Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
303 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 303 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
Michiel Aertz. van Lackersville, schout van Puttershoek, wegens ambtsvergrijpen tot boetes veroordeeld.1600
Lijst van officieren in den "houtsakte" voor Berghen in Henegouwen ; 1572.(verg. 1601.102)1600 / 1605 / 1608 / 1610 / 1611
Burg. en Reg. van Amsterdam als appellanten ontvangen van de keuren van Rotterdam van 1598 en 1599 betreffende het verkoopen en vervoeren van aldaar uit zee aangebragte haring.1600
Stichting van Nyen-Beyerland.1600
Ontworpen herziening van de limieten tusschen Goyland en Utrecht.1600
Stapelregt van Woudrecht.1600
Procedure van de kinderen en erfgenamen van Kenau Symonsdr. over landerijen in Overveen (zie ook 1605 n° 32.).1600
kosten van werving en wapening van soldaten in 1568. Geld genomen uit de griffie en consignatie van Mechelen.1600
Consent om alle Holl. schepen in Engeland te doen arresteren aan een Duitsche officier weg. onbetaalde soldij.1601
Schepen met koopmansgoed aangeslagen door een Holl. vrijbuiter.Ch. de Héraujièures.1601
Handvest van Karel van Bourgondië betreffende naasting door broeders of zusters of hunne kinderen bij verkoop van erven in 't land van Putten. (Heenvliet 1603.115)1601 / 1603
Regt van lossinge en bewaarderscap door bloedverwanten bij verkoop van onroerend goed in 't land van Heusden.1601
Regt van de Capelle of Fabrycque van den Poeldijck op de jaarlijksche renten, gevestigd op zekere landerijen.1601
Ordonnantie op de burgerwachten te Tholen.1601
Levering van harnassen en lange roers in 1567 aan Hendrik van Brederode te Amsterdam. Zijn verblijf aldaar.1602
Octroy van 10 Jan. 1575 aan Leijden, betreffende het bouwen en hebben van gebouwen binnen 500 roeden buiten de stadsgrachten. Cronesteijn.1602
Ordonnantie van Keizer Karel, genoemde de Keuren van Voorne betreffende de administratie van den weeskinderen goederen. Plan tot oprigting van een generale weeskamer in den Briel voor 't land van Voorne.1602
Tafel van leening te Haarlem.1602
Placcaat van 25 Juny 1593 op vechterijen en het bezoeken ???.ca. 1602
Handvest van Hertog Willem van Beyeren van 1411 betreffende pandinge, scattinge en eygeninge van goederen van schuldenaars te Amsterdam.1603
Onderneming tegen Venlo, gesimuleerde onderhandeling met Albertus over de overgave van Bommel.1603
Geschil tusschen Joost Maxinus Zuytlant en Lieuen Cornelosz. van Werckende ; over het baljuwschap van Poortvliet en injuriën.1603
Duitsche orde te Utrecht. Nalanteschap van Aelbrecht van Egmond van Meresteijn, ridder land commandeur.1603
Rantsoen van Heer Willem del Vael, officiaals van Gendt.1603
Jaarlijksche uitkeering van tarwe van de armen van Oostvoorne, wegens memorien in de kerk aldaar, gevestigd oplanden in Groot Oosteilant, Ouden Rugge, 't Lyclandt van Lodderlant en Reynscot onder Loosdijck.1603
Scheiding van Middelburch en Arnemuyden in 1572.1604
Geschil tusschen den meester particulier van de munte van Hollandt en de Provoosten en werkgezellen over muntloon.1604
Geschil tusschen Middelburch en Vlissingen over de jurisdictie op de stroomen en wateren voor Welsingen genaampt de Engelsche Reede en voor of omtrent Rammakens geseyt het Vlacke.1604
Oostindische Compaignie in 1598.1604 / 1606
Geschil tusschen Brouwershaven en Ziercxzee betreffende de criminele jurisdictie over de dorpen Brijdorp en Duuendijck.1604
Inhuldiging van Sabina van Egmondt als vrouw van Beyerlant in 1594.1605
Het convent van Bethanie, op de O.Z. Achterburgwal te Amsterdam, later school en woning van den conrectoor.1605
Ordonnantie van de Staten van 1580 betreffende de regten van de steden, Heere, Ambachtsheere, enz.1605
Jagt en het Graafschap Egmont.1605
Kosten, van een Regiment Ruiterij in den Toyl naar Bergen in Henegouwen in 1572.1605
Het regt van den wint tot ????ca. 1605
Arendrond op Vlielant.1606
Keur op de levering van bier aan een biersteker door verschillende brouwers te Delft.1606
Placcaat van 1581 op de executie van francelijke ceremonien. Eed van teruggekeerde uitgewekenen. Missive van de Staten van 1581 betreffende die Roomsche papistige religie en de ceremonien enz.1606
Recht van de slachroede van erffhuijzen the Dordrecht.1606
Rantsoen van de Overijsselsche gedeputeerden, gevangen genomen bij de inneming van de schans van Goer door Maerten Schencke in 1581.1606 / 1616
Placcaat van 1599 betreffende aanvoer van wollen koopmanschappen door Engelschen en de aansprakelijkheid van dezen.1606
Gemeenschap van lasten tusschen Weespercarspel en Weesp, ten gevolge van den oorlog tusschen Holland en Utrecht in 1482. Bieraxcynen. Accoord van 31 Mei 1560. Schotponden.1606
Vrijdom van turfaxcyn van de Zoutkeeten te Schiedam.1606
Beweerde vrijdom van de uitgezetenen van Nyencoop van Wassenaers thol binnen den Goude (opten Rijn ende Gouwe) de Goudsche sluis.1607
Keuren elders op de goederen van ingezetenen van Delft. Privilegie van 3 November 1411. Tolvrijheid van 1246 en 1266. Privilegie van Heusden van 1323 bevestigd 3 Maart 1383, van 17 Aug. 1412, 7 Juny 1601.1608
De dwangmaelen der parochie en ambachtsheerlijkheid van Landijck. Recht van dwangmalerye ende van de windt.1608 / 1610
keur van Amsterdam van 8 December 1601 betreffende het verbod van weddingschappen op het innemen van steden, reizen enz.1609
Privilegie van Haserswoude (Adewaartswoude) van 1284 betreffende schot en beede, bevestigd 10 July 1515 en 10 Maart 1567. Omslag kosten van de inhuldiging van den heer van Haserswoude.1609
Bewinthebbers van de Magilanische compaignie daer admirael op geweest es Olievier van Noort.1609
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in