Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verantwoording

In deze verantwoording staat uitgelegd waarom en hoe het Nationaal Archief en Museum Maluku deze website hebben gemaakt - en in het bijzonder de Molukse database.

Ook wordt waar nodig toegelicht hoe bij het verwerken en beheren van gegevens rekening is en wordt gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Want de Molukse database betreft voor een deel nu nog levende personen.

De verantwoording bestaat uit de volgende vier paragrafen.

 • Doel en aanleiding van de website
  Hier vindt u  informatie over de makers van de website, over het doel van de database, achtergrond en kader van de website, de aanleiding voor het initiatief, de betekenis van de database, de functie van het Nationaal Archief in deze en over passagierslijsten en openbaarheid.
 • Inhoud van de database
  Deze paragraaf gaat uitgebreid in op de volgende vragen: van welke categorieën personen zijn gegevens opgenomen? Welke gegevens zijn (per persoon) opgenomen? Welke informatie bieden de gegevens?
 • Samenstelling van de database
  Aangegeven wordt op basis van welke (archief)bronnen de database is samengesteld. Geschetst wordt hoe deze bronnen zijn gebruikt en hoe de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden.
 • Beheer van de database
  Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste verantwoordelijkheden rond het beheer. Ook wordt ingegaan op de interactie met gebruikers, met name uit Molukse kring.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in