Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Openbaarheid en privacy

Het archief Emigratiekaarten Australië heeft deels betrekking op personen die nog in leven zijn. Ter bescherming van de privacy van deze personen is het archief daarom beperkt openbaar. Dit betekent dat alleen onder voorwaarden inzage wordt verleend in het archief.

Als een bezoeker toestemming heeft gekregen voor het raadplegen van de emigratiekaarten op de studiezaal van het Nationaal Archief ondertekent hij of zij, voorafgaand aan de inzage, een verklaring waarmee de bescherming van de privacy van nog levende personen wordt gewaarborgd.

De index

Ook de gegevens in de database, die als toegang dient op de kaartenbakken met emigratiekaarten, hebben deels betrekking op nog levende personen. Op het punt van publicatie van de database op deze website heeft het Nationaal Archief een afweging gemaakt. Daarbij is enerzijds gekeken naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens, anderzijds naar het belang van openbaarmaking.

De navolgende punten zijn hierbij in ogenschouw genomen:

  • Bij het samenstellen van de database is bewust een beperkt deel van de informatie van de emigratiekaarten opgenomen. Privacygevoelige informatie over bijvoorbeeld geloofsovertuiging, gezondheid en arbeidsverleden is niet op de website beschikbaar.
  • Publicatie past in een publieksbeleid waarbij diverse groepen migranten in Nederland en overzee, ondersteund en gestimuleerd worden om kennis te nemen van historische persoonsgegevens als ingang, vertrekpunt en inspiratiebron voor verder historisch onderzoek van de eigen geschiedenis.
  • De persoonsinformatie die in deze database gepubliceerd wordt is in andere vormen deels al publiekelijk beschikbaar. In verschillende Nederlandse archieven zijn passagierslijsten van migrantenschepen vanaf de jaren '50 van de 20e eeuw voor raadpleging gewoon beschikbaar. In Australië en andere immigratielanden zoals de VS, Canada en Nieuw-Zeeland worden de passagierslijsten van immigrantenschepen en lijsten van genaturaliseerden uit die tijd systematisch door de archiefdiensten beschikbaar gesteld. Een groot deel van de persoonsgegevens in de database is al op de website van de National Archives of Australia (RecordSearch) te vinden in databases met de registratie van immigranten en naturalisaties.

Gebruik alleen voor historisch onderzoek

De betekenis van de database ligt in de waarde voor het historisch onderzoek. Voor ander gebruik is het gegevensbestand ook niet geschikt. Maar het is wel goed dat elke gebruiker zich van de bedoeling van de database rekenschap geeft. Daarom dient een gebruiker voordat de database geraadpleegd kan worden, digitaal te verklaren de gegevens alleen voor historisch onderzoek te gebruiken.

Reproducties van de emigratiekaarten

Voor het beschikbaar stellen van reproducties van de emigratiekaarten met daarop alle informatie (ook de privacygevoelige) wordt aangesloten bij de procedures zoals die er zijn voor raadpleging en reproductie van beperkt openbaar archiefmateriaal dat betrekking heeft op nog levende personen.

Dit houdt in dat een reproductie van een emigratiekaart van een personen die nog in leven is, alleen verstrekt wordt aan de betreffende persoon zelf. Aan anderen wordt alleen een reproductie verstrekt als ze daarvoor de expliciete toestemming van de persoon op de kaart hebben. Een reproductie kan ook verstrekt worden als de aanvrager kan aantonen dat de persoon op de emigratiekaart overleden is.

Bescherming persoonsgegevens van derden

In voorkomende gevallen kan het Nationaal Archief, ter bescherming van de privacy van andere personen  - derden – die op de emigratiekaart genoemd worden, besluiten om geen reproductie van de kaart te verstrekken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in