Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Wat staat er in de index?

Waar is Wiegels persoonlijk archief te vinden? En waar liggen de documenten van Cals, Biesheuvel, Van Agt en hun beroemde voorgangers uit de 19e en 20e eeuw, zoals Drees, Colijn, Thorbecke en Kuyper? In deze zoekgids vindt u informatie over de archieven van alle Nederlandse ministers en staatssecretarissen van de 19e en 20e eeuw. Vanaf 1798 hebben in totaal ongeveer 700 personen dergelijke functies vervuld. Ze lieten niet allemaal archieven na, maar in deze gids zijn van ongeveer 300 personen 450 archieven beschreven.

Bewindslieden

Er kan gezocht worden op naam van de bewindspersoon of premier, ministerie, politieke stroming en periode. Per bewindspersoon krijgt u een lijst te zien met vindplaatsen van archieven.  In de zoekgids worden per archief vermeld: de vindplaats, omvang, periode, toegangen, eventuele beperkingen op de openbaarheid en een korte toelichting over de aard en inhoud van het materiaal.

Betekenis van de gegevens

Hieronder volgt een korte toelichting bij de veldnamen die bij het overzicht van de archieven worden gehanteerd:

VeldnaamToelichting
Naam van het archiefDe naam is gelijk aan die welke wordt gehanteerd in de inventarissen, plaatsingslijsten of zoekgidsen.
Soort archiefDe website vermeldt vier categorieën: het persoonlijke archief, het familie- en huisarchief, het werkarchief en de verzameling. Bij het werkarchief wordt door een toevoeging (bijvoorbeeld: 'in overheidsarchief') duidelijk gemaakt in welk groter institutioneel archief dit werkarchief is aangetroffen. Zie ook de uitleg bij Archiefmateriaal.
Omvang van het archiefDe omvang is uitgedrukt in meters. Soms was dat niet te achterhalen en zijn andere, door de archieven gehanteerde standaarden (omslagen, dozen, pagina's), gebruikt. Bij familie- en werkarchieven wordt de omvang van het grotere geheel vermeld. De toelichting geeft vervolgens nadere informatie over de hoeveelheid archiefmateriaal betreffende de bewindspersoon. Dit gebeurt meestal door de vermelding van het aantal inventarisnummers.
PeriodeBij de periode worden de jaartallen van het oudste en meest recente archiefstuk genoemd. Deze data gelden voor het hele archief. Met name bij de familiearchieven omvatten deze vaak een periode van meerdere eeuwen.
OpenbaarheidVeel archieven kennen wat betreft de openbaarheid beperkingen. Die beperkingen kunnen zeer verschillend zijn. Soms is toestemming van de familie nodig, soms toestemming van de directie of de archivaris, soms moet een beroep worden gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (de zogenoemde WOB-procedure), soms is het archief slechts toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en in andere gevallen gelden beperkingen ten aanzien van delen van het archief. Al deze beperkingen vallen onder de noemer 'beperkt openbaar'. Het verdient dus aanbeveling bij de vermelding 'beperkt openbaar' contact op te nemen met de archiefbewaarplaats om nadere informatie te krijgen over de aard van de beperkingen.
VindplaatsDe namen van de archiefbewaarplaatsen zijn overgenomen uit de Almanak voor het Nederlandse archiefwezen (Leidschendam, 2000). Adressen kunnen aldaar of via het internet op de website van archiefnet worden gevonden.
ToegangIn deze rubriek worden in hoofdzaak twee soorten toegangen onderscheiden: inventarissen en plaatsingslijsten. Een inventaris is een systematisch ingedeelde beschrijving van de bestanddelen van een archief inclusief een toelichting op dat archief. Een plaatsingslijst is een beknopte opsomming van de bestanddelen van een archief. Daar waar de toegangen zijn gedrukt en deze dus in bibliotheken en/of archieven raadpleegbaar zijn, zijn de titelgegevens opgenomen. Veel toegangen zijn te vinden in de Verslagen Omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) ('s-Gravenhage, 1878-1967). Van deze serie bestaan twee edities waarbij de paginanummering verschilt. Hier is gebruik gemaakt van de editie die is te vinden op de studiezaal van het Nationaal Archief.
ToegangsnummerDit is slechts opgenomen voor die archiefbewaarplaatsen die met toegangsnummers werken.
Toelichting

In de toelichting staat beknopte informatie over de inhoud van het archief. In deze rubriek staat iets vermeld over: 1. de aard van het materiaal (bijvoorbeeld toespraken, dagboeken, correspondentie of documentatie). 2. de inhoud van het archief. Bij dat laatste is een onderscheid gemaakt tussen particulier materiaal en materiaal van politiek-bestuurlijke aard. Meer specifiek geeft de toelichting ook aan of het materiaal betrekking heeft op bepaalde functies die de bewindspersoon tijdens zijn loopbaan heeft uitgeoefend. Soms worden ook onderwerpen genoemd (bijvoorbeeld Nederlands-Indië, Tweede Wereldoorlog, een bepaalde grondwetswijziging) waarvan veel of belangwekkend materiaal aanwezig is.

Vanzelfsprekend is deze toelichting niet meer dan een vingerwijzing. Voor nader onderzoek is het noodzakelijk de meer gedetailleerde inventarissen en plaatsingslijsten te raadplegen.

Verder onderzoek

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in