbeteringen zijn dan ook van harte welkom. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan Amrit Consultancy in Den Haag. Geeft u dan wel aan om welke database het gaat en vermeldt alstublieft zo duidelijk mogelijk wat er naar uw mening niet klopt. Verbeteringen en aanvullingen kunnen niet afzonderlijk worden aangebracht. Alle nieuwe gegevens zullen per database op een nader tijdstip in één keer worden doorgevoerd.

De originele immigratieregisters (die zich helaas in slechte staat bevinden) zijn in te zien bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB) in Suriname van maandag t/m vrijdag 7.30 - 13.00 uur op het adres Coppenamestraat 170, Paramaribo, tel. 490340/499239.

Project Historische Database Suriname

De website 'Arbeid op Contract' maakte deel uit van de Historische Database Suriname (HDS). Het idee van de HDS was ontwikkeld door Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in Paramaribo, in samenwerking met het Nationaal Archief.

Het project HDS was een open samenwerkingsverband waaraan diverse organisaties en personen konden meewerken. Voorwaarde voor medewerking was dat men historische persoons- en familiegegevens van de Surinaamse bevolking in digitale vorm voor publicatie op internet beschikbaar stelde.

De website 'Arbeid op Contract' was tot stand gekomen dankzij de inzet van zowel instellingen als particulieren. In het onderdeel 'achtergrondinformatie' van de desbetreffende database treft u de namen aan van de personen en instellingen die hebben meegewerkt.

Wat was de functie van de databases?

Voor genealogen die onderzoek doen naar ‘Nederlandse’ voorouders zijn veel historische bronnen beschikbaar, vaak binnen handbereik. Bij lokale archiefinstellingen zijn goed bewaard gebleven, en goed toegankelijke burgerlijke stand gegevens kosteloos te raadplegen. Dit geldt echter niet voor genealogen die onderzoek willen verrichten naar voorouders die uit Suriname stammen.

In de eerste plaats had de onderzoeker naar Surinaamse voorouders te kampen met een grote achterstand. Veel genealogische informatie was niet in Nederland, maar uitsluitend in Suriname voorhanden. Naast deze afstand vormde ook de toegankelijkheid van deze archieven een obstakel. De Surinaamse archieven verkeerden in een slechte fysieke staat en waren nauwelijks toegankelijk gemaakt. Voor zover informatie over Surinaamse voorouders wel in Nederland (voornamelijk in het Nationaal Archief) aanwezig was, waren deze gegevens vaak verborgen in archiefbestanden die met een heel ander doel waren aangelegd dan registratie van persoonsgegevens. Voor onderzoek naar Surinaamse voorouders moest men dan ook een ervaren historisch onderzoeker zijn. Met het digitaliseren van deze bronnen, en publicatie hiervan op internet, werden de belemmeringen van afstand en toegankelijkheid grotendeels weggenomen.

In de tweede plaats was de onderzoeker naar Surinaamse voorouders vaak niet alleen op zoek naar informatie over voorouders als vrijetijdsbesteding, maar ook omdat deze gegevens informatie verschafften over de culturele identiteit. Wie geïnteresseerd was in culturele en etnische herkomst, was hoofdzakelijk aangewezen op archiefbronnen. Deze dienden dan ook zoveel mogelijk voor een ieder ter beschikking worden gesteld.

In de derde plaats kunnen de databases van het Project Historische Database Suriname worden gezien als middel om historische informatie te behouden. Informatie, afkomstig uit Surinaamse archiefbronnen blijft digitaal bewaard, ook al is de oorspronkelijke papieren bron inmiddels vergaan. Tevens voorkomt digitalisering dat voor het opzoeken van gegevens telkens de oorspronkelijke bronnen moeten worden geraadpleegd, waardoor de fysieke staat zou verslechteren.

In de vierde plaats ontsloten de databases bronnen voor wetenschappers die de Surinaamse geschiedenis wilden bestuderen. Met behulp van de databases konden statistische analyses worden uitgevoerd, die een schat aan historisch informatie konden verschaffen.

Publicaties: 

Onderstaand treft u een overzicht aan van literatuur en websites over de Hindostaanse contractarbeiders in Suriname. Dit overzicht kan dienen als leidraad voor verder onderzoek. De genoemde literatuur is in veel gevallen te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek of bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Literatuur

 • Bhagwanbali, R., Contracten voor Suriname: arbeidsmigratie vanuit Brits-Indie onder het intendured-labourstelsel 1873-1916, (Den Haag 1996).
 • Mitrasingh, B.S., M.S. Harpal (red.), Hindostanen van contractarbeiders tot Surinamers: 1873-1998, (Paramaribo 1998).
 • Bersselaar, van den, D., H. Ketelaars, De komst van contractarbeiders uit Azie: Hindoestanen en Javanen in Suriname, (Leiden 1991).
 • Hoefte, R., In place of slavery: a social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname, (Gainesville 1998).
 • Meel, P., 'De emigratie van Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname 1873-1917', Gronings historisch tijdschrift, 1985, nr.92, 120-138.
 • Mitrassing, F.E.M., Etnologische trilogie: Suriname: Creolen, Hindostanen, Javanen: gedenkschriften, (Paramaribo 1990).
 • Oedayrajsingh Varma, F.H.R., De slavernij van Hindustanen in Suriname: een kultureel-antropologische en sociaal-geografische benadering van onze verzwegen historie, (Paramaribo 1993).
 • Six-Oliemuller, B.J.F.G., Aziaten vergeleken: Hindoestanen en Javanen in Suriname, 1870-1875, (Leiden 1998). doctoraalscriptie.

Websites

Onderstaande websites bevatten algemene informatie over Suriname. Tevens treft u hier verwijzingen aan naar literatuur en gerelateerde websites.

www.suriname.nu
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverlden en Erfenis
Landelijk Platform Slavernijverleden
The KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
The Royal Tropical Institute (KIT)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in